Site logo

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna – alternatywa dla resocjalizacji

Studia pedagogiczne na specjalności resocjalizacyjnej i penitencjarnej na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzone są we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Przygotowują absolwentów do pracy z osobami wymagającymi wsparcia w zamkniętych i otwartych zakładach karnych, zakładach poprawczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu proponuje studia, które kształcą specjalistów z zakresu resocjalizacji. Studia pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna są odpowiedzią na rozwój instytucji resocjalizacyjnych oraz penitencjarnych w Polsce.

Co po studiach?

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu prowadzi studia na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacyjnej i penitencjarnej. Praktyczna część studiów przygotowana została we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Państwo inwestuje w rozwój ośrodków resocjalizacyjnych, powstają również nowe placówki, co daje możliwości rozwoju zawodowego dla osób z kierunkowym wykształceniem. Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, których umiejętności pozwolą na rozpoczęcie pracy w zakładach karnych czy zakładach poprawczych. Absolwenci studiów pracują jako opiekunowie, wychowawcy oraz funkcjonariusze służb mundurowych. Mogą również pracować z osobami objętym systemem monitoringu elektronicznego lub pod nadzorem kuratora.
Zajęcia oraz wykłady mają wymiar praktyczny, dzięki temu studenci mają możliwość zdobycia potrzebnej wiedzy i umiejętności w pracy z osobami wymagającymi resocjalizacji. Studenci odbywają praktyki w jednostkach penitencjarnych w oparciu o współpracę z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, co pozwala już w czasie studiów sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Są to kolejno: 40 godzin na studiach licencjackich i 60 godzin na studiach magisterskich. Praktyki można odbyć w zakładach poprawczych i karnych oraz instytucjach zajmujących się resocjalizacją osób, które weszły w kontakt z prawem.

Zainteresowała cię pedagogika?

Koniecznie sprawdź ten kierunek studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

Efektywne moduły kształcenia

Program studiów pierwszego stopnia został przygotowany w taki sposób, aby studenci mieli szansę przyswoić szczegółowe informacje, które dotyczą funkcjonowania społeczeństwa, zachowań dewiacyjnych, przepisów prawnych oraz pracy z osobami wymagającymi resocjalizacji. Program jest podzielony na trzy moduły i są to kolejno: moduł kierunkowy międzyspecjalizacyjny, moduł specjalizacyjny oraz moduł umiejętności komunikacyjnych.

Pierwszy moduł dotyczy zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Zajęcia te pozwalają studentom poznać zagadnienia z zakresu resocjalizacji, penitencjarystyki oraz prawa i kryminologii. Moduł specjalizacyjny obejmuje zagadnienia z zakresu regulacji prawnych obowiązujących w prawie polskim i europejskim oraz sposobu funkcjonowania instytucji oraz ośrodków penitencjarnych w Polsce. Zajęcia organizowane w ramach modułu obejmują takie obszary tematyczne jak:

 • koncepcje przeciwdziałania narkomanii w krajach UE,
 • resocjalizacja przestępców seksualnych,
 • dylematy resocjalizacji więźniów długoterminowych i dożywotnich,
 • specyfika pracy z więźniami seniorami w polskich zakładać karnych,
 • Unia Europejska wobec współczesnych zjawisk kryminalnych,
 • ewolucja i struktura przestępczości w Polsce,
 • geneza i systemy probacji na tle porównawczym,
 • historia oraz organizacja więziennictwa polskiego,
 • systemy i metody wychowania w instytucjach dla nieletnich,
 • socjologia mikrośrodowisk wychowawczych,
 • organizacja i zasady działania kurateli sądowej,
 • polskie służby mundurowe w systemie profilaktyki i prewencji,
 • patologie społeczne,
 • diagnoza pedagogiczna z elementami etiologii kryminalnej,
 • socjologia instytucji izolacyjnych,
 • metodyka pracy penitencjarnej,
 • europejskie reguły więzienne oraz sankcji alternatywnych,
 • podstawowe zasady prawa karnego,
 • psychologia penitencjarna,
 • sądowa praca socjalna,
 • pedagogika prewencji kryminalnej,
 • prawo i polityka penitencjarna w Polsce.

Trzeci moduł pozwala na rozwój umiejętności komunikacyjnych. Studenci zobowiązani do wyboru dwóch przedmiotów spośród:

 • socjoterapii w postępowaniu z nieletnimi,
 • sztuki, piosenki i poezji w resocjalizacji,
 • słownego i pisemnego warsztat resocjalizatora,
 • diagnozowania nieprzystosowania społecznego w zakładach karnych i poprawczych.

Studia magisterskie

Podobnie jak na studiach licencjackich, wszystkie przedmioty realizowane na studiach drugiego stopnia są podzielone na moduły. Moduł kierunkowy międzyspecjalnościowy obejmuje podstawowe przedmioty, między innymi związane z pedagogiką, socjologią i psychologią. Moduł specjalnościowy na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna oferuje zajęcia, które bezpośrednio dotyczy zagadnień socjologicznych oraz kryminologii. W ramach tego modułu studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które dotyczą:

 • metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i penitencjarnych,
 • prawnych podstaw resocjalizacji nieletnich i dorosłych,
 • psychologii sądowej i penitencjarnej,
 • kryminologii z elementami wiktymologii,
 • systemów penitencjarnych w różnych krajach świata,
 • kulturowych konspektów odbywania kary pozbawienia wolności,
 • socjologii instytucji totalnych i izolacyjnych.
 • Studenci mają możliwość uczęszczania na szereg ciekawych zajęć fakultatywnych, m. in.:
 • przestępczość i polityka karna w UE i Polsce,
 • podstawy nauki o karze,
 • resocjalizacja poprzez uczestnictwo w sztuce,
 • zarys dziejów,
 • zajęcia warsztatowe najróżniejszych dziedzin.

Korzyści dla studenta

Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby studenci mieli okazję nie tylko zdobyć specjalistyczną wiedzę, ale również wykorzystać ją w praktyce. Możliwość odbycia praktyk zawodowych w jednym z ośrodków penitencjarnych sprawia, że studenci jeszcze w czasie kształcenia mogą sprawdzić, jak wygląda praca opiekuna lub wychowawcy zakładów resocjalizacyjnych lub o charakterze poprawczym. Zajęcia fakultatywne z podstaw prawnych czy warsztatów poszerzają horyzonty i sprawiają, że studenci po zakończeniu studiów mogą liczyć na zatrudnienie w rozwijających się ośrodkach poprawczych i zakładach penitencjarnych.

Zainteresowała cię pedagogika?

Koniecznie sprawdź ten kierunek studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Czy warto studiować polonistykę?

Filologia polska, zwana potocznie polonistyką, to zdecydowanie kierunek dla pasjonatów języka polskiego i polskiej kultury. Jeśli zaliczasz się do nich, to zachęcamy do lektury wywiadu

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję