Site logo

Kierunek pedagogika specjalna w Gorzowie Wielkopolskim

Studia pedagogika specjalna Gorzów Wielkopolski

Gdzie na studia z pedagogiki specjalnej w Gorzowie Wielkopolskim?

Wszystkie studia z pedagogiki specjalnej w Poznaniu i Wielkopolsce, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki), terapeutycznej, zdolnych i uzdolnionych, korekcyjnej, resocjalizacyjnej, logopedycznej

List view

Opinie o studiach z pedagogiki specjalnej

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku pedagogiki rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki), terapeutycznej, zdolnych i uzdolnionych, korekcyjnej, resocjalizacyjnej, logopedycznej w Poznaniu i Wielkopolsce. Kierunki pedagogiki specjalnej okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Terapeuta zajęciowy, pacjent terapeuty
Edukacja i Szkolenia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy zajmuje się na co dzień prowadzeniem zajęć i ćwiczeń z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie lub takimi, które wymagają rehabilitacji. Aby zostać terapeutą zajęciowym i

Czytaj więcej »
Edukacja i Szkolenia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Pedagog

Większość społeczeństwa utożsamia pedagoga wyłącznie z pracą za niewielkie pieniądze w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych. Ci specjaliści znajdują jednak zatrudnienie także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia pedagogiczne w Gorzowie Wielkopolskim

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z nauczaniem, wychowywaniem, opieką? Sprawdź wszystkie pedagogiczne kierunki studiowania

Kierunek pedagogika specjalna - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania pedagogiki specjalnej. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować pedagogikę specjalną w Poznaniu i Wielkopolsce?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z kształceniem nauczycieli do szkół klas placówek dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na gorzowskiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie pedagogiki specjalnej, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na pedagogikę specjalną – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest pedagogika specjalna, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Pedagogika specjalna dostępna jest na jednolitych studiach magisterskich (5 lat). Pedagogika specjalna to wiedza o kształceniu osób z niestandardowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie.

Od pedagoga specjalnego wymaga się bardzo dużej, nierzadko wiedzy medycznej, wielkiego serca i umiejętności nawiązywania serdecznych i ciepłych relacji z ludźmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie pedagogiki specjalnej lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
Pedagogika jest dziedziną rozpiętą pomiędzy naukami społecznymi i humanistycznymi, dlatego studenci muszą opanować zagadnienia związane z socjologią, psychologią, ale także filozofią, kulturoznawstwem. Pedagodzy w trakcie studiów realizują praktyki zawodowe, uczestniczą w ćwiczeniach, warsztatach, wykładach i seminariach. Już od początku studiów studenci zapoznają się z subdyscyplinami pedagogiki specjalnej, takimi jak: surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, pedagogika rewalidacyjna.

Na pewno interesuje Cię, jakie ścieżki dalszego rozwoju z pedagogiki specjalnej masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na miejsce, w którym możesz znaleźć zatrudnienie, czy to w firmach i instytucjach publicznych, poprzez bycie nauczycielem w szkole specjalnej, pełnienie funkcji kuratora sądowego, pracę w świetlicach socjoterapeutycznych, pełnienie funkcji pedagoga w placówkach opiekuńczych, bycie instruktorem warsztatów terapii zajęciowej. Pedagodzy specjalni znajdują zwykle zatrudnienie w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, w których uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Główne działy pedagogiki specjalnej to: pedagogika rewalidacyjna, rehabilitacyjna, (np. oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika), pedagogika lecznicza lub inaczej pedagogika terapeutyczna, pedagogika zdolnych i uzdolnionych, pedagogika korekcyjna, pedagogika resocjalizacyjna.

 • Pedagogika specjalna: Pedagogika specjalna koncentruje się na osobach wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że większość ludzi ma bardzo mocno wypaczony obraz tej dyscypliny. Panuje przekonanie, że pedagog specjalny pracuje tylko z “upośledzonymi” dziećmi. Jak wygląda rzeczywistość? Trzeba zastanowić się, co oznacza sformułowanie “specjalne potrzeby edukacyjne”. Aby dowiedzieć się nieco więcej o pedagogice specjalnej i dzięki temu, zrozumieć na czym rzeczywiście polega praca pedagoga tej specjalności. Specjalne potrzeby edukacyjne to zapotrzebowanie na edukację, która w jakikolwiek sposób wymyka się standardowemu nauczaniu, skierowanemu do osób znajdujących się w zakresie normy społecznej. Oznacza to, że pod opieką oligofrenopedagoga może znaleźć się osoba o obniżonych zdolnościach intelektualnych, ale także pedagog specjalny będzie zajmował się dziećmi wybitnie uzdolnionymi w jakiejś dziedzinie. Trzeba też raz na zawsze pożegnać się z mitem, w myśl którego pedagogika zajmuje się jedynie dziećmi. Nauki o edukacji badają i projektują także kształcenie osób dorosłych w ramach dyscyplin andragogicznych. Aby zajmować się edukacją i kształceniem osób, które mają niestandardowe potrzeby edukacyjne, tak jak niesłyszący, niewidomi, lub ludzie pozbawieni możliwości mówienia, trzeba posiadać ogromną wiedzę medyczną. Bardzo ważna jest też psychologia rozwojowa, socjologia oraz liczne dziedziny humanistyczne, w tym filozofia wychowania oraz studia międzykulturowe. Dobre studia pedagogiczne wypełnione są wiedzą specjalistyczną, dlatego nie należą, wbrew pozorom, do łatwych. Zainteresowanie potrzebami edukacyjnymi osób niepełnosprawnych zaowocowało zwiększeniem wysiłków pokładanych w kształcenie i rozwój szkolnictwa specjalnego. Pojawiło się, dzięki temu wiele nowych miejsc pracy. Trzeba jednak wiedzieć, że praca pedagoga jest niezwykle trudna. Samokształcenie jest zadaniem na całe życie zawodowe, zaś kontakt z ludźmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymaga empatii, pogody ducha i bardzo dużego zaangażowania emocjonalnego.
 • Pedagogika rewalidacyjna: Pedagogika rewalidacyjna to specjalność na studiach z pedagogiki specjalnej. Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy pedagogicznej absolwentów, a także uzyskanie przez nich podstaw teoretycznych i umiejętności dalszego samokształcenia. Dotyczy to zwłaszcza metodologii badań społecznych. Słuchacz poznaje także współczesne problemy socjologii i psychologii, współczesne koncepcje filozofii i etyki, a także logikę. Student uzyskuje kwalifikacje zawodowe i nauczycielskie do realizowania zajęć z zakresu: rewalidacji indywidualnej, terapii pedagogicznej, pracy korekcyjno-kompensacyjnej.
 • Tyflopedagogika: Tyflopedagogika to specjalność na studiach z pedagogiki specjalnej, w trakcie której słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Dodatkowo zdobywa przygotowanie w zakresie dydaktyki specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do tyflopedagogiki oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do tyflopedagogiki lub niedostosowania społecznego.
 • Surdopedagogika: Surdopedagogika to specjalność na studiach z pedagogiki specjalnej, w trakcie której słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Dodatkowo zdobywa przygotowanie w zakresie dydaktyki specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do surdopedagogiki oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do surdopedagogiki lub niedostosowania społecznego.
 • Pedagogika lecznicza lub inaczej pedagogika terapeutyczna: Studia na kierunku pedagogika terapeutyczna mają na celu przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej (terapeutycznej); specjalistyczne przygotowanie do pracy z osobami przewlekle chorymi lub/i dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma przygotowanie w zakresie dydaktyki specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do pedagogiki terapeutycznej oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do pedagogiki terapeutycznej lub niedostosowania społecznego
 • Pedagogika zdolnych i uzdolnionych: Studia na kierunku pedagogika zdolnych i uzdolnionych o profilu informatycznym są unikatowe w skali kraju. W trakcie studiów ich uczestnicy uzyskują ogólne przygotowanie pedagogiczne, wzbogacone o zajęcia z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności i twórczości oraz zdobywają rozbudowane umiejętności informatyczne w zakresie użytkowania komputerów i sieci komputerowych, edycji grafiki, programowania, robotyki edukacyjnej, edukacji zdalnej oraz zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji.
 • Pedagogika resocjalizacyjna: Pedagogika resocjalizacyjna to specjalność na studia z pedagogiki specjalnej. W trakcie studiów słuchacz pozna podstawowe pojęcia i klasyfikacje stanowiące podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej. Nauczy się przeprowadzać diagnozę psychopedagogiczną; diagnozę deficytów, potencjałów, diagnozę osób zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie, diagnozę kryminologiczną. Zapozna się z dewiacjami społecznymi z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej i zdobędzie wiedzę odnoszącą się do prawno- społecznego procesu resocjalizacji.
 • Terapia pedagogiczna: Terapia pedagogiczna to specjalność na studiach z pedagogiki specjalnej. W trakcie studiów słuchacz dowie się czym jest terapia pedagogiczna i jak ją prowadzić z praktycznego punktu widzenia, nauczy się jak wykorzystywać narzędzia diagnostyczne. Dodatkowo będzie z przeprowadzał samodzielne diagnozy i wskazywał oddziaływania terapeutyczne na przykładzie autentycznych przypadków i zostanie zaznajomiony z formami wsparcia dzieci, rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zajęcia mają charakter praktyczny.
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: Studia edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są specjalnością na kierunku pedagogika specjalna. W trakcie studiów słuchacz uczy się społeczno-kulturowych uwarunkowań problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu. Dodatkowo uczy się rozpoznawania zaburzeń w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego i posługiwania się metodami diagnostycznymi do oceny trudności rozwojowych dzieci i młodzieży oraz planowania pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Zdobywa wiedzę z projektowania pracy z rodziną osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną: Studia edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną są specjalnością na kierunku pedagogika specjalna. Studia pozwalają na zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także ze sprzężoną niepełnosprawnością. W trakcie studiów słuchacz uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zasad stosowania wieloprofilowej terapii. Potrafi rozpoznawać indywidualne potrzeby, możliwości i ograniczenia oraz prowadzić proces edukacji z zastosowaniem metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji.
 • Logopedia ogólna i kliniczna: Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna uczą podstawowych metod i technik badań logopedycznych, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy. Studenci podczas zajęć poznają zasady opisywania i kwalifikacji wad wymowy oraz usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy. Zapoznają się również z zasadami współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej). Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zawierają w swoim programie takie treści, jak wprowadzenie do nauki o języku, elementy prawa medycznego i oświatowego, wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej, funkcjonalny opis języka, psychologia rozwoju dziecka, pedagogika ogólna, kwalifikowana pierwsza pomoc, anatomia i fizjologia człowieka, pediatria, ortodoncja, psycholingwistyka, rozwój mowy dziecka, opóźniony rozwój mowy.

Studia w Gorzowie Wielkopolskim i w lubuskim

Gorzów Wielkopolskich to drugi co do ważności ośrodek akademicki w województwie lubuskim. Na uczelniach studiuje tu ponad 2 tysiące osób, a kilkaset z nich opuszcza mury uczelni jako absolwentki i absolwenci. Kandydaci mogą skorzystać z oferty studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich uzupełniających i jednolitych, a także podyplomowych. Obecnie w Gorzowie Wielkopolskim uczelnie oferują około 50 różnych kierunków, które dostosowane są do potrzeb potencjalnych studentów. Wśród nich największą popularnością cieszą się kierunki związane z biznesem, administracją i marketingiem, a także nauki humanistyczne, pedagogika i informatyka. W regionie działa około 129 tysięcy firm, które mogą stać się potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów. Studenci mogą skorzystać z oferty uczelni państwowych i prywatnych, które oferują studia stacjonarne i niestacjonarne, dzięki czemu każdy z nich, indywidualnie dobierze kierunek i tryb nauczania. W Gorzowie Wielkopolskim studenci nie powinni się nudzić. Miasto znane jest z pięknych parków i ciekawych zabytków architektonicznych, które są warte zobaczenia. Wolny czas można spędzać w jednym z miejskich parków, na przykład w Parku Wiosny Ludów, Parku Siemiradzkiego, Parku Kopernika, czy w Rezerwacie Gorzowskie Murawy. Kolejne miejsca warte odwiedzenia, to teren wokół rzeki Kłodawki oraz nad jeziorem Nierzym. To wspaniałe miejsce na całodniowe wędrówki. Fani historii mogą zajrzeć w wolnej chwili do Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Muzeum Grodu Santok lub gorzowskich Spichlerzy. Położone nad Wartą miasto urzeka swoim pięknem i zadbaną starówką, gdzie znajdziecie ciekawe puby, bary i restauracje, w których również tętni życie studenckie. Ponadto w mieście jest bogata oferta kulturalna, np. w amfiteatrze w parku Siemiradzkiego odbywają się letnie spektakle. Głównym ośrodkiem akademickim w województwie jest Zielona Góra, gdzie co roku studiuje około 10 tysięcy osób. Ponadto warto również zwrócić uwagę na Sulechów, Żary, Kostrzyn nad Odrą oraz Słubice.

Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w Poznaniu i Wielkopolsce

Gdzie w Poznaniu i Wielkopolsce zdobywać wiedzę związaną z tematyką pedagogiki rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki), terapeutycznej, zdolnych i uzdolnionych, korekcyjnej, resocjalizacyjnej, logopedycznej na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z pedagogiki specjalnej

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na gorzowskich i lubuskich uczelniach?

Studia na kierunkach i specjalnościach z pedagogiki specjalnej należą do studiów pracochłonnych i bardzo ciekawych, jednak niezbyt wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w szkołach, ośrodkach medycznych, ośrodkach badawczych, czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do potrzeb dzieci i dorosłych. Przyszli pedagodzy muszą być osobami empatycznymi z dużą zdolnością wielowątkowego myślenia i otwartości na świat. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje publiczne takie jak ośrodki pedagogiczne, szkoły oraz inne instytucje społeczne. Pedagodzy mogą prowadzić również własną działalność. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, dużą szczegółowością i pedantycznym podejściem do wykonywanych obowiązków. Dodatkowo musi mieć wiedzę na temat różnych procesów społecznych.

Pedagogika specjalna to bardzo ciekawy kierunek studiów, zapewniające różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży nauk pedagogicznych.

 • Nauczyciel pedagog specjalny: W celu pracy na stanowisku nauczyciela specjalnego należy ukończyć studia z pedagogiki, najlepiej z pedagogiki specjalnej. Głównym zadaniem nauczyciela pedagoga specjalnego jest prowadzenie, planowanie i przygotowywanie zajęć teraputycznych dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Ułatwia to dzieciom z orzeczeniami o kształceniu specjalnym lub trudnościami na tle społeczno-środowiskowym, odnalezienie siebie w grupie, przyswajanie wiedzy, asymilację w warunkach szkolnych, akceptację siebie itd. Głównie prowadzi: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z logopedii, nauczać dzieci wyjątkowo uzdolnione, zajęcia uspołeczniające.
 • Terapeuta: W celu pracy jako terapeuta należy ukończyć studia pedagogiczne lub psychologiczne np. z pedagogiki specjalnej. Terapeuta jest specjalną osobą, która jest wyszkolona do udzielania pomocy osobom w cierpieniu psychicznym. Terapeuta stosując odpowiednie metody, testy oraz angażując pacjenta w rozwiązywanie określonych zadań i wykonywanie odpowiednich czynności wpływają na zmianę postępowania lub zmianę zachowania swojego pacjenta. Coraz powszechniej ich praca znajduje zastosowanie w pracy z dziećmi agresywnymi oraz z zaburzeniami zachowania.
 • Oligofrenopedagog: W celu pracy jako oligofrenopedagog należy ukończyć studia pedagogiczne, dobrze jest ukończyć specjalizację lub studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Oligofrenopedagog to osoba powołana do pracy z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej w placówkach specjalnych, integracyjnych, masowych. Specjalista od pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej. Do codziennych obowiązków czynnego zawodowo oligofrenopedagoga należy kształcenie osób z niepełnosprawnością, w celu przywrócenia im maksimum rozwoju i sprawności intelektualnej. Mówimy wówczas o długofalowym procesie działań, ukierunkowanym na edukację, terapię i wychowanie. Typowe zadania: prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych, planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla każdego ucznia, wdrażanie uczniów do samodzielności możliwej do osiągnięcia (przy głębszych upośledzeniach do samoobsługi, przy upośledzeniu lekkim do samodzielnego życia w społeczeństwie), ścisła współpraca z rodziną dziecka, wspomaganie jej swoją wiedzą (pedagogizacja), pomoc w organizowaniu “grup wzajemnego wspierania”
 • Surdopedagog: W celu pracy jako surdopedagog należy ukończyć studia pedagogiczne, dobrze jest ukończyć specjalizację lub studia podyplomowe z surdopedagogiki. Głównym zadaniem surdopedagoga jest diagnozowanie, przeprowadzanie terapii i wsparcie w rozwoju dziecka, młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej. Dodatkowo współpracuje z nauczycielami i rodziną. Dzieci głuchych i niedosłyszących stale przybywa. Jest to związane z jednej strony z postępem cywilizacyjnym, z dostępem do urządzeń elektronicznych, z drugiej strony z pojawiającymi się schorzeniami powodującymi pogarszanie się słuchu. Zadania pedagoga specjalnego koncentrują się wokół stymulowania rozwoju procesów poznawczych, mimo zaburzenia słyszenia.
 • Tyflopedagog: W celu pracy jako tyflopedagog należy ukończyć studia pedagogiczne, dobrze jest ukończyć specjalizację lub studia podyplomowe z tyflopedagogiki. Głównym zadaniem tyflopedagoga jest zajmowanie się edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących. Praca, którą wykonuje tyflopedagog musi być składową zespołu terapeutycznego, zajmującego się dany pacjentem – w tym przypadku osobą niewidząca lub ociemniałą. Współpraca z lekarzem okulistą i optometrystą jest niezbędna do osiągnięcia skutecznych efektów całej terapii. Aby zajmować się tego rodzaju pacjentami, konieczny jest odpowiedni poziom empatii, wysokie umiejętności komunikacyjne oraz zaangażowanie w proces terapeutyczny.
 • Logopeda: Do pracy w charakterze logopedy przygotowują studia na kierunku unikatowym logopedia ogólna i kliniczna. Absolwenci tych studiów pracują głównie w placówkach oświatowych i ochrony zdrowia oraz do jako nauczyciel nauczania początkowego w szkołach podstawowych i integracyjnych. Absolwent powinien posiąść praktyczne umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, co umożliwi mu pracę logopedy także w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem. Ukończenie specjalności nauczycielskiej w ramach kierunku studiów przygotowuje absolwenta do pracy w charakterze nauczyciela – logopedy i audiologa ogólnego. Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Pomaga namierzyć i usunąć bariery w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. W trakcie pracy logopeda prowadzi zajęcia profilaktyczne, mające na celu sprawdzanie poprawności wymowy, zajęcia terapii logopedycznej, mające na celu poprawę wymowy oraz porady i konsultacje dla rodziców i opiekunów prawnych.
 • Wychowawca w ośrodkach specjalistycznych i szkołach: W celu pracy jako wychowawca w ośrodkach specjalistycznych i szkołach należy ukończyć studia pedagogiczne. Zalecanym kierunkiem jest zatem pedagogika specjalna. Wychowawca wypełnia zadania zawarte w indywidualnym planie pracy. Na jednego wychowawcę w placówce przypada nie więcej niż osiem dzieci. Typowe zadania: poznanie potrzeb dziecka, wykonywanie czynności zgodnie z potrzebami podopiecznych, zapewnienie opieki wychowankom, wychowywanie dzieci, kształtowanie zasad, wartości u podopiecznych, stworzenie domowej atmosfery w placówce, czynności pielęgnacje, podawanie posiłków, odprowadzanie dzieci do szkoły oraz odbieranie ich, pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja czasu wolnego w placówce, współdziałanie z rodziną wychowanka, kontakt z nauczycielami podopiecznych, przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, opracowanie indywidualnego planu pracy, prowadzenie karty pobytu dziecka.
 • Edukatora w placówkach wychowawczych i ośrodkach rehabilitacyjnych: W celu pracy jako edukator w placówkach wychowawczych i ośrodkach rehabilitacji należy ukończyć studia pedagogiczne. Zalecanym kierunkiem jest zatem pedagogika specjalna. Celem wykonywania zawodu edukatora w placówkach pozaszkolnych jest: wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez uzupełnianie i wzbogacanie procesu szkolnej edukacji i wychowania. Edukator w placówkach pozaszkolnych pełni różne role: wychowawcy, opiekuna, nauczyciela, doradcy. Do podstawowych zadań osoby wykonującej ten zawód, należy opieka oraz organizowanie różnorodnych form, spędzania czasu wolnego dla wychowanków. Edukator pomaga swoim, podopiecznym m.in. w przygotowaniu do lekcji, ale także organizuje różnorodne formy zajęć edukacyjnych, sportowych czy artystycznych.
 • Nauczyciel w szkole integracyjnej: W celu pracy jako nauczyciel w szkole integracyjnej należy ukończyć studia z pedagogiki specjalnej. Głównym zadaniem nauczyciela w szkole integracyjnej jest czuwanie nad relacjami między dzieckiem niepełnosprawnym a innymi dziećmi, dbanie o dobre wzajemne stosunki między rodzicami, współpracy z nauczycielem wiodącym, z którym wspólnie wspiera proces edukacji dziecka.
 • Nauczyciel w przedszkolu integracyjnym: W celu pracy jako nauczyciel w przedszkolu integracyjnym należy ukończyć studia z pedagogiki specjalnej. Głównym zadaniem nauczyciela w przedszkolu integracyjnym jest czuwanie nad relacjami między dzieckiem niepełnosprawnym a innymi dziećmi, dbanie o dobre wzajemne stosunki między rodzicami, współpracy z nauczycielem wiodącym, z którym wspólnie wspiera proces edukacji dziecka.
 • Nauczyciel wspomagający: W celu pracy jako nauczyciel wspomagający należy ukończyć studia z pedagogiki specjalnej. Głównym zadaniem nauczyciela wspomagającego jest zapewnienie wsparcia uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczycielom pracującym z tym uczniem. Współorganizowanie procesu kształcenia i wychowania nie ogranicza się jednak do obecności na lekcjach. Do innych zadań należy: realizowanie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, prowadzenie pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, udzielanie pomocy w doborze form i metod pracy z uczniami nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom, prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych.

Praca po studiach w Gorzowie Wielkopolskim i w lubuskim

Praca po studiachRynek pracy w Gorzowie Wielkopolskim oraz w innych miejscowościach w województwie lubuskim jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Region ten może poszczycić się stopą bezrobocia poniżej średniej krajowej, a bliskość Niemiec jest dodatkowym atutem. Dzięki temu wiele firm decyduje się na współpracę gospodarczą z zachodnią Europą. W samym województwie działa 129 tysięcy firm, co również nie jest bez znaczenia. Stopa bezrobocia w Gorzowie Wielkopolskim waha się w okolicach 4% i jest o ponad połowę niższa niż średnia krajowa. W całym województwie stopa bezrobocia utrzymuje się poniżej 6%, co również jest wynikiem trochę lepszym niż średnia krajowa. Najbardziej dochodową firmą w regionie jest Cinkciarz.pl, który ma siedzibę w Zielonej Górze. W samym Gorzowie Wielkopolskim znajdują się jednak liczne zakłady pracy, które spełniają europejskie standardy i wymogi absolwentów oraz poszukują wykwalifikowanych specjalistów. Wśród takich firm warto wymienić Kaskat Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o.o., Faurecia Gorzów Sp. z o.o. Ponadto w pobliskich miejscowościach oraz w Zielonej Górze również znajdują się nowoczesne firmy, w których stale jest zapotrzebowanie na wykształconych absolwentów lokalnych uczelni. Wśród takich firm można wymienić między innymi Stelmet Sp. z o.o., Seco/Warwick Europe Sp. z o.o., czy też Gedia Poland Sp. z o.o. To wszystko sprawia, że województwo lubuskie i tutejsze ośrodki akademickie, w tym również Gorzów Wielkopolski, są warte polecenia.

Dyrygent chóru – chórmistrz | Zawód z pasją

Na czym polega praca chórmistrza? Czy dyrygowanie śpiewem różni się od prowadzenia orkiestry? Jak zostać muzykiem prowadzącym wokalistów w chórze? Czy studia dają odpowiednie kompetencje do zajmowania się profesjonalnie muzyką? O swoich doświadczeniach zawodowych opowiada Sebastian Sikora, dyrygent trzech chórów, absolwent studiów muzyczno-pedagogicznych w kaliskiej filii UAM.  Jak wygląda praca dyrygenta? Co to za zawód: „muzyk”?Myślę, że ważne jest, aby

Czytaj więcej »

Zawód: Coach

W Polsce są tysiące coachów, a uczelnie kształcą kolejnych adeptów niezwykle popularnej ostatnio profesji. Nie każdy może jednak zostać „osobistym trenerem”, ale każdemu zapewne przyda się chociaż część jego umiejętności, jeśli nie w życiu zawodowym, to na pewno w życiu prywatnym. Kim jest coach? To osoba, która pomaga ludziom w odkrywaniu najlepszej drogi do wyznaczonego celu i odnalezieniu pokładów niewykorzystanego

Czytaj więcej »

Zawód: doradca personalny

Co to jest zawód doradca personalny – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód doradca personalny (doradztwo HR)?  Zawód doradca personalny polega na udzielaniu profesjonalnej pomocy i wsparcia w

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję