Site logo

Studia wojskowe w Kielcach

Studia wojskowe | Kielce

Gdzie na studia wojskowe w Kielcach?

Wszystkie kierunki oficerskie i cywilne z wojskowości i w Poznaniu i Wielkopolsce

List view

Opinie o studiach wojskowych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków wojskowych - mundurowych oficerskich i cywilnych związanych z wojskowością w Kielcach i Świętokrzyskiem. Kierunki chemiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Army commandos tactical group on march in woods
Jakie studia?
Joanna Domżał

Wojskowe Centra Rekrutacji

Co to są Wojskowe Centra Rekrutacji? Czym się zajmują? Czym się różnią WCR od WKU? Jak zostać żołnierzem dzięki WCR? Gdzie się mieszczą? Jak się

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia związane z bezpieczeństwem w Kielcach

Szukasz innych studiów związanych z tematyką bezpieczeństwa militarnego i cywilnego? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania związane z bezpieczeństwem.

Akademie wojskowe

Wszystkie uczelnie wojskowe w Polsce, gdzie możesz iść na studia oficerskie.

Czy warto iść na studia wojskowe w Poznaniu i Wielkopolsce?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z Wojskiem Polskim i wojskowością na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia wojskowe w pigułce

Co warto wiedzieć o wojskach kierunkach mundurowych i cywilnych studiach wojskowych? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych ze studiami wojskowymi: mundurowymi, czy wojskowością – kierunkami cywilnymi np. obronnością, wojskoznawstwem, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia wojskowe – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to są studia wojskowe, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane ze studiami wojskowymi mundurowymi dostępne są na jednolitych oficerskich studiach magisterskich (5 lat), natomiast kierunki cywilne z wojskowości na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3,5 toku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Zacznijmy od samej definicji wojska (inaczej armii, sił zbrojnych), według której wojsko to siły i środki danego państwa służące zabezpieczeniu własnych interesów, a także do prowadzenia walki, obrony, czy zniechęcania przeciwników do ewentualnych incydentów militarnych. Do realizacji tych celów służą odpowiednio wyszkolone kadry: wojsko i służby, a także pracownicy cywilni. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak geografia polityczna, architektura obronna, terroryzm, stany nadzwyczajne, dowodzenie oddziałami lądowymi, morskimi, powietrznymi, sztuka wojenna, strategie ofensywy i defensywy, koordynowanie działań militarnych, rodzaje broni, ekonomika i logistyka wojny. Wybierając studia mundurowe, pamiętaj, że decydujesz się na kształcenie ogólne oraz wojskowe, aby zostać po studiach oficerem. W czasie studiów otrzymasz na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe. A po ukończeniu nauki będzie czekać na ciebie praca w formie przydziału np. do korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.
Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności z zakresu studiów wojskowych masz do wyboru.

Studia oficerskie (mundurowe): Studia wojskowe w ścisłym znaczeniu to studia oficerskie, kształcące przyszłą kadrę dowódczą Wojska Polskiego. Mogą je prowadzić wyłącznie pięć państwowych, wojskowych szkół wyższych podległych pod Ministerstwo Obrony Narodowej: Akademia Sztuki Wojennej (dawna Akademia Obrony Narodowej) w Warszawie, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa (tzw. Szkoła Orląt) w Dęblinie, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Student takiej szkoły nazywa się “chorążym”. Studia mundurowe w każdej akademii wojskowej prowadzone są wyłącznie w trybie studiów jednolitych magisterskich (5 lat nauki, a w przypadku mundurowego kierunku lekarskiego – 6 lat nauki). Absolwenci dostają tytuł magistra inżyniera i promocję na podporucznika – pierwszy stopień oficerski (w przypadku AMW w Gdyni – porucznika marynarki). Nie istnieje jednak coś takiego, jak “kierunek oficerski studiów”. Wszystkie uczelnie prowadzą przygotowanie do zawodu oficera łącząc przygotowanie do dowodzenia oddziałami i pododdziałami kształcąc z kompetencjami w konkretnych obszarach wiedzy i umiejętności dostosowanych do warunków i potrzeb sił zbrojnych. Możesz więc kształcić się na kierunkach akademickich “ubranych w mundur”, w takich obszarach wiedzy jak budownictwo (inżynieria wojskowa, infrastruktura obronna), chemia (ochrona przed skażeniami), elektronika i telekomunikacja (eksploatacja systemów łączności, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, radiolokacja, radionawigacja, metrologi), geodezja i kartografia (pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej, rozpoznanie obrazowe, meteorologia), informatyka (kryptologia, systemy informatyczne, sieci teleinformatyczne, morskie systemy informatyczne, inżynieria bezpieczeństwa, kryptologia i cyberbezpieczeństwo (cyberobrona, bezpieczeństwo cybernetyczne, bezpieczeństwo informacyjne, systemy kryptograficzne), kierunek lekarski (kształcenie wojskowo-lekarskie), logistyka (logistyka wojskowa), lotnictwo i kosmonautyka (pilotaż statku powietrznego, bezzałogowe statki powietrzne, eksploatacja statków powietrznych, awionika, samoloty i śmigłowce, uzbrojenie lotnicze), mechanika i budowa maszyn (maszyny inżynieryjne, specjalność czołgowo-samochodowa, eksploatacja siłowni okrętowych), mechatronika (uzbrojenie i elektronika, radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, artyleria rakietowa), nawigacja (eksploatacja okrętowych systemów pokładowych), systemy informacyjne w bezpieczeństwie (cybrebezpieczeństwo), zarządzanie (dowodzenie).

Wojskowość (wojskowe studia cywilne): Poza studiami oficerskimi uczelnie wojskowe prowadzą studia cywilne. Można po nich szukać pracy jako personel cywilny Wojska Polskiego. Tacy pracownicy nie mają obowiązków, ani przywilejów przynależnym oficerom, ani nawet innym żołnierzom zawodowym (np. możliwości szybszej emerytury). Jednak praca w obsłudze sprzętu zmechanizowanego, administracji wojskowej albo innych usług na rzecz umundurowanych obywateli RP może kusić stabilnością i poczuciem dumy. Ukończenie specjalności uwzględniającej specyficzne warunki i potrzeby wojska dają kompetencje zarówno cenione na wolnym rynku pracy, jak i w jednostkach Wojska Polskiego oraz instytucjach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Jednak nie ukrywajmy – dla wielu studentów podjęcie studiów na kierunkach cywilnych wiąże się z możliwością “przeskoczenia” w trakcie nauki na kierunek “mundurowy”. Studia związane z wojskowością prowadzone są nie tylko na akademiach wojskowych. Jednak tam ścieżki kształcenia bardziej wskazują na studia “o wojsku”, niż dla “wojska”. Można się po nich stać specjalistą-teoertykiem tematyki wojskowej, nabyć kompetencje z historii wojskowości, taktyki i strategii militarnej oraz ze znajomości współczesnych sił i konfliktów zbrojnych. Nie jest to jednak regułą, bo zdarzają się także kierunki na uczelniach cywilnych kształcących ekspertów i specjalistów do korpusu pracowników cywilnych Wojska Polskiego.

Obronność: Kierunek studiów Obronność należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych, a także w wybranych obszarach humanistycznych i obejmuje problematykę obronną państwa w zakresie systemu obronnego państwa, teorii sztuki wojennej, tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu. Przedmiotem badań obronności są przygotowania obronne państwa, organizacja i rozwój systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych, a także organizacja oraz prowadzenie działań obronnych. Studenci omawiają zagadnienia i praktyki stosowane przy organizacji operacji wojskowych, wsparcia przez siły zbrojne systemu reagowania kryzysowego państwa, przygotowania obronnego społeczeństwa, edukacji obronnej, dowodzenia oraz szkolenia wojsk, doktryny, koncepcje oraz systemy militarne innych państw i sojuszy polityczno-militarnych, sposoby podejść oraz kulturowe, społeczne, polityczne, historyczne i ekonomiczne konteksty obronności. Studenci na kierunku obronność, opanowują podstawy teoretyczne z zakresu nauk o obronności i nauk pokrewnych, zdobywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i przeciwdziałania zagrożeniom, poznają uwarunkowania funkcjonowania instytucji narodowych w aspekcie militarnym i pozamilitarnym oraz istotę Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego.

Wojskoznawstwo: Studiowanie Wojskoznawstwa to propozycja dla miłośników militariów oraz tych, którym marzy się praca w mundurze. Absolwenci Wojskoznawstwa po ukończeniu tych studiów mogą liczyć na pracę w wojskowych muzeach, instytucjach badawczych, a także w strukturach administracji państwowej i samorządowej. Program studiów na wojskoznawstwie obejmuje trzy grupy zajęć, które dotyczą wzajemnie uzupełniających się zagadnień związanych z historią, bezpieczeństwem wewnętrznym, a także zarządzania kryzysowego. W trakcie studiów do grupy zajęć podstawowych należą takie przedmioty jak: współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, prawne podstawy funkcjonowania polskich sił zbrojnych, prawne podstawy funkcjonowania polskich organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyszukiwanie i przetwarzanie elektronicznych źródeł informacji, geografia historyczna. Druga grupa zajęć to zajęcia kierunkowe. Wśród nich znajdują się bloki zajęć poświęconych rozwojowi sztuki wojennej od starożytności do czasów współczesnych, a poza tym m.in. zajęcia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, geografii wojennej, kartografii i nawigacji satelitarnej, sił zbrojnych współczesnego świata, współczesnych konfliktów lokalnych i zwalczania terroryzmu, bronioznawstwa, munduroznawstwa, weksylologii, falerystyki, a także architektury obronnej i współczesnej inżynierii wojskowej. Trzecia grupa przedmiotów na to zajęcia wybierane przez studenta spośród zaproponowanych wykładów lub ćwiczeń. Część tej grupy stanowią przedmioty z zakresu historii wojskowej. Oprócz nich znajdują się tam takie przedmioty jak: bezpieczeństwo granic państwowych, policja w Polsce, ochrona praw człowieka, komunikacja społeczna, współczesna technika wojskowa i policyjna, współczesne służby ochrony porządku publicznego, misje stabilizacyjne i pokojowe na świecie, elementy promocji i autoprezentacji, ochrona informacji, techniki statystyczne i symulacje w bezpieczeństwie międzynarodowym oraz podstawy zarząd

Studia w Kielcach i w świętokrzyskim

Kielce to stolica województwa świętokrzyskiego i jednocześnie najważniejszy ośrodek akademicki tego regionu. Znajdują się tu, zarówno uczelnie państwowe jak i prywatne, dzięki czemu potencjalni studenci mogą wybierać spośród oferty około 130 kierunków. Co roku na tutejszych uczelniach studiuje ponad 20 tysięcy studentów, a progi uczelni w roli absolwentów opuszcza około 7 tysięcy osób. Na co dzień studiują oni na studiach licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich, magisterskich uzupełniających lub podyplomowych. Atutem tutejszych uczelni jest ich bardzo nowoczesna infrastruktura, w tym laboratoria. Miasto i jego ośrodki studenckie rozwijają się w dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu z dotacji unijnych, co wpływa korzystnie na jakość i komfort studiowania. W samych Kielcach zarejestrowanych jest blisko 30 tysięcy firm, co jest sporym atutem tego miasta i daje wiele możliwości pracy absolwentom oraz studentom. Oczywiście nie samą nauką człowiek żyje. W Kielcach studenci mają ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu między zajęciami lub do nauki na świeżym powietrzu. Miasto położone jest w Górach Świętokrzyskich, które są doskonałym miejscem wypadowym, na przykład na całodniowe wycieczki. Kielce należą również do najbardziej zielonych miast w Polsce, na co wpływ mają liczne parki i lasy. Aż 25% miasta to zieleń. Najbardziej znane miejsca aktywnego wypoczynku to Park Staszica, Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, czy też Rezerwat Kadzielnia. Ponad 230 kilometrów tras rowerowych w mieście oraz w okolicznych górach, to wspaniała wiadomość dla fanów turystyki rowerowej. W mieście działają również liczne puby, kluby muzyczne i restauracje. Oferta teatrów i kin studyjnych wpływa na rozwój kulturalny studentów. Fani historii i zwiedzania mogą odwiedzić Muzeum Narodowe w Kielcach, Jaskinię Raj, czy nieodległy Zamek Królewski w Chęcinach. Kielce to niejedyny ośrodek akademicki w województwie świętokrzyskim. Studiowanie możliwe jest również w takich miejscowościach jak Sandomierz, Pińczów i Ostrowiec Świętokrzyski. Uczelnie z tych miejscowości opuszcza kilkuset absolwentów rocznie.

Studia podyplomowe o wojsku i dla wojskowych w Kielcach i Świętokrzyskiem

Gdzie w Kielcach i Świętokrzyskiem zdobywać podyplomowo wiedzę o wojsku i bezpieczeństwie - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach wojskowych

Zastanawiasz się, jakie są perspektywy pracy po skończeniu chemii na kieleckich i świętokrzyskich uczelniach?

Praca po studiach wojskowych

Studia oficerskie przygotowują do służby na stanowiskach dowódczych i specjalistycznych w Wojsku Polskim, a studia cywilne związane z wojskowością do pracy na stanowiskach przeznaczonych dla cywili w oddziałach WP i strukturach militarnych oraz w otoczeniu wojska – w służbach publicznych, nauce o bezpieczeństwie wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym. Po studiach wojskowych możesz także myśleć oraz innych służbach mundurowych: policji, straży granicznej, straży pożarnej, straży gminnej. To ciekawa ścieżka kariery także dla żołnierzy-emerytów, którym przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury, kiedy są jeszcze w tzw. “wieku produkcyjnym”, gdzie w innych zawodach pracownicy są w szczytowych możliwościach zawodowych.

Zawód: oficer Wojska Polskiego: Po studiach oficerskich rozpoczynasz karierę wojskową na pełniąc funkcję dowódczą, przywódczą i menedżerską w jednostkach wojskowych w ramach Sił Zbrojnych RP oraz innych strukturach militarnych. Zaczynasz służbę zaraz po studiach w stopniu podporucznika – pierwszy stopień oficerski (w przypadku AMW w Gdyni – porucznika marynarki). Później wraz z rozwojem kariery w wojsku możesz awansować na kolejne stopnie oficerskie – aż do stopnia generała (admirała) i obejmować coraz bardziej odpowiedzialne funkcje.W zależności od ukończonej uczelni, kierunku studiów oraz przydziału z Ministerstwa Obrony Narodowej – będziesz służyć w jednym z sześciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej: Wojskach Lądowych, Siła Powietrznych, Marynarce Wojennej, Wojskach Specjalnych, Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni lub Wojskach Obrony Terytorialnej. Jako oficer w Wojskach Lądowych możesz służyć w Wojskach Pancernych i Zmechanizowanych, Aeromobilnych, Rakietowych i Artylerii, Obrony Przeciwlotniczej, Inżynieryjnych, Chemicznych, Rozpoznania i Walki Elektronicznej, Łączności i Informatyki oraz jednostkach wsparcia logistycznego. Jako oficer Marynarki Wojennej będziesz służyć na okrętach wojennych, w pomocniczych jednostkach pływających, Lotnictwie Marynarki Wojennej, w jednostkach obrony przeciwlotniczej, stacjach radiolokacyjnych i jednostkach systemów dowodzenia. Jako oficer Sił Powietrznych możesz służyć w Wojskach Lotniczych, Wojskach Obrony Przeciwlotniczej i Wojskach Radiotechnicznych. W ramach Wojsk Specjalnych możesz zostać oficerem w jednej z takich jednostek wojskowych, jak Agat (Gliwice), Formoza (Gdynia), Grom (Warszawa m.in. dowództwo, Gdańsk), Nil (Kraków), Jednostce Wojskowej Komandosów (Lubliniec) lub 7 Eskadrze Działań Specjalnych (Powidz). Jako oficer w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni będziesz zajmować cyberbezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze militarnym. Jako oficer Wojsk Obrony Terytorialnej będziesz służyć w jednej z brygad i batalionów regionalnych lub działających na mniejszym terenie (jak np. brygada stołeczna operująca w aglomeracji warszawskiej). Będziesz dowodzić żołnierzami-ochotnikami, którzy działają w ramach systemu obronnego kraju, odbywając szkolenia wojskowe oraz uczestnicząc w akcjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym np. ze wsparciem podczas klęsk żywiołowych.

Pracownik cywilny Wojska Polskiego: Wojsko Polskie poza żołnierzami daje pracę także cywilom. Pracują na różnych stanowiskach związanych ze wsparciem dla zadań militarnych, np. w medycynie wojskowej (np. pielęgniarki), logistyce i transporcie, administracji (w tym księgowości, kadrach i płacach), w szkolnictwie wojskowym. Na pewno ukończenie kierunków związanych z wojskowością, ale i innych kierunków cywilnych jest atutem w staraniach o pracę w korpusie pracowników cywilnych Wojska Polskiego.

Specjalista ds. bezpieczeństwa: Zarówno po mundurowych studiach oficerskich (np. na wcześniejszej emeryturze wojskowej), jak i po cywilnych studiach związanych z wojskowością możesz szukać pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa w służbach cywilnych związanych z wojskowością: np. w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, zespołach ds. reagowania kryzysowego, jednostkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, firmach i instytucjach rządowych dbających o ochronę danych wrażliwych w różnego typu.

Ekspert z wojskowości: Uzyskana podczas studiów wojskowych wiedza będzie przydatna w przypadku podjęcia pracy w instytucjach lub organizacjach prowadzących działalność w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego, w mediach lub ich strukturach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa oraz jako wykładowca na uczelniach wojskowych oraz kierunkach cywilnych, gdzie liczy się wiedza z wojskowości (np. studia historyczne, kierunki z bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego i międzynarodowego, studia ze stosunków międzynarodowych, politlogia).

Praca po studiach w Kielcach i w świętokrzyskim

Rynek pracy w Kielcach jest bardzo przyjazny absolwentom, którzy płynnie mogą na niego wejść i rozpocząć swoją karierę zawodową. W Kielcach zarejestrowanych jest blisko 30 tysięcy firm, które dają wiele możliwości studentom, dzięki czemu wielu z nich rozpoczyna swoją pracę jeszcze w trakcie edukacji i kontynuuje ją równolegle ze studiami. Obecnie stopień bezrobocia w tym mieście wynosi 5,5% i jest niższy niż średnia krajowa. Jest to bardzo atrakcyjne miejsce do nauki i życia. W okolicach Kielc znajduje się wiele dużych firm, które mogą być atrakcyjne dla absolwentów tutejszych uczelni. Do największych firm należą Grupa PSB Handel w Wełeczu, Celsa Huta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Enea Elektrownia Połaniec, MAN BUS Sp. z o. o. w Starachowicach, NSG Group Polska Sp. z o. o. w Sandomierzu, Lafarge Cement S.A. w Małogoszczy i inne. W samych Kielcach również znajduje się wiele firm, które są godne uwagi. Do największych pracodawców w mieście należą: Cersanit S.A., Kolporter Sp. z o. o., Grupa Kapitałowa Echo Investment, Grupa kapitałowa Barlinek, Frega Frejowski, Garbol Sp. J., NSK Bearing Polska S.A, czy też Karry Polska Sp. z o. o. To firmy, które potrzebują wysokiej jakości specjalistów i wykształconych absolwentów. Pracę w nich znajdą osoby o bardzo różnym wykształceniu, zarówno biznesowym i marketingowym, jak i po kierunkach bardziej technicznych. To sprawia, że Kielce i cały region województwa świętokrzyskiego jest atrakcyjny jako rynek pracy.
Studia wojskowe - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania kierunków wojskowych. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję