Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na 2-letnie uzupełniające studia zaoczne II stopnia na kierunku "Prawo ochrony danych osobowych". Tematyka studiów odgrywa bowiem coraz większą rolę, zaś wiedza w tym zakresie staje się niezbędna, szczególnie dla tych, którzy w związku z realizacją określonych zadań mają dostęp do danych osobowych.

Do najtrudniejszych dziedzin życia codziennego, z którymi musimy spotkać się także na przestrzeni zawodowej, możemy śmiało zaliczyć zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kwestie związane z aspektami finansowymi funkcjonowania instytucji zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Co zrobić w momencie, gdy te dwie płaszczyzny łączą się w jedno, kształtując jednocześnie nasz zakres obowiązków pracowniczych? Jak w większości przypadków idealnym wyjściem okazuje się wiedza, zwłaszcza ta, którą możemy zyskać studiując kierunek Prawo Zatrudniania – Kadry i Płace na WPiA UŁ.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na dwuletnie uzupełniające studia zaoczne II stopnia na kierunku "Prawo Medyczne". Komu dedykowany jest ten unikalny kierunek? Najlepszą, choć dość kolokwialną zdaje się odpowiedź WSZYSTKIM – w regule „znaj swoje prawa” nie ma wyjątków, bez znaczenia, którą stroną przy rozwiązywaniu zaistniałego problemu jesteś. Do rekrutacji zapraszamy zarówno personel medyczny, jak i osoby niemające wcześniejszego doświadczenia z tą dziedziną.

Praca w administracji to nie tylko przerzucanie i porządkowanie dokumentów. Jako wysoce wykwalifikowany pracownik administracyjny możesz mieć realny wpływ na rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie organizacji. Jak takie kwalifikacje zdobyć? Podstawą są studia na renomowanej uczelni. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego możesz studiować Administrację w trybie niestacjonarnym. To świetny sposób na połączenie pracy i studiów.

Nowy kierunek na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie skupia się na praktycznym wykorzystaniu badań naukowych w rozwiązywaniu problemów środowiska naturalnego. Wydział Chemii, jako jeden z 12 wydziałów UMCS wpisuje się swoimi działaniami w priorytety wysokiej jakości kształcenia oraz rozwoju naukowego i zawodowego studentów.

Germanistyka Międzykulturowa w UAM Collegium Polonicum w Słubicach to jedyne w Polsce studia germanistyczne realizowane również w Niemczech. Studia odbywają się jednocześnie w sąsiednim Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zajęcia prowadzą wykładowczynie i wykładowcy z obu uczelni, a absolwenci otrzymują zarówno polski, jak i niemiecki dyplom.

Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Gdańskim to studia, które pozwolą ci zrozumieć ludzi i inne kultury Specyfiką Etnologii w Gdańsku są zajęcia ze specjalistami, którzy bezpośrednio poznają ludy Ameryki Południowej, Japonii, Australii i Nowej Gwinei, studia nad kulturami i tradycjami Pomorza i rozwinięta współpraca z instytucjami kulturalnymi regionu. Jest to nowoczesny kierunek kształcenia koncentrujący się na poznawaniu świata przez poznawanie ludzi.

Relacje uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym stają się coraz istotniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego. Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. „trzecia misja” uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Studia na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami pozwolą na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat: uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, zarządzania innowacjami, doradztwa w rozwoju biznesu oraz realizowania polityki przedsiębiorczości i programów unijnych przy wykorzystywaniu w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod, technik i narzędzi.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oferuje dwa programy studiów ekonomicznych ukierunkowane na biznes międzynarodowy - Ekonomia - rynki zagraniczne i Ekonomia - międzynarodowe otoczenie biznesu. Wpisują się one w dominujące obecnie trendy w handlu i przemyśle przekraczającym granice państw i kontynentów. Kierunek ekonomia na Akademii Leona Koźmińskiego jest silnie ukierunkowany na relacje międzynarodowe.

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu zainspirowana doświadczeniami Partnera uczelni - firmy logistycznej DACHSER i we współpracy z nim, uruchomiła w 2013 roku studia dualne - International logistics, które podniosły na wyższy poziom kształcenie praktyczne studentów logistyki. W programie uczestniczy obecnie kilkanaście przedsiębiorstw, oferujących merytoryczne wsparcie i miejsca stażowe dla studentów WSL.

Kierunek Papiernictwo i poligrafia może być bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób rozważających studia na kierunku grafika. Studia prowadzi Politechnika Warszawska w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). To oferta dla osób szukających studiów zaraz po maturze, ale i dla absolwentów kierunku grafika szukających atrakcyjnych studiów magisterskich.

Kierunek farmacja dostępny jest jedynie na uczelniach medycznych. Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego możesz jednak studiować wg. bardzo zbliżonego programu studiów - chemię medyczną. To interdyscyplinarne studia z pogranicza chemii, fizjologii, biochemii, medycyny i innych nauk pokrewnych. Mają wiele zalet farmacji, ale zapewniają wiele dodatkowych korzyści.

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w ścisłej kooperacji z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje jedyne w swoim rodzaju polsko - niemieckie wykształcenie prawnicze. Bilingualne studia odbywają się na nowoczesnej uczelni położonej niedaleko bram Berlina. Oferta studiów prawniczych Viadriny obejmuje trzy ściśle powiązane ze sobą kierunki studiów: "Magister prawa", "Bachelor of German and Polish Law" oraz "Master of German and Polish Law". Stąd też wynika możliwość uzyskania w przeciągu pięciu lat trzech dyplomów ukończenia studiów. Polsko – niemieckie wykształcenie prawnicze gwarantuje pozyskanie wyjątkowych kwalifikacji oraz otwiera szerokie perspektywy zawodowe.

Jak pracować z dziećmi głuchoniemymi i z wadami mowy? Jak rozwijać możliwości dzieci uzdolnionych artystycznie i kreatywność dorosłych? Jak uczyć małe dzieci języków obcych? Jak świadomie wprowadzać młodych użytkowników w świat Internetu? Jak prowadzić w środowiskach trudnych takie działania jak resocjalizacja czy socjoterapia? Tego wszystkiego mogą się nauczyć studencki pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Mają do wyboru kilkanaście specjalności studiów licencjackich i magisterskich.

Sektor TSL czyli transport-spedycja-logistyka to jeden z najbardziej dynamicznych obszarów polskiej gospodarki. Firmy logistyczne narzekają jednak na problemy ze znalezieniem dobrych fachowców do pracy. Dlatego nowy program studiów inżynierskich Logistyka na Uniwersytecie Zielonogórskim powstał w ścisłej współpracy z praktykami branży TSL. Można tutaj studiować na specjalnościach zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie i logistyka miejska. Atutem jest też położenie Zielonej Góry.

Skonstruowanie elektrycznego oldschoolowego choppera i pojazdu terenowego typu buggy oraz budowa stanowiska do pomiaru wagowego zużycia paliwa to tylko niektóre dokonania studentów mechaniki i budowy maszyn Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 10 lat studenci Wydziału Mechanicznego UZ stanowią na uczelni sprężynę napędową Akademickiego Związku Motorowego, konstruującego niezwykłe pojazdy i maszyny.

Studiując ochronę środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim będziesz specjalizować się w takich obszarach, jak zastosowanie biotechnologii w ochronie środowiska, kształtowanie terenów zieleni oraz ochrona zasobów naturalnych. Zdobędziesz kwalifikacje pomagające w zdobyciu zawodu w jednej z najbardziej intenstywnie rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki. Możesz np. nauczyć się sporządzania wymaganych prawem ekspertyz i ocen oraz realizacji programów proekologicznych

GEOFIZYKA W GEOLOGII to nowy kierunek studiów I i II stopnia utworzony przez Wydział Fizyki i Wydział Geologii UW dla osób zainteresowanych naukami o Ziemi (i o innych planetach) oraz metodami geofizycznymi i geologicznymi używanymi w badaniach i w praktycznych zastosowaniach. Studia przygotowują do pracy w firmach komercyjnych (geofizycznych, poszukiwawczych, wydobywczych oraz związanych z przemysłem kosmicznym) i w jednostkach naukowych.

Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. Ich posiadanie i umiejętne wykorzystywanie może zadecydować o uzyskaniu przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności wyszukiwania informacji i szeroko pojętej analizy danych.

Utworzenie Wydziału Prawa i Administracji to bez wątpienia największy sukces Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2014/2015. Po raz pierwszy próg uczelni przekroczyło 5 tys. 336 studentów, a niemal co dziesiąty z nich wybrał kierunek prawo lub administrację. Zachęcamy do podjęcia pięcioletnich studiów prawniczych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wybór tego kierunku stanowi możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej, połączonej z praktycznymi umiejętnościami.

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy otworzył jedyny w Polsce kierunek Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Są to studia interdyscyplinarne dla wszystkich interesujących się budową i eksploatacją maszyn w środowisku przyrodniczym. Studenci poznają nowoczesne metody projektowania i utrzymania systemów technicznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej, leśnej, przetwórstwie żywności oraz gospodarce komunalnej. Konstruując program tego kierunku skorzystano z wzorców wielu uczelni zagranicznych kształcących inżynierów dla nowoczesnej gospodarki europejskiej.

Chemia Budowlana to unikatowy, międzyuczelniany kierunek. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Poznają technologię wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów chemicznych stosowanych w budownictwie. Posiadają umiejętność doboru materiałów do różnych zastosowań w budownictwie, stosowania odpowiednich metod ich wytwarzania oraz zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych. Wraz z Politechniką Łódzką i Politechniką Gdańską prowadzone jest wspólne kształcenie i organizacja studiów. Zajęcia na semestrze V i VI realizowane są poza uczelnią macierzystą.

WIMiC AGH to jedyny w Polsce wydział ukierunkowany na materiały ceramiczne. Studenci kierunku Ceramika zdobywają wiedzę z zakresu chemii, fizyki, matematyki. Dysponują poszerzoną wiedzą na temat zasad, metod, technik i narzędzi stosowanych przy projektowaniu, wzornictwie i wytwarzaniu wyrobów ceramicznych i szkła. Zapoznają się z materiałami i sposobami postępowania przy konserwacji i rewitalizacji różnych obiektów. Zdobywają wiedzę na temat ceramiki technicznej i konstrukcyjnej. Potrafią oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich, kierować zespołem i działać w sposób przedsiębiorczy.

Inżynieria Materiałowa to kierunek, na którym student zdobywa wiedzę z zakresu nauk ścisłych, a także nauki o materiałach ceramicznych, polimerowych, biomateriałach, materiałach funkcjonalnych i kompozytowych. Zapoznaje się z umiejętnością projektowania, doboru i badania materiałów do różnych zastosowań ze szczególnym naciskiem na materiały zaawansowane oraz na mikro- i nanotechnologie. Kształcenie obejmuje przygotowanie do podejmowania aktywności badawczej, obsługi specjalistycznej aparatury oraz systemów w zakresie inżynierii materiałowej.

Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna zdobywają wiedzę z zakresu chemii i procesów technologicznych ukierunkowanych na wytwarzanie materiałów budowlanych, ogniotrwałych, izolacyjnych, ceramicznych, szkła oraz na analitykę i kontrolę jakości. Poznają również metody rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Absolwent może liczyć na pracę w wielu branżach nowoczesnego przemysłu, technologicznych instytucjach badawczych, firmach produkujących nowoczesne materiały, biurach projektowych.

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy otworzył jedyny w Polsce kierunek Ochrona Przyrody. Są to studia dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów I stopnia kierunków: leśnictwo, biologia i ochrona środowiska. Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra ochrony przyrody.

Inżynieria danych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii to innowacyjny kierunek studiów w Polsce, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów posiadających wiedzę i zaawansowane umiejętności w zakresie analitycznego podejścia do formułowania i rozwiązywania problemów technicznych, ekonomicznych i społecznych. Unikalny program nauczania łączy wiedzę z zakresu metod matematycznych i technologii informacyjnych z ich praktycznym wykorzystaniem w różnych dziedzinach życia.

Automatyka i robotyka jest w czołówce najchętniej wybieranych studiów technicznych w Polsce. Na Uniwersytecie Zielonogórskim możesz wybrać na studiach inżynierskich specjalności "automatyka przemysłowa" oraz "komputerowe systemy sterowania i diagnostyki". Na studiach magisterskich czeka na Ciebie specjalność "komputerowe systemy automatyki". To, co mocno wyróżnia Automatykę i robotykę na UZ, to silny nacisk na aspekt praktyczny i dostęp do najnowszych technologii - m.in. we współpracy z koncernami Siemens, General Electric, Hewlett-Packard i Kawasaki.

Jeśli rysujesz i malujesz, jeśli szukasz przyjaznego i ciekawego miejsca dla realizacji swoich artystycznych pasji to studiuj Grafikę w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierunek, z jednej strony uznający realia zapotrzebowania rynku na wizualne sztuki projektowe oraz otwarty na osoby szukające możliwości zrealizowania swoich graficznych pasji, z drugiej strony oparty o mocne podstawy tradycyjnych technik graficznych i warsztat dający możliwość twórczego wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->