Site logo

Studia wojskowe w Poznaniu

Studia wojskowe | Poznań

Gdzie na studia wojskowe w Poznaniu?

Wszystkie kierunki oficerskie i cywilne z wojskowości i w Poznaniu i Wielkopolsce

List view

Opinie o studiach wojskowych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków wojskowych - mundurowych oficerskich i cywilnych związanych z wojskowością w Poznaniu i Wielkopolsce. Kierunki chemiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

United States Army rangers
Jakie studia?
Joanna Domżał

Rekrutacja na studia wojskowe

Wszystkie zasady rekrutacji na studia wojskowe w Polsce. Gdzie trzeba zgłosić się na studia wojskowe? Jak wygląda rekrutacja do akademii wojskowych? Warunki przyjęć na kierunki

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia związane z bezpieczeństwem w Poznaniu

Szukasz innych studiów związanych z tematyką bezpieczeństwa militarnego i cywilnego? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania związane z bezpieczeństwem.

Akademie wojskowe

Wszystkie uczelnie wojskowe w Polsce, gdzie możesz iść na studia oficerskie.

Czy warto iść na studia wojskowe w Poznaniu i Wielkopolsce?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z Wojskiem Polskim i wojskowością na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia wojskowe w pigułce

Co warto wiedzieć o wojskach kierunkach mundurowych i cywilnych studiach wojskowych? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych ze studiami wojskowymi: mundurowymi, czy wojskowością – kierunkami cywilnymi np. obronnością, wojskoznawstwem, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia wojskowe – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to są studia wojskowe, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane ze studiami wojskowymi mundurowymi dostępne są na jednolitych oficerskich studiach magisterskich (5 lat), natomiast kierunki cywilne z wojskowości na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3,5 toku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Zacznijmy od samej definicji wojska (inaczej armii, sił zbrojnych), według której wojsko to siły i środki danego państwa służące zabezpieczeniu własnych interesów, a także do prowadzenia walki, obrony, czy zniechęcania przeciwników do ewentualnych incydentów militarnych. Do realizacji tych celów służą odpowiednio wyszkolone kadry: wojsko i służby, a także pracownicy cywilni. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak geografia polityczna, architektura obronna, terroryzm, stany nadzwyczajne, dowodzenie oddziałami lądowymi, morskimi, powietrznymi, sztuka wojenna, strategie ofensywy i defensywy, koordynowanie działań militarnych, rodzaje broni, ekonomika i logistyka wojny. Wybierając studia mundurowe, pamiętaj, że decydujesz się na kształcenie ogólne oraz wojskowe, aby zostać po studiach oficerem. W czasie studiów otrzymasz na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe. A po ukończeniu nauki będzie czekać na ciebie praca w formie przydziału np. do korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.
Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności z zakresu studiów wojskowych masz do wyboru.

Studia oficerskie (mundurowe): Studia wojskowe w ścisłym znaczeniu to studia oficerskie, kształcące przyszłą kadrę dowódczą Wojska Polskiego. Mogą je prowadzić wyłącznie pięć państwowych, wojskowych szkół wyższych podległych pod Ministerstwo Obrony Narodowej: Akademia Sztuki Wojennej (dawna Akademia Obrony Narodowej) w Warszawie, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa (tzw. Szkoła Orląt) w Dęblinie, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Student takiej szkoły nazywa się “chorążym”. Studia mundurowe w każdej akademii wojskowej prowadzone są wyłącznie w trybie studiów jednolitych magisterskich (5 lat nauki, a w przypadku mundurowego kierunku lekarskiego – 6 lat nauki). Absolwenci dostają tytuł magistra inżyniera i promocję na podporucznika – pierwszy stopień oficerski (w przypadku AMW w Gdyni – porucznika marynarki). Nie istnieje jednak coś takiego, jak “kierunek oficerski studiów”. Wszystkie uczelnie prowadzą przygotowanie do zawodu oficera łącząc przygotowanie do dowodzenia oddziałami i pododdziałami kształcąc z kompetencjami w konkretnych obszarach wiedzy i umiejętności dostosowanych do warunków i potrzeb sił zbrojnych. Możesz więc kształcić się na kierunkach akademickich “ubranych w mundur”, w takich obszarach wiedzy jak budownictwo (inżynieria wojskowa, infrastruktura obronna), chemia (ochrona przed skażeniami), elektronika i telekomunikacja (eksploatacja systemów łączności, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, radiolokacja, radionawigacja, metrologi), geodezja i kartografia (pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej, rozpoznanie obrazowe, meteorologia), informatyka (kryptologia, systemy informatyczne, sieci teleinformatyczne, morskie systemy informatyczne, inżynieria bezpieczeństwa, kryptologia i cyberbezpieczeństwo (cyberobrona, bezpieczeństwo cybernetyczne, bezpieczeństwo informacyjne, systemy kryptograficzne), kierunek lekarski (kształcenie wojskowo-lekarskie), logistyka (logistyka wojskowa), lotnictwo i kosmonautyka (pilotaż statku powietrznego, bezzałogowe statki powietrzne, eksploatacja statków powietrznych, awionika, samoloty i śmigłowce, uzbrojenie lotnicze), mechanika i budowa maszyn (maszyny inżynieryjne, specjalność czołgowo-samochodowa, eksploatacja siłowni okrętowych), mechatronika (uzbrojenie i elektronika, radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, artyleria rakietowa), nawigacja (eksploatacja okrętowych systemów pokładowych), systemy informacyjne w bezpieczeństwie (cybrebezpieczeństwo), zarządzanie (dowodzenie).

Wojskowość (wojskowe studia cywilne): Poza studiami oficerskimi uczelnie wojskowe prowadzą studia cywilne. Można po nich szukać pracy jako personel cywilny Wojska Polskiego. Tacy pracownicy nie mają obowiązków, ani przywilejów przynależnym oficerom, ani nawet innym żołnierzom zawodowym (np. możliwości szybszej emerytury). Jednak praca w obsłudze sprzętu zmechanizowanego, administracji wojskowej albo innych usług na rzecz umundurowanych obywateli RP może kusić stabilnością i poczuciem dumy. Ukończenie specjalności uwzględniającej specyficzne warunki i potrzeby wojska dają kompetencje zarówno cenione na wolnym rynku pracy, jak i w jednostkach Wojska Polskiego oraz instytucjach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Jednak nie ukrywajmy – dla wielu studentów podjęcie studiów na kierunkach cywilnych wiąże się z możliwością “przeskoczenia” w trakcie nauki na kierunek “mundurowy”. Studia związane z wojskowością prowadzone są nie tylko na akademiach wojskowych. Jednak tam ścieżki kształcenia bardziej wskazują na studia “o wojsku”, niż dla “wojska”. Można się po nich stać specjalistą-teoertykiem tematyki wojskowej, nabyć kompetencje z historii wojskowości, taktyki i strategii militarnej oraz ze znajomości współczesnych sił i konfliktów zbrojnych. Nie jest to jednak regułą, bo zdarzają się także kierunki na uczelniach cywilnych kształcących ekspertów i specjalistów do korpusu pracowników cywilnych Wojska Polskiego.

Obronność: Kierunek studiów Obronność należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych, a także w wybranych obszarach humanistycznych i obejmuje problematykę obronną państwa w zakresie systemu obronnego państwa, teorii sztuki wojennej, tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu. Przedmiotem badań obronności są przygotowania obronne państwa, organizacja i rozwój systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych, a także organizacja oraz prowadzenie działań obronnych. Studenci omawiają zagadnienia i praktyki stosowane przy organizacji operacji wojskowych, wsparcia przez siły zbrojne systemu reagowania kryzysowego państwa, przygotowania obronnego społeczeństwa, edukacji obronnej, dowodzenia oraz szkolenia wojsk, doktryny, koncepcje oraz systemy militarne innych państw i sojuszy polityczno-militarnych, sposoby podejść oraz kulturowe, społeczne, polityczne, historyczne i ekonomiczne konteksty obronności. Studenci na kierunku obronność, opanowują podstawy teoretyczne z zakresu nauk o obronności i nauk pokrewnych, zdobywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i przeciwdziałania zagrożeniom, poznają uwarunkowania funkcjonowania instytucji narodowych w aspekcie militarnym i pozamilitarnym oraz istotę Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego.

Wojskoznawstwo: Studiowanie Wojskoznawstwa to propozycja dla miłośników militariów oraz tych, którym marzy się praca w mundurze. Absolwenci Wojskoznawstwa po ukończeniu tych studiów mogą liczyć na pracę w wojskowych muzeach, instytucjach badawczych, a także w strukturach administracji państwowej i samorządowej. Program studiów na wojskoznawstwie obejmuje trzy grupy zajęć, które dotyczą wzajemnie uzupełniających się zagadnień związanych z historią, bezpieczeństwem wewnętrznym, a także zarządzania kryzysowego. W trakcie studiów do grupy zajęć podstawowych należą takie przedmioty jak: współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, prawne podstawy funkcjonowania polskich sił zbrojnych, prawne podstawy funkcjonowania polskich organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyszukiwanie i przetwarzanie elektronicznych źródeł informacji, geografia historyczna. Druga grupa zajęć to zajęcia kierunkowe. Wśród nich znajdują się bloki zajęć poświęconych rozwojowi sztuki wojennej od starożytności do czasów współczesnych, a poza tym m.in. zajęcia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, geografii wojennej, kartografii i nawigacji satelitarnej, sił zbrojnych współczesnego świata, współczesnych konfliktów lokalnych i zwalczania terroryzmu, bronioznawstwa, munduroznawstwa, weksylologii, falerystyki, a także architektury obronnej i współczesnej inżynierii wojskowej. Trzecia grupa przedmiotów na to zajęcia wybierane przez studenta spośród zaproponowanych wykładów lub ćwiczeń. Część tej grupy stanowią przedmioty z zakresu historii wojskowej. Oprócz nich znajdują się tam takie przedmioty jak: bezpieczeństwo granic państwowych, policja w Polsce, ochrona praw człowieka, komunikacja społeczna, współczesna technika wojskowa i policyjna, współczesne służby ochrony porządku publicznego, misje stabilizacyjne i pokojowe na świecie, elementy promocji i autoprezentacji, ochrona informacji, techniki statystyczne i symulacje w bezpieczeństwie międzynarodowym oraz podstawy zarząd

Studia w Poznaniu i Wielkopolsce

Poznań to zdecydowanie jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce i jednocześnie bardzo ważne miasto pod kątem gospodarczym. Obecnie każdego roku w Poznaniu i Wielkopolsce studiuje około 112 tysięcy osób. Rokrocznie ponad 30 tysięcy absolwentów opuszcza mury szkół wyższych. Kandydaci na studia mogą wybierać z szerokiej oferty studiów uczelni państwowych oraz prywatnych, co pozwala na wybór kierunku i rodzaju studiów, które będą idealnie dopasowane do ich potrzeb. Szeroka oferta obejmuje zarówno studia pierwszego stopnia licencjackie i inżynierskie oraz jednolite studia magisterskie lub studia magisterskie drugiego stopnia. Atutem Poznania i okolic jest to, że pracę oferuje tu ponad 114 tysięcy firm. Absolwenci nie mają większych problemów z zatrudnieniem w województwie, ale również są poszukiwani jako dobrze przygotowani pracownicy poza regionem. Dyplom wielkopolskich uczelni zdecydowanie to umożliwia.

Poznań to nie tylko oferta studiów, ale także bogata infrastruktura rozrywkowa. W mieście znajduje się ponad 40 parków i terenów zielonych, w których można odpocząć między zajęciami. Warto wybrać się na spacer na poznańską Maltę. Miasto oferuje wiele atrakcji wieczornych, dzięki czemu studenci zazwyczaj znajdą coś dla siebie.

Uczelnie prywatne oraz filie uczelni państwowych i prywatnych usytuowane są w takich wielkopolskich miastach jak: Gniezno, Kalisz, Trzcianka, Piła, Wągrowiec, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Konin i Nowy Tomyśl. Dzięki temu potencjalni studenci mogą zdecydować się również na studiowanie w mniejszych ośrodkach miejskich w województwie wielkopolskim. Według statystyk, w mniejszych miastach w Wielkopolsce studiuje dodatkowo 11 tysięcy osób.

Studia podyplomowe o wojsku i dla wojskowych w Poznaniu i Wielkopolsce

Gdzie w Poznaniu i Wielkopolsce zdobywać podyplomowo wiedzę o wojsku i bezpieczeństwie - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach wojskowych

Zastanawiasz się, jakie są perspektywy pracy po skończeniu chemii na poznańskich i wielkopolskich uczelniach?

Praca po studiach wojskowych

Studia oficerskie przygotowują do służby na stanowiskach dowódczych i specjalistycznych w Wojsku Polskim, a studia cywilne związane z wojskowością do pracy na stanowiskach przeznaczonych dla cywili w oddziałach WP i strukturach militarnych oraz w otoczeniu wojska – w służbach publicznych, nauce o bezpieczeństwie wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym. Po studiach wojskowych możesz także myśleć oraz innych służbach mundurowych: policji, straży granicznej, straży pożarnej, straży gminnej. To ciekawa ścieżka kariery także dla żołnierzy-emerytów, którym przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury, kiedy są jeszcze w tzw. “wieku produkcyjnym”, gdzie w innych zawodach pracownicy są w szczytowych możliwościach zawodowych.

Zawód: oficer Wojska Polskiego: Po studiach oficerskich rozpoczynasz karierę wojskową na pełniąc funkcję dowódczą, przywódczą i menedżerską w jednostkach wojskowych w ramach Sił Zbrojnych RP oraz innych strukturach militarnych. Zaczynasz służbę zaraz po studiach w stopniu podporucznika – pierwszy stopień oficerski (w przypadku AMW w Gdyni – porucznika marynarki). Później wraz z rozwojem kariery w wojsku możesz awansować na kolejne stopnie oficerskie – aż do stopnia generała (admirała) i obejmować coraz bardziej odpowiedzialne funkcje.W zależności od ukończonej uczelni, kierunku studiów oraz przydziału z Ministerstwa Obrony Narodowej – będziesz służyć w jednym z sześciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej: Wojskach Lądowych, Siła Powietrznych, Marynarce Wojennej, Wojskach Specjalnych, Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni lub Wojskach Obrony Terytorialnej. Jako oficer w Wojskach Lądowych możesz służyć w Wojskach Pancernych i Zmechanizowanych, Aeromobilnych, Rakietowych i Artylerii, Obrony Przeciwlotniczej, Inżynieryjnych, Chemicznych, Rozpoznania i Walki Elektronicznej, Łączności i Informatyki oraz jednostkach wsparcia logistycznego. Jako oficer Marynarki Wojennej będziesz służyć na okrętach wojennych, w pomocniczych jednostkach pływających, Lotnictwie Marynarki Wojennej, w jednostkach obrony przeciwlotniczej, stacjach radiolokacyjnych i jednostkach systemów dowodzenia. Jako oficer Sił Powietrznych możesz służyć w Wojskach Lotniczych, Wojskach Obrony Przeciwlotniczej i Wojskach Radiotechnicznych. W ramach Wojsk Specjalnych możesz zostać oficerem w jednej z takich jednostek wojskowych, jak Agat (Gliwice), Formoza (Gdynia), Grom (Warszawa m.in. dowództwo, Gdańsk), Nil (Kraków), Jednostce Wojskowej Komandosów (Lubliniec) lub 7 Eskadrze Działań Specjalnych (Powidz). Jako oficer w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni będziesz zajmować cyberbezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze militarnym. Jako oficer Wojsk Obrony Terytorialnej będziesz służyć w jednej z brygad i batalionów regionalnych lub działających na mniejszym terenie (jak np. brygada stołeczna operująca w aglomeracji warszawskiej). Będziesz dowodzić żołnierzami-ochotnikami, którzy działają w ramach systemu obronnego kraju, odbywając szkolenia wojskowe oraz uczestnicząc w akcjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym np. ze wsparciem podczas klęsk żywiołowych.

Pracownik cywilny Wojska Polskiego: Wojsko Polskie poza żołnierzami daje pracę także cywilom. Pracują na różnych stanowiskach związanych ze wsparciem dla zadań militarnych, np. w medycynie wojskowej (np. pielęgniarki), logistyce i transporcie, administracji (w tym księgowości, kadrach i płacach), w szkolnictwie wojskowym. Na pewno ukończenie kierunków związanych z wojskowością, ale i innych kierunków cywilnych jest atutem w staraniach o pracę w korpusie pracowników cywilnych Wojska Polskiego.

Specjalista ds. bezpieczeństwa: Zarówno po mundurowych studiach oficerskich (np. na wcześniejszej emeryturze wojskowej), jak i po cywilnych studiach związanych z wojskowością możesz szukać pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa w służbach cywilnych związanych z wojskowością: np. w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, zespołach ds. reagowania kryzysowego, jednostkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, firmach i instytucjach rządowych dbających o ochronę danych wrażliwych w różnego typu.

Ekspert z wojskowości: Uzyskana podczas studiów wojskowych wiedza będzie przydatna w przypadku podjęcia pracy w instytucjach lub organizacjach prowadzących działalność w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego, w mediach lub ich strukturach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa oraz jako wykładowca na uczelniach wojskowych oraz kierunkach cywilnych, gdzie liczy się wiedza z wojskowości (np. studia historyczne, kierunki z bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego i międzynarodowego, studia ze stosunków międzynarodowych, politlogia).

Rynek pracy w Poznaniu i Wielkopolsce

Rynek pracy w Poznaniu jest bardzo atrakcyjny dla absolwentów uczelni. Wiele szkół wyższych stara się utrzymywać dobre relacje z kluczowymi pracodawcami w regionie, co ułatwia studentom płynne wejście na rynek pracy. W samym Poznaniu działa około 114 tysięcy firm. Na koniec 2020 roku stopa bezrobocia w Poznaniu wynosiła 2,1%, a stopa bezrobocia w całym województwie 3,7%. To doskonały wynik, który jest dużo niższy niż średnia krajowa i plasuje się w czołówce w całej Unii Europejskiej. Właśnie dlatego wielu kandydatów wybiera Poznań na miejsce studiowania.

Największe firmy z siedzibą w Poznaniu to Enea S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o. o., Grupa Muszkieterów, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Kompania Piwowarska S.A, Selgros Sp. z o. o., Żabka Polska S.A., Arctic Paper S.A., Bridgestone Poznań Sp. z o. o., Komputronik S.A., czy Exide Technologies. Ponadto w mniejszych miejscowościach w regionie znajdują się siedziby Jeronimo Martins Polska S.A. (właściciel Biedronki), Grupa Eurocash, Lidl Polska, Imperial Tobacoo Polska S.A., Grupa Raben, PBG S.A., MAN Bus Sp. z o. o., czy Solaris Bus & Coach S.A. To tylko największe z firm, które cały czas potrzebują wysokiej klasy specjalistów różnych kierunków studiów. Zatrudnienie znajduje wielu absolwentów kierunków technicznych, humanistycznych, związanych z marketingiem i nowymi mediami, chemicznych, logistycznych i nie tylko. W Wielkopolsce bardzo wysoko rozwinięta jest kultura rolna, co zauważycie w nowoczesnych gospodarstwach. Ponadto to doskonałe miejsca do znalezienia pracy, jeszcze w trakcie studiowania. Pod tym kątem oferta dla studentów w Poznaniu i w województwie wielkopolskim jest naprawdę bardzo atrakcyjna, a niska stopa bezrobocia sprawia, że coraz więcej osób chce podjąć studia w tym regionie Polski.

Studia wojskowe - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania kierunków wojskowych. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję