Od niedawna studenci mają możliwość nauki na kierunku Analityka gospodarcza. Czy oznacza to, że studia te są absolutną nowością na rynku edukacyjnym? Raczej nie. Elementy wiedzy o gospodarce i jej analizie są domeną ekonomii, finansów, rachunkowości, prawa, zarządzania czy bankowości. Gdy połączymy te wszystkie dziedziny, będziemy mieli do dyspozycji szeroką panoramę wiedzy o gospodarce. Jeśli do tego połączenia dodamy jeszcze umiejętności analityczne, otrzymamy kierunek Analityka gospodarcza. Jeżeli chcecie przekonać się, czym są te studia, zapraszamy do lektury!

Osoby zainteresowane związaniem swojej kariery zawodowej z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy w przedsiębiorstwach różnej wielkości, jak i "na własny rachunek" powinny przyjrzeć się bliżej studiom na Analizie i zarządzaniu w biznesie. W szczególności kierunek przeznaczony jest dla ambitnych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat metodyki analizowania sytuacji rynkowej, finansowej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa, sposobów budowania efektywnych modeli biznesowych oraz kreowania wartości. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

Studia na kierunku ekonometria kształcą specjalistów w zakresie tworzenia systemów informacji ekonomicznej, wykorzystania sprzętu informatycznego w kierowaniu przedsiębiorstwem i gospodarką narodową oraz zastosowania metod ilościowych do analizy skomplikowanych procesów ekonomicznych. Student kierunku ekonometria zdobywa podstawową wiedzę merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów. Jeśli w przyszłości chcesz być specjalistą w dziedzinie ekonomii to studia na kierunku ekonometria są dla Ciebie! Zapraszamy do lektury!

Jakie są zadania ekonomii we współczesnym świecie? Jest to nauka oraz dziedzina praktyki, która zajmuje się między innymi problemami kryzysów gospodarczych, optymalizacją zużycia zasobów, problematyką wzrostu gospodarczego, zadłużenia, czy budżetowania. Ekonomia ma wiele do powiedzenia, zawsze wtedy, gdy analizuje się proces przetwarzania ograniczonych zasobów, przeznaczonych do produkcji lub dystrybucji. Jest to bardzo stara dziedzina wiedzy, ponieważ właściwie od zarania ludzkości ludzie doceniali oszczędność, gospodarność oraz dążenie do efektywności.

Dynamiczny rozwój gospodarczy sprawił, iż na rynku pracy brakuje specjalistów posiadających rozległą wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Kierunek Finanse i inwestycje jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą rozwijać i poszerzać swoją wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania finansami. Program studiów został opracowany na podstawie konsultacji z sektorem biznesowym i jest dostosowany do wymagań pracodawców. Chciałbyś w przyszłości rozpocząć rozpocząć studia na kierunku Finanse i inwestycje? Zapoznaj się całym artykułem!

Próżno szukać elementów wiedzy z zakresu finasów i rachunkowości w programie szkoły średniej. Podstawowa reguła ekonomii mówi, że praktycznie każdy zarządza finansami i prowadzi rachunkowość, w mniejszym lub większym zakresie - od spraw osobistych, poprzez rodzinne, aż po rachunkowość jednoosobowej firmy. Można jednak zaryzykować twierdzenie, że bardzo nieliczna grupa ludzi zna się na rachunkowości i jeszcze mniejsza wie coś na finansach. Powyżej nakreślone uwarunkowania mogą stanowić dobry początek refleksji nad możliwością wyboru tych studiów, dlatego zapraszamy do dalszej lektury!

Dynamiczny rozwój sektora publicznego i społecznego stwarza pilną potrzebę przygotowania ścieżki kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili sprostać wyzwaniom, jakie stawia zarządzanie organizacjami non profit, których otoczenie i reguły funkcjonowania zmieniają się znacznie częściej, niż w sektorze prywatnym. Studia przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w różnego rodzaju placówkach i firmach, gdzie potrzebni są specjaliści w zakresie nawiązywania współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi. Chcesz wiedzieć więcej?

Istnieje bardzo dużo definicji Marketingu. Po raz pierwszy termin ten pojawił się w Stanach Zjednoczonych i oznaczał sposób działania i zarządzania w firmie. Jedno z najstarszych określeń marketingu zinterpretował Philip Kotler, który zapytany czym jest marketing odpowiedział: "jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa, które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty i usługi."

W związku z procesami integracyjnymi Polski, a także otwarciem się krajowej gospodarki na handel zagraniczny kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest jak najbardziej "na czasie". Na niektórych uczelniach Międzynarodowe stosunki gospodarcze stanowią odrębny kierunek, który dzieli się następnie na kilka specjalności, np. integrację europejską, gospodarkę światową, międzynarodowe prawo handlowe, czy finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze wymagają od studentów znajomości prawa oraz zagadnień związanych z polityką zagraniczną.

Znajomość zagadnień prawniczych oraz zasad funkcjonowania gospodarki i biznesu to jedno z najatrakcyjniejszych połączeń, gwarantujących możliwość rozwoju na specjalistycznych stanowiskach. Program studiów z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego dostarcza wiedzy z zakresu przeprowadzania transakcji handlowych, finansów i rachunkowości, zarządzania, a także podstaw prawnych, które określają funkcjonowaniu firm usługowych oraz produkcyjnych. Dlaczego warto rozpocząć studia na kierunku prawo gospodarcze i podatkowe? Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Myślałeś nad podjęciem studiów z zakresu zarządzania lub ekonomii? Obawiasz się jednak, że nie są one wystarczająco dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy i powszechnej informatyzacji środowiska biznesowego? W takim razie kierunek Przedsiębiorczość w Internecie jest dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem, które pozwoli Tobie na zdobycie unikalnej i specjalistycznej wiedzy oraz cenionych przez pracodawców umiejętności. Program, który będziesz realizował w trakcie trzyletnich studiów I stopnia, jest dostosowany do wymogów pracodawców i rynku pracy.

Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu skierowane są do osób, które interesują się zarówno psychologią, jak też nowoczesnym i sprawnym zarządzaniem. Podczas studiów słuchacz uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów? Czytaj dalej!

Studia na Rachunkowości kształcą umiejętności praktyczne, ponieważ w odróżnieniu od kierunku Finanse i Rachunkowość, zarówno programy studiów, jak i charakter zajęć i praktyk zawodowych są nastawione przede wszystkim na przyswajanie wiedzy z rachunkowości w zakresie podatków oraz ubezpieczeń społecznych, form prowadzenia ewidencji gospodarczej, zasad sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz elementarnej wiedzy na temat rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów, czytaj dalej!

Towaroznawstwo jest jednym z tych kierunków, które nie mają swojej reprezentacji w programach szkół średnich, dlatego zwykle nie jest pierwszym wyborem osób kandydatów na studia. Uważa się, że towaroznawstwo stanowi pomost między ekonomią a przemysłem produkcyjnym lub przetwórczym. Ekonomia to dziedzina, która bada i pomaga optymalizować koszty, natomiast istotą przemysłu jest produkcja i przetwarzanie towarów. Wraz z towaroznawstwem, te dwie dziedziny tworzą bardzo istotny obszar wiedzy, pozwalający na zarządzanie każdym przedsiębiorstwem.

Paradoksalnie, największą wadą tych studiów jest ich popularność. Na rynku pracy jest bowiem bardzo wielu ludzi, którzy wyspecjalizowali się w zakresie zarządzania. Problem polega na tym, że miejsc kierowniczych jest raczej ograniczona ilość. Wniosek, jaki można wyciągnąć z analizy tej sytuacji przedstawia się następująco: albo jesteś najlepszy, albo jesteś nikim (oczywiście w zawodowym sensie). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tych studiach oraz poznać najlepsze i sprawdzone sposoby na sukces zawodowy po ich ukończeniu, zapoznaj się z tym artykułem!

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji powstał w odpowiedzi na zmiany w systemie społecznym i gospodarczym, których następstwem jest powstanie struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz funkcjonowanie gospodarki według zasad rynkowych. Zatem jeżeli jesteś dobry z przedmiotów ścisłych, przejawiasz zainteresowania techniką, a w przyszłości chciałbyś zostać dyrektorem, prezesem, czy menedżerem, to zamiast studiować nauki ekonomiczne, menedżerskie, czy nauki techniczne, możesz połączyć to w kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Zainteresowany?

Na kierunku Zarządzanie informacją słuchacze będą poznawać zasady efektywnego wykorzystywania szerokiej gamy narzędzi IT w zarządzaniu oraz uzyskają umiejętności biegłego posługiwania się nowoczesnymi systemami informatycznymi, stosowanymi we współczesnych przedsiębiorstach. W toku nauki studenci posiądą wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii oraz informatyki. Nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności obejmujących organizację przedsiębiorstwa, zarządzania projektami oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania organizacji.

Kierunek studiów Zarządzanie publiczne powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit. Zadanie jakie przyświeca Zarządzaniu publicznemu to dostarczenie wiedzy w dziedzinie funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest uwzględnienie specyfiki funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji non-profit. Jeśli w przyszłości chciałbyś rozpocząć studia na tym kierunku, zapraszamy do dalszej lektury!

Studia mają dostarczyć wiedzy na temat podstawowych problemów biologicznych i chemicznych warunkujących aktualny stan środowiska oraz umiejętności podejmowania decyzji, wspartych technikami modelowania i symulacji procesów biznesowych, posługiwania się zaawansowanymi technikami komputerowymi w procesach zarządzania rozwojem zrównoważonym i zdolnościami oceny wpływu przedsięwzięć ekonomicznych na środowisko. Interdyscyplinarny charakter studiów sprawia, że kierunek Zarządzanie środowiskiem jest niezwykle atrakcyjny. Dlaczego? Zapraszamy do lektury!

Studia na kierunku Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem obejmują dyscypliny filozoficzne, elementy nauki o zarządzaniu oraz wybrane dziedziny informatyki. Przedmioty znajdujące się programie tego kierunku studiów pozwalają na zrozumienie własności wiedzy oraz informacji, zarówno w aspekcie komunikacyjnym, jak i technicznym. Studenci nauczą się zasad obiegu informacji, sposobów jej pozyskiwania, gromadzenia, selekcjonowania i wykorzystywania dla realizacji celów różnego typu organizacji. Jesteś zainteresowani tym kierunku studiów? Zapraszamy do lektury!

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->