Site logo

Kierunek pedagogika specjalna w Kielcach

Studia pedagogika specjalna Kielce

Gdzie na studia z pedagogiki specjalnej w Kielcach?

Wszystkie studia z pedagogiki specjalnej w Kielcach i Świętokrzyskiem, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki), terapeutycznej, zdolnych i uzdolnionych, korekcyjnej, resocjalizacyjnej, logopedycznej

List view

Opinie o studiach z pedagogiki specjalnej

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku pedagogiki rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki), terapeutycznej, zdolnych i uzdolnionych, korekcyjnej, resocjalizacyjnej, logopedycznej w Kielcach i Świętokrzyskiem. Kierunki pedagogiki specjalnej okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Edukacja i Szkolenia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy zajmuje się na co dzień prowadzeniem zajęć i ćwiczeń z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie lub takimi, które wymagają rehabilitacji. Aby zostać terapeutą zajęciowym i

Czytaj więcej »
Edukacja i Szkolenia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Pedagog

Większość społeczeństwa utożsamia pedagoga wyłącznie z pracą za niewielkie pieniądze w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych. Ci specjaliści znajdują jednak zatrudnienie także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia pedagogiczne w Kielcach

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z nauczaniem, wychowywaniem, opieką? Sprawdź wszystkie pedagogiczne kierunki studiowania

Kierunek pedagogika specjalna - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania pedagogiki specjalnej. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować pedagogikę specjalną w Kielcach i Świętokrzyskiem?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z kształceniem nauczycieli do szkół klas placówek dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na kieleckiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie pedagogiki specjalnej, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na pedagogikę specjalną – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest pedagogika specjalna, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Pedagogika specjalna dostępna jest na jednolitych studiach magisterskich (5 lat). Pedagogika specjalna to wiedza o kształceniu osób z niestandardowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie.

Od pedagoga specjalnego wymaga się bardzo dużej, nierzadko wiedzy medycznej, wielkiego serca i umiejętności nawiązywania serdecznych i ciepłych relacji z ludźmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie pedagogiki specjalnej lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
Pedagogika jest dziedziną rozpiętą pomiędzy naukami społecznymi i humanistycznymi, dlatego studenci muszą opanować zagadnienia związane z socjologią, psychologią, ale także filozofią, kulturoznawstwem. Pedagodzy w trakcie studiów realizują praktyki zawodowe, uczestniczą w ćwiczeniach, warsztatach, wykładach i seminariach. Już od początku studiów studenci zapoznają się z subdyscyplinami pedagogiki specjalnej, takimi jak: surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, pedagogika rewalidacyjna.

Na pewno interesuje Cię, jakie ścieżki dalszego rozwoju z pedagogiki specjalnej masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na miejsce, w którym możesz znaleźć zatrudnienie, czy to w firmach i instytucjach publicznych, poprzez bycie nauczycielem w szkole specjalnej, pełnienie funkcji kuratora sądowego, pracę w świetlicach socjoterapeutycznych, pełnienie funkcji pedagoga w placówkach opiekuńczych, bycie instruktorem warsztatów terapii zajęciowej. Pedagodzy specjalni znajdują zwykle zatrudnienie w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, w których uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Główne działy pedagogiki specjalnej to: pedagogika rewalidacyjna, rehabilitacyjna, (np. oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika), pedagogika lecznicza lub inaczej pedagogika terapeutyczna, pedagogika zdolnych i uzdolnionych, pedagogika korekcyjna, pedagogika resocjalizacyjna.

 • Pedagogika specjalna: Pedagogika specjalna koncentruje się na osobach wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że większość ludzi ma bardzo mocno wypaczony obraz tej dyscypliny. Panuje przekonanie, że pedagog specjalny pracuje tylko z “upośledzonymi” dziećmi. Jak wygląda rzeczywistość? Trzeba zastanowić się, co oznacza sformułowanie “specjalne potrzeby edukacyjne”. Aby dowiedzieć się nieco więcej o pedagogice specjalnej i dzięki temu, zrozumieć na czym rzeczywiście polega praca pedagoga tej specjalności. Specjalne potrzeby edukacyjne to zapotrzebowanie na edukację, która w jakikolwiek sposób wymyka się standardowemu nauczaniu, skierowanemu do osób znajdujących się w zakresie normy społecznej. Oznacza to, że pod opieką oligofrenopedagoga może znaleźć się osoba o obniżonych zdolnościach intelektualnych, ale także pedagog specjalny będzie zajmował się dziećmi wybitnie uzdolnionymi w jakiejś dziedzinie. Trzeba też raz na zawsze pożegnać się z mitem, w myśl którego pedagogika zajmuje się jedynie dziećmi. Nauki o edukacji badają i projektują także kształcenie osób dorosłych w ramach dyscyplin andragogicznych. Aby zajmować się edukacją i kształceniem osób, które mają niestandardowe potrzeby edukacyjne, tak jak niesłyszący, niewidomi, lub ludzie pozbawieni możliwości mówienia, trzeba posiadać ogromną wiedzę medyczną. Bardzo ważna jest też psychologia rozwojowa, socjologia oraz liczne dziedziny humanistyczne, w tym filozofia wychowania oraz studia międzykulturowe. Dobre studia pedagogiczne wypełnione są wiedzą specjalistyczną, dlatego nie należą, wbrew pozorom, do łatwych. Zainteresowanie potrzebami edukacyjnymi osób niepełnosprawnych zaowocowało zwiększeniem wysiłków pokładanych w kształcenie i rozwój szkolnictwa specjalnego. Pojawiło się, dzięki temu wiele nowych miejsc pracy. Trzeba jednak wiedzieć, że praca pedagoga jest niezwykle trudna. Samokształcenie jest zadaniem na całe życie zawodowe, zaś kontakt z ludźmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymaga empatii, pogody ducha i bardzo dużego zaangażowania emocjonalnego.
 • Pedagogika rewalidacyjna: Pedagogika rewalidacyjna to specjalność na studiach z pedagogiki specjalnej. Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy pedagogicznej absolwentów, a także uzyskanie przez nich podstaw teoretycznych i umiejętności dalszego samokształcenia. Dotyczy to zwłaszcza metodologii badań społecznych. Słuchacz poznaje także współczesne problemy socjologii i psychologii, współczesne koncepcje filozofii i etyki, a także logikę. Student uzyskuje kwalifikacje zawodowe i nauczycielskie do realizowania zajęć z zakresu: rewalidacji indywidualnej, terapii pedagogicznej, pracy korekcyjno-kompensacyjnej.
 • Tyflopedagogika: Tyflopedagogika to specjalność na studiach z pedagogiki specjalnej, w trakcie której słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Dodatkowo zdobywa przygotowanie w zakresie dydaktyki specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do tyflopedagogiki oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do tyflopedagogiki lub niedostosowania społecznego.
 • Surdopedagogika: Surdopedagogika to specjalność na studiach z pedagogiki specjalnej, w trakcie której słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Dodatkowo zdobywa przygotowanie w zakresie dydaktyki specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do surdopedagogiki oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do surdopedagogiki lub niedostosowania społecznego.
 • Pedagogika lecznicza lub inaczej pedagogika terapeutyczna: Studia na kierunku pedagogika terapeutyczna mają na celu przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej (terapeutycznej); specjalistyczne przygotowanie do pracy z osobami przewlekle chorymi lub/i dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma przygotowanie w zakresie dydaktyki specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do pedagogiki terapeutycznej oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do pedagogiki terapeutycznej lub niedostosowania społecznego
 • Pedagogika zdolnych i uzdolnionych: Studia na kierunku pedagogika zdolnych i uzdolnionych o profilu informatycznym są unikatowe w skali kraju. W trakcie studiów ich uczestnicy uzyskują ogólne przygotowanie pedagogiczne, wzbogacone o zajęcia z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności i twórczości oraz zdobywają rozbudowane umiejętności informatyczne w zakresie użytkowania komputerów i sieci komputerowych, edycji grafiki, programowania, robotyki edukacyjnej, edukacji zdalnej oraz zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji.
 • Pedagogika resocjalizacyjna: Pedagogika resocjalizacyjna to specjalność na studia z pedagogiki specjalnej. W trakcie studiów słuchacz pozna podstawowe pojęcia i klasyfikacje stanowiące podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej. Nauczy się przeprowadzać diagnozę psychopedagogiczną; diagnozę deficytów, potencjałów, diagnozę osób zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie, diagnozę kryminologiczną. Zapozna się z dewiacjami społecznymi z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej i zdobędzie wiedzę odnoszącą się do prawno- społecznego procesu resocjalizacji.
 • Terapia pedagogiczna: Terapia pedagogiczna to specjalność na studiach z pedagogiki specjalnej. W trakcie studiów słuchacz dowie się czym jest terapia pedagogiczna i jak ją prowadzić z praktycznego punktu widzenia, nauczy się jak wykorzystywać narzędzia diagnostyczne. Dodatkowo będzie z przeprowadzał samodzielne diagnozy i wskazywał oddziaływania terapeutyczne na przykładzie autentycznych przypadków i zostanie zaznajomiony z formami wsparcia dzieci, rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zajęcia mają charakter praktyczny.
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: Studia edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są specjalnością na kierunku pedagogika specjalna. W trakcie studiów słuchacz uczy się społeczno-kulturowych uwarunkowań problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu. Dodatkowo uczy się rozpoznawania zaburzeń w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego i posługiwania się metodami diagnostycznymi do oceny trudności rozwojowych dzieci i młodzieży oraz planowania pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Zdobywa wiedzę z projektowania pracy z rodziną osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną: Studia edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną są specjalnością na kierunku pedagogika specjalna. Studia pozwalają na zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także ze sprzężoną niepełnosprawnością. W trakcie studiów słuchacz uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zasad stosowania wieloprofilowej terapii. Potrafi rozpoznawać indywidualne potrzeby, możliwości i ograniczenia oraz prowadzić proces edukacji z zastosowaniem metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji.
 • Logopedia ogólna i kliniczna: Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna uczą podstawowych metod i technik badań logopedycznych, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy. Studenci podczas zajęć poznają zasady opisywania i kwalifikacji wad wymowy oraz usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy. Zapoznają się również z zasadami współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej). Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zawierają w swoim programie takie treści, jak wprowadzenie do nauki o języku, elementy prawa medycznego i oświatowego, wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej, funkcjonalny opis języka, psychologia rozwoju dziecka, pedagogika ogólna, kwalifikowana pierwsza pomoc, anatomia i fizjologia człowieka, pediatria, ortodoncja, psycholingwistyka, rozwój mowy dziecka, opóźniony rozwój mowy.

Studia w Kielcach i w świętokrzyskim

Kielce to stolica województwa świętokrzyskiego i jednocześnie najważniejszy ośrodek akademicki tego regionu. Znajdują się tu, zarówno uczelnie państwowe jak i prywatne, dzięki czemu potencjalni studenci mogą wybierać spośród oferty około 130 kierunków. Co roku na tutejszych uczelniach studiuje ponad 20 tysięcy studentów, a progi uczelni w roli absolwentów opuszcza około 7 tysięcy osób. Na co dzień studiują oni na studiach licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich, magisterskich uzupełniających lub podyplomowych. Atutem tutejszych uczelni jest ich bardzo nowoczesna infrastruktura, w tym laboratoria. Miasto i jego ośrodki studenckie rozwijają się w dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu z dotacji unijnych, co wpływa korzystnie na jakość i komfort studiowania. W samych Kielcach zarejestrowanych jest blisko 30 tysięcy firm, co jest sporym atutem tego miasta i daje wiele możliwości pracy absolwentom oraz studentom. Oczywiście nie samą nauką człowiek żyje. W Kielcach studenci mają ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu między zajęciami lub do nauki na świeżym powietrzu. Miasto położone jest w Górach Świętokrzyskich, które są doskonałym miejscem wypadowym, na przykład na całodniowe wycieczki. Kielce należą również do najbardziej zielonych miast w Polsce, na co wpływ mają liczne parki i lasy. Aż 25% miasta to zieleń. Najbardziej znane miejsca aktywnego wypoczynku to Park Staszica, Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, czy też Rezerwat Kadzielnia. Ponad 230 kilometrów tras rowerowych w mieście oraz w okolicznych górach, to wspaniała wiadomość dla fanów turystyki rowerowej. W mieście działają również liczne puby, kluby muzyczne i restauracje. Oferta teatrów i kin studyjnych wpływa na rozwój kulturalny studentów. Fani historii i zwiedzania mogą odwiedzić Muzeum Narodowe w Kielcach, Jaskinię Raj, czy nieodległy Zamek Królewski w Chęcinach. Kielce to niejedyny ośrodek akademicki w województwie świętokrzyskim. Studiowanie możliwe jest również w takich miejscowościach jak Sandomierz, Pińczów i Ostrowiec Świętokrzyski. Uczelnie z tych miejscowości opuszcza kilkuset absolwentów rocznie.

Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w Kielcach i Świętokrzyskiem

Gdzie w Kielcach i Świętokrzyskiem zdobywać wiedzę związaną z tematyką pedagogiki rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki), terapeutycznej, zdolnych i uzdolnionych, korekcyjnej, resocjalizacyjnej, logopedycznej na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z pedagogiki specjalnej

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na kieleckich i świętokrzyskich uczelniach?

Studia na kierunkach i specjalnościach z pedagogiki specjalnej należą do studiów pracochłonnych i bardzo ciekawych, jednak niezbyt wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w szkołach, ośrodkach medycznych, ośrodkach badawczych, czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do potrzeb dzieci i dorosłych. Przyszli pedagodzy muszą być osobami empatycznymi z dużą zdolnością wielowątkowego myślenia i otwartości na świat. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje publiczne takie jak ośrodki pedagogiczne, szkoły oraz inne instytucje społeczne. Pedagodzy mogą prowadzić również własną działalność. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, dużą szczegółowością i pedantycznym podejściem do wykonywanych obowiązków. Dodatkowo musi mieć wiedzę na temat różnych procesów społecznych.

Pedagogika specjalna to bardzo ciekawy kierunek studiów, zapewniające różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży nauk pedagogicznych.

 • Nauczyciel pedagog specjalny: W celu pracy na stanowisku nauczyciela specjalnego należy ukończyć studia z pedagogiki, najlepiej z pedagogiki specjalnej. Głównym zadaniem nauczyciela pedagoga specjalnego jest prowadzenie, planowanie i przygotowywanie zajęć teraputycznych dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Ułatwia to dzieciom z orzeczeniami o kształceniu specjalnym lub trudnościami na tle społeczno-środowiskowym, odnalezienie siebie w grupie, przyswajanie wiedzy, asymilację w warunkach szkolnych, akceptację siebie itd. Głównie prowadzi: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z logopedii, nauczać dzieci wyjątkowo uzdolnione, zajęcia uspołeczniające.
 • Terapeuta: W celu pracy jako terapeuta należy ukończyć studia pedagogiczne lub psychologiczne np. z pedagogiki specjalnej. Terapeuta jest specjalną osobą, która jest wyszkolona do udzielania pomocy osobom w cierpieniu psychicznym. Terapeuta stosując odpowiednie metody, testy oraz angażując pacjenta w rozwiązywanie określonych zadań i wykonywanie odpowiednich czynności wpływają na zmianę postępowania lub zmianę zachowania swojego pacjenta. Coraz powszechniej ich praca znajduje zastosowanie w pracy z dziećmi agresywnymi oraz z zaburzeniami zachowania.
 • Oligofrenopedagog: W celu pracy jako oligofrenopedagog należy ukończyć studia pedagogiczne, dobrze jest ukończyć specjalizację lub studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Oligofrenopedagog to osoba powołana do pracy z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej w placówkach specjalnych, integracyjnych, masowych. Specjalista od pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej. Do codziennych obowiązków czynnego zawodowo oligofrenopedagoga należy kształcenie osób z niepełnosprawnością, w celu przywrócenia im maksimum rozwoju i sprawności intelektualnej. Mówimy wówczas o długofalowym procesie działań, ukierunkowanym na edukację, terapię i wychowanie. Typowe zadania: prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych, planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla każdego ucznia, wdrażanie uczniów do samodzielności możliwej do osiągnięcia (przy głębszych upośledzeniach do samoobsługi, przy upośledzeniu lekkim do samodzielnego życia w społeczeństwie), ścisła współpraca z rodziną dziecka, wspomaganie jej swoją wiedzą (pedagogizacja), pomoc w organizowaniu “grup wzajemnego wspierania”
 • Surdopedagog: W celu pracy jako surdopedagog należy ukończyć studia pedagogiczne, dobrze jest ukończyć specjalizację lub studia podyplomowe z surdopedagogiki. Głównym zadaniem surdopedagoga jest diagnozowanie, przeprowadzanie terapii i wsparcie w rozwoju dziecka, młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej. Dodatkowo współpracuje z nauczycielami i rodziną. Dzieci głuchych i niedosłyszących stale przybywa. Jest to związane z jednej strony z postępem cywilizacyjnym, z dostępem do urządzeń elektronicznych, z drugiej strony z pojawiającymi się schorzeniami powodującymi pogarszanie się słuchu. Zadania pedagoga specjalnego koncentrują się wokół stymulowania rozwoju procesów poznawczych, mimo zaburzenia słyszenia.
 • Tyflopedagog: W celu pracy jako tyflopedagog należy ukończyć studia pedagogiczne, dobrze jest ukończyć specjalizację lub studia podyplomowe z tyflopedagogiki. Głównym zadaniem tyflopedagoga jest zajmowanie się edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących. Praca, którą wykonuje tyflopedagog musi być składową zespołu terapeutycznego, zajmującego się dany pacjentem – w tym przypadku osobą niewidząca lub ociemniałą. Współpraca z lekarzem okulistą i optometrystą jest niezbędna do osiągnięcia skutecznych efektów całej terapii. Aby zajmować się tego rodzaju pacjentami, konieczny jest odpowiedni poziom empatii, wysokie umiejętności komunikacyjne oraz zaangażowanie w proces terapeutyczny.
 • Logopeda: Do pracy w charakterze logopedy przygotowują studia na kierunku unikatowym logopedia ogólna i kliniczna. Absolwenci tych studiów pracują głównie w placówkach oświatowych i ochrony zdrowia oraz do jako nauczyciel nauczania początkowego w szkołach podstawowych i integracyjnych. Absolwent powinien posiąść praktyczne umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, co umożliwi mu pracę logopedy także w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem. Ukończenie specjalności nauczycielskiej w ramach kierunku studiów przygotowuje absolwenta do pracy w charakterze nauczyciela – logopedy i audiologa ogólnego. Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Pomaga namierzyć i usunąć bariery w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. W trakcie pracy logopeda prowadzi zajęcia profilaktyczne, mające na celu sprawdzanie poprawności wymowy, zajęcia terapii logopedycznej, mające na celu poprawę wymowy oraz porady i konsultacje dla rodziców i opiekunów prawnych.
 • Wychowawca w ośrodkach specjalistycznych i szkołach: W celu pracy jako wychowawca w ośrodkach specjalistycznych i szkołach należy ukończyć studia pedagogiczne. Zalecanym kierunkiem jest zatem pedagogika specjalna. Wychowawca wypełnia zadania zawarte w indywidualnym planie pracy. Na jednego wychowawcę w placówce przypada nie więcej niż osiem dzieci. Typowe zadania: poznanie potrzeb dziecka, wykonywanie czynności zgodnie z potrzebami podopiecznych, zapewnienie opieki wychowankom, wychowywanie dzieci, kształtowanie zasad, wartości u podopiecznych, stworzenie domowej atmosfery w placówce, czynności pielęgnacje, podawanie posiłków, odprowadzanie dzieci do szkoły oraz odbieranie ich, pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja czasu wolnego w placówce, współdziałanie z rodziną wychowanka, kontakt z nauczycielami podopiecznych, przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, opracowanie indywidualnego planu pracy, prowadzenie karty pobytu dziecka.
 • Edukatora w placówkach wychowawczych i ośrodkach rehabilitacyjnych: W celu pracy jako edukator w placówkach wychowawczych i ośrodkach rehabilitacji należy ukończyć studia pedagogiczne. Zalecanym kierunkiem jest zatem pedagogika specjalna. Celem wykonywania zawodu edukatora w placówkach pozaszkolnych jest: wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez uzupełnianie i wzbogacanie procesu szkolnej edukacji i wychowania. Edukator w placówkach pozaszkolnych pełni różne role: wychowawcy, opiekuna, nauczyciela, doradcy. Do podstawowych zadań osoby wykonującej ten zawód, należy opieka oraz organizowanie różnorodnych form, spędzania czasu wolnego dla wychowanków. Edukator pomaga swoim, podopiecznym m.in. w przygotowaniu do lekcji, ale także organizuje różnorodne formy zajęć edukacyjnych, sportowych czy artystycznych.
 • Nauczyciel w szkole integracyjnej: W celu pracy jako nauczyciel w szkole integracyjnej należy ukończyć studia z pedagogiki specjalnej. Głównym zadaniem nauczyciela w szkole integracyjnej jest czuwanie nad relacjami między dzieckiem niepełnosprawnym a innymi dziećmi, dbanie o dobre wzajemne stosunki między rodzicami, współpracy z nauczycielem wiodącym, z którym wspólnie wspiera proces edukacji dziecka.
 • Nauczyciel w przedszkolu integracyjnym: W celu pracy jako nauczyciel w przedszkolu integracyjnym należy ukończyć studia z pedagogiki specjalnej. Głównym zadaniem nauczyciela w przedszkolu integracyjnym jest czuwanie nad relacjami między dzieckiem niepełnosprawnym a innymi dziećmi, dbanie o dobre wzajemne stosunki między rodzicami, współpracy z nauczycielem wiodącym, z którym wspólnie wspiera proces edukacji dziecka.
 • Nauczyciel wspomagający: W celu pracy jako nauczyciel wspomagający należy ukończyć studia z pedagogiki specjalnej. Głównym zadaniem nauczyciela wspomagającego jest zapewnienie wsparcia uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczycielom pracującym z tym uczniem. Współorganizowanie procesu kształcenia i wychowania nie ogranicza się jednak do obecności na lekcjach. Do innych zadań należy: realizowanie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, prowadzenie pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, udzielanie pomocy w doborze form i metod pracy z uczniami nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom, prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych.

Praca po studiach w Kielcach i w świętokrzyskim

Rynek pracy w Kielcach jest bardzo przyjazny absolwentom, którzy płynnie mogą na niego wejść i rozpocząć swoją karierę zawodową. W Kielcach zarejestrowanych jest blisko 30 tysięcy firm, które dają wiele możliwości studentom, dzięki czemu wielu z nich rozpoczyna swoją pracę jeszcze w trakcie edukacji i kontynuuje ją równolegle ze studiami. Obecnie stopień bezrobocia w tym mieście wynosi 5,5% i jest niższy niż średnia krajowa. Jest to bardzo atrakcyjne miejsce do nauki i życia. W okolicach Kielc znajduje się wiele dużych firm, które mogą być atrakcyjne dla absolwentów tutejszych uczelni. Do największych firm należą Grupa PSB Handel w Wełeczu, Celsa Huta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Enea Elektrownia Połaniec, MAN BUS Sp. z o. o. w Starachowicach, NSG Group Polska Sp. z o. o. w Sandomierzu, Lafarge Cement S.A. w Małogoszczy i inne. W samych Kielcach również znajduje się wiele firm, które są godne uwagi. Do największych pracodawców w mieście należą: Cersanit S.A., Kolporter Sp. z o. o., Grupa Kapitałowa Echo Investment, Grupa kapitałowa Barlinek, Frega Frejowski, Garbol Sp. J., NSK Bearing Polska S.A, czy też Karry Polska Sp. z o. o. To firmy, które potrzebują wysokiej jakości specjalistów i wykształconych absolwentów. Pracę w nich znajdą osoby o bardzo różnym wykształceniu, zarówno biznesowym i marketingowym, jak i po kierunkach bardziej technicznych. To sprawia, że Kielce i cały region województwa świętokrzyskiego jest atrakcyjny jako rynek pracy.

Zawód: kadrowa (specjalista ds. kadr)

Co to jest zawód kadrowa – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Jakim zawodem jest kadrowa? Kadrowa to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kwestiami personalnymi i administracyjnymi w przedsiębiorstwie. Jej głównym zadaniem jest rekrutowanie, zatrudnianie

Czytaj więcej »

Specjalista ds. employer brandingu

Co to za zawód specjalista ds. employer brandingu – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalisty ds. employer brandingu (employer branding specialist)? Specjalista ds. employer brandingu jest to osoba odpowiedzialna za

Czytaj więcej »

Zawód: HR-owiec

Co to jest zawód HR-owiec – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży HR-owiec? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód HR-owca? HR-owiec to specjalista ds. zasobów ludzkich. Pracuje w dużym dziale human resources (HR)

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję