Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu | Kierunek pod lupą

Projektowanie i budowa instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji – tym m.in. zajmują się absolwenci inżynierii środowiska na UPWr. To jeden z obszarów budownictwa, a absolwent kierunku może zdobyć uprawnienia budowlane w pięciu specjalnościach.

Inżynieria środowiska na UPWr – co to za kierunek

Studia na kierunku inżynieria środowiska to studia inżynierskie i magisterskie. Można je studiować w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. W systemie stacjonarnym studia I stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów, II stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry. Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów (inżynierskie) oraz 4 semestry (magisterskie). Kierunek ten kształci specjalistów w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji 

 • grzewczych, 
 • wentylacyjnych, 
 • klimatyzacyjnych, 
 • wodno-kanalizacyjnych w budynkach, 
 • obiektów infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów. 

Kierunek ten ma interdyscyplinarny charakter, obejmując nauki przyrodnicze i techniczne – dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. 

Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przygotowuje Cię do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji złożonych obiektów inżynierskich służących kształtowaniu i ochronie środowiska wewnętrznego oraz zewnętrznego. Dyscyplina inżynierii środowiska zajmuje się m.in. zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, gospodarką odpadami, odnawialnymi źródłami energii, kształtowaniem stosunków wodnych na terenach zurbanizowanych oraz użytkowanych rolniczo.

Chcesz studiować inżynierię środowiska?

Jeśli Twoją pasją jest środowisko i jego ochrona, a dodatkowo pasjonujesz się energetyką i górnictwem, koniecznie sprawdź studia na kierunku ochrona środowiska na UPWr

Na drugim stopniu studiów stacjonarnych możesz wybrać spośród czterech specjalności:

 • technika sanitarna,
 • inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej,
 • gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii,
 • inżynieria wodna i melioracyjna.

Na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia możesz wybrać będziesz specjalizował się w:

 • inżynierii sanitarnej,
 • inżynierii wodnej,
 • inżynierii melioracyjnej.

Możliwości pracy po inżynierii środowiska:

Po ukończeniu studiów z inżynierii środowiska na UPWr będziesz potrafił zaprojektować systemy zapewniające komfort przebywania wewnątrz budynków,takie jak: 

 • właściwą jakość powietrza, 
 • komfort cieplny, 
 • zaopatrzenie w wodę i kanalizację.

Absolwenci inżynierii środowiska to specjaliści od zagadnień inżynierskich dotyczących środowiska zewnętrznego i jego racjonalnego wykorzystania na potrzeby człowieka: gospodarki odpadami, elektrowni i zbiorników wodnych oraz innowacyjnych i prośrodowiskowych technologii, np. związanych z odnawialnymi źródłami energii. To stwarza duży rynek pracy od placów budowy, przez biura projektowe, po działy handlowe firm.

Po kierunku inżynieria środowiska bez trudu znajdziesz pracę w:

 • firmach projektowych i wykonawczych działających w obszarze sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gazowych,
 • przedsiębiorstwach doradczych i instytucjach zajmujących się gospodarką odpadami oraz ochroną wody, powietrza i gleby, 
 • przy eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej, 
 • placówkach naukowo-badawczych i dydaktycznych,
 • przedsiębiorstwach wodociągowych i energetycznych,
 • administracji samorządowej i państwowej.

Student podczas studiów na tym kierunku odbywa praktyki zawodowe w takich instytucjach i firmach jak np.: 

 • urzędy miasta lub gminy, 
 • Instytut Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu, 
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu, 
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, 
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, 
 • Regionalny Związek Spółek Wodnych w Bolesławcu, 
 • Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, 
 • Lasy Państwowe, 
 • Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Fitting sp. z o.o., „GEDEON” Centrum Techniki Ogrzewczej i Sanitarnej.

Uprawnienia budowlane po kierunku inżynieria środowiska

Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o uzyskanie pełnych uprawnień instalacyjnych i w ograniczonym zakresie budowlanych. Ukończone studia pierwszego i drugiego stopnia dadzą Ci możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane wykonawcze w następujących specjalnościach: 

 • instalacyjnej w zakresie sieci, 
 • instalacji i urządzeń cieplnych, 
 • wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie,
 • konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, 
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej.

To właśnie perspektywa zdobycia uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych skłania studentów do wybrania tego kierunku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Jak studiuje się inżynierię środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 

– Polecam ten kierunek studiów, ponieważ pozwala poznać zagadnienia z wielu dziedzin, jak np. odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami, sieci wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne oraz gospodarka wodna – opowiada Jakub Garncarek, student kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP Wr. – Najciekawszymi zajęciami były dla mnie zajęcia wymagające projektowania z użyciem różnych programów. Były to m.in. modelowanie przepływu wody i zanieczyszczeń, sieci gazowe i ogrzewnictwo, budownictwo ziemne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, energetyka wodna, energetyka słoneczna i ziemna. Prowadzący zajęcia potrafią nie tylko zainteresować studentów omawianym tematem, ale także pomóc w rozwijaniu zainteresowań – dodaje Garncarek. 

Przykładowe przedmioty to: 

 • biologia i ekologia, 
 • chemia, 
 • rysunek techniczny i geometria wykreślna, 
 • mechanika i wytrzymałość materiałów, 
 • meteorologia i hydrologia, hydrogeologia, 
 • materiałoznawstwo, 
 • mechanika gruntów i fundamentowanie, 
 • odwodnienia, 
 • termodynamika techniczna, 
 • technologia wody i ścieków, 
 • gospodarka odpadami, 
 • budownictwo ogólne, 
 • ochrona środowiska, 
 • sieci wodociągowe i kanalizacyjne, 
 • instalacje sanitarne, 
 • wentylacja i klimatyzacja, 
 • gospodarka wodna i ochrona wód, 
 • regulacja rzek, 
 • technologia i organizacja robót, 
 • budownictwo hydrotechniczne, 
 • budownictwo ziemne, 
 • erozja gleb, 
 • nawodnienia, przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów. 
 • podstawy wykorzystania energii odnawialnej, 
 • elektrownie wodne, pompownie i zbiorniki wodne, 
 • kompleksowe zagospodarowanie terenu, 
 • przyrodnicze podstawy kształtowania środowiska, 
 • zmiany klimatu.

Chcesz studiować inżynierię środowiska?

Jeśli Twoją pasją jest środowisko i jego ochrona, a dodatkowo pasjonujesz się energetyką i górnictwem, koniecznie sprawdź studia na kierunku ochrona środowiska na UPWr

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję