Site logo

Studia wojskowe w Bydgoszczy

Studia wojskowe | Bydgoszcz

Gdzie na studia wojskowe w Bydgoszczy?

Wszystkie kierunki oficerskie i cywilne z wojskowości w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim

List view

Opinie o studiach wojskowych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków wojskowych - mundurowych oficerskich i cywilnych związanych z wojskowością w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim. Kierunki chemiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Army commandos tactical group on march in woods
Jakie studia?
Joanna Domżał

Wojskowe Centra Rekrutacji

Co to są Wojskowe Centra Rekrutacji? Czym się zajmują? Czym się różnią WCR od WKU? Jak zostać żołnierzem dzięki WCR? Gdzie się mieszczą? Jak się

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia związane z bezpieczeństwem w Bydgoszczy

Szukasz innych studiów związanych z tematyką bezpieczeństwa militarnego i cywilnego? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania związane z bezpieczeństwem.

Akademie wojskowe

Wszystkie uczelnie wojskowe w Polsce, gdzie możesz iść na studia oficerskie.

Czy warto iść na studia wojskowe w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z Wojskiem Polskim i wojskowością na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia wojskowe w pigułce

Co warto wiedzieć o wojskach kierunkach mundurowych i cywilnych studiach wojskowych? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych ze studiami wojskowymi: mundurowymi, czy wojskowością – kierunkami cywilnymi np. obronnością, wojskoznawstwem, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia wojskowe – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to są studia wojskowe, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane ze studiami wojskowymi mundurowymi dostępne są na jednolitych oficerskich studiach magisterskich (5 lat), natomiast kierunki cywilne z wojskowości na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3,5 toku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Zacznijmy od samej definicji wojska (inaczej armii, sił zbrojnych), według której wojsko to siły i środki danego państwa służące zabezpieczeniu własnych interesów, a także do prowadzenia walki, obrony, czy zniechęcania przeciwników do ewentualnych incydentów militarnych. Do realizacji tych celów służą odpowiednio wyszkolone kadry: wojsko i służby, a także pracownicy cywilni. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak geografia polityczna, architektura obronna, terroryzm, stany nadzwyczajne, dowodzenie oddziałami lądowymi, morskimi, powietrznymi, sztuka wojenna, strategie ofensywy i defensywy, koordynowanie działań militarnych, rodzaje broni, ekonomika i logistyka wojny. Wybierając studia mundurowe, pamiętaj, że decydujesz się na kształcenie ogólne oraz wojskowe, aby zostać po studiach oficerem. W czasie studiów otrzymasz na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe. A po ukończeniu nauki będzie czekać na ciebie praca w formie przydziału np. do korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.
Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności z zakresu studiów wojskowych masz do wyboru.

Studia oficerskie (mundurowe): Studia wojskowe w ścisłym znaczeniu to studia oficerskie, kształcące przyszłą kadrę dowódczą Wojska Polskiego. Mogą je prowadzić wyłącznie pięć państwowych, wojskowych szkół wyższych podległych pod Ministerstwo Obrony Narodowej: Akademia Sztuki Wojennej (dawna Akademia Obrony Narodowej) w Warszawie, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa (tzw. Szkoła Orląt) w Dęblinie, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Student takiej szkoły nazywa się “chorążym”. Studia mundurowe w każdej akademii wojskowej prowadzone są wyłącznie w trybie studiów jednolitych magisterskich (5 lat nauki, a w przypadku mundurowego kierunku lekarskiego – 6 lat nauki). Absolwenci dostają tytuł magistra inżyniera i promocję na podporucznika – pierwszy stopień oficerski (w przypadku AMW w Gdyni – porucznika marynarki). Nie istnieje jednak coś takiego, jak “kierunek oficerski studiów”. Wszystkie uczelnie prowadzą przygotowanie do zawodu oficera łącząc przygotowanie do dowodzenia oddziałami i pododdziałami kształcąc z kompetencjami w konkretnych obszarach wiedzy i umiejętności dostosowanych do warunków i potrzeb sił zbrojnych. Możesz więc kształcić się na kierunkach akademickich “ubranych w mundur”, w takich obszarach wiedzy jak budownictwo (inżynieria wojskowa, infrastruktura obronna), chemia (ochrona przed skażeniami), elektronika i telekomunikacja (eksploatacja systemów łączności, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, radiolokacja, radionawigacja, metrologi), geodezja i kartografia (pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej, rozpoznanie obrazowe, meteorologia), informatyka (kryptologia, systemy informatyczne, sieci teleinformatyczne, morskie systemy informatyczne, inżynieria bezpieczeństwa, kryptologia i cyberbezpieczeństwo (cyberobrona, bezpieczeństwo cybernetyczne, bezpieczeństwo informacyjne, systemy kryptograficzne), kierunek lekarski (kształcenie wojskowo-lekarskie), logistyka (logistyka wojskowa), lotnictwo i kosmonautyka (pilotaż statku powietrznego, bezzałogowe statki powietrzne, eksploatacja statków powietrznych, awionika, samoloty i śmigłowce, uzbrojenie lotnicze), mechanika i budowa maszyn (maszyny inżynieryjne, specjalność czołgowo-samochodowa, eksploatacja siłowni okrętowych), mechatronika (uzbrojenie i elektronika, radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, artyleria rakietowa), nawigacja (eksploatacja okrętowych systemów pokładowych), systemy informacyjne w bezpieczeństwie (cybrebezpieczeństwo), zarządzanie (dowodzenie).

Wojskowość (wojskowe studia cywilne): Poza studiami oficerskimi uczelnie wojskowe prowadzą studia cywilne. Można po nich szukać pracy jako personel cywilny Wojska Polskiego. Tacy pracownicy nie mają obowiązków, ani przywilejów przynależnym oficerom, ani nawet innym żołnierzom zawodowym (np. możliwości szybszej emerytury). Jednak praca w obsłudze sprzętu zmechanizowanego, administracji wojskowej albo innych usług na rzecz umundurowanych obywateli RP może kusić stabilnością i poczuciem dumy. Ukończenie specjalności uwzględniającej specyficzne warunki i potrzeby wojska dają kompetencje zarówno cenione na wolnym rynku pracy, jak i w jednostkach Wojska Polskiego oraz instytucjach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Jednak nie ukrywajmy – dla wielu studentów podjęcie studiów na kierunkach cywilnych wiąże się z możliwością “przeskoczenia” w trakcie nauki na kierunek “mundurowy”. Studia związane z wojskowością prowadzone są nie tylko na akademiach wojskowych. Jednak tam ścieżki kształcenia bardziej wskazują na studia “o wojsku”, niż dla “wojska”. Można się po nich stać specjalistą-teoertykiem tematyki wojskowej, nabyć kompetencje z historii wojskowości, taktyki i strategii militarnej oraz ze znajomości współczesnych sił i konfliktów zbrojnych. Nie jest to jednak regułą, bo zdarzają się także kierunki na uczelniach cywilnych kształcących ekspertów i specjalistów do korpusu pracowników cywilnych Wojska Polskiego.

Obronność: Kierunek studiów Obronność należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych, a także w wybranych obszarach humanistycznych i obejmuje problematykę obronną państwa w zakresie systemu obronnego państwa, teorii sztuki wojennej, tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu. Przedmiotem badań obronności są przygotowania obronne państwa, organizacja i rozwój systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych, a także organizacja oraz prowadzenie działań obronnych. Studenci omawiają zagadnienia i praktyki stosowane przy organizacji operacji wojskowych, wsparcia przez siły zbrojne systemu reagowania kryzysowego państwa, przygotowania obronnego społeczeństwa, edukacji obronnej, dowodzenia oraz szkolenia wojsk, doktryny, koncepcje oraz systemy militarne innych państw i sojuszy polityczno-militarnych, sposoby podejść oraz kulturowe, społeczne, polityczne, historyczne i ekonomiczne konteksty obronności. Studenci na kierunku obronność, opanowują podstawy teoretyczne z zakresu nauk o obronności i nauk pokrewnych, zdobywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i przeciwdziałania zagrożeniom, poznają uwarunkowania funkcjonowania instytucji narodowych w aspekcie militarnym i pozamilitarnym oraz istotę Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego.

Wojskoznawstwo: Studiowanie Wojskoznawstwa to propozycja dla miłośników militariów oraz tych, którym marzy się praca w mundurze. Absolwenci Wojskoznawstwa po ukończeniu tych studiów mogą liczyć na pracę w wojskowych muzeach, instytucjach badawczych, a także w strukturach administracji państwowej i samorządowej. Program studiów na wojskoznawstwie obejmuje trzy grupy zajęć, które dotyczą wzajemnie uzupełniających się zagadnień związanych z historią, bezpieczeństwem wewnętrznym, a także zarządzania kryzysowego. W trakcie studiów do grupy zajęć podstawowych należą takie przedmioty jak: współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, prawne podstawy funkcjonowania polskich sił zbrojnych, prawne podstawy funkcjonowania polskich organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyszukiwanie i przetwarzanie elektronicznych źródeł informacji, geografia historyczna. Druga grupa zajęć to zajęcia kierunkowe. Wśród nich znajdują się bloki zajęć poświęconych rozwojowi sztuki wojennej od starożytności do czasów współczesnych, a poza tym m.in. zajęcia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, geografii wojennej, kartografii i nawigacji satelitarnej, sił zbrojnych współczesnego świata, współczesnych konfliktów lokalnych i zwalczania terroryzmu, bronioznawstwa, munduroznawstwa, weksylologii, falerystyki, a także architektury obronnej i współczesnej inżynierii wojskowej. Trzecia grupa przedmiotów na to zajęcia wybierane przez studenta spośród zaproponowanych wykładów lub ćwiczeń. Część tej grupy stanowią przedmioty z zakresu historii wojskowej. Oprócz nich znajdują się tam takie przedmioty jak: bezpieczeństwo granic państwowych, policja w Polsce, ochrona praw człowieka, komunikacja społeczna, współczesna technika wojskowa i policyjna, współczesne służby ochrony porządku publicznego, misje stabilizacyjne i pokojowe na świecie, elementy promocji i autoprezentacji, ochrona informacji, techniki statystyczne i symulacje w bezpieczeństwie międzynarodowym oraz podstawy zarząd

Studia w Bydgoszczy i w kujawsko-pomorskim

Bydgoszcz to największy ośrodek akademicki w województwie Kujawsko-Pomorskim, wspólnie z Toruniem pełni rolę wielkiej dwójki. Każdego roku na bydgoskich uczelniach studiuje ponad 35 tysięcy studentów, a ich mury opuszcza około 10 tysięcy absolwentek i absolwentów. Miasto znane jest między innymi z nowoczesnej infrastruktury uczelnianej, w tym dobrze wyposażonych laboratoriów, nowoczesnych sal wykładowych oraz niezbędnych udogodnień dla studentów. Wpływa to znacznie na komfort studiowania i jakość nauki. W tym ośrodku akademickim studenci mogą wybierać spośród około 150 kierunków studiów, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Oferta dotyczy studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich jednolitych i drugiego stopnia, a także podyplomowych. Do dyspozycji studentów są uczelnie państwowe i prywatne, które oferują studia stacjonarne i niestacjonarne. Pod tym kątem oferta uczelniana Bydgoszczy jest kompleksowa. W województwie jest około 200 tysięcy firm, w których pracę mogą rozpocząć absolwenci lokalnych uczelni, co również wpływa na zwiększone zainteresowanie tutejszymi ośrodkami akademickimi.

Na co dzień w Bydgoszczy jest co robić. Wolny czas można spędzać między innymi w miejskich parkach oraz pobliskich lasach. Dużą popularnością wśród studentów cieszą się Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, Park Kazimierza Wielkiego oraz Planty Nad Starym Kanałem. Oczywiście w przestrzeni miejskiej znajduje się dużo więcej ciekawych terenów zielonych, pozwalających odpocząć między zajęciami. Pobliskie lasy i Bory Tucholskie zachęcają do całodziennych wycieczek. W Bydgoszczy zadbano również o możliwość aktywnego wypoczynku. W mieście znajduje się około 100 kilometrów tras rowerowych i pieszych. Lokalna starówka z dużą liczbą mostów nad Brdą to kolejna atrakcja. Warto wybrać się na spacer po Wyspie Młyńskiej. Znajdziecie tu również bogatą ofertę kulturalną, w tym sceny teatralne i kina. Wieczory można spędzać w lokalnych pubach, barach i restauracjach, które są na bardzo wysokim poziomie. Bydgoszcz to nie jedyny ośrodek akademicki w województwie Kujawsko-Pomorskim. W pobliskim Toruniu studiuje rocznie ponad 25 tysięcy osób, a wśród mniejszych ośrodków znajdują się takie miasta jak Włocławek, Grudziądz, Tuchola oraz Świecie.

Studia podyplomowe o wojsku i dla wojskowych w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim

Gdzie w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim zdobywać podyplomowo wiedzę o wojsku i bezpieczeństwie - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach wojskowych

Zastanawiasz się, jakie są perspektywy pracy po skończeniu chemii na bydgoskich i kujawsko-pomorskich uczelniach?

Praca po studiach wojskowych

Studia oficerskie przygotowują do służby na stanowiskach dowódczych i specjalistycznych w Wojsku Polskim, a studia cywilne związane z wojskowością do pracy na stanowiskach przeznaczonych dla cywili w oddziałach WP i strukturach militarnych oraz w otoczeniu wojska – w służbach publicznych, nauce o bezpieczeństwie wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym. Po studiach wojskowych możesz także myśleć oraz innych służbach mundurowych: policji, straży granicznej, straży pożarnej, straży gminnej. To ciekawa ścieżka kariery także dla żołnierzy-emerytów, którym przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury, kiedy są jeszcze w tzw. “wieku produkcyjnym”, gdzie w innych zawodach pracownicy są w szczytowych możliwościach zawodowych.

Zawód: oficer Wojska Polskiego: Po studiach oficerskich rozpoczynasz karierę wojskową na pełniąc funkcję dowódczą, przywódczą i menedżerską w jednostkach wojskowych w ramach Sił Zbrojnych RP oraz innych strukturach militarnych. Zaczynasz służbę zaraz po studiach w stopniu podporucznika – pierwszy stopień oficerski (w przypadku AMW w Gdyni – porucznika marynarki). Później wraz z rozwojem kariery w wojsku możesz awansować na kolejne stopnie oficerskie – aż do stopnia generała (admirała) i obejmować coraz bardziej odpowiedzialne funkcje.W zależności od ukończonej uczelni, kierunku studiów oraz przydziału z Ministerstwa Obrony Narodowej – będziesz służyć w jednym z sześciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej: Wojskach Lądowych, Siła Powietrznych, Marynarce Wojennej, Wojskach Specjalnych, Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni lub Wojskach Obrony Terytorialnej. Jako oficer w Wojskach Lądowych możesz służyć w Wojskach Pancernych i Zmechanizowanych, Aeromobilnych, Rakietowych i Artylerii, Obrony Przeciwlotniczej, Inżynieryjnych, Chemicznych, Rozpoznania i Walki Elektronicznej, Łączności i Informatyki oraz jednostkach wsparcia logistycznego. Jako oficer Marynarki Wojennej będziesz służyć na okrętach wojennych, w pomocniczych jednostkach pływających, Lotnictwie Marynarki Wojennej, w jednostkach obrony przeciwlotniczej, stacjach radiolokacyjnych i jednostkach systemów dowodzenia. Jako oficer Sił Powietrznych możesz służyć w Wojskach Lotniczych, Wojskach Obrony Przeciwlotniczej i Wojskach Radiotechnicznych. W ramach Wojsk Specjalnych możesz zostać oficerem w jednej z takich jednostek wojskowych, jak Agat (Gliwice), Formoza (Gdynia), Grom (Warszawa m.in. dowództwo, Gdańsk), Nil (Kraków), Jednostce Wojskowej Komandosów (Lubliniec) lub 7 Eskadrze Działań Specjalnych (Powidz). Jako oficer w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni będziesz zajmować cyberbezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze militarnym. Jako oficer Wojsk Obrony Terytorialnej będziesz służyć w jednej z brygad i batalionów regionalnych lub działających na mniejszym terenie (jak np. brygada stołeczna operująca w aglomeracji warszawskiej). Będziesz dowodzić żołnierzami-ochotnikami, którzy działają w ramach systemu obronnego kraju, odbywając szkolenia wojskowe oraz uczestnicząc w akcjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym np. ze wsparciem podczas klęsk żywiołowych.

Pracownik cywilny Wojska Polskiego: Wojsko Polskie poza żołnierzami daje pracę także cywilom. Pracują na różnych stanowiskach związanych ze wsparciem dla zadań militarnych, np. w medycynie wojskowej (np. pielęgniarki), logistyce i transporcie, administracji (w tym księgowości, kadrach i płacach), w szkolnictwie wojskowym. Na pewno ukończenie kierunków związanych z wojskowością, ale i innych kierunków cywilnych jest atutem w staraniach o pracę w korpusie pracowników cywilnych Wojska Polskiego.

Specjalista ds. bezpieczeństwa: Zarówno po mundurowych studiach oficerskich (np. na wcześniejszej emeryturze wojskowej), jak i po cywilnych studiach związanych z wojskowością możesz szukać pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa w służbach cywilnych związanych z wojskowością: np. w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, zespołach ds. reagowania kryzysowego, jednostkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, firmach i instytucjach rządowych dbających o ochronę danych wrażliwych w różnego typu.

Ekspert z wojskowości: Uzyskana podczas studiów wojskowych wiedza będzie przydatna w przypadku podjęcia pracy w instytucjach lub organizacjach prowadzących działalność w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego, w mediach lub ich strukturach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa oraz jako wykładowca na uczelniach wojskowych oraz kierunkach cywilnych, gdzie liczy się wiedza z wojskowości (np. studia historyczne, kierunki z bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego i międzynarodowego, studia ze stosunków międzynarodowych, politlogia).

Praca po studiach w Bydgoszczy i w kujawsko-pomorskim

Rynek pracy w Bydgoszczy jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. W związku z tym jeszcze chętniej decydują się oni na rozpoczęcie edukacji na tutejszych uczelniach, a następnie pozostają na lokalnym rynku pracy. W Kujawsko-Pomorskim mogą oni skorzystać z ofert około 200 tysięcy firm lub zdecydować się na budowę własnej marki. Obecnie stopa bezrobocia w Bydgoszczy wynosi 3,6% i jest prawie dwukrotnie niższa niż średnia krajowa. To sprawia, że absolwenci nie powinni mieć problemu z wejściem na rynek pracy i znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. Dodatkowo w pobliżu znajduje się duży ośrodek gospodarczy w Toruniu, gdzie bezrobocie oscyluje w granicach 4%, więc tamtejszy rynek też kusi absolwentów kujawsko-pomorskich uczelni. Stopa bezrobocia dla całego województwa to 8,4%, czyli trochę powyżej średniej krajowej. Pokazuje to, że zdecydowanie łatwiej będzie znaleźć pracę po ukończeniu renomowanej uczelni w Bydgoszczy lub w innej miejscowości. To sprawia, że na studiowanie w tym regionie decydują się nie tylko lokalni mieszkańcy, ale również przyjezdne osoby.

W samej Bydgoszczy znajduje się kilka dużych zakładów pracy. Najbardziej znany z nich to PESA, czyli producent taboru tramwajowego i kolejowego o międzynarodowej renomie. Inne duże i nowoczesne zakłady to Atos Poland Global Services Sp. z o. o., Frosta, Schumacher Packaging, czy też Oponeo.pl S.A. W pobliskim Toruniu swoje siedziby mają między innymi Toruńskie Zakłady Opatrunkowe S.A., Thyssenkrupp Materials Poland S.A., Krajowa Spółka Cukrowa, czy też Apator S.A. Ponadto w województwie znajdują się takie firmy jak Anwil i PSH Lewiatan we Włocławku, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Grupa Polomarket, czy UMC Poland. W każdym z tych przedsiębiorstw niezbędni są wysokiej klasy specjaliści w zakresie zarządzania, informatyki, czy marketingu. To tylko kilka wybranych przykładów, rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim jest bardzo pozytywnie nastawiony na absolwentów, którzy się na nim pojawiają. Właśnie dlatego warto tu studiować.

Studia wojskowe - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania kierunków wojskowych. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję