Site logo

Kierunek lekarski na Akademii Mazowieckiej w Płocku | Kierunek pod lupą

Co znajdziemy w programie kierunku lekarskiego na Akademii Mazowieckiej w Płocku? Jak wygląda tam kształcenie przyszłych lekarzy? Czym różni się od studiowania na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, Łodzi lub Poznaniu? Jakie możliwości pracy na rynku medycznym będzie miał absolwent uczelni? O tym, czy warto wybrać “medycynę” na płockiej uczelni opowiada Prorektor ds. Collegium Medicum Akademii Mazowieckiej w Płocku – prof. Mariola Głowacka, twórczyni kierunku.

Kierunek lekarski w Płocku – co to za studia?

Studia.pl

Kierunek lekarski to nowość na Akademii Mazowieckiej w Płocku. Jakie to będą studia?

dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka prof. AM w Płocku, Prorektor ds. Collegium Medicum Akademii Mazowieckiej w Płocku

“Medycynę” na naszej uczelni uruchamiamy w 2023 roku, jako kolejny kierunek medyczny w Collegium Medicum, po pielęgniarstwie, położnictwie i kosmetologii. Jak każda uczelnia prowadząca kierunek lekarski w Polsce, organizujemy go w trybie jednolitych studiów magisterskich, gdzie nauka trwa przez sześć lat. To 12 semestrów, z czego ostatnie dwa lata to głównie  praktyczna nauka zawodu. Warto dodać, że nasz kierunek ma profil ogólnoakademicki, zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia.

Studia.pl

Co to oznacza dla studentów?

prof. Mariola Głowacka 

Nasi wykładowcy będą angażowali się w tworzenie nauki, prowadzili badania związane z naukami medycznymi, wprowadzali je w życie do praktyki lekarskiej w szpitalach, przychodniach i innych podmiotach leczniczych. Studenci będą zatem nie tylko zdobywali wiedzę i kompetencje praktyczne do zawodu lekarza, ale także mogą zaangażować się w badania naukowe, popularyzować ich wyniki i wdrażać – implementować do świadczeń zdrowotnych.

Studia.pl

Czy “medycyna” w Płocku będzie bezpłatna?

prof. Mariola Głowacka

Akademia Mazowiecka to uczelnia publiczna, zatem nauka na studiach stacjonarnych tzw. dziennych na kierunku lekarskim będzie bezpłatna.

Studia.pl

Jaki będzie limit przyjęć na kierunku lekarskim?

prof. Mariola Głowacka

Wstępnie założyliśmy liczbę 60 studentów na pierwszym roku. Biorąc jednak pod uwagę to, że maturzyści logują się w kilku uczelniach, zwróciliśmy się do Ministra Zdrowia o limit 80 kandydatów na  pierwszy rok studiów. W kolejnych latach limit przyjęć również będziemy uzgadniać z Ministerstwem Zdrowia. Będziemy starać się o taką liczbę miejsc, żeby jak najwięcej dobrych lekarzy trafiało do systemu ochrony zdrowia na Mazowszu.

Kierunek lekarski w Płocku

Dowiedz się więcej o studiach na Kierunku Lekarskim
na Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Dlaczego “medycyna” w Płocku?

Studia.pl

“Medycynę” można studiować na trzech uczelniach w Warszawie, a poza stolicą na Mazowszu także w Radomiu. Dlaczego Państwo zdecydowali się uruchomić go także w Płocku?

prof. Mariola Głowacka

Złożyły się na to trzy czynniki: zainteresowanie kandydatów, zainteresowanie pracodawców oraz możliwości uczelni. Po pierwsze oferta studiów na kierunku lekarskim na Mazowszu, ale i w całej Polsce, nadal nie jest wystarczająca do potrzeb. Prowadzimy studia medyczne – pielęgniarstwo i położnictwo, ale kandydaci notorycznie zwracali się do nas z pytaniem – “kiedy kierunek lekarski?”. Z drugiej strony cały czas jest dużo ofert pracy dla przyszłych absolwentów – mimo, że kolejne uczelnie uruchomiły w minionych latach kierunek lekarski, także poza uniwersytetami medycznymi. Wystarczy spojrzeć na dostępność do usług medycznych. Cały czas mamy w kraju za mało lekarzy, a średnia wieku pracujących wciąż rośnie. Na naszym lokalnym rynku pracy – w Płocku i innych miastach Mazowsza sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Mówiąc ogólnie uruchomienie kierunku wynika z potrzeb lokalnych podmiotów leczniczych. Mówiąc wprost – sygnalizowali potrzebę uruchomienia “medycyny” w Płocku,  współpracujący z nami przy innych kierunkach medycznych – dyrektorzy szpitali, przychodni, a także organy założycielskie – władze samorządów miast, powiatów, województw. No i trzecia składowa decyzji o nowym kierunku – możliwości i potencjał Akademii Mazowieckiej w Płocku. Posiadamy dobrze wyposażoną bazę, kadrę badawczo-dydaktyczną oraz potencjał do prowadzenia  badań w dyscyplinie nauki medyczne i dyscyplinie nauki o zdrowiu, dobrą współpracę ze szpitalami i innymi jednostkami leczniczymi. Mamy więc partnerów do prowadzenia kształcenia praktycznego i pracy badawczej. Pracowaliśmy intensywnie nad nowym kierunkiem i przekonaliśmy Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia do zgody na jego uruchomieniem.

Studia.pl

Co Państwem kierowało przy tworzeniu kierunku lekarskiego?

prof. Mariola Głowacka

Chcieliśmy, żeby nasze studia były tak zorganizowane, aby student nie tylko nauczył się jak najwięcej, ale żeby również czuł się współodpowiedzialny za jakość opieki, bezpieczeństwo i satysfakcję pacjenta. Wszyscy mamy jakieś doświadczenia z systemu opieki zdrowotnej jako pacjenci, jako rodziny pacjentów. Nie zawsze najlepsze. Kształcąc przyszłych lekarzy będziemy kłaść szczególny nacisk na ich właściwą komunikację i właściwe postawy wobec pacjentów i ich rodzin. 

Program kierunku lekarskiego

Studia.pl

Jak wygląda program studiów na kierunku lekarskim w Płocku?

prof. Mariola Głowacka

Identycznie, jak na uniwersytetach medycznych i innych uczelniach prowadzących kierunek lekarski. Jak każda z tych uczelni musimy spełniać wymagania standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, wprowadzonego w drodze rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia. Standard kształcenia określa wymiar godzin, liczbę ECTS, profil studiów, dyscyplinę naukową oraz efekty uczenia się, wymogi dotyczące kadry dydaktycznej, infrastruktury i jakości kształcenia. 

Studia.pl

To czego konkretnie będą uczyć się w Płocku przyszli lekarze?

prof. Mariola Głowacka

Nasz program studiów podzielony jest na osiem różnych modułów. Poszczególne zajęcia, czyli poszczególne przedmioty, są pogrupowane w tych modułach. Te najczęściej kojarzone ze studiami medycznymi to nauki kliniczne – niezabiegowe i zabiegowe, praktyczne nauczanie kliniczne i praktyki zawodowe w szpitalach, przychodniach i innych placówkach zdrowotnych. Nauki kliniczne zaczynać będziemy od podstawowych procedur medycznych, takich, które są niezbędne do realizacji przez każdego lekarza. I dalej wchodzić już w przedmioty stricte kliniczne niezabiegowe, np.: pediatrię, choroby wewnętrzne, neonatologię, alergologię itd. oraz zabiegowe, np.:  ginekologię i położnictwo, chirurgię, chirurgię onkologiczną, ortopedię, urologię, otolaryngologię i wszystkie pozostałe określone standardem kształcenia.

Studia.pl

Co jeszcze znajdziemy w programie płockich studiów medycznych?

prof. Mariola Głowacka

Nasi studenci poznawać będą także takie obszary, jak nauki morfologiczne, przedkliniczne, podstawy naukowe medycyny, nauki behawioralne i społeczne, prawne i organizacyjne aspekty medycyny. Dla przykładu: nauki morfologiczne obejmują m. in. anatomię i histologię z embriologią. Naukowe podstawy medycyny skupia, m.in. takie przedmioty jak biofizyka, chemia ogólna, biochemia, biologia molekularna, fizjologia czy cytofizjologia. Zajęcia przedkliniczne to np. genetyka, mikrobiologia, patomorfologia. Wśród nauk behawioralnych i społecznych znajdziemy np. socjologię medycyny, psychologię lekarską, etykę lekarską. Prawne aspekty organizacyjne, a więc m in. zdrowie publiczne, prawo medyczne, medycyna sądowa.

Studia.pl

Skoro program studiów musi być na wszystkich kierunkach lekarskich w całej Polsce zbliżony, to czym się różni od innych uczelni studiowanie “medycyny” na Akademii Mazowieckiej w Płocku?

prof. Mariola Głowacka

Na pewno wyróżnia nas sposób studiowania. U nas jest zdecydowanie nastawiony na aktywne formy kształcenia. Naszym zdaniem one lepiej przygotowują przyszłych lekarzy do profilaktyki, diagnozowania i leczenia pacjentów. Wykłady obejmują tylko około jedną szóstą zajęć czyli 1000 na 5 798 godzin prowadzonych w ciągu sześciu lat. Pozostałe prawie 5000 godzin to praktyczne zdobywanie kompetencji medycznych. Aktywne formy kształcenia realizowane są w pewnej sekwencyjności, czyli przechodzeniu etap po etapie, zgodnie ze zwiększaniem stopnia trudności zadań, do poziomu wiedzy i umiejętności studenta.

Jak się studiuje “medycynę” w Płocku?

Studia.pl

Kto będzie uczył studentów na Państwa kierunku lekarskim?

prof. Mariola Głowacka

Pierwsza część kadry to lekarze z płockich szpitali, którzy pełnią funkcję kierowników lub opiekunów specjalizacji realizowanych przez młodych lekarzy. Mają więc kompetencje medyczne i doświadczenie w kształceniu medycznym. Druga część to wykładowcy z dotychczasowych kierunków medycznych na naszej uczelni, z pielęgniarstwa, położnictwa, kosmetologii. Trzecia grupa wykładowców, to nowe kadry, które pozyskaliśmy z innych ośrodków akademickich, w tym z uniwersytetów medycznych. Daliśmy im nie tylko możliwości pracy ze studentami, ale także dobre możliwości rozwoju naukowego.

Studia.pl

Jak wygląda uczenie praktyczne umiejętności lekarskich na Państwa uczelni?

prof. Mariola Głowacka

Zaczynamy od ćwiczeń podstawowych w pracowniach umiejętności, salach ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Potem student odbywa ćwiczenia w Centrum Symulacji Medycznych. Kolejne zajęcia to korzystanie z technik VR-owych czyli wirtualnej rzeczywistości. Student przez system informatyczny, uzbrojony w gogle VR wchodzi do wirtualnego oddziału, czy wirtualnej poradni. Tam styka się z sytuacjami klinicznymi w przestrzeni bezpiecznej dla niego i bez potencjalnych zagrożeń dla pacjenta. Korzystamy także z wirtualnego stołu anatomicznego, gdzie np. odbywa się sekcja zwłok w VR, zanim student trafi do rzeczywistego prosektorium. Kolejny etap to praca z pacjentem, czyli w klinicznych oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, hospicjach itd.

Studia.pl

Co będzie się działo w Centrum Symulacji Medycznych?

prof. Mariola Głowacka

CSM obejmuje kilka obszarów, to wieloprofilowy zespół pracowni do kształcenia przyszłych lekarzy, a także w innych zawodach medycznych. Pierwszy obszar to kształcenie praktyczne podstawowych procedur medycznych w pracowniach umiejętności technicznych. Studenci będą się uczyć na fantomach wykonywania, np. iniekcji domięśniowych, dożylnych,  doszpikowych, zakładania zgłębnika do żołądka, zakładania cewnika do pęcherza moczowego, zasad i technik leczenia ran itd.  Drugi obszar, to zakres intensywnych interwencji, czyli pracownie BLS-u. i W trzeciej grupie pracowni będziemy kształtować umiejętności bardziej zaawansowane. Znajdują się tu: pracownia ratunkowa, pracownia operacyjna, pracownia położnicza, pracownia ALS-u,  pracownia karetki pogotowia oraz pracownie wykonywania badań diagnostycznych, na przykład badania USG i badania endoskopowego. Zajęcia w CSM będą prowadzone metodami symulacji: niskiej, pośredniej  i wysokiej wierności, tak aby student najpierw nauczył się technicznie wykonać każdą procedurę, a następnie zrealizować je w symulowanej sytuacji klinicznej samodzielnie i wspólnie z innymi studentami. 

Studia.pl

Mówią Państwo o zajęciach interprofesjonalnych na kierunku lekarskim w CSM. Co to znaczy?

prof. Mariola Głowacka

Część zajęć odbywa się wspólnie dla różnych kierunków studiów medycznych w Centrum Symulacji Medycznych. Przyszli lekarze będą uczyć się już na etapie studiów, jak współpracować z przyszłymi pielęgniarkami, położnymi, a nawet kosmetologami. Aranżujemy konkretne sytuacje zawodowe, podobne do tych, jakie będą spotykać ich w realnej pracy lekarza. Nasi studenci kierunków medycznych zbudują w ten sposób świadomość swoich kompetencji i swoich uprawnień, ale też świadomość uprawnień innych członków zespołu terapeutycznego. To po pierwsze bardzo skróci czas realizacji świadczeń zdrowotnych. Po drugie zapobiegnie konfliktom między grupami zawodowymi, bo one zawsze się zdarzają w mniejszym, czy większym zakresie. A po trzecie będzie budowało dobrą atmosferę współpracy, co przełoży się na satysfakcję zawodową medyków, ale też na większe zadowolenie pacjenta z otrzymywanych świadczeń zdrowotnych.

Studia na kierunku lekarskim w Płocku

Dowiedz się więcej jak wyglądają studia na “medycynie”
na Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Jak wyglądają praktyki i staże lekarskie na “medycynie” w Płocku?

Studia.pl

Kiedy student kierunku lekarskiego z Płocka trafia na praktyki do szpitala i przychodni?

prof. Mariola Głowacka

Pierwsza praktyka z opieki nad chorym będzie realizowana w  drugim semestrze. Kolejne w dalszych latach studiów.

Studia.pl

Który szpital będzie dla studentów szpitalem klinicznym?

prof. Mariola Głowacka

Nie będziemy mieć jednej placówki klinicznej, nastawiamy się na budowę sieci oddziałów klinicznych, przy współpracy ze specjalistycznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku oraz Miejskim Szpitalem im. Świętej Trójcy w Płocku. Będziemy współpracować także z innymi placówkami, w tym ze szpitalem o profilu psychiatrycznym (Wojewódzkim Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie). Chęć współpracy zgłosiły też szpitale w nieco dalszej odległości, na przykład Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Studenci będą także kształcili się w innych placówkach, jak przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej (tzw. rodzinne) hospicja, zespoły ratownictwa medycznego.

Studia.pl

A praktyki zawodowe odbywane na szóstym roku?

prof. Mariola Głowacka

Student może skorzystać z placówek, z którymi współpracujemy. Może także zaproponować inne miejsce praktyk, na przykład blisko swojego miejsca zamieszkania. Oczywiście najpierw zweryfikujemy taką placówkę pod względem możliwości kształcenia klinicznego, wyposażenia, realizowanych procedur, możliwości powołania opiekuna dla studenta itd., tak, aby student miał zapewnioną możliwość osiągnięcia wszystkich określonych dla danej praktyki efektów uczenia się.

Czy warto iść na “medycynę” w Płocku?

Studia.pl

Część kandydatów woli wyjechać na studia medyczne do dużych ośrodków akademickich, jak Warszawa, Łódź czy Poznań. Jak Państwo przekonują, że warto zainteresować się medycyną właśnie w Płocku?

prof. Mariola Głowacka

Po pierwsze nasi studenci otrzymują taką samą jakość kształcenia, co na uniwersytetach medycznych: program, kadrę, możliwość rozwoju naukowego, wyjazdu za granicę na Erasmus+. Po drugie wyróżnia nas formuła kształcenia praktycznego, z nastawieniem na zajęcia aktywizujące studentów. Po trzecie atutem jest kameralność, co sprzyja indywidualnemu podejściu do studenta. Zarówno na poziomie kształcenia, jak i obsługi w dziekanacie. Przy 60- 80  studentach na roku, nasz student nie będzie bezimienną jednostką, ale konkretną osobą znaną z imienia i nazwiska. Wreszcie  oferujemy większą “dostępność do pacjenta” w podmiotach leczniczych.

Studia.pl

Jakie to ma znaczenie dla studenta?

prof. Mariola Głowacka

Ponieważ w Płocku jesteśmy jedyną uczelnią prowadzącą kierunek lekarski, a na roku będzie 60-80 studentów, to nie będzie “tłoku” podczas praktyk. Unikniemy w ten sposób grupowania studentów “przy jednym pacjencie” lub w gabinecie lekarza. Tak skalkulowaliśmy liczebność miejsc w rekrutacji, że u nas będzie to “jeden student do jednego pacjenta”. Dzięki czemu student zyska więcej z obecności w oddziale, czy w klinice. Zyskają też pacjenci, bo unikniemy ich zmęczenia, gdyż nie będą musieli wielokrotnie odpowiadać na pytania, udzielać wywiadu, czy pozwalać na wykonanie jakiegoś badania lub procedury kilku studentom w ciągu dnia.

Studia.pl

Jakie są możliwości dla przyjezdnych studentów?

prof. Mariola Głowacka

Przyjezdny kandydat może liczyć na miejsce w uczelnianym domu studenckim. Mamy 185 miejsc w klasycznych studenckich pokojach jedno i dwuosobowych, ale także w pokojach o standardzie hotelowym, a nawet apartamentach. Jeśli ktoś woli mieszkać “na mieście”, to w Płocku oferta stancji, pokoi i domów studenckich jest zróżnicowana w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.

Studia.pl

A co z zachętami finansowymi? Jak wygląda program stypendialny dla studentów medycyny?

prof. Mariola Głowacka

Ważne, że już w pierwszym roku rekrutacji – czyli w 2023 – nasi studenci kierunku lekarskiego mogą wejść do programu stypendialnego Ministerstwa Zdrowia. To 27 tys. zł rocznie, a stypendium może być przyznane na maksimum trzy lata. Z kolei samorząd Województwa Mazowieckiego ma specjalne stypendia dla studentów ostatnich lat kierunków lekarskich, np. w   2022 roku było to 18 tys. zł na rok. Dodatkowo władze miasta Płocka  od 2021 roku oferują „Grant na start” dla studentów pierwszego roku. W 2022 roku. Kwota  grantu wynosiła 5000 zł  Na poziomie uczelni oferujemy stypendium socjalne, stypendium rektora – naukowe za osiągnięcia dydaktyczne, za aktywność naukową, za działalność na rzecz środowiska lokalnego. W sumie student kierunku lekarskiego Akademii Mazowieckiej w Płocku, może uzyskać ze stypendiów różnego typu nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie.

Co po kierunku lekarskim na AM Płock? 

Studia.pl

Ukończenie kierunku lekarskiego jest konieczne do zdobycia uprawnień lekarza medycyny. Jednak to nie wystarczy. Co jeszcze trzeba zrobić po studiach?

prof. Mariola Głowacka

Trzeba po zaliczeniu szóstego roku zdać LEK czyli Lekarski Egzamin Końcowy, a potem uzyskać prawo wykonywania zawodu w Okręgowej Izbie Lekarskiej, na terenie działania której absolwent zamierza podjąć pracę zawodową.

Studia.pl

Co to jest LEK?

prof. Mariola Głowacka

LEK to państwowy egzamin dający możliwość wykonywania zawodu lekarza. Absolwenci kierunku lekarskiego z wszystkich polskich uczelni zdają go w jednym miejscu i w tym samym czasie. Organizuje go Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w dwóch sesjach: jesiennej i wiosennej – między 15 – 30 września oraz 15 – 28 lutego (sesja wiosenna). Egzamin trwa cztery godziny i składa się z 200 zadań. 

Studia.pl

Co się dzieje po zaliczeniu studiów, zdaniu LEK i wpisaniu na listę lekarzy?

prof. Mariola Głowacka

Absolwent “medycyny” podejmuje pracę jako lekarz bez specjalizacji, w przychodni, poradni, szpitalu albo innej placówce zdrowia. Może potem kontynuować kształcenie, specjalizację lekarską w jednej z około 80. dziedzin medycyny, np. w ramach rezydentury.

Studia.pl

Gdzie Państwa absolwenci będą mogli znaleźć pracę?

prof. Mariola Głowacka

Przede wszystkim czeka na nich wiele miejsc pracy w Płocku i na całym Mazowszu. A będzie jeszcze więcej, ponieważ średnia wieku aktywnych lekarzy jest bardzo wysoka i co roku kolejne roczniki odchodzą na emeryturę. Mamy też świadomość, że podobna sytuacja jest w całej Polsce i liczymy się z tym, że część absolwentów odejdzie do innych województw. Z kolei placówki medyczne za granicą kuszą absolwentów polskich uczelni medycznych dobrymi warunkami pracy i świetnymi zarobkami. 

Studia.pl

Czy dyrektorzy szpitali i przychodni będą chcieli zatrudniać absolwentów “nowego” kierunku lekarskiego?

prof. Mariola Głowacka

Niewątpliwie czynnikiem jeszcze bardziej zwiększającym szanse zatrudnienia młodego lekarza jest wynik LEK. Obserwujemy doświadczenia nowo uruchomionych kierunków lekarskich, także spoza uniwersytetów medycznych. Przykład chociażby Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego pokazuje, że możliwe są lepsze wyniki absolwentów na egzaminie końcowym, niż z wielu tradycyjnych “medycznych” ośrodków akademickich.

Dla kogo kierunek lekarski w Płocku?

Studia.pl

Jakie predyspozycje musi mieć kandydat na studia lekarskie na Akademii Mazowieckiej w Płocku?

prof. Mariola Głowacka

Przede wszystkim powinien mieć takie cechy osobowości, jakie kojarzymy z dobrym lekarzem.  Potrzebna jest empatia, umiejętność współpracy z drugim człowiekiem, łatwość nawiązywania kontaktu, radzenia sobie w trudnych sytuacjach w relacjach międzyludzkich. Ważna jest świadomość, że pacjent może być bardzo różny, mieć różną osobowość, różnie się zachowywać. Podobnie członkowie jego rodziny. Jedni pacjenci i ich bliscy są pozytywnie nastawieni, inni negatywnie, czasami zachowujący się agresywnie. Przyszły student medycyny powinien umieć dobrze się komunikować, niezależnie od tego, czy pacjent jest dzieckiem, człowiekiem dorosłym, seniorem. Mało tego, może się zdarzyć, że pacjentem jest osoba z innych kręgów kulturowych, a takie osoby pojawiają się coraz częściej w naszym systemie opieki zdrowotnej.

Studia.pl

Co jeszcze jest ważne w predyspozycjach kandydatów poza umiejętnością sprawnego zachowania w relacjach międzyludzkich?

prof. Mariola Głowacka

Kandydat powinien lubić się uczyć i zdobywać wiedzę. Zwłaszcza mile widziane są osoby o zamiłowaniach do przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Ważne są też predyspozycje manualne, konieczne do wykonywania zabiegów.

Studia.pl

Do maturzystów z jakich regionów skierowana jest oferta nowego kierunku?

prof. Mariola Głowacka

Liczymy przede wszystkim na kandydatów z Płocka i sąsiednich powiatów północnego Mazowsza oraz innych województw. Nasza oferta może być aktualna jako propozycja studiów dla kandydatów z Gostynina, Płońska, Ciechanowa, Mławy, Żuromina, Pułtuska, Sochaczewa, Przasnysza, Makowa Mazowieckiego, Nowego Dworu Mazowieckiego. To są tereny, gdzie w wielu rodzinach mamy bardzo zdolną młodzież, ale bliskich nie stać na wysłanie dziecka na studia do Warszawy albo innego dużego miasta. 

Studia.pl

Skąd jeszcze oczekują Państwo kandydatów poza północnym Mazowszem?

prof. Mariola Głowacka

Zapewne zainteresują się naszym kierunkiem lekarskim także kandydaci z województwa kujawsko-pomorskiego, zwłaszcza okolic Włocławka i północy województwa łódzkiego, na przykład ze Skierniewic. Jednak doświadczenia uruchamiania kierunków lekarskich w miastach średniej wielkości wskazują, że możemy liczyć na kandydatów z całej Polski, zwłaszcza z tych rodzin, gdzie koszt studiowania dziecka mocno obciąża budżet rodziny. W Płocku mamy tańsze koszty życia, sensowny system stypendialny, a miasto jest na tyle duże, że student bez problemu może sobie dorobić.

Jak się dostać na “medycynę” w Płocku? 

Studia.pl

Jak wygląda rekrutacja na kierunek lekarski na Akademii Mazowieckiej w Płocku?

prof. Mariola Głowacka

Punkty rekrutacyjne wyliczamy na podstawie wyników matury. Dwa główne maturalne przedmioty rekrutacyjne to biologia i chemia. Dla kandydatów ze “starą maturą” przygotowujemy egzamin wstępny z biologii, który będzie weryfikował wiedzę na poziomie egzaminu maturalnego.

Studia.pl

Kiedy będzie uruchomiona rekrutacja?

prof. Mariola Głowacka

Na wszystkich kierunkach studiów uruchamiamy internetowy system rekrutacji w czerwcu. Będzie w nim opisana rekrutacja krok po kroku. Koniec zapisów to połowa lipca. Zapewne na początku sierpnia ogłosimy listę przyjętych.

Co dalej z “medycyną” w Płocku?

Studia.pl

Jakie mają Państwo dalsze plany związane z kierunkiem lekarskim?

prof. Mariola Głowacka

Być może w przyszłości rozszerzymy ofertę kierunku lekarskiego o English Division, czyli studia w języku angielskim oraz o tryb niestacjonarny, tak zwany “zaoczny”. Wtedy w tych dwóch ścieżkach kształcenia dostępne będą także płatne studia lekarskie.

Studia.pl

Czy program studiów na “medycynie” będzie się zmieniać?

prof. Mariola Głowacka

Tak. Obecnie uczelnie prowadzące “medycynę” obowiązuje standard kształcenia z 2019 roku, ale środowisko pracuje nad nowym. Właśnie trwa proces wprowadzania przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki nowych wyznaczników studiów lekarskich. W tej chwili projekt jest na etapie konsultacji społecznych. Liczymy się z tym, że zostanie wkrótce wprowadzony w życie. Obserwujemy jak zmienia się ten projekt, żeby od razu przygotować się na zmiany w programie studiów według nowego standardu.

Studia.pl

W jakim kierunku idą zmiany w kształceniu lekarzy?

prof. Mariola Głowacka

Nowy standard będzie bardziej odpowiadać temu, jaka jest wizja kierunku lekarskiego u nas na uczelni. Bardzo nas to cieszy, że widzimy nacisk na upraktycznienie tego kierunku, w sensie określenia konkretnych umiejętności i kompetencji, które absolwent ma osiągnąć. Jest trend preferowania aktywnych form zajęć, wykorzystania nowoczesnych technologii do kształcenia przyszłych lekarzy. Doceniamy też plan większej humanizacji zawodu lekarza, kształcenie umiejętności szeroko rozumianej komunikacji z pacjentem, jego rodziną. Dostrzegamy także lepsze ukierunkowanie na pracę w zespole: komunikację z innymi lekarzami, ale i w ogóle w całym zespole terapeutycznym, tj. z pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, położnymi, fizjoterapeutami, dietetykami. W projekcie nowego standardu jest obecna samoświadomość lekarza, odpowiedzialność za wykonywane zadania, ale również poczucie współodpowiedzialności za cały zespół osób zaangażowanych w diagnozowanie i leczenie pacjenta. Jest to bardzo ”propacjenckie”.

Rekrutacja na “medycynę” w Płocku

Dowiedz się więcej jak dostać się na Kierunek Lekarski
na Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Prof. Mariola Głowacka pracuje w Akademii Mazowieckiej od 2010 r. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu i uruchamianiu kierunków pielęgniarstwo, kosmetologia i położnictwo, a także kierunku lekarskiego. Sprawowała m.in. funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. W czerwcu 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Jest pierwszą pielęgniarką w regionie płockim i jedną z nielicznych w kraju, które posiadają stopnie naukowe. W grudniu 2019 roku prof. Mariola Głowacka została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023. Pełni funkcję przewodniczącej Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. W  maju 2022 roku została powołana przez Ministra Zdrowia na Przewodniczącą Zespołu ds. opracowania zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Prof. Mariola Głowacka jest także profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje w  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych).

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję