Site logo

Rekrutacja na studia wojskowe

Wszystkie zasady rekrutacji na studia wojskowe w Polsce. Gdzie trzeba zgłosić się na studia wojskowe? Jak wygląda rekrutacja do akademii wojskowych? Warunki przyjęć na kierunki oficerskie i cywilne.

Nowe zasady przyjęć na studia wojskowe (mundurowe)

‘Soldiers marching

Od lutego 2022 r. obowiązuje nowy tryb rekrutacji na studia kształcące oficerów Wojska Polskiego. Zostały wprowadzone następujące zmiany:

 • Wcześniej na studia mundurowe rekrutowały bezpośrednio uczelnie wojskowe, poprzez własny system IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Teraz rejestrujesz się centralnie przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego www.zostanzolnierzem.pl
 • Rekrutacją wcześniej zajmowały się wyłącznie uczelniane działy promocji poszczególnych uczelni. Teraz system rekrutacji jest dwuetapowy, prowadzą go najpierw WCR – regionalne wojskowe centra rekrutacji, a potem działy rekrutacji danej uczelni (w tym egzaminy i testy sprawnościowe), a później ponownie WCR w zakresie badań lekarskich.
 • Zmianą istotną jest to, że zanim przystąpisz do faktycznej rekrutacji, musisz złożyć wiosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Będziesz ją pełnić w ramach kształcenia w uczelni wojskowej przez pierwszy rok. Od drugiego roku studiów będziesz pełnić zawodową służbę wojskową.
 • Kiedyś można było brać udział w rekrutacji nawet na wszystkie cztery uczelnie wojskowe. Teraz można wybrać nie więcej niż dwie akademie – jedną główną i uczelnię drugiego wyboru.

Gdzie rekrutacja na studia wojskowe?

Closeup shot of soldiers wearing uniforms standing in lines

Rekrutację na studia oficerskie prowadzą wyłącznie akademie wojskowe podlegające Ministerstwu Obrony Narodowej.

Limit miejsc na kierunki wojskowe

Ile osób będzie przyjęte na studia mundurowe na danej uczelni, na określonym kierunku, na dany rok akademicki określa Minister Obrony Narodowej. W roku akademickim 2023/24 limit wynosi w sumie 2040 miejsc.

Gdzie na studia oficerskie?

Obecnie w Polsce mamy cztery uczelnie prowadzące studia wojskowe podlegające pod Ministerstwo Obrony Narodowej.

Akademie wojskowe

Co zrobić, żeby dostać się na studia wojskowe

Jeśli chcesz studiować na kierunkach wojskowych mundurowych, musisz:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • zdać maturę,
 • nie być karana/y sądownie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • mieć ukończone 18 lat w dniu powołania do służby wojskowej pełnionej w czasie studiów,
 • przejść proces rekrutacji na kierunki wojskowe,

Zasady rekrutacji na studia wojskowe

cropped shot of soldiers in military uniform practicing in obstacle run on range

Rekrutacja na studia wojskowe jest dwuetapowa. Można jednocześnie zgłaszać się na studia na maksymalnie dwóch akademiach. Pierwszy etap to rekrutacja w WCR (wojskowe centrum rekrutacji), a drugi to rekrutacja w systemach IRK (internetowej rejestracji kandydatów) poszczególnych uczelni.

Rekrutacja na studia wojskowe w WCR

 • załóż konto w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego www.zostanzolnierzem.pl
 • potwierdź je w swoim e-mailu,
 • uzupełnij dane osobowe w swoim koncie na portalu rekrutacyjnym Wojska Polskiego, wskaż to WCR – Wojskowe Centrum Rekrutacji, które jest najbliższe Twojego miejsca zamieszkania,
 • czekaj na kontakt telefoniczny lub mejlowy z WCR po weryfikacji danych osobowych,
 • otrzymasz skierowanie z wojskowego centrum rekrutacji (WCR) na badania psychologiczne,
 • złóż wnioskek w dowolnie wybranym wojskowym centrum rekrutacji (WCR) o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia do wybranej uczelni wojskowej,
 • dostarcz wymagane dokumenty do WCR (np. życiorys, oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania karnego),
 • zrób badania psychologiczne w miejscu wskazanym przez WCR,
 • po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia psychologicznego, dostaniesz wiadomość, że dalsza procedura rekrutacyjna prowadzona będzie przez wybraną przez ciebie uczelnię wojskową w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

Rekrutacja na studia w lotnictwie wojskowym

W przypadku studiów związanych z pełnieniem służby na stanowiskach pilotów dodatkowo:

 • przechodzisz badania np. w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie
 • po ich przejściu uzyskujesz orzeczenia o zdolności do szkolenia w wybranej specjalności lotniczej,
 • trafiasz na szkolenie sprawdzające predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów np. na urządzeniu symulacji lotu “Selekcjoner”,

Rekrutacja na studia w wojskowe w IRK

 • zarejestruj się do uczelnianego systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w wybranej akademii wojskowej (możesz wybrać maksymalnie dwie uczelnie)
 • wybierz kierunek studiów oficerskich, na które chcesz się rekrutować (możesz na danej uczelni wybrać tylko jeden kierunek studiów),
 • zapłać opłatę rekrutacyjną (wysokość opłaty określa uczelnia),
 • po uzyskaniu wyników egzaminu maturalnego, dopisz je w IRK w swoim koncie kandydata,

Egzaminy do szkoły oficerskiej

 • dostajesz zaproszenie do uczelni wojskowej na sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną oraz egzamin z języka angielskiego, ale tylko dla osób, które nie zdawały języka angielskiego na maturze,

Badania lekarskie w WCR

 • po uzyskaniu pozytywnych wyników sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej, WCR skieruje cię na badania lekarskie, w celu wydania orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej ustalające kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej (badania te odbędą się w uczelni wojskowej),

Przyjęcie na studia wojskowe

Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia komisji lekarskiej oraz wystarczającej liczby punktów rankingowych (z matury, sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej), dostajesz informację o wpisaniu (lub nie) na listę studentów. Jeśli tak – dostajesz powołanie do pełnienia dowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej.

Kiedy składać papiery na studia wojskowe?

Harmonogram rekrutacji na studia wojskowe, zarówno na kierunki oficerskiem jak i cywilne rozpoczyna się w marcu. Od tego momentu można zarejestrować się na studia na kierunki jednolite magisterskie (mundurowe) oraz na kierunki licencjackie i inżynierskie (studia I stopnia) – w systemie mundurowym i cywilnym. Termin zakończenia rekrutacji określa uczelnia.

Co, jeśli nie dostaniesz się na studia wojskowe?

sad soldier in camouflage uniform holding military tag in clenched hands

Jeśli się nie dostaniesz na studia oficerskie ani na studia pierwszego, ani drugiego wyboru:

 • czekasz aż zwolnią się miejsca z listy rezerwowej,
 • możesz wnioskować na na inny kierunek, gdzie jeszcze są wolne miejsca,
 • możesz pozostawić swój wniosek o przyjęcie do zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej i czekać na propozycję WCR, np. na służbę w WOT – Wojskach Obrony Terytorialnej.
 • wycofać z wniosek z WCR i próbować dostać się na uczelnię wojskową za rok.

Rekrutacja na studia cywilne w akademiach wojskowych

Man looking through binocular

Rekrutacja dotycząca studiów cywilnych w uczelniach wojskowych pozostaje bez zmian. Nie dotyczą jej zmiany wprowadzone przez MON w lutym 2022 r. (w przeciwieństwie do studiów mundurowych). Rekrutacja na studia cywilne odbywa się w podobny sposób jak w każdej uczelni publicznej w Polsce.

 • zarejestruj się na stronie Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) i wypełnij ankietę w systemie IRK,
 • wybierz kierunki studiów, które chcesz studiować (każda uczelnia określa ile takich kierunków można wybrać np. maksymalnie trzy kierunki na studiach cywilnych stacjonarnych i trzy kierunki na studiach cywilnych niestacjonarnych), 
 • wnieś opłatę rekrutacyjną na konto wygenerowane w systemie IRK indywidualnie dla ciebie jako kandydata (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, a jej wysokość jest określana przez uczelnię), 
 • uzupełnij konto w systemie IRK o wyniki i/lub oceny będące podstawą naliczenia punktów rankingowych oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady),
 • po ogłoszeniu wyników, w wyznaczonym terminie, dostarcz do Działu Rekrutacji uczelni wymagane dokumenty np. takie jak: kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu.

Poprzednie zasady rekrutacji na studia wojskowe

Army soldiers group on march in muddy field

Do lutego 2022 r. obowiązywał następujący system rekrutacji na studia mundurowe w akademiach wojskowych:

 • rejestracja na stronie Internetowa Rejestracja Kandydatów i wypełnienie tam ankiety,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wygenerowane indywidualnie dla kandydata w systemie IRK,
 • złożenie w uczelni wojskowej dokumentów: wniosku o powołanie do służby wojskowej z kwestionariuszem osobowym (dokumenty podpisane i opatrzone datą), wydrukowanej ankiety osobowej  z IRK,  życiorysu (w formie opisowej, odręcznie podpisany i opatrzony datą), odpisu skróconego aktu urodzenia (oryginału) oraz pisemnej zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • uzupełnienie systemu IRK o wyniki z matury,
 • dostarczenie do uczelni wojskowej kopii świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzanego w uczelni wojskowej i rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów wojskowych oraz motywacji kandydata.

Rekrutacja na studia wojskowe – podstawa prawna

Rekrutację na studia wojskowe regulują:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny; 
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia;
 • Zarządzenie Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia do uczelni wojskowych dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w roku akademickim 2023/2024.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Ogłoszono listę kierunków zamawianych

W poniedziałek, 24 maja 2010 r., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego otrzymają dofinansowanie na realizację „kierunków zamawianych” – strategicznych dla

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję