Site logo

Administracja w Kielcach

Administracja - co warto wiedzieć?

Gdzie studiować administrację w Kielcach?

Wszystkie studia z administracji, zarządzanie oświatą, kulturą, służbą zdrowia i inne kierunki administracyjne w Kielcach i Świętokrzyskiem

List view

Opinie o administracji

Poradniki dla przyszłych studentów administracji w Kielcach i Świętokrzyskiem. Kierunek okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Zobacz inne kierunki z prawa i administracji w Kielcach

Szukasz innych studiów prawniczych? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania w prawie.

Kierunek administracja - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania administracji. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować administrację w Kielcach i Świętokrzyskiem?

Zastanawiasz się nad studiowaniem administracji, zarządzanie oświatą, kulturą, służbą zdrowia i innych kierunków administracyjnych na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia administracyjne i zarządzanie publiczne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach administracyjnych i zarządzania instytucjami publicznymi: służbą zdrowia, edukacją, instytucjami kultury i sztuki? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych z pracą urzędów państwowych, samorządowych, instytucji międzynarodowych oraz całej sfery publicznej, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia z administracji – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, jakie są dostępne kierunki administracyjne, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Możesz studiować przede wszystkim na studiach licencjackich (3 lata), a potem na magisterskich „uzupełniających” (2 lata). Sporadycznie można spotkać na rynku edukacyjnym studia inżynierskie (3,5 roku) powiązane z pracą w administracji publicznej. Nabywać nowe kompetencje lub pogłębiać wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji na temat funkcjonowania krajowych i międzynarodowych instytucji publicznych możesz również na podyplomówkach i kursach.

Na pewno interesuje cię, jakie kierunki i specjalności administracyjne masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na program studiów, którego dotyczą oraz przygotowanie do pracy w różnych rodzajach urzędów oraz sektorze instytucji publicznych – edukacji, służbie zdrowia, kulturze i sztuce.

Administracja: Wizerunek administratora kojarzy się z możliwością rządzenia i nakładania sankcji oraz srogim obliczem bezdusznego urzędnika. Tymczasem, jeżeli lepiej przyjrzeć się etymologii tego słowa, można dojść do ciekawych wniosków. W język łacińskim “ministrare” to pomagać, służyć i wspierać. Słowo “ad” można zinterpretować jako element wskazujący na przeznaczenie i jednocześnie wzmacniający wymowę całego terminu. Administrator to ktoś powołany do pomocy i sprawowania opieki. Jeżeli tak zrozumiesz znaczenie nazwy tego kierunku studiów, możesz okazać się w przyszłości świetnym urzędnikiem. Każdy, kto myślał, że administracja to łatwy kierunek, może być nieco zaskoczony przebiegiem pierwszej sesji egzaminacyjnej i listą przedmiotów. Istnieje bardzo wiele dziedzin, które musi opanować przyszły absolwent studiów administracyjnych. Do tych obszarów należą: prawo, zamówienia publiczne, statystyka, demografia, zarządzanie, technologie informacyjne i historia administracji.

Administracja międzynarodowa: Studia administracyjne powiązane ze stosunkami międzynarodowymi związane są z funkcjonowaniem polskich urzędów zaangażowanych we współpracę międzynarodową oraz samych organizacji międzynarodowych. Studia administracyjno-międzynarodowe dotyczą w dużej mierze zdobywania kompetencji dotyczących około 30 organizacji regionalnych i globalnych, do których należy Polska – przede wszystkim Unii Europejskiej, NATO, Światowej Organizacji Handlu (WTO), ONZ i wyspecjalizowanych organizacji ONZ-towskich, jak WHO i UNESCO. To studia interdyscyplinarne, gdzie studenci poznają specyfikę funkcjonowania poszczególnych mechanizmów i biurokracji UE, prawa międzynarodowego jego powiązania z prawem państw członkowskich danej organizacji, zarządzania projektami i zespołami ludzkimi w środowisku zróżnicowanym językowo i kulturowo. To także poznawanie języków obcych stosowanych w administracji międzynarodowej. Do najpopularniejszych należy sześć języków oficjalnych i roboczych ONZ (język arabski, chiński, angielski, francuski, rosyjski i hiszpański) oraz język niemiecki (jeden z trzech języków oficjalnych Komisji Europejskiej.

Administracja europejska: Studia administracyjne powiązane ze stosunkami międzynarodowymi związane są z funkcjonowaniem polskich urzędów zaangażowanych we współpracę europejską oraz z działalnością samych organów UE, instytucji i agencji unijnych oraz systemów zarządzania państwami członkowskimi. Studenci poznają specyfikę pracy takich instytucji unijnych, jak Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości UE, Europejski Bank Centralny, Europejski Trybunał Obrachunkowy. W sumie ponad 60 tys. urzędników unijnych pracuje dla 7. instytucji europejskich, 7. organów UE, ponad 30. agencji zdecentralizowanych, 20. agencji i organizacji UE, które pełnią określone funkcje prawne oraz 4. służb międzyinstytucjonalnych. To studia interdyscyplinarne, gdzie studenci poznają specyfikę funkcjonowania poszczególnych mechanizmów i biurokracji UE, prawa wspólnotowego i jego powiązania z prawem państw członkowskich, zarządzania projektami i zespołami ludzkimi w środowisku zróżnicowanym językowo i kulturowo. To także poznawanie języków obcych stosowanych w administracji międzynarodowej. Do najpopularniejszych należą najpopularniejsze języki robocze stosowane w instytucjach UE: angielski, francuski i niemiecki.

Zarządzanie sferą publiczną i państwem (administracja i gospodarka publiczna): Menadżerskie studia administracyjne związane ze sferą publiczną związane są z zarządzaniem instytucjami, projektami oraz zespołami ludzkimi w organach władzy publicznej: parlamencie (Sejmie i Senacie), administracji rządowej (w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich) oraz samorządowych (w sejmikach wojewódzkich, radach powiatów i gmin, urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach miast i gmin). To także zarządzanie w takich instytucjach publicznych jak jednostki podległe urzędom: urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, państwowe i samorządowe jednostki kultury i sztuki, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i instytucje edukacyjne. Zarządzanie sferą publiczną dotyczy funduszy państwowych np. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszu Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz instytucji z sektora ubezpieczeń społecznych – ZUS oraz KRUS.

Gospodarka i zarządzanie publiczne: Studia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne uczą łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej i rządowej, jak również do pracy lub współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sektora publicznego i prywatnego. Jakie zagadnienia są przedstawiane i omawiane na wykładach, ćwiczeniach i konwersatoriach? Należy pamiętać o tym, że treści programowe na studiach dotyczą przeróżnych zagadnień, więc student powinien wykazać się rozległą wiedzą i zainteresowaniami.
Student kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne zdobywa wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, podstaw prawa i administracji oraz politologii, praktycznie opanowuje umiejętności i kompetencje w zakresie: diagnozowania sytuacji i zjawisk społecznych, decydujących o jakości i poziomie życia jednostek, grup społecznych, społeczności lokalnych i państwa, opanowania i stosowania odpowiednich form, metod i technik w budowania i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych w aspekcie uwarunkowań instytucjonalnych oraz ewaluacji tych działań, współpracy, identyfikowania, opisywania, analizowania i oceny jakości i warunków życia i problemów jednostek i grup społecznych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie teorii i praktyki ekonomii i zarządzania publicznego, projektowania społecznego i inspirowania zmian społecznych i gospodarczych z wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz sił społecznych w środowiskach lokalnych, analizowania i porównywania problemów oraz nawiązywania współpracy w procesie stymulowania zmian w kontekście konkretnych przypadków i sytuacji (również w oparciu o praktyki studenckie lub wolontariat w organizacjach).

Studia miejskie (zarządzanie miastem i infrastruktura komunalna): Menadżerskie studia administracyjne związane z funkcjonowaniem urzędu prezydenta miasta i burmistrza, innych organów samorządu miejskiego i podległą miastu infrastrukturą komunalną. Związane są z zarządzaniem miastami mającymi status samodzielnej gminy (gmina miejska), w tym miastami na prawach powiatu oraz wchodzącymi w skład gminy miejsko-wiejskiej – często w przypadku mniejszych miast (również jako jednostka pomocnicza gminy miejsko-wiejskiej). To również poznawanie obszaru zarządzania miejskimi jednostkami pomocniczymi: dzielnicami, osiedlami, sołectwami. Studia miejskie dotyczą także instytucji odpowiedzialnych za takie usługi administracyjne, jak wydawanie dokumentów (np. dowodów osobistych i dowodów rejestracyjnych, wprowadzanie do rejestrów, wydawanie zezwoleń, wydawanie decyzji administracyjnych). Zarządzanie miastem obejmuje organizację usług społecznych podległych samorządowi: ochronę zdrowia, rozwój kultury, działanie ośrodków sportowych, prowadzenie oświaty i opieki społecznej, budowę i administrację mieszkań komunalnych, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Z kolei zarządzanie infrastrukturą komunalną to prowadzenie gospodarki miejskiej, podległych miastu przedsiębiorstw lub zlecanie firmom prywatnym organizacji usług technicznych dla mieszkańców (zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepłownictwo, cmentarnictwo), transportu publicznego i infrastruktury transportowej (tramwaje i autobusy oraz miejskie drogi i tory), gospodarkę terenów zielonych, wodną i odpadową (zaopatrzenie w wodę, kanalizację, składowanie odpadów, utylizacja, recycling).

Kierunek administracyjno-prawny (prawo w administracji i samorządzie terytorialnym): To interdyscyplinarne studia związane z obszarem administracji, który dotyczy zasad prawnych funkcjonowania instytucji publicznych – samorządowych i rządowych (państwowych). Ukierunkowane są na zdobywanie kompetencji administracyjnych związanych z zastosowaniem prawa administracyjnego oraz przepisów w funkcjonowaniu takich urzędów, jak ministerstwa, urzędy wojewódzkie, miejskie, powiatowe i gminne. To także studia administracyjne dotyczące ram prawnych funkcjonowania urzędów, aparatu państwa oraz służb cywilnych i takich instytucji bezpieczeństwa narodowego, jak wojsko, policja, straż pożarna, służba celna, straż graniczna. Możesz tutaj znaleźć specjalizacje administracyjno-prawnicze, jak prawo administracyjne, zamówień publicznych, medyczne i ochrony zdrowia, lotnicze, służb mundurowych, ochrony danych osobowych, ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

Organizacja i zarządzanie oświatą: Pedagogiczne studia administracyjne związane z funkcjonowaniem publicznej edukacji to studia kwalifikacyjne, wymagane od kandydatów na stanowiska dyrektora szkoły oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych. To także możliwość kariery w organach założycielskich – przede wszystkim wydziałach oświaty samorządów oraz organach nadzoru pedagogicznego – kuratoriach oświaty. Studenci poznają specyfikę zarządzania przedszkolami i różnymi typami szkół podstawowymi, liceami ogólnokształcącymi, technikami i szkołami branżowymi. Studenci poznają prawo oświatowe i przepisy związane z funkcjonowaniem oświaty, reguły zarządzania instytucjami edukacyjnymi, projektami oraz zespołami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i kadry administracyjnej szkół, system funkcjonowania polskiej oświaty, awansu zawodowego i wynagradzania, problematykę ekonomiczną, w tym finansowanie szkolnictwa ze środków publicznych, relacje z organami założycielskimi oraz nadzorem pedagogicznym. Studenci analizują funkcję dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą oraz zapoznają się z różnymi typami aktywności przedszkolnej szkolnej: działalnością oddziałów i placówek integracyjnych, specjalnych, dwujęzycznych, sportowych, artystycznych, rolniczych, leśnych, morskich, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, mundurowych. Program studiów zawiera także tematykę zarządzania innymi placówkami oświatowymi takimi jak bursy, szkolne schroniska młodzieżowe, placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych. Zarządzanie oświatą wiąże się także ze zdobywaniem wiedzy na temat organizacji i kierowania Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi (MOW), Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii (MOS), specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi oraz wychowawczymi dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

Zarządzanie służbą zdrowia: Medyczne studia administracyjne związane z funkcjonowaniem publicznej służby zdrowia to studia menadżerskie przygotowujące do pracy w różnych typach placówek zdrowotnych, zarówno tych z obszaru podstawowej opieki medycznej, jak i zajmujących się leczeniem specjalistycznym. Pomagają także w budowaniu kariery w instytucjach nadzorujących i analizujących ich pracę oraz poziom dobrostanu fizycznego i psychicznego wśród dorosłych, młodzieży i dzieci – Narodowy Fundusz Zdrowia i wydziały zdrowia w samorządach. Studenci poznają specyfikę zarządzania służbą zdrowia, różnymi placówkami związanymi z leczeniem, profilaktyką i rehabilitacją, takimi jak szpitale, przychodnie, poradnie specjalistyczne, sanatoria, uzdrowiska, prewentoria. Zagłębiają prawo medyczne i przepisy związane z funkcjonowaniem ubezpieczeń zdrowotnych, świadczeń medycznych, poznają reguły zarządzania placówkami i instytucjami medycznymi, projektami oraz zespołami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy oraz kadry administracyjnej szkół, system funkcjonowania polskiej służby zdrowia, awansu zawodowego i wynagradzania osób wykonujących zawody medyczne, problematykę ekonomiczną, w tym finansowanie systemu zdrowotnego ze środków publicznych, relacje z organami założycielskimi oraz nadzorem medycznym.

Zarządzanie kulturą i sztuką: Humanistyczno-społeczne i artystyczne studia administracyjne związane z funkcjonowaniem instytucji kultury i sztuki to studia menadżerskie przygotowujące do pracy w różnych typach placówek państwowych, samorządowych i prywatnych. Podczas studiów zdobywasz kompetencje z administrowania instytucjami prowadzące działalność artystyczną – teatralną i filmową, muzyczną i taneczną, plastyczną. Dzięki temu nauczysz się zarządzania takimi placówkami, jak teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry symfoniczne i orkiestry kameralne, zespoły pieśni i tańca, zespoły chóralne, kina i instytucje filmowe, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badań i dokumentacji. Nauczysz się zarządzania projektami i zespołami ludzkimi tworzonymi przez artystów – twórców i wykonawców oraz pracowników admistracyjnych i obsługi (w tym repertuar, sprzedaż biletów, finanse, marketing, infrastruktura techniczna i inwestycje). Studenci poznają specyfikę zarządzania, zagłębiają prawo i przepisy związane z funkcjonowaniem instytucji kultury i sztuki, poznają reguły zarządzania nimi, system funkcjonowania polskiej sfery kultury, wynagradzania osób wykonujących wolne zawody artystyczne, problematykę ekonomiczną, w tym finansowanie systemu kultury środków publicznych, relacje z organami założycielskimi (w tym wydziałami kultury samorządów) oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zarządzanie finansami publicznymi: Ekonomiczne studia administracyjne związane z funkcjonowaniem finansów publicznych to studia menadżerskie przygotowujące do pracy w różnych typach instytucji państwowych i samorządowych zajmujących się gromadzeniem danin od obywateli, firm i podmiotów publicznych (takich jak podatki, cła), dochodów z majątku publicznego (w tym firm komunalnych i państwowych) i przychodów zwrotnych tj. kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Studia te przygotowują także do pracy w instytucjach zajmujących się redystrybucją publicznych środków budżetowych w postaci inwestycji oraz finansowania celów i zadań ustawowych z usług publicznych (m.in. edukacja, służba zdrowia, opieka społeczna, system socjalny, infrastruktura strategiczna i komunalna – w tym drogi, bezpieczeństwo narodowe – w tym wojsko i policja, funkcjonowanie urzędów. Studenci poznają metody i narzędzia prowadzenia gospodarki środkami publicznymi i ich rozliczania, z wykonania budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i finansów systemu ubezpieczeń społecznych. Duża część programu studiów skupia się na procesach administracyjnych (formalnych) oraz finansach i rachunkowości w organach władzy państwowej i podległych im podmiotów: administracja rządowa, kontrola państwowa, ochrona prawa, sądy i trybunały, jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe. Równie ważne w zakresie studiowania jest poznawanie specyfiki finansów publicznych będących w domenie samorządowej: jednostki samorządu terytorialnego – finanse gmin, powiatów, województw samorządowych, związków metropolitalnych. Zarządzanie finansami publicznymi to wreszcie zdobywanie kompetencji z systemu ubezpieczeń społecznych i systemu zdrowia, pozostających w gestii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Studia finansowo-administracyjne obejmują również obszary finansów publicznych jak zdrowie publiczne (Narodowy Fundusz Zdrowia i zdrowotne budżety samorządowe), edukacja (finansowanie szkolnictwa powszechnego i akademickiego – szkoły i uczelnie państwowe), kultura i sztuka.

  • Administracja skarbowa: Studia administracyjne związane z funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej to studia menadżerskie przygotowujące do pracy w organach KAS: izbach administracji, skarbowej, urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkole Skarbowości. Program studiów koncentruje się na obszarze studiów publicznych związanych z naliczaniem, pobieraniem i weryfikacją danin: należności z tytułu podatków i ceł. Studenci poznają specyfikę pracy w organach KAS. Zagłębiają prawo celne i skarbowe, przepisy związane z funkcjonowaniem systemu danin publicznych, podatków od osób fizycznych i prawnych, poznają reguły zarządzania placówkami i instytucjami skarbowymi, projektami oraz zespołami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem urzędników publicznych i pracowników obsługi, system funkcjonowania polskiej służby finansów publicznych, awansu zawodowego i wynagradzania urzędników skarbowych, problematykę ekonomiczną i biurową.
  • E-administracja i cyfryzacja administracji (zarządzanie IT w sferze publicznej): Informatyczne studia administracyjne związane z funkcjonowaniem finansów publicznych to studia menadżerskie przygotowujące do pracy w różnych typach instytucji państwowych i samorządowych w obszarze IT. Studenci poznają specyfikę funkcjonowania sfery elektronicznej i wirtualnej w sferze publicznej, dostępne narzędzia informatyczne (w tym rozwiązania stacjonarne, mobilne i chmurowe) usprawniające pracę urzędów. Poznają obszar digitalizacji i cyfryzacji w oficjalnych relacjach instytucji z klientami usług publicznych, w tym zagadnienia zasad działania e-urzędów, cyberbezpieczeństwa, podpisu cyfrowego, elektronicznego obiegu dokumentów, uwiarygadniania użytkownika w Internecie w ramach profilu zaufanego ePUAP, integracji informatycznej urzędów i innych instytucji publicznych, systemu mObywatel, paneli dostępowych do usług publicznych, takich jak Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Internetowe Konto Pacjenta NFZ, e-TOLL obsługujący e-bilety na płatnych drogach publicznych.
  • Komunikowanie społeczne: Marketingowe studia administracyjne związane z funkcjonowaniem komunikacji społecznej to studia menadżerskie przygotowujące do pracy w różnych typach instytucji państwowych i samorządowych, w obszarze kształtowania wizerunku organów władzy państwowej i samorządowej, urzędów oraz urzędników, a także polityków lokalnych, krajowych i międzynarodowych, realizacji kampanii edukacyjnych i społecznych związanych z usługami i zadaniami publicznymi. Studenci poznają specyfikę funkcjonowania sfery public relations, komunikowania się i innych obszarów w sferze publicznej. Program studiów wiąże się ze specyfiką.

Studia w Kielcach i w świętokrzyskim

Kielce to stolica województwa świętokrzyskiego i jednocześnie najważniejszy ośrodek akademicki tego regionu. Znajdują się tu, zarówno uczelnie państwowe jak i prywatne, dzięki czemu potencjalni studenci mogą wybierać spośród oferty około 130 kierunków. Co roku na tutejszych uczelniach studiuje ponad 20 tysięcy studentów, a progi uczelni w roli absolwentów opuszcza około 7 tysięcy osób. Na co dzień studiują oni na studiach licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich, magisterskich uzupełniających lub podyplomowych. Atutem tutejszych uczelni jest ich bardzo nowoczesna infrastruktura, w tym laboratoria. Miasto i jego ośrodki studenckie rozwijają się w dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu z dotacji unijnych, co wpływa korzystnie na jakość i komfort studiowania. W samych Kielcach zarejestrowanych jest blisko 30 tysięcy firm, co jest sporym atutem tego miasta i daje wiele możliwości pracy absolwentom oraz studentom. Oczywiście nie samą nauką człowiek żyje. W Kielcach studenci mają ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu między zajęciami lub do nauki na świeżym powietrzu. Miasto położone jest w Górach Świętokrzyskich, które są doskonałym miejscem wypadowym, na przykład na całodniowe wycieczki. Kielce należą również do najbardziej zielonych miast w Polsce, na co wpływ mają liczne parki i lasy. Aż 25% miasta to zieleń. Najbardziej znane miejsca aktywnego wypoczynku to Park Staszica, Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, czy też Rezerwat Kadzielnia. Ponad 230 kilometrów tras rowerowych w mieście oraz w okolicznych górach, to wspaniała wiadomość dla fanów turystyki rowerowej. W mieście działają również liczne puby, kluby muzyczne i restauracje. Oferta teatrów i kin studyjnych wpływa na rozwój kulturalny studentów. Fani historii i zwiedzania mogą odwiedzić Muzeum Narodowe w Kielcach, Jaskinię Raj, czy nieodległy Zamek Królewski w Chęcinach. Kielce to niejedyny ośrodek akademicki w województwie świętokrzyskim. Studiowanie możliwe jest również w takich miejscowościach jak Sandomierz, Pińczów i Ostrowiec Świętokrzyski. Uczelnie z tych miejscowości opuszcza kilkuset absolwentów rocznie.

Studia podyplomowe z prawa i administracji w Kielcach i Świętokrzyskiem

Gdzie w Kielcach i Świętokrzyskiem zdobywać wiedzę na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach stacjonarnych i on-line?

Praca po kierunku administracja

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu studiów administracyjnych na kieleckich i świętokrzyskich uczelniach?

Zawód Polityk

O politykach słyszymy w zasadzie na każdym kroku – w telewizji, radiu i w internecie. Kim jednak są Ci ludzie i dlaczego ich praca budzi skrajne odczucia w społeczeństwie? Specjalnie dla Was postanowiliśmy przyjrzeć się ich obowiązkom, zarobkom i drodze, jaką musieli pokonać, żeby piastować swoje obecne funkcje i stanowiska. Jak zostać politykiem? Wielu polityków swoją karierę rozpoczęło od ukończenia

Czytaj więcej »

Zawód: pracownik cywilny w policji

Co to jest zawód pracownik cywilny w policji — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży pracownik cywilny w służbie mundurowej? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód pracownik cywilny w policji? Pracownik cywilny w policji to osoba,

Czytaj więcej »

Zawód: pracownik cywilny w ABW

Co to jest zawód pracownik cywilny w ABW — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży pracownik cywilny w służbie mundurowej? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód pracownik cywilny w ABW? Pracownik cywilny w ABW (Agencji Bezpieczeństwa

Czytaj więcej »

Praca po administracji i zarządzaniu publicznym

Studia związane z funkcjonowaniem sfery publicznej przede wszystkim przygotowują do pracy w urzędach państwowych i samorządowych oraz innych instytucjach związanych z funkcjonowaniem administracji na różnych szczeblach: lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To także kariera w jednostkach podległych urzędom np. urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, państwowych i samorządowych jednostkach kultury i sztuki, publicznych zakłady opieki zdrowotnej, szkołach i instytucjach edukacyjnych. Zatrudnienie w instytucjach publicznych to również praca w funduszach np. Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszu Pracy, Narodowym Funduszu Zdrowia. Częścią sektora publicznego jest również sektor ubezpieczeń społecznych – ZUS oraz KRUS.

  • Urzędnik państwowy: Urzędnik państwowy to potoczne określenie osoby wchodzącej w skład korpusu Służby Cywilnej – pracownika służby cywilnej (zatrudnionego na podstawie umowy o pracę), urzędnika służby cywilnej (zatrudnionego na podstawie mianowania) lub osoby zajmującej wyższe stanowisko w administracji państwowej (zatrudnionej na podstawie powołania). To bardzo wymagająca praca, wbrew opiniom o „leniwych urzędnikach” zwykle ich dzień pracy jest szczelnie wypełniony. Praca opiera się w dużej mierze na analizie dokumentów, załatwianiu formalności oraz podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych. To ogromna odpowiedzialność i konieczność przestrzegania ustawowych terminów na załatwianie poszczególnych spraw, podejmowanie kroków administracyjnych. Urzędnik musi charakteryzować się bezstronnością, nieprzekupnością i „miękkimi kompetencjami”, takimi jak dobra współpraca w zespole. W dodatku musi być dyspozycyjny – np. może być przeniesiony decyzją przełożonego na inne stanowisko w urzędzie, do innego urzędu, a nawet oddelegowany czasowo do pracy w innej miejscowości. Jako absolwent studiów administracyjnych możesz starać się o pracę m.in. jako urzędnik państwowy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (czyli premiera), urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, urzędach centralnych organów administracji rządowej, urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach państwowych działających w terenie, Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej, służbach mundurowych – w tym Policji i Straży Granicznej.
  • Urzędnik samorządowy, Urzędnik unijny, Urzędnik w instytucji międzynarodowej, Dyrektor szkoły i pracownik oświatowy, Manager akademicki, Manager służby zdrowia, Manager instytucji kulturalnej
  • Office Manager (administracja w biznesie): Warto zauważyć, że praca w publicznych urzędach nie zawsze bywa szczytem marzeń pracowników administracji. Przez lata studiów zauważają oni, że umiejętności i wiedza zdobyte w trakcie nauki mogą sprawdzić się w biznesie. I to jest prawda. Kompetencje związane z zarządzaniem instytucjami, urzędnikami oraz projektami publicznymi, mogą sprawdzić się w sferze komercyjnej, w zarządzaniu firmami, działami, pracownikami i projektami biznesowymi. Dlatego jest to ciekawa ścieżka rozwoju wiodąca do prowadzenia własnego biznesu oraz zajmowania atrakcyjnych stanowisk w pionach administracyjnych korporacji i przedsiębiorstw.

Praca po studiach w Kielcach i w świętokrzyskim

Rynek pracy w Kielcach jest bardzo przyjazny absolwentom, którzy płynnie mogą na niego wejść i rozpocząć swoją karierę zawodową. W Kielcach zarejestrowanych jest blisko 30 tysięcy firm, które dają wiele możliwości studentom, dzięki czemu wielu z nich rozpoczyna swoją pracę jeszcze w trakcie edukacji i kontynuuje ją równolegle ze studiami. Obecnie stopień bezrobocia w tym mieście wynosi 5,5% i jest niższy niż średnia krajowa. Jest to bardzo atrakcyjne miejsce do nauki i życia. W okolicach Kielc znajduje się wiele dużych firm, które mogą być atrakcyjne dla absolwentów tutejszych uczelni. Do największych firm należą Grupa PSB Handel w Wełeczu, Celsa Huta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Enea Elektrownia Połaniec, MAN BUS Sp. z o. o. w Starachowicach, NSG Group Polska Sp. z o. o. w Sandomierzu, Lafarge Cement S.A. w Małogoszczy i inne. W samych Kielcach również znajduje się wiele firm, które są godne uwagi. Do największych pracodawców w mieście należą: Cersanit S.A., Kolporter Sp. z o. o., Grupa Kapitałowa Echo Investment, Grupa kapitałowa Barlinek, Frega Frejowski, Garbol Sp. J., NSK Bearing Polska S.A, czy też Karry Polska Sp. z o. o. To firmy, które potrzebują wysokiej jakości specjalistów i wykształconych absolwentów. Pracę w nich znajdą osoby o bardzo różnym wykształceniu, zarówno biznesowym i marketingowym, jak i po kierunkach bardziej technicznych. To sprawia, że Kielce i cały region województwa świętokrzyskiego jest atrakcyjny jako rynek pracy.
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję