Site logo

Bezpieczeństwo informacyjne na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach | Kierunek pod lupą

Bezpieczeństwo informacyjne – co to za studia? Czy warto je studiować w Siedlcach? Czego się będziesz uczyć w toku studiów? Gdzie można pracować po studiach? O studiach z bezpieczeństwa informacyjnego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (UPH) opowiada dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. uczelni, opiekun kierunku.

Czym jest bezpieczeństwo informacyjne na UPH w Siedlcach?

Czego dotyczy kierunek bezpieczeństwo informacyjne na Państwa uczelni?

Bezpieczeństwo informacyjne na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, to studia stacjonarne i niestacjonarne na poziomie licencjackim. Prowadzimy kierunek interdyscyplinarny, który oprócz podejścia informatyczno-technicznego związanego z ochroną informacji niejawnych lub danych osobowych, uwzględnia aspekty związane z jakością, użytecznością, dostępnością, sprawnością gromadzenia i wymiany informacji.

Dlaczego uczelnia poszerza swoją ofertę o kierunek bezpieczeństwo informacyjne?

Analizujemy potrzeby społeczne i staramy się na nie odpowiadać. Wprowadzanie do oferty kształcenia nowego kierunku, to odpowiedź na zdiagnozowane obecne i przyszłe problemy informacyjne. Należy pamiętać, że zasoby informacyjne zaliczają się do zasobów strategicznych. Wymagają zatem odpowiedniego podejścia wynikającego zarówno z przepisów prawa jak i potrzeb związanych z funkcjonowaniem danej jednostki gospodarczej, czy administracyjnej. Jak wynika z badań prowadzonych m.in. pod moim kierownictwem przez doktorantów z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie UPH, tworzenie efektywnych i sprawnych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym generuje duże trudności pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Wynika to m.in. z systematycznego zwiększania się różnorodnych obowiązków informacyjnych. W badaniach potwierdzono również, duże deficyty wiedzy w zakresie: adekwatności postrzegania zagrożeń w sferze informacyjnej, doceniania roli polityki informacyjnej i komunikacji społecznej, konieczności monitorowania systemów teleinformacyjnych oraz prowadzenia ćwiczeń w zakresie sprawdzania procedur bezpieczeństwa informacyjnego. Zmiana tej sytuacji wiąże się z koniecznością pozyskania specjalistów, którzy będą w stanie tworzyć, obsługiwać oraz nadzorować systemy zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, oraz podmiotów gospodarczych. Dzięki temu kierunek, który uruchomiliśmy, daje możliwość zdobycia ciekawego, pożytecznego i co ważne perspektywicznego zawodu specjalisty w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego sektora administracji publicznej, czy sektora gospodarczego.

Czy warto studiować ten kierunek w Siedlcach?

Jest coraz więcej uczelni, na których można studiować bezpieczeństwo, co w takim razie będzie wyróżniać kierunek bezpieczeństwo informacyjne na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach?

Unikatowość studiów w siedleckiej uczelni, polega na tym, że do kwestii bezpieczeństwa informacyjnego podchodzimy w sposób wszechstronny i nowoczesny. Traktujemy bezpieczeństwo informacyjne jako pewien stan i proces. W efekcie dążymy przede wszystkim do zapewnienia swobodnego i szerokiego dostępu do informacji wysokiej jakości, z jednoczesnym zagwarantowaniem, w sposób zgodny ze standardami prawnymi i racjonalnymi, jej ochrony.

Zauważyliśmy, że wiele uczelni prowadzących zbliżone kierunki główną uwagę koncentruje na problematyce ochrony przed zagrożeniami i skupiają się na bezpieczeństwie systemów teleinformatycznych. My rzecz jasna tego nie pomijamy, ale punkt ciężkości bezpieczeństwa informacyjnego widzimy w zapewnieniu sprawnego dostępu do wysokiej jakości informacji, niwelowaniu barier informacyjnych i zwiększaniu kompetencji informacyjnych. Służy temu wprowadzenie do programu studiów m.in. takich przedmiotów jak: komunikacja strategiczna i sztuka informowania w administracji publicznej, e-usługi w administracji publicznej, nowe technologie informacyjne w działalności przedsiębiorstw, informacyjne instrumenty marketingowe, wywiad biznesowy czy przeciwdziałanie i zwalczanie dezinformacji. Poprzez takie podejście jest możliwość pozyskiwania informacji najwyższej jakości oraz skutecznego demaskowania dezinformacji. Ponadto kształtujemy umiejętność radzenia sobie z nadmiarem informacji oraz takiego konfigurowania zasobów informacyjnych i zarządzania nimi, aby w pełni korzystać z atrybutów epoki społeczeństwa informacyjnego. Temu celowi służyć będą zajęcia w ramach takich przedmiotów jak: zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego, bazy danych i rejestry informacyjne w działalności administracji publicznej, podstawy bezpieczeństwa teleinformatycznego, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości czy zarządzanie ryzykiem informacyjnym. 

Czy coś jeszcze wyróżnia kierunek bezpieczeństwo informacyjne na UPH w Siedlcach?

Do prowadzenia kierunku zaangażowani zostali wszechstronnie przygotowani nauczyciele akademiccy, którzy oprócz wiedzy specjalistycznej posiadają także bogate doświadczenie oraz kwalifikacje pedagogiczne i praktyczne. Wśród prowadzących znajdują się osoby mające w swym dorobku zawodowym wykonywanie zadań związanych z gromadzeniem i analizowaniem informacji o znaczeniu państwowym, pełnieniem roli rzeczników prasowych, ochroną informacji niejawnych, nadzorowaniem pracy kancelarii tajnych, organizowaniem ochrony danych osobowych, ściganiem przestępstw informacyjnych, tworzeniem systemów zarządzania informacją oraz siecią informatyczną. Studenci będą korzystać z nowoczesnej bazy dydaktycznej i sal wykładowych, a także laboratoriów specjalistycznych, w których realizowane będą przedmioty z bloku informatycznego.

Bezpieczeństwo informacyjne na UPH Siedlce

Jeśli interesuje Cię studiowanie bezpieczeństwa informacyjnego, to dowiedź się więcej o studiach na tym kierunku na UPH Siedlce.

Dla jakich kandydatów jest to najlepszy kierunek?

Przyznam, że kierunek jest wymagający, jednak program jest tak ukształtowany, że przy odpowiednim zaangażowaniu daje pełne szanse na jego ukończenie tym, którzy są bardziej ukierunkowani na nauki ścisłe, ale również osobom o humanistycznych zainteresowaniach.

Przy wyborze tego kierunku na pewno ważna jest przyszła perspektywa zawodowa. Oferujemy specjalności związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacyjnym w administracji publicznej jak i zarządzaniem bezpieczeństwem informacyjnym w sferze gospodarczej. Specjalności te stwarzają możliwości zdobycia kompetencji zawodowych i budowania ścieżki kariery zarówno w organizacjach sektora publicznego jak i prywatnego. Proponowane specjalności korzystnie odróżniają nas od innych uczelni.

Jak się studiuje bezpieczeństwo informacyjne w Siedlcach?

Jak wygląda studiowanie bezpieczeństwa informacyjnego na UPH?

Studia obejmują 6 semestrów. W trakcie semestru pierwszego realizowane są przedmioty ogólnoakademickie. W kolejnych semestrach program studiów przewiduje przedmioty kierunkowe i fakultatywne. W semestrze 5 i 6 w programie są dodatkowo przedmioty modułu specjalnościowego, wybieranego na podstawie zainteresowań studentów. Po 4 semestrze realizowana jest praktyka zawodowa. 

Co jest najważniejsze w programie studiów?

Po pierwsze w jego kształtowaniu opieramy się na wiedzy zgromadzonej w toku naszych prac badawczych, poświęconych kwestiom bezpieczeństwa informacyjnego. Po drugie bazujemy na wieloletniej praktyce zdobytej m.in. przy prowadzeniu Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych oraz organizacji Podyplomowych Studiów Cyberbezpieczeństwa. Dodam jeszcze, że przy realizacji programu współpracujemy z Instytutem Informatyki, który oddaje do dyspozycji swoje wyposażenie programowe i komputerowe i zapewnia obsadę kadrową części przedmiotów specjalistycznych związanych z technologiami informatycznymi np. takimi jak: zarządzanie siecią informatyczną w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, podstawy programowania i kodowania czy bezpieczeństwo nośników danych.

Czym różnią się specjalności, które można realizować na kierunku?

W przypadku wyboru specjalności „Bezpieczeństwo informacyjne w administracji publicznej” oferujemy ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji oraz wiedzę specjalistyczną dotyczącą sfery informacyjnej sektora publicznego. Natomiast na specjalności „Bezpieczeństwo informacyjne w sferze gospodarczej” w programie uwzględniamy wiedzę z zakresu zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wiedzę z zakresu informacyjnej sfery podmiotów gospodarczych.

A co je łączy?

W toku studiów na obu ścieżkach duży nacisk kładziemy na elementy prawne. Wynika to z faktu, że elementem wpływającym na utrudnienia w zakresie tworzenia spójnego systemu bezpieczeństwa informacyjnego jest brak w tym zakresie kompleksowych, regulujących przepisów prawnych. Absolwenci obu specjalności w zależności od potrzeb pracodawcy będą w stanie określić potrzeby i zapewnić właściwe zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacyjnego opartego o sześć podsystemów: 1) pozyskiwania wiarygodnej i wysokiej jakości informacji, 2) bezpieczeństwa informacji niejawnych, 3) bezpieczeństwa tajemnic zawodowych i innych tajemnic prawnie chronionych, 4) bezpieczeństwa danych osobowych, 5) udostępniania informacji publicznych, 6) bezpieczeństwa teleinformatycznego.

W ramach obydwu specjalności będziemy zabiegać, żeby absolwenci byli liderami w zakresie nowoczesnego myślenia i działania w sferze informacyjnej. Wierzymy, że odegrają także znaczącą rolę w budowaniu właściwego postrzegania istoty bezpieczeństwa informacyjnego u innych pracowników, co jak pokazują, chociażby ostatnie doniesienia o niefrasobliwym korzystaniu z poczty elektronicznej w administracji państwowej, jest bardzo potrzebne.

Praca po siedleckim bezpieczeństwie informacyjnym

Gdzie można realizować praktyki zawodowe?

Praktyki zawodowe będą prowadzone w instytucjach i podmiotach związanych z kierunkiem studiów. Czyli będą to urzędy administracji publicznej (np. starostwo, urzędy gmin, urzędy skarbowe, urzędy miejskie, szpitale miejskie, czy urząd marszałkowski, urzędy administracji specjalnej np. Urząd Dozoru Technicznego czy Państwowa Inspekcja Sanitarna) oraz podmioty gospodarcze działające w regionie siedleckim. Praktyki będą lokowane przede wszystkim w komórkach, w których występuje nagromadzenie i przepływ dużej ilości zróżnicowanych informacji, a więc zajmujących się sprawami planistycznymi i ewidencyjnymi, zarządzaniem kadrami, sprawozdawczością, komunikacją społeczną. Bierzemy także pod uwagę komórki sztabowe (prezydialne), o ile takie będą u naszych partnerów.

Jak wygląda rynek pracy dla absolwentów bezpieczeństwa informacyjnego?

W dzisiejszej przesyconej informacją rzeczywistości pojawia się problem jej właściwej jakości, aktualności, użyteczności, a także ochrony. Jest to kwestia, którą muszą uwzględniać wszystkie podmioty, zarówno na gruncie prawnym jak i operacyjnym, a administracja i biznes w szczególności. Stąd odpowiednio przygotowany absolwent, mający ogólną wiedzę z zakresu administracji oraz specjalistyczne przygotowanie z obszaru bezpieczeństwa informacyjnego, będzie poszukiwany przez urzędy administracji państwowej, samorządowej i specjalnej. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do przedsiębiorstw, dla których posiadanie specjalistów od IT, to już za mało. Obecnie w obliczu konieczności fachowego zarządzania i wykorzystywania zasobów informacyjnych, stały się one zasobami kluczowymi i wymagają zaangażowania specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa informacyjnego. Jednym słowem przygotowany w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz bezpieczeństwem informacyjnym specjalista, to obecnie niezbędny członek personelu firmy.

Absolwenci naszego kierunku zyskają przygotowanie do podjęcia pracy jako doradcy, specjaliści i menedżerowie. Zostaną wyposażeni w fachową i ekspercką wiedzę zarówno z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego jak i wiedzę związaną z kwestiami funkcjonowania administracji publicznej czy przedsiębiorstw. Dlatego będą gotowi do pracy w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego, zarówno w organizacjach sektora publicznego, w tym w rządowej i samorządowej administracji publicznej, jak i prywatnego – biznesowego.

Czy miałby Pan jakąś radę dla osób chcących w przyszłości pracować jako specjaliści ds. bezpieczeństwa informacyjnego?

Jeśli wybierzecie tę ścieżkę kariery, macie szansę znalezienia się w forpoczcie nowych czasów i nie tylko wcielania, ale także kreowania oraz modernizowania rozwiązań, które we współczesnym informacyjnym społeczeństwie są wręcz niezbędne. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo informacyjne, to nie tylko aspekty techniczne (informatyczne), czy ochrona informacji niejawnych lub danych osobowych. Są one ważne, ale ważna jest także jakość, użyteczność, dostępność, sprawność gromadzenia i wymiany informacji. Kierunek studiów, jaki oferujemy, daje szanse, zarówno na ciekawą pracę w sferze administracji lub gospodarki, jak i na rozwój związany, chociażby z tym, że infosfera ciągle się rozwija.

Studia z bezpieczeństwa informacyjnego na UPH Siedlce

Jeżeli chcesz pracować w administracji publicznej lub prywatnej firmie jako specjalista od bezpieczeństwa informacyjnego, to zobacz jakie możliwości dają studia na siedleckim Uniwersytecie.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Studia magisterskie

Studia drugiego stopnia, zwane wcześniej studiami uzupełniającymi magisterskimi, są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia.

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję