Site logo

Kierunek pedagogika w Łodzi

Studia pedagogika Łódź

Gdzie na studia z pedagogiki w Łodzi?

Wszystkie studia z pedagogiki w Łodzi i w Łódzkiem

List view

Opinie o studiach z pedagogiki

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku pedagogiki w Łodzi i w Łódzkiem. Kierunki pedagogiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Zobacz inne studia pedagogiczne w Łodzi

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z nauczaniem, wychowywaniem, opieką? Sprawdź wszystkie pedagogiczne kierunki studiowania

Kierunek pedagogika - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania pedagogiki. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować pedagogikę w Łodzi i w Łódzkiem?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z pedagogizacją dzieci, młodzieży i dorosłych na łódzkiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie pedagogiki lub np. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej, andragogiki, animacji kultury to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na pedagogikę – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest pedagogika, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Pedagogika dostępna jest na studiach licencjackich (3 lata), a także na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Studia przygotowują do zawodów wymagających nie tylko wysokiego poziomu merytorycznego i rzetelnej wiedzy, ale także niezwykłego zaangażowania i poświęcenia. Podczas studiów poznasz system edukacji, metodykę nauczania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych i ludzi w wieku podeszłym. Studia pedagogiczne mają charakter praktyczny, niezbędna jest więc realizacja praktyk zawodowych na terenie placówek edukacyjnych. Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie pedagogiki lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.

Pedagogika to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Pedagog musi być osobą wszechstronną, dlatego podczas studiów będziesz pracować też nad odpowiednim zasobem wiadomości, słownictwa oraz rozumieniem świata społecznego, jak i politycznego. Ważnym elementem nauki są praktyki szkolne – można powiedzieć, że to swoisty test przydatności kandydatów do zawodu pedagoga.

Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności pedagogiczne masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na metodykę nauczania wykorzystywaną w zawodzie pedagoga np.: nauczanie dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych i ludzi w wieku podeszłym. Studia pedagogiczne przygotowują Cię do pracy w roli pedagoga np. w: placówkach oświatowo-wychowawczych, takich jak przedszkola, szkoły, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice, instytucjach i organizacjach kulturalnych, społecznych, samorządowych, instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych, sektorze usług prywatnych.

 • Pedagogika: Kim jest człowiek, który ukończył studia pedagogiczne? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z pewnością można jednak powiedzieć, że jest to osoba, która ma duże kompetencje edukacyjne, potrafi uczyć i przekazywać zarówno umiejętności, jak i wiedzę. Zna problemy ludzi w zróżnicowanych grupach wiekowych, umie odkrywać i zaspokajać ich potrzeby edukacyjne. Niestety, coraz mniej pedagogów znajduje zatrudnienie w szkole i w państwowych placówkach edukacyjnych. Jak przygotować się do studiów pedagogicznych? Przede wszystkim znajdź w sobie potrzebę zmiany świata i wychowywania młodych pokoleń. Pedagog bez poczucia misji jest jak ryba bez wody. Poza tym, nie ma co ukrywać, powinieneś osiągać dobre wyniki w nauce. Będąc kandydatem na studia pedagogiczne, masz przecież zamiar podjąć się trudnego zadania – kształtowania innych ludzi. Co zaskakuje studentów pierwszego roku Pedagogiki? Rozległość i bardzo szeroki zakres wiedzy, który jest niezbędny, by mieć świadomość tego, czym jest i jakim prawom podlega edukacja oraz wychowanie. Pedagog musi znać nie tylko dydaktykę, czyli naukę o skutecznym przekazywaniu wiedzy, ale także biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, historię wychowania, czy filozofię wychowania, a także wiele dziedzin związanych ze społecznymi i prawnymi aspektami kształcenia. W trakcie studiów: Zajęcia na pedagogice to przede wszystkim wykłady i ćwiczenia. Mają one bardzo zróżnicowany charakter, a klimat kształcenia na pedagogice pozwala na bardzo dużą dowolność w zakresie formy zajęć. Bywa, że studenci jednego dnia idą na uczelnię z blokiem rysunkowym, zestawem kredek i farb, a drugiego uczestniczą w ćwiczeniach terenowych promując, wybrane przez siebie inicjatywy społeczne. Studia na kierunku pedagogika pozwalają na uzyskanie szeregu ważnych umiejętności międzyludzkich, od diagnozy potrzeb edukacyjnych, do efektywnego przekazywania wiedzy. Pedagog to osoba, która umie rozpoznawać problemy edukacyjne oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży. Studia pedagogiczne w CV powinny zostać wyszczególnione w towarzystwie innych dyplomów, np. studiów dziedzinowych z zakresu przedmiotów nauczania szkolnego, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą lub innych studiów, które będą odpowiadały ścieżce zawodowej wybranej przez absolwenta.
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to specjalność na studiach z pedagogiki. Poza głównymi zagadnieniami z pedagogiki w trakcie studiów poznasz podstawowe pojęcia i klasyfikacje dotyczące opieki i wychowania, dowiesz się czym jest poradnictwo rodzinne i jak je koordynować, zostaniesz zaznajomiony z metodyką pracy opiekuna i wychowawcy, zdobędziesz wiedzę na temat interwencji kryzysowej, dowiesz się czym różni się opieka formalna od nieformalnej, poznając pozytywne i negatywne strony każdej z nich. Przykładowe przedmioty z toku studiów: wychowanie w biegu życia, teoria pomocy i praktyka pomagania, pomoc i opieka w starości, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą, metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej w przypadkach indywidualnych, diagnostyka psychopedagogiczna w pedagogice opiekuńczo – wychowawczej, warsztat kreatywnego opiekuna – wychowawcy, biograficzne uwarunkowania rozwoju.
 • Andragogika: Starzejące się społeczeństwo wymusza potrzebę kształcenia ludzi, którzy wiedzą jak edukować dorosłych, jak wyzwalać w nich chęć samodoskonalenia, jak rozwijać w nich pasje, jak zapewnić im najlepsze warunki do funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku. Tego wszystkiego uczy andragogika, kierunek studiów otwarty na potrzeby ludzi dorosłych. Każdy maturzysta, pragnący w przyszłości zająć się powyższą tematyką, powinien rozpocząć studia na tym kierunku. Andragogikę studiować można na kilku uczelniach w Polsce. Wysoki poziom nauczania gwarantuje wykształcona kadra nauczycieli akademickich. Kandydatami na te studia mogą być osoby, które dobrze zdały maturę, orientują się w problematyce nauk społecznych i humanistycznych, a także cechujący się otwartością na ludzi, chęcią niesienia pomocy potrzebującym i cierpliwością. Osoby ubiegające się o indeks muszą stanąć do rywalizacji w konkursie świadectw. Najlepsi wstąpią w szeregi studenckiej braci i zaczną studia na andragogice. Proces kształcenia trwa trzy lata. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Studia można kontynuować na dowolnej uczelni pedagogicznej w kraju i po kolejnych dwóch latach nauki zostać magistrem. W trakcie zajęć studenci zdobywają podstawy teoretyczne i praktyczne doświadczenie przydatne w pracy zawodowej. Studia na kierunku andragogika kształcą między innymi w zakresie pomocy ludziom dorosłym w każdym wieku. Studenci uczą się diagnozowania problemów, z którymi borykają się ludzie dorośli, zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjnych, rozwijaniu w nich pasji umożliwiających samorealizowanie się. Studenci andragogiki muszą dysponować szeroką wiedzą z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki, a nawet nauki o zdrowiu. W przyszłości przyjdzie im być może pracować z ludźmi starszymi i chorymi, czasem obarczonymi ciężkimi zaburzeniami. Dlatego też osoby po kierunku andragogika powinny umieć radzić sobie w każdej sytuacji i dostosować się do potrzeb swoich klientów. Program praktyk zależy od uczelni, na jakiej rozpocznie się studia. Najczęściej jednak na studentów tego kierunku czekają staże i praktyki w rozmaitych instytucjach zajmujących się działaniem na rzecz osób dorosłych. Są wśród nich instytucje państwowe i prywatne z różnych branż i sektorów gospodarki. Zajęcia na andragogice mają charakter praktyczny. Studenci zdobywają wpierw niezbędną podbudowę teoretyczną, by później móc wykorzystać ją w konkretnym działaniu podczas licznych warsztatów. Takie doświadczenie okaże się niezwykle przydatne w różnych sytuacjach życiowych.
 • Terapia pedagogiczna: Terapia pedagogiczna jest specjalnością na kierunku pedagogika. Po ukończeniu specjalności będziesz miał przygotowanie do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców. Ponadto uzyskasz przygotowanie w zakresie diagnozy pedagogicznej, metod terapii pedagogicznej oraz metodyki zajęć terapeutycznych. W trakcie zajęć dowiesz się czym jest terapia pedagogiczna i jak ją prowadzić z praktycznego punktu widzenia, będziesz przeprowadzał samodzielne diagnozy i wskazywał oddziaływania terapeutyczne na przykładzie autentycznych przypadków, zostaniesz zaznajomiony z formami wsparcia dzieci, rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Przykładowe zagadnienia z toku studiów: terapia pedagogiczna z metodyką, diagnoza dojrzałości szkolnej, organizacja, dokumentacja i ewaluacja procesu terapeutycznego, diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, diagnoza specyficznych trudności w początkowym uczeniu się matematyki, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w czytaniu i pisaniu, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w matematyce, dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania w przedszkolu i szkole, metodyka symulacji i integracji sensorycznej.
 • Animacja kultury: Studia te adresowane są do osób, które interesują się zdobyciem wiedzy, pozwalającej na upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym oraz publicznych placówkach oświatowych. Dobrego animatora kultury musi cechować twórczość, tolerancyjność, logiczne myślenie, opanowanie oraz świetny kontakt z ludźmi. Na co mogą liczyć kandydaci na ten kierunek studiów? Poznają podstawy zarządzania i finansowania kultury, zdobędą umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na rozwój instytucji kultury i działalność statutową. Studenci zdobywać będą umiejętności pozwalające na profesjonalne prowadzenie warsztatów, kursów doskonalących umiejętności artystyczne amatorów w różnych dziedzinach sztuki, lekcji muzealnych, wystaw i ekspozycji.

Studia w Łodzi i w Łódzkiem

Łódź jest stolicą województwa łódzkiego i jednocześnie bardzo dużym ośrodkiem akademickim. W lokalnych, państwowych i prywatnych uczelniach studiuje około 75 tysięcy osób. Co roku mury szkół wyższych opuszcza 20 tysięcy absolwentek i absolwentów. Kończą oni studia na stopniu licencjackim, inżynierskim, magisterskim jednolitym lub uzupełniającym. Łącznie w Łodzi i okolicznych miejscowościach, kandydaci mogą wybierać spośród około 250 kierunków studiów. To bardzo rozbudowana oferta, która z powodzeniem powinna zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających osób, znajdują się tu kierunki techniczne, ekonomiczne, humanistyczne, biologiczne i inne. Atutem tutejszych uczelni jest rozbudowana i nowoczesna infrastruktura, w tym wysokiej jakości laboratoria. Bardzo atrakcyjne kampusy studenckie oraz akademiki i miasteczko akademickie Lumumbo dają wiele możliwości osobom, poszukującym swojego miejsca w Łodzi. Na edukację w tym mieście decydują się zarówno lokalni mieszkańcy, jak i przyjezdni. W Łodzi i okolicach zarejestrowanych jest około 95 tysięcy pracodawców, u których swoją karierę zawodową mogą rozpocząć absolwenci. Miasto Łódź posiada bardzo ciekawą ofertę spędzania czasu. Znajduje się tu około 200 kilometrów tras rowerowych. Dodatkowo w przestrzeni miejskiej jest ponad 30 parków, które zajmują łącznie powierzchnię 500 hektarów. To doskonałe miejsca do odpoczynku między zajęciami, na spacer lub do nauki na świeżym powietrzu. Na obrzeżach miasta jest usytuowany Las Łagiewnicki, który ma powierzchnię aż 1250 hektarów. Studenci mogą się tam wybrać na jednodniowe wycieczki lub pikniki. Łódź znana jest jako polskie centrum filmowe, w związku z czym posiada ciekawą ofertę kin studyjnych oraz teatrów. Nie brakuje tu dobrych restauracji, barów i pubów, a ulica Piotrkowska rozpoznawalna jest w całej Polsce. Studiowanie w województwie łódzkim możliwe jest także w mniejszych ośrodkach. Kandydaci na studia mogą skorzystać z oferty uczelni w takich miejscowościach jak Skierniewice, Zduńska Wola, Piotrków Trybunalski, Kutno, Łowicz, Pabianice i Sieradz.

Praca po studiach z pedagogiki

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu pedagogiki na łódzkich uczelniach?

Może Cię zaskoczyć, ale kierunek pedagogika nie daje uprawnień nauczycielskich do nauczania przedmiotów. Żeby uczyć w szkole musisz zrobić specjalność nauczycielską na którymś z kierunków kształcących w danej dziedzinie – polonistyce, matematyce, anglistyce, historii, biologii itd. Po pedagogice można pracować w szkole w innych zawodach nauczycielskich, przede wszystkim jako pedagog szkolny.

Studia na kierunkach i specjalnościach z pedagogiki należą do studiów pracochłonnych i bardzo ciekawych, jednak niezbyt wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w szkołach, ośrodkach medycznych, ośrodkach badawczych, czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do potrzeb dzieci i dorosłych. Przyszli pedagodzy muszą być osobami empatycznymi z dużą zdolnością wielowątkowego myślenia i otwartości na świat. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje publiczne takie jak ośrodki pedagogiczne, szkoły oraz inne instytucje społeczne. Pedagodzy mogą prowadzić również własną działalność. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, dużą szczegółowością i pedantycznym podejściem do wykonywanych obowiązków. Dodatkowo musi mieć wiedzę na temat różnych procesów społecznych.

Pedagogika to bardzo ciekawy kierunek studiów, zapewniające różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży nauk pedagogicznych.

 • Pedagog szkolny: W celu pracy jako pedagog szkolny w szkołach i innych ośrodkach edukacyjnych należy ukończyć studia z pedagogiki. Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy m.in.: dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych, organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi, udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu. Ściślej zadania te wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
 • Wychowawca w ośrodkach specjalistycznych i szkołach: W celu pracy jako wychowawca w ośrodkach specjalistycznych i szkołach należy ukończyć studia pedagogiczne. Zalecanym kierunkiem jest zatem pedagogika specjalna. Wychowawca wypełnia zadania zawarte w indywidualnym planie pracy. Na jednego wychowawcę w placówce przypada nie więcej niż osiem dzieci. Typowe zadania: poznanie potrzeb dziecka, wykonywanie czynności zgodnie z potrzebami podopiecznych, zapewnienie opieki wychowankom, wychowywanie dzieci, kształtowanie zasad, wartości u podopiecznych, stworzenie domowej atmosfery w placówce, czynności pielęgnacje, podawanie posiłków, odprowadzanie dzieci do szkoły oraz odbieranie ic, pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja czasu wolnego w placówce, współdziałanie z rodziną wychowanka, kontakt z nauczycielami podopiecznych, przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, opracowanie indywidualnego planu pracy, prowadzenie karty pobytu dziecka.
 • Edukator w placówkach wychowawczych i ośrodkach rehabilitacyjnych: W celu pracy jako edukator w placówkach wychowawczych i ośrodkach rehabilitacji należy ukończyć studia pedagogiczne. Celem wykonywania zawodu edukatora w placówkach pozaszkolnych jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez uzupełnianie i wzbogacanie procesu szkolnej edukacji i wychowania. Edukator w placówkach pozaszkolnych pełni różne role: wychowawcy, opiekuna, nauczyciela, doradcy. Do podstawowych zadań osoby wykonującej ten zawód, należy opieka oraz organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla wychowanków. Edukator pomaga swoim podopiecznym m.in. w przygotowaniu do lekcji, ale także organizuje różnorodne formy zajęć edukacyjnych, sportowych czy artystycznych.
 • Nauczyciel wspomagający: W celu pracy jako nauczyciel wspomagający należy ukończyć studia pedagogiczne. Głównym zadaniem nauczyciela wspomagającego jest zapewnienie wsparcia uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczycielom pracującym z tym uczniem. Współorganizowanie procesu kształcenia i wychowania nie ogranicza się jednak do obecności na lekcjach. Do innych zadań należy: realizowanie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, prowadzenie pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, udzielanie pomocy w doborze form i metod pracy z uczniami nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom, prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych.
 • Nauczyciel osób dorosłych: W celu pracy jako nauczyciel osób dorosłych warto ukończyć studia z andragogiki. Absolwenci andragogiki znajdą pracę w instytucjach oświatowych skierowanych na edukację dorosłych, ale również w urzędach, mediach, prywatnych firmach edukacyjnych, ośrodkach doradztwa zawodowego, ośrodkach zdrowia i wielu innych rozmaitych miejscach, w których dorośli mogą rozwijać swoje pasje, kształcić się w przeróżnych dziedzinach wiedzy i zdobywać umiejętności, dzięki którym łatwiej im będzie funkcjonować w społeczeństwie.
 • Animator kultury: W celu pracy jako animator kultury należy ukończyć studia turystyczne lub studia pedagogiczne. Najbardziej dopasowanym kierunkiem jest animacja kultury. Kompetencje uzyskane przez studentów umożliwią im twórcze wykorzystywanie współczesnych mediów (Internetu) do upowszechniania i animowania działań z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz inicjowania niezależnych działań przestrzeni gospodarczej. Animator kultury zajmuje się organizowaniem życia kulturalnego danej społeczności, w tym organizacją czasu wolnego mieszkańcom. Dodatkowo organizuje imprezy kulturalne i prowadzi zajęcia (warsztatowe) wybranych dziedzin sztuki. Jest to osoba silnie związana z szeroko pojętą kulturą, promująca ją, uświadamiająca ludziom jej znaczenie, inspirująca do działania w jej obszarze. Przyszli animatorzy znajdą pracę w ośrodkach wychowawczo-oświatowych, szkołach, przedszkolach, organizacjach pozarządowych, samorządach, domach opieki społecznej, bibliotekach, mediach, galeriach sztuki, muzeach, kinach i teatrach, domach dziecka czy domach kultury.

Rynek pracy w Łodzi i w Łódzkiem

Rynek pracy w Łodzi i w całym województwie jest przyjazny osobom, które rozpoczynają karierę zawodową. Obecnie stopa bezrobocia w Łodzi wynosi 6,2% i jest identyczna ze stopą bezrobocia dla całego kraju, jednak poziom bezrobocia w całym województwie łódzkim jest niższy od średniej krajowej, co może napawać optymizmem. Wiele osób decyduje się na dojeżdżanie do pracy do Warszawy, z którą region łódzki jest dobrze skomunikowany. Z dyplomami uczelni z województwa łódzkiego dużo łatwiej o atrakcyjne warunki pracy i wymarzone stanowiska. W Łodzi i okolicach wciąż prężnie działa wiele małych i średnich zakładów tekstylnych, z których region ten znany jest od lat. Tak jak wspomnieliśmy, w samej Łodzi jest około 95 tysięcy przedsiębiorców, a w całym województwie jest ich znacznie więcej. Do przodujących firm należą między innymi ABB, który ma również oddział w Aleksandrowie Łódzkim i BSH, jest to firma, która odpowiada za produkcję marek Bosch i Siemens. Z Łodzi wywodzi się mBank oraz znajdują się oddziały lub siedziby takich firm, jak: TomTom, Accenture, Clariant, Dell, Fujitsu, Indesit, czy Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Ważnym pracodawcą jest również Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W gronie polecanych firm znajdują się także Toyota Leasing ze Zduńskiej Woli i MIRBUD ze Skierniewic. Na lokalnym rynku pracy poszukiwani są wykształceni specjaliści z każdego obszaru, dlatego studiowanie w Łodzi ma sens.

Zawód logopeda: powołanie i wiele możliwości

Czym jest zawód logopedy? Logopeda zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy. Jego celem jest pomoc osobom, które mają problemy z komunikowaniem się z innymi ludźmi. Jest to zawód specjalistyczny, wykonywany tylko przez osoby z odpowiednim wykształceniem. Oprócz ukończenia określonych studiów logopedzi często kształcą się dalej, podejmując specjalizację, dodatkowe kursy, starając się o certyfikaty. Zobacz, jak zostać logopedą. Predyspozycje do

Czytaj więcej »

Zawód: specjalista do spraw szkoleń i rozwoju (szkoleniowiec)

Co to jest zawód szkoleniowiec – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalista do spraw szkoleń? Szkoleniowiec to osoba, która ma za zadanie projektowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz programów rozwoju

Czytaj więcej »

Zawód: HR Business Partner

Co to jest zawód HR Business Partner – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Kim jest HR Business Partner (HR BP)?  To profesjonalista z obszaru  HR, który pełni funkcję partnera biznesowego dla różnych jednostek organizacji. Celem HRBP jest

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję