Inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu | Kierunek pod lupą

Budowanie zapór wodnych, oczyszczalni ścieków, domowych instalacji wodno-kanalizacyjnych – tym m.in. zajmują się absolwenci inżynierii i gospodarki wodnej na UPWr. Te studia zyskują coraz bardziej na znaczeniu w świetle zmian klimatycznych – zagrożeń suszą, niedoborem wody w gospodarce i życiu codziennym, obfitymi opadami, powodziami. 

Inżynieria i gospodarka wodna na UPWr – co to za kierunek?

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to stacjonarne (dzienne) studia inżynierskie oraz magisterskie. Kierunek ten kształci specjalistów od projektowania, wykonywania i wykorzystywania:

 • budowli wodnych, takich jak elektrownie, tamy i zapory wodne, porty żeglugi śródlądowej, oczyszczalnie ścieków, sieci melioracyjne (nawadniające grunty), zabezpieczenia przeciwpowodziowe, inne obiekty związane z regulacją rzek,
 • instalacji wodnych, takich jak sieci wodno-kanalizacyjne w miastach, budynkach mieszkalnych i przemysłowych.

Specjalności inżynierskie i magisterskie na UPWr:

 • gospodarka wodna,
 • inżynieria melioracyjna,
 • zagospodarowanie wód opadowych,
 • śródlądowe drogi wodne.

Możliwości pracy po inżynierii i gospodarce wodnej

Kierunek ten na UPWr jest świetnym początkiem przyszłej kariery zawodowej dla osób chcących poznać m.in. tajniki równowagi ekologicznej, systemów hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych czy elektrowni wodnych. – Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploatacji obiektów inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych – twierdzi prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski z Instytutu Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr. 

Absolwenci kierunku inżynieria i gospodarka wodna bez trudu znajdują zatrudnienie w: 

 • zarządach gospodarki wodnej, 
 • przedsiębiorstwach budownictwa wodnego, 
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, 
 • instytucjach i urzędach administracji terytorialnej,
 • biurach projektów i doradztwa, 
 • przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze,
 • jednostkach administracji państwowej związanych z gospodarką wodną,
 • samorządowej zajmującej się infrastrukturą i planowaniem rozwoju i gospodarką komunalną. 

Do pracy w sektorze gospodarki wodnej i budownictwa przygotowują praktyki organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Organizowane są takich instytucjach i firmach, jak: 

 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu, 
 • Rejonowy Oddział Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wielkopolskim, 
 • Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, 
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
 • Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska „EKO – MEL”, 
 • Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD”. 

Uprawnienia budowlane po kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Absolwenci kierunku inżynieria i gospodarka wodna otrzymują tytuł inżyniera lub – w przypadku studiów drugiego stopnia – tytuł magistra inżyniera. Ukończenie studiów pierwszego stopnia daje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, natomiast studia drugiego stopnia umożliwiają ubieganie się o uprawnienia budowlane projektowe w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Jak studiuje się inżynierię i gospodarkę wodną na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu?

– Uczelnia jest bardzo przyjazna dla studentów. Prowadzący to prawdziwi fachowcy, którzy wszystkiego nauczą i zawsze znajdą czas dla studentów – opowiada Mateusz Nieświec, absolwent, obecnie pracuje jako inżynier budowy w firmie hydrotechnicznej przy budowie wałów przeciwpowodziowych. – Kolejnym atutem są świetnie wyposażone sale dydaktyczne, nowe komputery, nowoczesne oprogramowanie, dzięki którym nauka staje się prostsza. Jedyne w swoim rodzaju Laboratorium Wodne, w którym studenci mogą prowadzić badania, dostęp do bogatej literatury z tego zakresu w bibliotece uczelnianej pozwala na rozwiązanie każdego problemu, wszystko to sprawia, że studia na tym kierunku to przyjemność – dodaje Mateusz Nieświec.

Studenci tego kierunku kształcą się w zakresie nauk technicznych i przyrodniczych. Przykładowymi przedmiotami są: 

 • analiza matematyczna, 
 • statystyka matematyczna, 
 • prawo i administracja wodna, 
 • hydrologia, 
 • chemia wody i ścieków, 
 • geologia inżynierska i hydrogeologia, 
 • ochrona wód, 
 • zagrożenie i ryzyko powodziowe, 
 • biologia i ekologia, 
 • budownictwo ogólne, 
 • mechanika płynów, 
 • hydrotechniczne budowle betonowe, 
 • hydrotechniczne budowle ziemne, 
 • hydrotechniczne konstrukcje stalowe, 
 • erozja gleb, 
 • nawodnienia, odwodnienia, 
 • elektrownie wodne, 
 • oczyszczalnie ścieków, retencja i ochrona przed suszą, zbiorniki wodne. 

Interesujesz się inżynierią i gospodarką wodną?

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat przedmiotów, planów studiów i praktyk, koniecznie sprawdź ten kierunek na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Studenci mają możliwość korzystania z jednego z największych w kraju Laboratorium Wodnego im. prof. Juliana Wołoszyna. Pozwala ono na budowę modeli budowli wodnych np. jazy, zapory, upusty, przepławki itp. w różnej skali i badanie ich zachowania przy zmiennych wielkościach natężenia przepływu. Znajduje się tu także zbudowany model wrocławskiego węzła wodnego (WWW) pozwalający symulować przepływ fali powodziowej przez Wrocław. – Jest to bardzo ciekawy, a zarazem dość skomplikowany system, ponieważ Wrocław to nie tylko Odra, ale cztery jej dopływy: Oława, Ślęza, Bystrzyca i Widawa, liczne starorzecza oraz kanał powodziowy, kanał żeglowny i kanał ulgi Odra-Widawa – zaznacza prof. dr hab. inż. K. Pulikowski.

Studenci kierunku inżynieria i gospodarka wodna aktywnie uczestniczą w pracach Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników, które działa od 1972 r. Działalność polega m.in. na organizacji konferencji i seminariów dotyczących np. możliwości wykorzystania oprogramowania MIKE w badaniach naukowych i przy realizacji prac dyplomowych, udziale w konferencjach organizowanych przez inne jednostki, np.: Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych – Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania, Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej EUREKA, II Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej z okazji Światowego Dnia Wody „Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody”. – Ważnym aspektem działania członków tego koła jest aktywny udział w organizacji Wrocławskiego Dnia Wody. Członkowie SKN organizują również obozy i wyjazdy naukowe dotyczące np. weryfikacji metod empirycznych określania przepływu na ciekach kontrolowanych (czyli poddawanych kontroli hydrologicznej) na podstawie badań terenowych – podkreśla prof. Krzysztof Pulikowski. 

Dla kogo inżynieria i gospodarka wodna?

Zagrożenie suszą, pogłębiający się deficyt wody, a co za tym idzie potrzeba monitorowania zasobów wody i efektywnej jej eksploatacji wpłynęły na zapotrzebowanie ekspertów z tego zakresu. Racjonalne wykorzystanie wody jest obecnie niezwykle ważne w niemal każdej gałęzi gospodarki. Aby dołączyć do grona ekspertów w tej dziedzinie, warto  ukończyć studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna prowadzone na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Interesujesz się inżynierią i gospodarką wodną?

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat przedmiotów, planów studiów i praktyk, koniecznie sprawdź ten kierunek na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności