Site logo

Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z aktywnością użytkowników portalu Studia.pl

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niegolewskich 19/4, 60-233 Poznań.

Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: centrum@efekty.pl pisemnie na adres siedziby Administratora, ul. Niegolewskich 19/4, 60-233 Poznań.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@efekty.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu tworzenia i dostarczania treści informacyjnych i promocyjnych dotyczących edukacji, szkolnictwa wyższego i rynku pracy dla użytkowników portalu Studia.pl, w szczególności przesyłania ich na podany adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celu przetwarzania wskazanego powyżej i przez okres potrzebny do usunięcia danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zrealizowania celu przetwarzania.

Dane będą przechowywane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku potrzeby wykonywania czynności na danych np. w ramach usuwania awarii infrastruktury służącej do przetwarzania danych, przez  podmioty spoza EOG, będzie się to odbywało z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, poprzez standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską. Informacje dotyczące stosowanych zabezpieczeń, a także ich kopia, będzie udostępniana przez Administratora na zgłoszone żądanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
  • przeniesienia danych do innego Administratora danych.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informacje zawarte w profilu (wypełnionym poprzez formularz) będą porównywane, aby wybrać materiały informacyjne i promocyjne najbardziej odpowiednie dla danego kandydata lub kandydatki.  

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję