Site logo

Kierunki budowlane w Zielonej Górze

Studia budowlane - co warto wiedzieć

Gdzie studiować budownictwo w Zielonej Górze?

Wszystkie studia z budownictwa w Zielonej Górze i województwie lubuskim

List view

Opinie o studiach budowlanych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria lądowa, wodna w Zielonej Górze i województwie lubuskim. Kierunki okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Zobacz inne kierunki techniczne w Zielonej Górze

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach politechnicznych? Sprawdź wszystkie techniczne kierunki studiowania.

Kierunek budownictwo - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania budownictwa. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować budownictwo, inżynierię środowiska, lądową, wodną w Zielonej Górze i województwie lubuskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunków budowlanych na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia budowlane w pigułce

Co warto wiedzieć o budownictwie? Jeśli wahasz się, czy studiowanie budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej, inżynierii środowiska, chemii budowlanej, rewitalizacji dróg wodnych ma sens to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na budownictwo – dowiedz się o nim więcej. Sprawdź, co to są studia budowlane, jakie dają możliwości studiowania i rozwoju oraz jakie są możliwości zatrudnienia. Na tych kierunkach możesz wybrać jeden z wielu obszarów nauk np. konstrukcje budowlane, energooszczędne systemy budownictwa, budownictwo kolejowe, prawo budowlane, drogi i mosty, inżynierie środowiska, gospodarkę wodną, klimatyzacja i ogrzewnictwo. Zanim przystąpisz do rekrutacji na budownictwo – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to jest budownictwo, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Budownictwo to dziedzina inżynierii, zajmująca się wznoszeniem obiektów budowlanych. Studia z tego obszaru nauki uczą przebudowy i modernizacji istniejących już obiektów. Istotnym elementem jest także wiedza o konserwacji i zachowaniu walorów starszych obiektów budowlanych. Kierunki takie jak budownictwo, inżynieria środowiska, chemia budowlana, rewitalizacja dróg wodnych dostępne są na studiach inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku). Studia z budownictwa to nie tylko nauka w uczelnianych salach wykładowych i laboratoriach, w trakcie studiów trzeba odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe. Odpowiednie staże pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, projektowaniu i innych czynnościach zawodowych pozwalają ubiegać się o odpowiednie uprawnienia budowlane lub podyplomówkach, gdzie uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie budownictwa lub pogłębiasz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Początek studiów bywa dla wielu maturzystów zaskoczeniem i zderzeniem z oczekiwaniami nauczycieli ze szkoły średniej w stosunku do zupełnie innych oczekiwań na studiach. Wiedza matematyczna, chemiczna i fizyczna jest bardzo ważna. Na początku studenci poza przedmiotami akademickimi muszą pogłębiać wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i rysunku. Studia pozwalają na realizację swoich pasji i zainteresowań, jednak ze względu na profil są bardzo wymagające. Uczelnie oferują zróżnicowane zestawy przedmiotów. Z reguły obejmują one kilka podstawowych dla inżyniera dziedzin wiedzy: geodezja, geologia, hydrologia, matematyka, chemia, materiałoznawstwo, budownictwo drogowe, kolejowe, morskie, mostownictwo, budowle śródlądowe i morskie.
Studia z zakresu nauk budowlanych pozwalają nabyć umiejętności z zakresu: wznoszenie budowlanych obiektów wodnych, budowanie obiektów lądowych, przeprowadzanie prac rozbiórkowych, stosowanie przepisów prawa budowlanego, zastosowanie najnowszych materiałów i technologii budowlanych. Dzięki temu absolwenci tych kierunków mogą odnaleźć się na rynku pracy: zdobywając uprawnienia do samodzielnej pracy, kierując budowami, tworzeniem projektów remontów, renowacji oraz budów, prowadzeniem własnej działalności budowlanej, pracując w firmach produkcyjnych i handlowych w branży budowlanej.

Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie budownictwa masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na obszar zastosowania w różnych dziedzinach, takich jak budownictwo, rewitalizacja czy inżynieria.

Budownictwo (inżynieria lądowa): 
Budownictwo to kierunek studiów pozwalający na zdobycie specjalistycznej wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Dziwnym trafem, społeczny obraz budowlańca nie jest zbyt korzystny. Trudno powiedzieć, jakie są tego przyczyny. Być może, rzeczywistość minionego ustroju wpłynęła negatywnie na postrzeganie zawodów związanych z wznoszeniem różnego rodzaju konstrukcji budowlanych. Łatwo przywołać w pamięci obrazy z serialu “Alternatywy 4”. Tymczasem współczesny absolwent budownictwa to świetnie wykształcony inżynier, specjalista w wybranej przez siebie dziedzinie. Studia w zakresie budownictwa nie należą do łatwych, a ilość wiedzy i umiejętności, które trzeba opanować są ogromne. Rekrutacja na budownictwo: Rekrutacja odbywa się zwykle w oparciu o listę rankingową. O miejscu na liście decydują zwykle wyniki egzaminu maturalnego. Każda uczelnia ma w tym zakresie swoje własne preferencje, lecz z pewnością warto dobrze znać matematykę, fizykę i chemię, ponieważ te przedmioty stanowią podstawę wszelkich przedmiotów technicznych, realizowanych w programie studiów. Program budownictwa: Student budownictwa nie ma lekko. Program jest wypełniony do granic możliwości. Można to sobie wyobrazić, jeżeli zauważymy, że absolwent budownictwa ma być przygotowany do kierowania pracami budowlanymi, projektowania, wznoszenia budowli wodnych, lądowych, obiektów kolejowych, dróg, mostów, elementów infrastruktury energetycznej, portów rzecznych i morskich oraz wielu innych obiektów budowlanych. Oczywiście studia realizowane są w ramach określonych specjalizacji, jednak podstawowa wiedza dotyczy bardzo wielu, niezwykle zróżnicowanych dziedzin. Nabędziesz podczas studiów m.in. umiejętności w zakresie nadzorowania i zarządzania procesem inwestycyjnym, kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Wykształcenie obejmuje również podstawy obliczeń konstrukcji, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do nieustannie zmieniających się wymogów i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typu konstrukcji. Ukończenie studiów na kierunku budownictwo umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych, niezbędnych do tego, aby zostać kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru lub projektantem.

Inżynieria środowiska: Inżynieria środowiska to studia techniczne, interdyscyplinarne, których celem jest wykorzystanie mechanizmów zachowywania równowagi środowiska naturalnego, aby projektować ekologiczne rozwiązania technologiczne. Kierunek jest najprężniej rozwijająca się gałązią gospodarki opartej na surowcach odnawialnych, nowoczesnych systemach produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zamkniętych obiegach technologicznych. Od zarania dziejów ludzkości pomiędzy człowiekiem, a jego naturalnym środowiskiem można obserwować dość swoiste napięcie. Z jednej strony człowiek dąży do przekształceń i zmian w naturze, z drugiej zaś strony natura nieustępliwie stawia opór i niweczy część działań człowieka. W dobie współczesnych środków technologicznych i rozwoju cywilizacyjnego, środowisko naturalne wydaje się przegrywać tę nierówną walkę. Potrzeba zatem gruntownej wiedzy i znacznych umiejętności, by dokonywać takich przekształceń przyrody, które nie będą miały charakteru destrukcyjnego. Inżynieria środowiska to najprężniej rozwijająca się gałąź gospodarki opartej na surowcach odnawialnych, nowoczesnych systemach produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zamkniętych obiegach technologicznych. W jaki sposób przygotować się do aplikowania na inżynierię środowiska? W większości uczelni najwyższą punktację można otrzymać za dobry wynik rozszerzonej matury z biologii i matematyki. Aby zebrać jeszcze większą liczbę punktów, warto pamiętać o systematycznej nauce języka obcego, na długo przed egzaminem maturalnym. Warto także interesować się ekologią, ochroną środowiska, problemami społecznymi oraz aktualnymi tendencjami rozwoju dzielnic miejskich i zabudowy przestrzennej w swoim regionie. Do głównych cech kandydata warto zaliczyć techniczny umysł, umiejętność rozwiązywania problemów, odpowiedzialność i poczucie misji. Studia pozwalają na nabycie umiejętności pozwalających na rozumienie ekologii oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w trakcie studiów w przyszłej pracy zawodowej, dzięki czemu absolwent może podejmować działania, których celem jest przywracanie równowagi w środowisku.

Inżynieria wodna: Studia na kierunku inżynieria wodna pozwalają zdobyć wiedzę techniczną i przyrodniczą oraz znajomość podstaw prawa, umożliwiające rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii gospodarki wodnej z uwzględnieniem specyfiki warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych. Absolwenci mogą być zatrudniani w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne. Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, takie jak: matematyka, fizyka, chemia, podstawy informatyki, język obcy, przedmioty techniczne: grafika inżynierska i geometria wykreślna, systemy informacji przestrzennej, geodezja, hydraulika, hydrologia, mechanika gruntów, mechanika i wytrzymałość materiałów, inżynieria wodno-melioracyjna, budownictwo ogólne, przyrodnicze: ekologia środowiska wodnego, meteorologia i klimatologia, fizyka i chemia gleb, geologia inżynierska i hydrogeologia oraz humanistyczne i prawne: ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia, prawo i administracja wodna, a także przedmioty kierunkowe obejmujące problematykę dotyczącą: budownictwa wodnego, ziemnego, metalowego i betonowego, odwadniania i nawadniania terenów rolnych, inżynierii rzecznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zagrożenia powodziowego, oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych, technologii i organizacji robót budowlanych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zintegrowanego gospodarowania wodą. Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe i praktyki.

Rewitalizacja dróg wodnych: Kierunek studiów rewitalizacja dróg wodnych powstał w wyniku istnienia w Polsce pilnej potrzeby działań przywracających gospodarczą i turystyczną użyteczność rzek oraz istniejących kanałów. Nowoczesne studia inżynierskie przygotowują specjalistów z zakresu kompleksowego zarządzania drogami wodnymi. Studenci zdobywają wiedzę z dziedziny przebudowy i odnawiania szlaków wodnych, a także miejsc, na których szlaki te się znajdują lub mają dopiero powstać. Obecnie da się zauważyć brak infrastruktury turystycznej, a na terenie Polski oficjalnie istnieje ponad 3,6 tys. km szlaków wodnych. Większość z nich, na skutek wieloletnich zaniedbań, nie spełnia żadnych norm żeglugi i nie nadaje się do gospodarczego wykorzystania. Studia rewitalizacja dróg wodnych mają charakter interdyscyplinarny. Student zdobywa wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną i techniczną, dotyczącą śródlądowych dróg wodnych wraz ze strefą ich oddziaływania. Nabędzie też umiejętności z zakresu procesu rewitalizacji dróg wodnych, będzie rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym, wykonawczym i eksploatacyjnym, dotyczące obiektów technicznych sfery wodnej. Uzyskana wiedza w zakresie środowiska abiotycznego (woda, rzeźba, budowa geologiczna, klimat) i biotycznego (flora i fauna) oraz jego ochrony dała możliwość wykształcenia umiejętności racjonalnego zagospodarowania przestrzeni koryt rzek i kanałów, a także ich otoczenia. W toku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe. Część planowanych zajęć będzie realizowana w formie wypraw po drogach wodnych w kraju i zagranicą oraz wizyt w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych, które zajmują się drogami wodnymi.

Chemia budowlana: Zasadniczym celem kształcenia na kierunki chemia budowlana jest przygotowanie absolwenta do pracy w obszarze łączącym chemię, technologię, inżynierię materiałową oraz budownictwo. Tendencje na rynku pracy oraz produkcji i obrocie materiałami budowlanymi wskazują na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Podczas studiów poznaje się zasady projektowania i dobierania materiałów do różnych zastosowań budowlanych. Dodatkowo opanowuje się wiedzę z zakresu technologii syntezy, przetwórstwa i metody modyfikacji ceramiki, materiałów polimerowych i kompozytów. Nie zabraknie również wprowadzenia do specjalistycznego oprogramowania i baz danych.

Zdobycie wiedzy umożliwiają samodzielne zaprojektowanie i dobranie materiałów do różnych zastosowań budowlanych oraz nabiera się umiejętności pracy ze specjalistycznym oprogramowania i komputerowymi bazami danych.

Studia w Zielonej Górze i województwie lubuskim

Zielona Góra to ośrodek akademicki, który w połączeniu z pobliskim Sulechowem tworzy jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w zachodniej Polsce. Szukający kierunku dla siebie, mogą skorzystać z ponad 100 propozycji w ramach studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich uzupełniających oraz studiów podyplomowych. Bogata oferta sprawia, że na studia w Zielonej Górze decydują się zarówno osoby z regionu, jak i przyjezdni studenci. Co roku na tutejszych uczelniach studiuje 10 tysięcy osób, a kilka tysięcy opuszcza mury uczelni jako absolwenci. Absolwenci oraz studenci mogą skorzystać z oferty pracy około 129 tysięcy firm, które zarejestrowane są w województwie lubuskim. Dodatkowym atutem tego miejsca jest bliskość granicy z Niemcami, gdzie również cenieni są wykształceni specjaliści z lubuskich uczelni. Alternatywą może być poszukiwanie zawodowego spełnienia w Wielkopolsce lub w województwie zachodniopomorskim.Zielona Góra znana jest również ze wspaniałej zieleni miejskiej i parków, w którychmożna odpoczywać między zajęciami lub aktywnie spędzać czas. Wśród parków warto zwrócić uwagę na Piastowski, Świętej Trójcy, Sowińskiego oraz Dunikowskiego, a to tylko kilka z wielu propozycji. Można skorzystać również z licznych koncertów, spektakli teatralnych, wystaw oraz z kin alternatywnych. Wieczorami życie studenckie przenosi się do lokalnych restauracji, pubów i barów, na których liczbę również nie można narzekać. Miłośnicy historii mogą odwiedzić Muzeum Etnograficzne, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Park Książęcy Zatonie, czy Ruiny Pałacu w Zatoniu. Rozbudowany campus uniwersytecki to miejsce, w którym tętni życie studenckie. W tutejszych szkołach wyższych znajdziecie wysokiej klasy infrastrukturę uczelnianą, która jest nowoczesna i dostosowana do europejskich standardów. Życie akademickie województwa lubuskiego to nie tylko Zielona Góra i Sulechów. Potencjalni studenci mogą wybierać również z oferty uczelni z Gorzowa Wielkopolskiego, Żar, Kostrzyna nad Odrą i Słubic.

Technologiczne studia podyplomowe w Zielonej Górze

Gdzie w Zielonej Górze zdobywać wiedzę techniczną na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach budowlanych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, lądowa, wodna na zielonogórskich i lubuskich uczelniach?

Praca po studiach budowlanych

Warto zastanowić się, czy charakter pracy dla absolwentów kierunku studiów budowlanych zgodny jest z predyspozycjami, charakterem i upodobaniami. Po tym kierunku studiów możesz brać pod uwagę budowanie swoich ścieżek kariery w firmach i instytucjach publicznych, poprzez zdobycie uprawnień do samodzielnej pracy, kierowanie budowami, tworzenie projektów remontów, renowacji oraz budów, prowadzenie własnej działalności budowlanej, pracę w firmach produkcyjnych i handlowych w branży budowlanej. Możesz też założyć własną działalność gospodarczą. Kompetencje wyniesione ze studiów pomogą w prowadzeniu własnego biznesu. Masz szansę na sukces zarówno w branży bezpośrednio związanej z kierunkiem budownictwo, jak i w innych sektorach gospodarki. Możesz zagłębiać się w szczegółowe obszary budownictwa i tworzyć prace dyplomowe na tematy takie jak: projekt adaptacji poprzemysłowego budynku na lofty, projekt domu kultury w wybranym mieście, termomodernizacja budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego, projekt remontu kościoła w wybranej miejscowości.

Praca po kierunku budownictwo: Badania wskazują na to, że absolwent budownictwa bardzo ściśle wiąże się z rynkiem pracy, poprzez zrealizowane praktyki zawodowe i staże. Jeżeli, jako studentka lub student wykażesz się wiedzą i umiejętnościami, pracodawca będzie zainteresowany zatrudnieniem go, jako absolwenta. W trakcie praktycznej nauki zawodów budowlanych poznajesz lokalny rynek pracy, dzięki czemu będziesz w stanie odróżnić dobrych i złych pracodawców. Można śmiało powiedzieć, że absolwent budownictwa dobrze znający swój fach, nie będzie miał problemów z uzyskaniem bardzo satysfakcjonujących zarobków.

Inżynier budownictwa: Potocznie inżynierem budownictwa nazywa się większość specjalistów z wykształceniem wyższym pracujących na budowach i zajmujących się różnego rodzaju inwestycjami budowlanymi. Niezależnie od tego czy mają za sobą I stopień studiów na kierunkach budowlanych czyli są inżynierami, czy też II stopień tych studiów i są magistrami inżynierami. Przede wszystkim po kierunku budownictwo, ale i pozostałych studiów budowlanych przygotowujących do pracy w budownictwie. Jednak tak naprawdę o możliwościach zawodowych po studiach budowlanych decydują uprawnienia budowlane, odpowiedni dokument państwowy potwierdzających kwalifikacje zawodowe w określonej specjalności budowlanej. Dzięki nim można pracować jako samodzielny projektant inwestycji budowlanej, kierownik budowy lub robót, a także inspektor nadzoru inwestorskiego.

Uprawnienia budowlane dla inżynierów budownictwa: Uprawnienia budowlane dla inżynierów budownictwa przyznają okręgowe komisje kwalifikacyjne Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Potrzebny jest do tego nie tylko ukończony kierunek studiów budowlanych, odpowiednia praktyka zawodowa w “budowlance”, procesu kwalifikacyjny oraz zdany egzamin w PIIB. Egzamin weryfikuje znajomość procesu budowlanego oraz praktycznego stosowania wiedzy technicznej.

Rodzaje uprawnień budowlanych: Uprawnienia architektoniczne – projektowanie obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do ich architektury.
Uprawnienia drogowe – infrastruktura drogowa: drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych oraz przepusty.
Uprawnienia elektryczne – infrastruktura energetyczna: sieci elektryczne, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, kolejowe, sieci trakcyjne.
Uprawnienia hydrotechniczne – infrastruktura związana z budownictwem wodnym: morskie budowle hydrotechniczne oraz budowle hydrotechniczne tymczasowe i stałe.
Uprawnienia kolejowe – infrastruktura kolejowa: stacje i linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz pozostałe budowle kolejowe towarzyszące.
Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane – konstrukcja oraz architektura obiektu.
Uprawnienia mostowe – mosty, wiadukty, przepusty, ściany oporowe, tunele liniowe i nadziemne, podziemne przejścia dla pieszych.
Uprawnienia sanitarne – sieci i instalacje cieplne, sieci i instalacje wentylacyjne sieci i instalacje gazowe, sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne.
Uprawnienia telekomunikacyjne – inferastruktura telekomunikcyjna: inwestycje w telekomunikacji przewodowej oraz powiązanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, telekomunikacji bezprzewodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Praca po inżynierii środowiska: Czy łatwo znaleźć pracę po ukończeniu inżynierii środowiska? Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (do wykonawstwa lub projektowania bez ograniczeń) i konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie). Po tych studiach możesz szukać zatrudnienia w firmach budowlanych, projektowych, eksploatacyjnych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, instytucjach zajmujących się eksploatacją, zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych (Państwowy Monitoring Ochrony Środowiska, IMGW, RZGW), administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, w służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska.

Praca po inżynierii wodnej: Jako specjalista od inżynierii wodnej możesz wyspecjalizować się w projektowaniu i budowie nawodnych lub podwodnych budowli hydrotechnicznych: morskich (inwestycje w pasie technicznym wybrzeża morskiego lub w portach i przystaniach morskich) oraz śródlądowymi (jazy, zapory, śluzy wodne, elektrownie wodne wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, ogrody deszczowe). Absolwenci kierunku inżynieria wodna mogą także pracować w administracji rządowej i samorządowej, w szkolnictwie, instytucjach badawczych oraz jako rzeczoznawcy z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego. Mogą także prowadzić własne biura projektowe i firmy wykonawcze. Do najczęstszych pracodawców możemy zaliczyć: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zarządach gospodarki wodnej, przedsiębiorstwa wykonawcze budownictwa wodnego i wodno-melioracyjnego, przedsiębiorstwa wykonawcze budownictwa komunalnego i przemysłowego, biura projektów, firmy konsultingowe, działach ochrony środowiska i przygotowania produkcji w dużych obiektach przemysłowych, narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, firmy związane z energetyką wodną, instytucje edukacyjne i instytuty naukowe.

Praca po rewitalizacji dróg wodnych: Absolwent kierunku studiów rewitalizacja dróg wodnych jest przygotowany do pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli o profilu wodnym, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką dróg wodnych. Jest również gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie dróg wodnych i ich rewitalizacji.

Zawód inspektor nadzoru budowlanego: Inspektor nadzoru budowlanego ma zasadniczo dwie opcje w kwestii podjęcia pracy w swoim zawodzie. Pierwsza to instytucje takie jak: Powiatowy Inspektorat Nadzoru oraz Wojewódzki Inspektorat Nadzoru. Druga opcja, znacznie lepiej płatna i bardziej perspektywiczna, to podjęcie pracy u prywatnych inwestorów.
Prowadzenie wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych jest zadaniem niezwykle trudnym i wielowątkowym. Inwestor nie ma bowiem fizycznej możliwości, żeby czuwać nad każdym procesem i etapem samodzielnie – nieodzowne jest w takim wypadku zatrudnienie odpowiednich specjalistów, m.in. inspektora nadzoru budowlanego, który będzie czuwać nad jakością prowadzonych prac i używanych materiałów.

Zawód kierownik budowy: Kierownik budowy to osoba, której najważniejszym zadaniem jest czuwanie nad sprawnym przebiegiem procesu realizacji budowy lub robót budowlanych. Można w zasadzie powiedzieć, że jest „drugi po Bogu”, gdyż reprezentuje bezpośrednio wykonawcę i jego interesy.

Praca po chemii budowlanej: Po ukończeniu chemii budowlanej będziesz mieć odpowiednie kompetencje, aby projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz będzie posiadał wiedzę z zakresu metod ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Będziesz w stanie również obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie i komputerowe bazy danych. Wiedza oraz kwalifikacje praktyczne umożliwią Ci podjęcie pracy zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, produkujących na potrzeby budownictwa, jak i zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu budowlanego.

Praca w instytucjach budowlanych: Absolwent studiów budowlanych zdobywając dodatkowe umiejętności, może zostać biegłym sądowym lub rzeczoznawcą, co poszerza jego możliwości rozwoje i pozwala nabyć dodatkowe doświadczenie i umiejętności. Może także pracować w instytucjach państwowych odpowiedzialnych za kontrolę i nadzór budowlany.

Praca po studiach w Zielonej Górze i w województwie lubuskim

Rynek pracy w Zielonej Górze i okolicach jest bardzo atrakcyjny i doskonale wypada w zestawieniu ze średnią krajową. Dzięki temu absolwenci lubuskich uczelni nie mają problemu z płynnym wejściem na rynek pracy oraz znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. Korzystają z tego również przyjezdni, którzy mimo ukończenia studiów w innych regionach Polski, ostatecznie decydują się na migrację do województwa lubuskiego. Obecnie w Zielonej Górze stopa bezrobocia wynosi 4% i jest o ponad połowę niższa niż średnia krajowa. Korzystnie wypada również stopa bezrobocia dla całego województwa, która oscyluje w granicach 5,8%. To również około 0,5% mniej niż średnia krajowa. W województwie lubuskim funkcjonują zakłady z wielu branż, w tym również rolnictwo i przemysł winny, co jest dużym atutem dla studentów różnych kierunków. Wiele z tych firm decyduje się na współpracę gospodarczą z firmami niemieckimi, dlatego na rynku pracy bardzo cenieni są absolwenci z językiem niemieckim. Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalną i generującą największe przychody firmą z województwa lubuskiego jest Cinkciarz.pl. Ten internetowy kantor wymiany walut pochodzi właśnie z Zielonej Góry. W gronie największych pracodawców znajdują się również Stelmet Sp. z o. o. z Zielonej Góry, Kaskat Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego, Seco/Warwick Europe Sp. z o. o. i Sprick Rowery Sp. z o. o. ze Świebodzina. Ponadto warto wymienić takie firmy jak SE Bordnetze Polska Sp. z o. o. i Faurecia Gorzów Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego, czy Gedia Poland Sp. z o. o. z Nowej Soli. Wykaz firm i miejscowości, w których się one znajdują, wskazuje na to, że całe województwo jest atrakcyjne gospodarczo dla absolwentów. Lokalny rynek pracy w lubuskiem jest im bardzo przyjazny, dlatego Zielona Góra i inne tego województwa są warte tego, by rozpocząć w nich studia.

Architekt krajobrazu: inżynier, przyrodnik, artysta

Nawet w betonowej przestrzeni miasta, a może zwłaszcza tam, człowiek potrzebuje zieleni i kontaktu z naturą. Nie bez powodu miejskie parki i ogrody zapełnione są poszukującymi spokoju i odpoczynku od zgiełku mieszczuchami. Architekt krajobrazu to zawód bardzo ciekawy: ma bezpośredni wpływ na kształtowanie otoczenia, ma kontakt z ludźmi, ale też z przyrodą, pracuje zarówno w biurze, jak i w terenie.

Czytaj więcej »

Zawód: Architekt wnętrz

Masz zmysł artystyczny i w swojej pracy zawodowej chciałbyś zajmować się projektowaniem wnętrz? Na widok tragicznie urządzonego biura masz ochotę usiąść i zaprojektować wszystko od nowa? Może to oznaczać tylko jedno: jesteś urodzonym architektem wnętrz, o którego profesji chcielibyśmy opowiedzieć Ci teraz nieco więcej. Kim jest architekt wnętrz? Architekt wnętrz (często określany także mianem „projektanta”) to osoba, która jest odpowiedzialna

Czytaj więcej »

Zawód: Elektryk

Praca elektryka wiążę się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej czy też nadzorowanych przez niego urządzeń. Elektrykiem może zostać każda osoba, która nie boi się prądu, jest bystra i zna zasady fizyki. Osoba ta powinna mieć dobry wzrok i słuch, posiadać zdolność koncentracji i mieć uzdolnenia techniczne, a zwłaszcza matematyczne.

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję