Site logo

Kierunek praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie w Toruniu

Studia praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie Toruń

Gdzie na studia z pracy socjalnej, polityki społecznej, nauki o rodzinie w Toruniu?

Wszystkie studia z pracy socjalnej, polityki społecznej, nauki o rodzinie w Toruniu i województwie Kujawsko-Pomorskim

List view

Opinie o studiach społecznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie w Toruniu i województwie Kujawsko-Pomorskim. Kierunki społeczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Zobacz inne studia humanistyczne i społeczne w Toruniu

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych ze sprawami społecznymi? Sprawdź wszystkie humanistyczno-społeczne kierunki studiowania

Kierunek praca socjalna - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania bezpieczeństwa narodowego. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować pracę socjalną, politykę społeczną, nauki o rodzinie w Toruniu i województwie Kujawsko-Pomorskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku społecznego na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Jeśli wahasz się, czy studiowanie jednego z kierunków społecznych: nauki o rodzinie, polityka publiczna, polityka społeczna, praca socjalna, socjologia, ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia społeczne – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to są studia społeczne, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów.
Kierunki z grupy nauk społecznych dostępne są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje z nauk społecznych lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
Studia społeczne to grupa dziedzin traktujących o społeczeństwie, jego strukturze, zmianach, trendach, metodach działań, stosunkach między społeczeństwami.
Nauki o rodzinie zajmują się zagadnieniami małżeństwa i rodziny, oraz rozwiązywaniem problemów z zakresu pomocy rodzinie. Podczas wykładów i ćwiczeń poznasz wiedzę z obszaru nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, prawnych, teologicznych. Nauki społeczne to sfera, czy dziedzina zracjonalizowanych i systemowych działań państwa i społeczeństwa wokół problemów publicznych.
Z definicji polityka publiczna to zbiór systemowych działań państwa i społeczeństwa wokół problemów publicznych. Zajmuje się ona zatem kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Podczas wykładów i ćwiczeń w programie kierunku polityka publiczna znajdziesz wiedzę np. w sferze: prawa administracyjnego, zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, psychologii społecznej, ekonomii, socjologii.
Polityka społeczna to zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Zadania te realizowane są przez państwo i organizacje pozarządowe. Celem studiów na kierunku polityka społeczna jest przygotowanie profesjonalnej kadry doradczej i zarządzającej z zakresu analizy oraz rozwiązywania problemów społecznych. W programie wykładów i warsztatów na tym kierunku możesz spodziewać się przedmiotów dotyczących m.in. elementów polityki społecznej, diagnozowania problemów społecznych, sposobów aktywizacji społeczności lokalnych, prawnych uwarunkowań polityki społecznej, prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Praca socjalna to działalność mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we budowaniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Studia na pracy socjalnej mają charakter praktyczny i przygotowują do umiejętności stosowania wniosków płynących z różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, w celach związanych z szeroko rozumianą pomocą społeczną. Wykłady i ćwiczenia na tym kierunku poruszają m.in. następujące zagadnienia: socjologia, nauki o rodzinie, pedagogika specjalna, pedagogika ogólna, psychologia, prawo rodzinne, ekonomia, administracja.
Socjologia jest nauką badającą procesy zachodzące w społeczeństwie. Socjolog widzi społeczeństwo w postaci grup społecznych, posiadających określone reguły i struktury. Bada relacje międzyludzkie, zarówno te, które łączą ludzi w grupy czy społeczeństwa, jak i te, które tworzą społeczne podziały. Wykłady i warsztaty na studiach z socjologii dadzą ci wiedzę m.in. z zakresu: teorii socjologicznych, psychologii społecznej, metody badań ilościowych i jakościowych.
Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie studiów społecznych masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na zakres kompetencji, które uzyskasz i zawód, który będziesz wykonywać:
kierunek nauki o rodzinie, kształci specjalistów, którzy znają od podszewki problematykę rodziny oraz jej otoczenia (ekspertów do spraw rodziny, doradców rodzinnych, konsultantów poradni małżeńskich i rodzinnych), zatrudnienie możesz podjąć w instytucjach powiązanych, z szeroko pojętą opieką społeczną takich jak placówki oświatowo-wychowawcze, pomocy społecznej, służby zdrowia, rodzinne poradnie specjalistycznych, instytucje profilaktyki społecznej,
kierunek polityka publiczna przygotowuje ekspertów do pracy na stanowiskach, doradcy politycznego, czy menedżera ds. polityki publicznej w administracji publicznej w administracji rządowej i samorządowej, w urzędach centralnych i samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach, organizacjach politycznych, gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach Unii Europejskiej,
kierunek polityka społeczna, kształci pracowników socjalnych, czy opiekunów do instytucji pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, instytucji kreujących polityką społeczną regionu, fundacji i stowarzyszeń, urzędów administracji państwowej i samorządowej, urzędów pracy, centrów integracji społecznej czy kryzysowej,
kierunek praca socjalna kształci specjalistów do pracy w charakterze pracownika socjalnego, który będzie analizować zjawiska będące przyczyną trudnego położenia osób, czy grup społecznych. Zatrudnienie znajdziesz w organizacjach charytatywnych, agendach zajmujących się pomocą społeczną, ośrodkach polityki społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach pomocy rodzinie, domach pomocy, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, ośrodkach dla uchodźców, organizacjach pozarządowych,
kierunek socjologia daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Przygotowuje ekspertów, którzy zawodowo zajmują się pracą naukową, lub realizują się zawodowo w różnych sektorach gospodarki np. w instytucjach badania opinii społecznej, urzędach administracji państwowej i samorządowej, firmach i instytucjach w działach public relations, marketingu HR. Socjologowie to także wytrawni politycy. Jednym słowem socjolog może być niezwykle elastyczny na rynku pracy.

 • Nauki o rodzinie: Człowiek, który ukończył studia poświęcone rodzinie może znaleźć dobrą pracę w państwowych agendach działających w obszarze opieki społecznej. Problematyka rodziny i jej społecznego otoczenia zyskuje ostatnio na popularności. Z racji niskiego przyrostu naturalnego, powstaje wiele nowych projektów ochrony rodziny, które nierzadko uzyskują wsparcie unijne, dlatego absolwent kierunku nauki o rodzinie, nie powinien mieć też problemu ze znalezieniem pracy w organizacjach pozarządowych. Organizacja studiów odpowiada tradycyjnemu modelowi uniwersyteckiemu. Studenci uczestniczą w ćwiczeniach i wykładach, mają także okazję pracować nad projektami dyplomowymi w ramach seminariów. Studia obejmują bardzo wiele różnych dziedzin wiedzy, dlatego nie należą do najłatwiejszych. Aby dobrze zrozumieć problematykę rodziny, trzeba znać elementy ekonomii, politologii, polityki społecznej, socjologii, przyswoić wiedzę o problematyce LGBT oraz niektóre zakresy teologii rodziny. Aby najlepiej spożytkować wiedzę przyswojoną w trakcie studiów o rodzinie, dobrze jest podjąć się także studiów na drugim kierunku. Jaki kierunek wybrać? Wszystko tak naprawdę zależy od planów zawodowych. Dobrym wyborem wydaje się być psychologia, teologia, socjologia lub praca socjalna. Oczywiście, tak jak w wypadku innych kierunków, warto poświęcić się też nauki wybranego języka obcego.
 • Polityka publiczna: Kierunek polityka publiczna to studia interdyscyplinarne. W Polsce jest to kierunek młody, który obecnie oferowany jest dopiero przez kilka uczelni. Na uczelniach w USA i Europie Zachodniej jest to kierunek bardzo popularny, gdzie od lat kształci się specjalistów z zakresu Public Policy (ang. polityka publiczna). Narodziny nowej dyscypliny naukowej związane są z dostrzeżeniem, że na rynku pracy brakuje specjalistów mogących zarządzać przestrzenią publiczną w nowy sposób. W Stanach Zjednoczonych i państwach zachodnich triumfuje obecnie model współzarządzania przestrzenią publiczną. Program studiów na kierunku polityka publiczna obejmuje przedmioty związane z przygotowaniem z zakresu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, wyzwań etycznych i problemów politycznych, a także ma za zadanie przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w sferze m.in. prawa administracyjnego, prawa europejskiego czy zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Studenci zaznajamiają się także z zagadnieniami z zakresu psychologii społecznej, ekonomii, socjologii czy – co ciekawe – zagospodarowania przestrzennego.
 • Polityka społeczna: Studia na tym kierunku przeznaczone są przede wszystkim dla osób kreatywnych, lubiących zmieniać rzeczywistość wokół siebie, działających na rzecz społeczności lokalnej i potrafiących wczuwać się w cudze położenie. Na program studiów składają się przedmioty z zakresu dziedzin takich, jak między innymi: prawo, filozofia, politologia, ekonomia, socjologia, psychologia, logika oraz statystyka. W czasie studiów student powinien uzyskać podstawową wiedzę o: przyczynach i przejawach problemów i kwestii społecznych; sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów i kwestii społecznych; instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej oraz zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej. Absolwent powinien posiadać umiejętności: zbierania i analizy informacji o problemach i kwestiach społecznych oraz o głównych grupach zagrożonych marginalizacją społeczną; udzielania pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji; sporządzania projektów socjalnych.
 • Praca socjalna: Jednym z fundamentalnych założeń systemu socjalnego, opartego na solidarności społecznej jest możliwość otrzymania pomocy, gdy człowiek lub rodzina tego wymaga. Nie bez przyczyny powołano szereg instytucji, które poprzez wrażliwość na problemy społeczne realizują programy pomocowe. Instytucje tego rodzaju znajdziemy praktycznie na każdym szczeblu administracyjnym, rozpoczynając od nawet najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego, poprzez agendy powiatowe i wojewódzkie, aż po szczebel ministerialny i centralny. Na absolwentów, czeka bardzo dużo trudnej i wymagającej pracy. Aby dostać się na studia należy spełniać kryteria komisji rekrutacyjnej w uczelni, do której zamierzasz złożyć aplikację. Przyjęcie odbywa się zwykle, w oparciu o listę rankingową. O miejscu decydują oceny ze świadectwa maturalnego. Niekiedy komisja, by podjąć dobre decyzje, pragnie poznać osobiście kandydatów. Niektóre uczelnie organizują także rozmowy kwalifikacyjne, których punktacja nie pozostaje bez wpływu na ocenę kandydatów. Studia w zakresie pracy socjalnej mają bardzo szeroki profil, kandydatowi z pewnością przyda się wiedza, pochodząca z nauk humanistycznych i społecznych. Świetnie, jeżeli kandydat ma opanowany także program nauczania z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, historii i biologii. Zajęcia są wielodziedzinowe. Oznacza to, że w trakcie nauki student musi biegle poruszać się po różnych dyscyplinach, takich jak socjologia, pedagogika, prawo, administracja, ekonomia, psychologia i wielu innych. Bardzo ważną częścią tego kierunku są praktyki zawodowe, w ramach których można spożytkować wiedzę i umiejętności ukształtowane na ćwiczeniach, wykładach i seminariach.
 • Socjologia: Societas to społeczeństwo, Logos to słowo, choć bywa tłumaczone jako wiedza. Czy więc socjologia to nauka o społeczeństwie, jaką znamy ze szkoły średniej? Oczywiście, że nie. Przedmiot WoS zawiera jedynie pewne elementy socjologii, która jest bardzo rozległą i zaawansowaną dziedziną. Jej zadaniem jest badanie grup społecznych oraz relacji, zachodzących pomiędzy nimi. Uczelnie dysponują daleko posuniętą autonomią w kształtowaniu procedur rekrutacyjnych. Zwykle przyjęcie na socjologię dokonuje się na podstawie konkursu świadectw. Szczególnie istotne przedmioty to najczęściej historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie lub geografia. Jak powinno wyglądać rzetelne przygotowanie do studiów socjologicznych, na ostatnich etapach szkoły średniej? Tak się składa, że socjologia to bardzo obszerna dyscyplina i prawdę mówiąc, żadna gałąź wiedzy nie będzie w trakcie takich studiów zbędna. Cenne mogą się okazać wiadomości z obszaru matematyki (logika, kombinatoryka), historii powszechnej, języka polskiego i np. geografii politycznej. Już od pierwszych semestrów student uczestniczy we wprowadzających wykładach i konwersatoriach. W socjologii istotną gałęzią wiedzy jest metodologia badań ilościowych oraz jakościowych. Oprócz tego, ważne miejsce zajmuje analiza funkcjonowania poszczególnych grup społecznych. Niezwykle istotne są także teorie socjologiczne, które stanowią dość znaczny obszar kształcenia.
 • Socjologia stosowana: Studia na kierunku socjologia stosowana pozwala na połączenie gruntownej wiedzy socjologicznej z umiejętnościami praktycznymi dokonywania analiz o charakterze społecznym i rynkowym. Studenci mogą wyspecjalizować się w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, analiz społecznych i rynkowych oraz społecznej treści mediów. Student w trakcie studiów na kierunku socjologia stosowana zdobywa wiedzę empiryczną i teoretyczną dotyczącą procesów, mechanizmów i struktur życia społecznego. Student opanowuje procedury projektowania badań ilościowych i jakościowych oraz wykorzystania podstawowych technik badawczych, zdobywa umiejętności praktycznego wykorzystania tych technik w badaniach terenowych. Nabywa umiejętności interpretowania zarówno danych zastanych, jak i danych uzyskanych w badaniu.
 • Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne: Studia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne skierowane są do osób ciekawych świata o szerokich horyzontach, dla których tradycyjny model studiów jest zbyt ograniczający. Studia pozwalają na naukę wielu obszarów na raz. Wykształcenie współczesnego humanisty wymaga gotowości do stałego przekraczania granic tradycyjnych specjalności oraz rozumienia języka więcej niż jednej dyscypliny. Zwiększa to wydatnie szansę przystosowania się do zmiennych warunków, w jakich przyjdzie pracować absolwentom. W trakcie studiów słuchacz wybiera swojego tutora – przewodnika, z którym współpracuje przez cały okres studiów. Studia mają charakter elitarny, a przy tym najbardziej oblegane kierunki humanistyczne są bardziej dostępne dla kandydatów. Tylko w ramach studiów międzywydziałowych można realizować własne zainteresowania naukowe niemieszczące się w ramach pojedynczych dyscyplin naukowych, a dzięki temu zdobyć wykształcenie lepiej dostosowane do zmieniającego się rynku pracy.
 • Relacje międzykulturowe: Studia na kierunku relacje międzykulturowe zostały stworzone z myślą o osobach zainteresowanych międzykulturowymi problemami społecznymi. Zadaniem kierunku jest kształcenie specjalistów w zakresie prowadzenia dialogu międzykulturowego i rozwiązywania konfliktów społecznych o wymiarze kulturowym.
 • Socjokryminologia: Studia na kierunku socjokryminologia przygotowują specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. W trakcie studiów słuchacz nauczy się, jak rozpoznawać zagrożenia społeczne i zapobiegać im. Dokładnie poznasz najgroźniejsze rodzaje przestępstw oraz metody walki z nimi. Zgłębisz tajniki prawa karnego. Nauczysz się pracować z ludźmi potrzebującymi pomocy i poznasz techniki wywierania na nich pozytywnego wpływu. Zajęcia mają praktyczny charakter.
 • Socjologia ekonomiczna: Studia na kierunku socjologia ekonomiczna są odpowiedzią na pytania w jaki sposób społeczeństwo podejmuje decyzje ekonomiczne i czym one są uwarunkowane. Pozwala to na trafne dopasowanie narzędzi ekonomicznych i marketingowych do zmieniającego się świata. Dziedzina korzysta z analiz socjologicznych do analiz zjawisk ekonomicznych (gospodarki i jej funkcjonowania). Celem nowego kierunku jest kształcenie ludzi o szerokich kompetencjach społecznych, potrafiących się uczyć przez całe życie i rozwiązywać problemy. W trakcie zajęć słuchacz będzie realizował indywidualne i grupowe empiryczne projekty badawcze, dzięki którym zdobędzie różnorodne umiejętności. Pozna także metody opracowywania i monitorowania strategii rozwojowych społeczności, nauczy się analizowania mechanizmów funkcjonowania rynków pracy i rozwoju przedsiębiorczości oraz odpowiedzialnego doradztwa społecznego. Ważnym jest fakt, że studia mają charakter praktyczny.
 • Socjotechnika i oddziaływanie społeczne: Socjotechnika i oddziaływania społeczne to nowoczesny kierunek studiów. Zajęcia mają charakter praktyczny i skierowane są do osób ciekawych świata zarówno poznawczo, jak i twórcze. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów, mogą zostać wykorzystane w aktywności społecznej lub pracy zawodowej w mediach społecznościowych, w działach promocji i marketingu firm prywatnych, administracji samorządowej i rządowej lub organizacjach pozarządowych.
 • Społeczeństwo informacyjne: Studia na kierunku społeczeństwo informacyjna to połączenie dwóch dziedzin: nauk społecznych i nauk ścisłych. Tak sprofilowana wiedza znajduje rozwinięcie w umiejętności adaptowania wiedzy z zakresu nauk społecznych na potrzeby tworzenia analiz, ekspertyz i rozwiązywania problemów o charakterze społeczno-technologicznym, administracyjnym i związanych z przedsiębiorczością. W trakcie zajęć dowiesz się o znaczeniu i roli infrastruktury szerokopasmowej w rozwoju współczesnej gospodarki i kultury, o aktywnych formach wykorzystania internetu do komunikacji z mieszkańcami, inwestorami i turystami, o inteligentnych systemach transportowych, o sieciach inteligentnych i inteligentnych budynkach. Po ukończeniu tych studiów, będziesz wiedział jak skutecznie zaprząc teleinformatykę do zmian na lepsze.
 • Stosowane nauki społeczne: Studia na kierunku stosowane nauki społeczne to wytwarzanie wiedzy opartej na szeroko rozumianych badaniach empirycznych, zastosowania już istniejących pojęć, teorii i koncepcji nie tylko do rozwiązywania problemów społecznych lecz także do opisu i interpretacji życia społecznego, zarówno w jego ujęciach całościowych, jak i w najróżniejszych aspektach, fragmentach czy warstwach. Zajęć kładą duży nacisk na interdyscyplinarność, czyli łączenie różnych dziedzin wiedzy oraz zastosowanie ich w praktyce. Główna tematyka zajęć obejmuje takie zagadnienia jak: socjologię przemian społecznych, moralność, obyczaje i prawa, antropologię współczesności i socjologii kultury – w tym przemian życia kulturalnego, stylu życia, kultury popularnej i jej globalnego charakteru, podstaw socjologii prawa i moralności, socjologię i antropologię młodzieży, bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet oraz innych grup społecznych, konfliktów społecznych wraz z badaniami pojednania, negocjacje, mediację i rozwiązywania konfliktów, politykę społeczną wraz z badaniami sektora pozarządowego i rynku pracy; socjologię rodziny i więzi społecznych, społecznych i kulturowych aspektów płci i seksualności człowieka i wiele innych.
 • Stosunki międzykulturowe: Studia na kierunku stosunki międzykulturowe zostały stworzone z myślą o osobach zainteresowanych międzykulturowymi problemami społecznymi. Zadaniem kierunku jest kształcenie specjalistów w zakresie prowadzenia dialogu międzykulturowego i rozwiązywania konfliktów społecznych o wymiarze kulturowym.
 • Zarządzanie polityką społeczną: Studia na kierunku zarządzanie polityką społeczną przygotowują przyszłych absolwentów do pracy w roli liderów, menedżerów organizacji publicznych, gospodarczych oraz pozarządowych, przede wszystkim realizującymi zadania z obszaru polityki społecznej. Studia mają na celu wyposażyć słuchaczy w umiejętności potrzebne do zrozumienia jak w sposób nowoczesny zarządzać permanentną transformacją spraw publicznych, w szczególności w obszarze polityki społecznej. Ważnym jest fakt, że studia mają bardzo praktyczny charakter.
 • Zarządzanie w politykach publicznych: Kierunek studiów zarządzanie w politykach publicznych powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne na wykwalifikowaną armię urzędników, polityków, działaczy społecznych, czy też menedżerów, skutecznie zarządzających instytucjami rządowymi na terenie całego kraju oraz wypełniających założenia polityki państwa. Priorytetem tego kierunku studiów jest wykształcenie specjalistów od zarządzania placówkami administracji publicznej i rządzenia, polegającego na spełnianiu oczekiwań społecznych w każdej dziedzinie życia. Nowoczesny polityk czy menedżer musi umieć wsłuchiwać się w głos zbiorowości i sprawnie zaspokajać jej wszelkie potrzeby, pozostając jednocześnie wiernym polityce państwa. Maturzyści, którzy chcieliby podjąć studia na kierunku zarządzanie w politykach publicznych muszą stanąć do konkursu świadectw z przedmiotów humanistycznych lub też wykazać się podstawową wiedzą z zakresu historii Polski i języka polskiego. Rekrutacja prowadzona w wielu ośrodkach akademickich w Polsce wygląda w każdym miejscu inaczej, dlatego kandydaci muszą dokładnie zapoznać się z ofertą danej uczelni, zanim przystąpią do walki o indeksy. Idealny kandydat powinien, poza wysokimi stopniami z przedmiotów humanistycznych zdawanych na maturze, charakteryzować się wiedzą z zakresu nauk społecznych, dobrą znajomością języka obcego, predyspozycjami w zakresie komunikacji interpersonalnej i wiedzą na temat najważniejszych procesów zachodzących w różnych sferach życia publicznego. Studia mają charakter praktyczny, co oznacza, że absolwent zdobędzie nie tylko teoretyczny fundament, ale także specjalistyczne umiejętności, do natychmiastowego zastosowania. Absolwent zarządzania w politykach publicznych po trzech latach studiów uzyska tytuł licencjata i możliwość kontynuowania edukacji na studiach magisterskich. W trakcie studiów dominują przedmioty wchodzące w skład nauk humanistycznych (np. historia) oraz społecznych (np. socjologia). Wiele miejsca poświęca się także na lektorat z języka obcego. Dobrze wykwalifikowana kadra rządząca musi mieć wysoko rozwinięte kompetencje językowe. Studenci przyglądają się najważniejszym politykom publicznym, poznają funkcjonowanie lokalnych instytucji rządowych, realizujących politykę państwa na obszarach sobie podległych. Potrafią dokonywać ewaluacji działań podjętych przez jednostki administracji publicznej. Badają sposoby i metody osiągania założonych przez nie celów. W ramach ćwiczeń planują politykę różnym organom administracji publicznej. W programie studiów znajdują się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, odbywające się w lokalnych oddziałach władzy rządowej.
 • Koordynowana opieka senioralna: Studia na kierunku koordynowana opieka senioralna mają na celu przekazanie kompleksowej wiedzy oraz wykształcenie specjalistycznych wieloaspektowych umiejętności potrzebnych do pracy w sektorze koordynowanej opieki zorientowanej na pacjenta w wieku podeszłym. Studia są odpowiedzią na rozwój demograficzny w Polsce. Studia skierowane do osób, którym bliskie są problemy seniorów i chciałyby uzyskać specjalistyczną wiedzę z obszaru nauk medycznych i społecznych.
 • Organizacja opieki nad osobą starszą: Studia na kierunku organizacja opieki nad osobą starszą mają charakter interdyscyplinarny. Łączą ze sobą wiedzę z zakresu nauk medycznych, społecznych i teologicznych. Głównym celem studiów jest przygotowanie absolwentów do organizacji i zarządzania opieką nad ludźmi starszymi w różnego rodzaju instytucjach i placówkach. Studia mają charakter praktyczny. Zajęcia obejmują takie przedmioty i zagadnienia jak: podstawy geriatrii i gerontologii, psychologia kliniczna, pedagogika rodziny, pedagogika czasu wolnego, opieka hospicyjna i paliatywna, kosmetologia i pielęgnacja osób starszych, dietoterapia i podstawy żywienia osób starszych, zarys kliniczny chorób wieku podeszłego, rehabilitacja osób starszych, opieka instytucjonalna nad ludźmi starszymi, promocja zdrowia seniorów, warsztaty terapii zajęciowej, polityka zdrowotna wobec ludzi starszych, zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, problemy egzystencjalne osób starszych, aktywność społeczna i zawodowa osób starszych.
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja: Kierunek pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacyjnej, która pozwala zrozumieć problemy społeczne i wynikające z nich patologie, a co za tym idzie skutecznie im zapobiegać. Podczas studiów na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja student zdobywa umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów społecznych uwzględniając czynniki psychologiczne i społeczne, a także resocjalizacji osób narażonych na patologie i wykluczenie społeczne. Z pewnością nie są to studia dla każdego. W trakcie studiów student poznaje funkcjonowanie instytucji zajmujących się tematyką problemów społecznych. Zajęcia kształcą specjalistów zajmujących się problematyką przestępczości, uzależnienia od środków odurzających, różnego rodzaju zachowaniami dewiacyjnymi dorosłych i młodzieży, w tym szczególnie nieletnich, oraz dysfunkcjami rodziny. Jest to również kształcenie osób zdolnych do fachowego zajmowania się problematyką migracji oraz społeczną adaptacją osób odmiennych kulturowo, a także zagadnieniami związanymi z marginalizacją społeczną osób i grup społecznych wynikającą z biedy, bezrobocia, bezdomności i innych czynników dezintegracji społecznej.

Studia w Toruniu i w kujawsko-pomorskim

Toruń to jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w województwie kujawsko-pomorskim, który jest ceniony w całej Polsce. Studiuje tu około 26 tysięcy osób. Mury uczelni każdego roku opuszcza kilka tysięcy absolwentek i absolwentów. Kandydaci mogą skorzystać z bogatej oferty studiów na uczelniach państwowych i prywatnych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Oferta obejmuje studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie uzupełniające i jednolite, a także podyplomowe. Miasto znane jest z dobrze wyposażonych sal wykładowych oraz nowoczesnych centrów edukacyjnych. Łączna liczba kierunków studiów w Toruniu przekracza 130, dzięki czemu każdy zainteresowany wybierze kierunek idealnie dopasowany do swoich potrzeb. W samym regionie jest około 200 tysięcy firm, dzięki czemu absolwenci lokalnych uczelni nie mają problemu ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy i rozpoczęciem swojej kariery zawodowej. To spory atut studiowania w województwie kujawsko-pomorskim. W wolnym czasie nie sposób nudzić się w Toruniu i dotyczy to każdego miesiąca roku. Miasto posiada przepiękną architekturę i liczne zabytki, na czele z rozległą starówką. Można spacerować bez końca w klimatycznych uliczkach lub na nadwiślańskich bulwarach. Fani aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z ciekawych tras rowerowych. Po zajęciach warto odpocząć pośród miejskiej zieleni w licznych parkach. Aż 40% miasta to tereny zielone, co jest godne podkreślenia. Na uwagę zasługują między innymi Toruńskie Planty, czy też parki przy Zespole Staromiejskim. Oferta kulturalna obejmuje ponad 40 sal teatralnych i kinowych, wśród których znajdują się kina studyjne. Klimatyczne puby i bary to miejsca, gdzie codziennie widać życie akademickie. Toruń to nie jedyny ośrodek akademicki w tym regionie. Warto zwrócić uwagę na Bydgoszcz, w której co roku studiuje aż 35 tysięcy osób, a mury uczelni opuszcza około 10 tysięcy absolwentów. Ponadto rozpoczęcie studiów możliwe jest w takich miejscowościach jak Włocławek, Grudziądz, Tuchola oraz Świecie.

Społeczne studia podyplomowe w Toruniu i województwie Kujawsko-Pomorskim

Gdzie w Toruniu i województwie Kujawsko-Pomorskim zdobywać wiedzę z różnych humanistyki, społeczeństwa, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z pracy socjalnej

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków z zakresu pracy socjalnej na toruńskich i kujawsko-pomorskich uczelniach?

Studia na kierunkach społecznych nie należą do wymagających, jednak nie są dla każdego. Przyszłego socjologa musi cechować przede wszystkim dużo empatia społeczna i chęć poświęcania swojego czasu dla innych. Dodatkowo praca z osobami wymagającymi poświęcenia czasu i energii jest trudna. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w instytucjach publicznych, firmach prywatnych, ośrodkach medycznych muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się prawa i potrzeb ludzkich. Przyszli socjolodzy muszą być osobami cierpliwymi z dużą empatią społeczną. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje publiczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ośrodki medyczne. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie w firmach prywatnych na bardzo różnych stanowiskach, jak chociażby w działach HR. Dodatkowo studia przygotowują do prowadzenia własnej działalności biznesowej, ponieważ łączę one ze sobą wiele dziedzin nauki. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością zarządzania, kierowanie oraz umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i dużą odpornością na stres. Studia społeczne to bardzo ciekawe i angażujące studia. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży społecznej.

 • Urzędnik publiczny: Urzędnicy nie mogą już arbitralnie podejmować decyzji. W procesie projektowania rozwiązań aktywnie uczestniczą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i pojedynczy obywatele. W Polsce ten model dopiero raczkuje, ale patrząc na zachodzące przemiany przewiduje się, że z pewnością dalej będzie się rozwijał. Brakuje jednak specjalistów mogących sprawnie zarządzać w nowych realiach. Tu pojawia się szansa dla absolwentów polityki publicznej, którzy łączą umiejętności formalne, w tym prawnicze czy ekonomiczne, z właściwym rozumieniem roli społeczeństwa obywatelskiego. Polityka publiczna przygotowuje nowy typ urzędnika – specjalisty w zakresie prawa, ale jednocześnie niezwykle otwartego na współpracę z obywatelami, rozumiejącego, że przestrzeń publiczna jest własnością wszystkich i każdy winien mieć wpływ na jej kształt. Otwiera drogę do dobrze płatnych stanowisk.
 • Pracownik społeczny: Zawód pracownika społecznego można wykonywać po studiach społecznych, takich jak socjologia, opieka senioralna, zarządzanie polityką społeczną, socjologia stosowana, polityka społeczna, praca socjalna oraz po kierunkach pokrewnych. Pracownik społeczny to zawód bardzo trudny, czasami mało doceniany. Głównym celem pracy jest pomaganie osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe wspierając w procesie usamodzielniania i integracji społecznej. Pracownicy socjalni są najczęściej pracownikami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Stąd też ich głównym zadaniem jest właśnie realizacja zadań pomocy społecznej. Do zadań na tym stanowisku należy: praca socjalna i udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Po ukończeniu tych kierunków studiów absolwent znajduje zatrudnienie m.in. w : instytucjach państwowych, samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego.
 • Pracownik instytucji pozarządowych: W celu pracy na stanowiskach w instytucjach pozarządowych nie trzeba kończyć żadnych kierunków studiów, jednak studia społeczne, a w tym takie kierunki jak: socjologia, nauki o rodzinie, opieka senioralna, zarządzanie polityką społeczną, socjologia stosowana, polityka społeczna, praca socjalna, bywają bardzo pomocne. Absolwent tych kierunków to człowiek, który dobrze rozumie społeczne, religijne, finansowe i kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rodziny we współczesnym globalnym świecie. Tak ogólna wiedza może znaleźć swoje praktyczne zastosowania w instytucjach i organizacjach, których celem jest uzyskanie zmiany społecznej, takich jak organizacje pozarządowe, opieka socjalna, czy jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.
 • Pracownik socjalny: Zawód pracownika socjalnego można wykonywać po studiach społecznych, takich jak socjologia, opieka senioralna, nauki o rodzinie, zarządzanie polityką społeczną, socjologia stosowana, polityka społeczna, praca socjalna oraz po kierunkach pokrewnych. Pracownik socjalny, w swojej codziennej aktywności zawodowej musi mierzyć się z licznymi trudnościami, które mogą stanowić duże obciążenie psychiczne. W tym zawodzie, niezwykle szybko pojawia się tzw. wypalenie oraz nierzadko poczucie bezsensu własnej pracy. Wielu pracowników socjalnych to wspaniali ludzie, którzy świadczą pomoc z radością i zaangażowaniem. Do obowiązków zawodowych pracownika socjalnego należą opieka, pomoc, ocena zagrożeń, diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, ocena możliwości zaspokojenia potrzeb podopiecznych, a także wyrównywanie szans ludzi, pochodzących z grup społecznych, uznawanych za wykluczone w różnych dziedzinach.
 • Socjolog: Zawód socjologa można wykonywać po studiach społecznych, takich jak socjologia, socjologia stosowana, polityka społeczna, praca socjalna oraz po kierunkach pokrewnych. Czy łatwo przyszłemu socjologowi znaleźć zatrudnienie? I tak, i nie. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zdefiniujemy miejsce pracy, które mieści się w jego aspiracjach zawodowych. Z pewnością łatwo zostać ankieterem, telemarketerem, czy człowiekiem zbierającym bardzo podstawowe dane. Taka praca nie wiąże się jednak ani z satysfakcją zawodową, ani z wysokimi zarobkami. Nieco trudniej znaleźć etat ściśle związany z przedmiotem studiów socjologicznych. W ostatnim czasie przybywa agencji badawczych, instytucji badania opinii konsumenckiej czy społecznej, dlatego zawód socjologa znów staje się bardzo perspektywiczny. Socjolog, który zna uwarunkowania biznesu odnajdzie się w marketingu i reklamie, a także w działach związanych z analizą i badaniem efektywności różnego rodzaju organizacji. Socjolog wykonując swój zawód znajdzie zatrudnienie: w agencjach reklamowych, w firmach prowadzących badania marketingowe i badania rynku, badania opinii publicznej, ośrodkach badań naukowych, uniwersytety, szkoły wyższe i inne placówki naukowe, jako dziennikarz, jako urzędnik administracji publicznej, jako pracownikom socjalnym.
 • Kierownik w jednostce publicznej: W celu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach publicznych należy ukończyć szkołę wyższą na różnych kierunkach. Do wykonywania tego zawodu na pewno przydają się studia społeczne, takie jak socjologia, polityki publiczne, zarządzanie w politykach publicznych lub kierunki ekonomiczne. Studia przygotowuje nowy typ urzędnika – specjalisty w zakresie prawa, ale jednocześnie niezwykle otwartego na współpracę z obywatelami, rozumiejącego, że przestrzeń publiczna jest własnością wszystkich i każdy winien mieć wpływ na jej kształt. Otwiera drogę do dobrze płatnych stanowisk. Na absolwentów tych studiów czeka ciekawa i odpowiedzialna praca. Przyszli menedżerowie, doradcy, działacze związkowi, politycy, czy urzędnicy skonfrontują swą wiedzę i umiejętności w placówkach administracji publicznej działającej na terenie całego kraju.
 • Resocjalizator: W celu wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. resocjalizacji należy ukończyć studia z zakresu pedagogiki lub nauk społecznych, takich jak resocjalizacja, socjologia, pedagogika resocjalizacyjna, psychologia, nauki społeczne, nauki o rodzinie i kierunki pokrewne. Specjalista resocjalizacji działa na rzecz przystosowania osób do życia w danej zbiorowości. Wpływa na proces kształtowania norm społecznych i wartości osób, które z różnych względów zostały wykluczone z życia społecznego lub takich, których charakteryzują zachowania dewiacyjne. Praca resocjalizatora polega na oddziaływaniu na sposób myślenia i zachowanie podopiecznego poprzez wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii. Absolwent studiów posiada wiedzę pozwalającą na rozpoczęcie pracy w instytucjach zajmujących się profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości np. w zakładach karnych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, policji i ośrodkach leczenia uzależnień jako pedagog, wychowawca lub kurator.
 • Naukowiec: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z zakresu socjologii i innych kierunków społecznych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska. Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.
 • Specjalista ds. HR – HRowiec: Zawód HRowca można wykonywać po studiach z zakresu ekonomii, zarządzania, socjologii, socjologii stosowanej, zarządzania zasobami ludzkimi i po kierunkach pokrewnych. HRowiec to skrót od nazwy Human Resources. Jest to osoba, która zajmuje się sprawami personalnymi w danej firmie. HRowiec to zawód, w którym pracownik pracuje w dziale Human Resources. Jest to inaczej osoba do spraw personalnych. Współcześnie każda firma jest uzbrojona w dział HR, który zawsze składa się z kilku pracowników: doradcy personalnego, headhuntera, kadr oraz specjalistów od rekrutacji. Celem działu jest zapewnienie obsługi pracowniczej firmie – zarządzanie zasobami ludzkimi. Mówiąc ogólnie, pracując na takim stanowisku należy zajmować się karierą pracowników, relacjami panującymi w firmie, motywowaniem do pracy, a także rozwiązywaniem wielu problemów. Praca HRowca nie polega tylko na przeglądaniu i selekcji CV, jest to szereg skoordynowanych działań mających na celu zarządzanie personelem. Do takich zadań należy: rozliczanie czasu pracy, wysyłanie pism do US i ZUS, doradztwo personalne, rozmawianie z pracownikami oraz motywowanie, kontrolowanie terminów badań oraz zarządzanie urlopami. HRowcem może zostać każda osoba o dużych umiejętnościach społecznych – miękkich. Jednak wraz z profesjonalizacją zawodu powstały kierunki studiów, które odpowiadają potrzeby rozwijającego się rynku pracy. HRowiec może liczyć na szerokie możliwości zatrudnienia. Absolwenci kierunków z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, socjologii mogą podjąć pracę jako wykwalifikowani specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, czy do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, bądź pracownicy obsługi płacowej, działu kadr, administracyjni, czy obsługi biurowej. Wysoko wykwalifikowani specjaliści znajdą zatrudnienie we wszystkich firmach, które rekrutują pracowników. Osoby te nie będą miały problemów ze znalezieniem pracy w bankach, agencjach reklamy, wydawnictwach, agencjach pracy, policji i w wielu innych firmach.
 • Specjalista ds. szkoleń: Szkolenia to ważny obszar HR związany z podnoszeniem kwalifikacji pracowników i nabywaniem przez nich nowych kompetencji. Podczas pracy na stanowisku specjalisty ds. szkoleń będziesz zajmować się diagnozowaniem stopnia wiedzy i umiejętności pracowników do wykonywanych zadań oraz do potencjalnych działań w przypadku awansu albo zmiany ścieżki kariery. Będziesz opracowywać plan szkoleń, przygotowywać założenia (brief) dla trenerów wewnętrznych, zewnętrznych i firm szkoleniowych. Będziesz prowadzić i organizować szkolenia lub czuwać nad ich realizacją. Po szkoleniach zajmiesz się ich ewaluacją (podsumowaniem i formułowaniem wniosków).
 • Marketingowiec: Zawód marketingowca można wykonywać po ukończeniu studiów z zakresu zarządzania i marketingu, politologii, socjologii i innych naukach społecznych. Studia na tych kierunkach mają zwykle praktyczny charakter i dobrze przygotowują do wykonywanego zawodu. Praca marketingowca bardzo często zależy od tego dla jakiej instytucji pracuje. Współcześnie za skuteczną sprzedaż wielu produktów odpowiadają działy marketingu, które to przygotowują to coraz bardziej wymyślne kampanie marketingowe tak aby klienci byli zainteresowani zakupem, nie tylko tu i teraz ale również związali się emocjonalnie z firmą. Pozwala to wówczas na przyciągnięcie do firmy wielu nowych klientów, ale również utrzymanie ich na lata przy sobie. Dzięki temu firma może w trybie długoletnim możliwości swojej sprzedaży i zarządzania portfelem. Dlatego też specjaliści ds. marketingu mają za zadanie jak najlepiej poznać klienta, aby w prawidłowy sposób dostosować do niego kampanię. Aby zostać marketingowcem należy mieć wykształcenie średnie, jednak wraz z rozwojem i profesjonalizacją zawodu coraz częściej wymaga się ukończenie studiów kierunkowych z zakresu zarządzania i marketingu, socjologii, politologii lub kierunków pokrewnych. Przyszli twórcy kampanii reklamowych znajdą zatrudnienie we wszystkich firmach, które oferują swoje produkty oraz agencjach i domach marketingowych. Absolwenci studiów z zakresu zarządzania i marketingu, socjologii i politologii mogą znaleźć zatrudnienie jako marketingowcy, kierownicy i menedżerowie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach usługowych, instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych, biznesie, bankach, urzędach administracji państwowej i samorządowej.
 • Badacz marketingu i komunikacji społecznej – specjalista ds. badań marketingowych: Jako absolwent studiów z kierunków społecznych możesz związać się z aktywnością naukową na uczelni lub w instytucji badawczej związanej z obszarem marketingowo-piarowym. Przy pracy naukowej nieuniknione będą studia doktoranckie (po studiach magisterskich uzupełniających), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z funkcjonowaniem komunikacji społecznej i marketingu.
 • Badacz opinii społecznej – specjalista ds. badania opinii: Absolwenci studiów na kierunkach społecznych mogą związać się z aktywnością naukową na uczelni lub w instytucji badawczej związanej z obszarem badań społecznych. W przyszłej pracy będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa, jego rozwojem i zmianami, które w nim zachodzą. Do głównych zadań badacza należy przygotowanie i opracowanie metody badawczej pod zlecone zagadnienie. Następne przeprowadzenie badania na wskazanej populacji, analiza wyników i publikacja naukowa na temat wniosków z wykonanej pracy. Badania takie przeważnie są na zlecenie instytucji badawczej lub konkretnego podmiotu, czy to politycznego czy prywatnej firmy.

Praca po studiach w Toruniu i w kujawsko-pomorskim

Tak jak wspomnieliśmy, w województwie kujawsko-pomorskim działa około 200 tysięcy firm, dzięki czemu absolwentom tutejszych uczelni dużo łatwiej wejść na rynek pracy i znaleźć dobrze płatne zatrudnienie. Stopa bezrobocia w Toruniu wynosi około 5% i jest niższa niż średnia krajowa, co jest dużym atutem. To pokazuje, jak bardzo atrakcyjny jest tutejszy rynek pracy dla absolwentów szkół wyższych w regionie i nie tylko. W całym województwie kujawsko-pomorskim stopa bezrobocia wynosi obecnie 8,4% i jest nieco wyższa od średniej krajowej. Atutem położenia Torunia jest fakt, że w pobliżu znajdują się takie ośrodki jak Bydgoszcz, czy też województwo pomorskie, gdzie z dyplomami lokalnych uczelni można znaleźć dobrą pracę. W województwie kujawsko-pomorskim znajduje się wiele dużych zakładów pracy, które potrzebują wysokiej jakości specjalistów. Miasto ma bardzo duży potencjał turystyczny. W samym Toruniu do grona największych firm należą takie zakłady jak Neuca S.A. GK, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. GK, Thyssenkrupp Materials Poland S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A. GK, Nova Trading S.A. GK, Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o., czy też Apator S.A. GK. Ponadto w województwie znajdują się takie firmy jak PESA, Atos Poland Global Services Sp. z o.o., Oponeo.pl S.A., Frosta, czy też Schumacher Packaging. Wszystkie z nich mają siedziby w Bydgoszczy. W mniejszych miejscowościach warto zwrócić uwagę na nowoczesne zakłady Anwil i PSH Lewiatan z Włocławka, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Grupę Polomarket z Pakości, UMC Poland z Łysomic, czy też Cronimet z Inowrocławia. Lista tych firm pokazuje, że potencjał rozwojowy województwa jest bardzo duży, a dobrej jakości pracę można znaleźć także w mniejszych ośrodkach. Pomocne w tym będzie ukończenie studiów na lokalnych uczelniach.

Zawód: Kulturoznawca

Zapewne nie raz już słyszałeś o kulturoznawstwie, prawda? Wcale nas to dziwi, gdyż jest do dziedzina naukowa zaliczona do grona elitarnych i prestiżowych. Czym jednak zajmują się adepci tej nauki w swojej codziennej pracy? Kim można zostać po ukończeniu studiów kulturoznawczych? Postanowiliśmy się przyjrzeć nieco bliżej temu zagadnieniu… Czym w ogóle jest kulturoznawstwo? Na początek wypada chyba podać jakąś mądrą

Czytaj więcej »

Zawód: pracownik cywilny w służbie więziennej

Co to jest zawód pracownik cywilny w służbie więziennej — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży pracownik cywilny w służbie mundurowej? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Kim jest pracownik cywilny w służbie więziennej? Pracownik cywilny w służbie więziennej

Czytaj więcej »

Zawód: social media ninja (specjalista ds. social media)

Co to jest zawód social media ninja – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży social media ninja? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód social media ninja?  Zawód social media ninja to nieformalne określenie

Czytaj więcej »

Studia podyplomowe z języka angielskiego

Szukasz innych studiów filologicznych? Gdzie w zdobywać wiedzę na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach stacjonarnych i on-line?

Studia podyplomowe z języka angielskiego

Szukasz innych studiów filologicznych? Gdzie w zdobywać wiedzę na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach stacjonarnych i on-line?

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję