Site logo

Kierunki kulturowe w Białymstoku

Studia o kulturze Białystok

Gdzie na studia kulturowe w Białymstoku?

Wszystkie studia z kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i etnologii, animacji kultury, filmoznawstwa, teatrologii, muzeologii, ochrony dóbr kulturowych, turystyki kulturowej, zarządzania kulturą, edukacji kulturalnej w Białymstoku i na Podlasiu

List view

Opinie o studiach kulturowych

Poradniki dla przyszłych studentów kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i etnologii, animacji kultury, filmoznawstwa, teatrologii, muzeologii, ochrony dóbr kulturowych, turystyki kulturowej, zarządzania kulturą, edukacji kulturalnej w Białymstoku i na Podlasiu. Kierunki kulturowe okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Etnologia i antropologia kulturowa
Redakcja Studia.pl

Zawód: Antropolog

Antropologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która pełnymi garściami czerpie zarówno z nauk humanistycznych, społecznych, jak i przyrodniczych. W uproszczeniu, rdzeniem zainteresowań antropologa jest kultura i

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia humanistyczne i społeczne w Białymstoku

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z humanistyką i sprawami społecznymi? Sprawdź wszystkie humanistyczno-społeczne kierunki studiowania.

Kierunek kulturoznawstwo - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania kulturoznawstwa. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować kierunki o kulturze w Białymstoku i na Podlasiu?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku z kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i etnologii, animacji kultury, filmoznawstwa, teatrologii, muzeologii, ochrony dóbr kulturowych, turystyki kulturowej, zarządzania kulturą, edukacji kulturalnej na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia o kulturze w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach związanych z kulturoznawstwem, wiedzą o kulturze i sztuce? Jeśli wahasz się, czy studiowanie jednego z kierunków o kulturze, np. kulturoznawstwo, kultura i studia śródziemnomorskie, wschodnioeuropejskie, okcydentalistyka, ochrona dóbr kultury, muzeologia, teatrologia, muzykologia, literaturoznawstwo, wiedza o sztuce, animacja kultury, zarządzanie instytucjami kultury ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia związane z kulturoznawstwem – dowiedz się o nich więcej. 

Sprawdź, co to są studia kulturoznawcze i jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki z kulturoznawstwa dostępne są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Można także poznawać wiedzę o kulturze danego kraju na podyplomówkach dających podstawowe kompetencje kulturoznawcze lub pogłębiające wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Kulturoznawstwo najogólniej rzecz ujmując zajmuje się badaniem kultury zarówno polskiej jak i wybranych obszarów świata. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy na temat wybranych dziedzin kultury i umiejętności analizy, a także interpretacji zjawisk oraz tekstów kultury, tych współczesnych, jak i z przeszłości. Studia z kulturoznawstwa mają charakter interdyscyplinarny uzyskasz zatem na nich wiedzę zarówno z nauk humanistycznych jak i społecznych. Studia są przeznaczone dla pasjonatów. Celem nauki w kulturoznawstwie jest kształtowanie świadomego odbiorcy, czy interpretatora kultury oraz aktywnego twórcy, czy animatora kultury. Podczas wykładów i warsztatów zyskasz wiedzę z zakresu m.in. historii filozofii, historii kultury, historii sztuki, historii filmu, teatru, socjologii kultury, wiedzy o literaturze, technik konserwatorskich, wystawiennictwa, ochrony zabytków, czy archeologii. Studenci w ramach nauki odwiedzają także wystawy, galerie, teatry i muzea, gdyż ważnym elementem kulturoznawstwa jest badanie dzieł sztuki, utrwalonych na różnorodnych materiałach i nośnikach. Na pewno interesuje Cię, jakie drogi kształcenia masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na obszar, jakim będziesz się zajmować (muzeologia, wiedza o teatrze) lub w region, którego kulturę będziesz zgłębiać (kultura śródziemnomorska, okcydentalistyka, studia śródziemnomorskie, studia wschodnioeuropejskie). Absolwenci kierunków kulturoznawczych pracują w instytucjach kultury, muzeach, instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach związanych z turystyką.


Kulturoznawstwo: Przedmiot studiów, sprawia wrażenie rozmytego i niesprecyzowanego. Z tej pozornej wady można uczynić bardzo wielką zaletę. Student tego kierunku ma niezwykle szerokie możliwości specjalizacyjne. Na swojej uczelni znajdzie profesorów, którzy prowadzą prace dyplomowe w bardzo różnych zakresach, takich jak film, kultura popularna, komunikacja, czy fotografia. Praktycznie wszystko, co wytwarza człowiek w formach materialnych i niematerialnych może stać się przedmiotem zainteresowania kulturoznawcy. Studia na tym kierunku to przedłużenie licealnej nauki przedmiotów humanistycznych. Odwieczny dylemat treści i zakresu, w wypadku kulturoznawstwa można przedstawić analizując dwie relacje. W ramach nauki bardzo ogólnej dziedziny, zyskuje się bardzo szeroką wiedzę humanistyczną. Wiemy jednak, że objętość tworzy się poprzez iloczyn dwóch wymiarów – szerokości i wysokości, choć w wypadku wiedzy łatwiej mówić o głębokości. Ogólne studia to szeroka i raczej płytka wiedza. Studia specjalistyczne to wiedza w bardzo wąskim zakresie, za to niezwykle głęboka, wnikliwa i szczegółowa. Przejdźmy do charakterystyki samych studiów. Bardzo trudno byłoby wymienić lub sensownie uporządkować wszystkie przedmioty na studiach. Każda uczelnia samodzielnie tworzy program studiów. Nauka na kulturoznawstwie to uczestnictwo w seminariach, wykładach i ćwiczeniach, które realizowane są na terenie uczelni. Studenci w ramach nauki odwiedzają także wystawy, galerie, teatry i muzea.

Antropologia mniejszości narodowych: Studia na kierunku antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych stanowią alternatywną propozycję wobec studiów historycznych, gdyż ukierunkowują na poznawanie dziejów wybranych regionów zamieszkałych przez wielonarodowościowe i wieloetniczne społeczności, a także na historię rozwoju ruchów polonijnych i polskich poza granicami Polski. Program tych studiów pozwala na zajmowanie się problemami funkcjonowania mniejszości narodowych i społeczności lokalnych we współczesnym świecie.

Etnologia: Trzeba dość otwarcie przyznać, że studia na kierunku etnologia nie są przysłowiowym rozbiciem banku. Praca w tym zawodzie wiąże się z mozolnymi i szczegółowymi badaniami przekazów, śladów kulturowych, języka, pozostałości minionej i obecnej codzienności ludzi, którzy tworzyli lub tworzą daną grupę etniczną. Praca etnologa może mieć więc charakter badawczy lub dydaktyczny, a więc związany z przekazywaniem wiedzy. Student etnologii nie powinien mieć braków i luk w wykształceniu humanistycznym. Dlatego, planując naukę na tym kierunku, należy pilnie uczyć się historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i geografii. Oczywiście wybór przedmiotów maturalnych powinien być uzależniony od preferencji komisji kwalifikacyjnej na uczelni, którą wybrałeś. Przyszły etnolog musi mieć rozległą wiedzę o swojej dziedzinie, dlatego w programie studiów znajdują się przedmioty z różnych zakresów. Można tu wyliczyć etnografię, antropologię, nauki o folklorze, etnolingwistykę, historię, filozofię kultury i wiele innych dziedzin, które składają się na narzędzia badawcze dziedzictwa kulturowego.

Ochrona dóbr kultury: Kultura bywa określana jako ogół materialnych i niematerialnych wytworów ludzkości. Mniej naukowa, ale zarazem o wiele więcej mówiąca definicja stanowi, że “kultura to przeszłość, żyjąca w teraźniejszości”. Świadectwa dziejów wymagają ochrony. Kruche i nietrwałe zabytki kultury materialnej odżywają na nowo w rękach konserwatorów, muzealników i specjalistów w zakresie ochrony dóbr kultury. Ktoś w końcu musi zadbać o to, aby przeszłość była znana jak najdłużej. Najistotniejsze przedmioty w szkole średniej, przygotowujące do studiów, należą do grupy treści humanistycznych. Z pewnością przyda się język polski, choć najistotniejsze wydają się być historia oraz wiedza o społeczeństwie. Koniecznie sprawdź ogłoszenia komisji rekrutacyjnej w uczelni, którą wybrałeś, dzięki temu dowiesz się, które z przedmiotów najkorzystniej wybrać na rozszerzony egzamin maturalny. Studia są niezwykle ciekawe! Obok wykładów i ćwiczeń studenci muszą zrealizować zajęcia i praktyki w pracowniach konserwatorskich, samodzielnie przygotowywać projekty ochrony zabytków oraz aktywnie uczestniczyć w zadaniach realizowanych grupowo. Częste wizyty w muzeach i galeriach są niezbędne do tego, by dobrze zrozumieć istotę tego kierunku. Każda uczelnia układa program studiów w sposób niezależny, można jednak odnaleźć pewne prawidłowości.

Kultura śródziemnomorska: Kierunek studiów kultura śródziemnomorska daje wiedzę naukową o krajach, narodach kulturach i religiach basenu Morza Śródziemnego, która obejmuje aspekty historyczne, filologiczne, kulturowe, religijne, polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem takich gałęzi nauki, jak: historia, filozofia, literatura, sztuki piękne, religiologia, kultura, judaizm, prawo, a także teologia. Przedmiotem studiów na tym kierunku jest kolebka świata starożytnego i tym samym europejskiej cywilizacji.
Przedmioty na kierunku kultura śródziemnomorska to m.in.: geografia Śródziemnomorza, literatura łacińska, historia starożytnej Grecji, historia starożytnego Rzymu, filozofia starożytna, historia sztuki antycznej, mitologia grecka, języki i pisma Śródziemnomorza, retoryka, kompozycja wypowiedzi pisemnej, dziedzictwo średniowiecznej Europy, symbolika średniowieczna, recepcja antyku. Studenci kultury śródziemnomorskiej uczą się również języków klasycznych – łaciny i greki oraz jednego z trzech języków nowożytnych – włoskiego, hiszpańskiego lub nowogreckiego.

Krajoznawstwo i turystyka historyczna: Krajoznawstwo i turystyka jest interdyscyplinarnym kierunkiem, łączącym wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno-prawnych. Studia te odpowiadają na wzrastające wymagania klientów wobec organizatorów imprez turystycznych i krajoznawczych, zarówno co do jakości, jak i różnorodności oferty. Po co tak naprawdę ludzie wyjeżdżają na wycieczki? Przede wszystkim po to, aby odwiedzić ciekawe miejsca, poznać jego historię. Jako absolwent tego kierunku, jak nikt inny zaprezentujesz historię każdego miejsca.

Muzeologia: Studia na kierunku muzeologia należą do nowego typu studiów interdyscyplinarnych, których zadaniem jest kształcenie ludzi otwartych na dialog różnych specjalności i potrafiących zarządzać złożonymi instytucjami kultury i nauki. Działalność muzeologii zakłada szeroką współpracę z najważniejszymi ośrodkami muzealnymi i muzeologicznymi w Polsce i na świecie. Kandydaci na te studia powinni na maturze wybrać przedmioty humanistyczne.

Okcydentalistyka: Jeżeli jesteś humanistą z krwi i kości szukającym ciekawych studiów, to nie możesz przegapić okcydentalistyki. Nowy kierunek wyrósł tuż pod twoim nosem. Polska jest jedynym krajem w Europie (a może i na świecie), który oferuje tego typu studia. Czym jest okcydentalistyka? Najprościej rzecz ujmując to wiedza na temat Cywilizacji Zachodu, jej historii, kultury, sztuki, wierzeń, obyczajów, osiągnięć, wpływów, wzlotów i upadków. Możesz się z nią zapoznać w formie przystępnej i atrakcyjnej zarazem. Okcydentalistyka to studia nowatorskie pod wieloma względami. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że kształcą kompleksowo i wielowymiarowo, łącząc różne dziedziny humanistyki w jedną spójną całość. Po drugie dają możliwość rzetelnej i krytycznej analizy zjawisk zachodzących na przestrzeni wieków w zachodniej części świata. Po trzecie pozwalają poznawać mechanizmy będące wytworem zachodniej cywilizacji, a funkcjonujące do dziś w wielu dziedzinach życia. Po czwarte umożliwiają przełożenie wiedzy na praktykę i zdobycie umiejętności, bardzo cenionych na rynku pracy. Wreszcie zachęcają do ciągłego rozwoju oraz kreatywności. Co zrobić, żeby dostać się na te studia? Preferowane przedmioty na maturze to: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz język nowożytny. Dodatkowe bonusy maturzysta zyska za historię sztuki, język łaciński i kulturę antyczną, język grecki i kulturę antyczną, drugi język obcy nowożytny.
Zajęcia na studiach to miks teorii z praktyką, istny kogel-mogel naukowy. Z jednej strony filozofia, historia, religioznawstwo, sztuka, etnografia, archeologia, z drugiej zaś grafika, design, komunikacja interpersonalna, muzyka, elementy gier i zabaw. Większość zajęć w postaci debat, warsztatów i dyskusji. Zaliczenia zaś w formie projektów! Jeśli masz otwarty umysł i chcesz rozwijać swoje zainteresowania, śmiało otwieraj drzwi z napisem okcydentalistyka. Za nimi spotkasz wspaniałych wykładowców, którzy opowiedzą np. o paleografii, dyplomatyce i heraldyce; zaprzęgną twój umysł do pracy na najwyższych obrotach, ale także dadzą dużo swobody. Bo na okcydentalistyce to student wybiera przedmioty, których najbardziej chcesz się uczyć!

Studia śródziemnomorskie: Studia śródziemnomorskie pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Program nauczania na tym kierunku umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniające teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym. Studenci kierunku studia śródziemnomorskie uczą się rozumienia specyfiki interdyscyplinarnego podejścia do analizowanych zjawisk i poznają metodologię badań związanych ze studiami nad kulturą. Oprócz tego potrafią interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu.

Studia wschodnioeuropejskie: Studia wschodnioeuropejskie przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią. Studia umożliwiają poznanie wybranego regionu w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Studia na tym kierunku to także szansa na poznanie nawet kilku języków wschodnioeuropejskich. Otwarty umysł, talent do nauki języków, a także ugruntowana wiedza z zakresu historii i kultury to profil idealnego kandydata. Program nauczania obejmuje zagadnienia ogólne takie jak: wiedza o kulturze, sztuce i literaturze w Europie Wschodniej, historia powszechna najnowsza, systemy polityczne, stosunki międzynarodowe, wiedza o społeczeństwie, strukturach i procesach społecznych, teoria polityki, ekonomia, wiedza o narodach i problemach etnicznych w Europie Wschodniej oraz zagadnienia kierunkowe: geografia Europy Wschodniej, dzieje Europy Wschodniej, wiedza o systemach prawnych w państwach wschodnioeuropejskich, Europa Wschodnia w stosunkach międzynarodowych, stosunki polityczne w państwach Europy Wschodniej, wiedza o religiach i związkach wyznaniowych w Europie Wschodniej, gospodarka w Europie Wschodniej, administracja publiczna w państwach wschodnioeuropejskich, polityka zagraniczna państw wschodnioeuropejskich, polityka wewnętrzna w państwach wschodnioeuropejskich.

Wiedza o teatrze: Wiedza o teatrze to kierunek dla pasjonatów teatru (dramatu) oraz często – alternatywny wybór dla osób które nie dostały się na wydział aktorski. Łączy wykształcenie humanistyczne ze znajomością zagadnień sztuk przedstawiających i świata widowisk – szczególnie teatru. Na praktyczny wymiar programu studiów składa się wiedza o zarządzaniu kulturą i jej finansowaniu, o zróżnicowaniu obiegów kulturowych, o perswazji językowej i wizualnej. Program obejmuje także praktyki zawodowe realizowane w instytucjach teatralnych, filmowych, medialnych. Program studiów na kierunku wiedza o teatrze obejmuje w pierwszym rzędzie zagadnienia zogniskowane wokół problematyki teatrologicznej, filmoznawczej, medioznawczej oraz związanej z antropologią widowisk. Składa się nań kanon wiedzy z historii teatru, filmu i mediów (fotografii, mediów cyfrowych, Internetu), wzbogacony w wymiarze teoretycznym o zagadnienia współczesnej filozofii (m.in. koncepcje panoptyzmu, społeczeństwa spektaklu, symulakrów), refleksję socjologii interakcyjnej (człowiek jako aktor w spektaklu społecznym) i kulturoznawstwa (zagadnienia kultury popularnej).

Animacja kultury: Studia te adresowane są do osób, które interesują się zdobyciem wiedzy, pozwalającej na upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym oraz publicznych placówkach oświatowych. Dobrego animatora kultury musi cechować twórczość, tolerancyjność, logiczne myślenie, opanowanie oraz świetny kontakt z ludźmi. Słuchacze w trakcie studiów poznają podstawy zarządzania i finansowania kultury, zdobędą umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na rozwój instytucji kultury i działalność statutową.
Studenci zdobywać będą umiejętności pozwalające na profesjonalne prowadzenie warsztatów, kursów doskonalących umiejętności artystyczne amatorów w różnych dziedzinach sztuki, lekcji muzealnych, wystaw i ekspozycji.

Międzynarodowe studia kulturowe: Studia na kierunku międzynarodowe studia kulturowe są kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu nauk o kulturze, społecznych, ekonomicznych, historycznych oraz stosunków międzynarodowych. Program studiów pozwala zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie humanistyczne oraz przygotować praktycznie do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą kulturą. Dużym atutem studiów jest ich praktyczny charakter.

Bałtyckie studia kulturowe: Studia na kierunku bałtyckie studia kulturowe mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do działania w sektorze kultury i turystyki oraz kompetencje niezbędne do działań animacyjnych oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań. Zajęcia ukierunkowane są na różne aspekty dziedzictwa i przede wszystkim najnowsze zjawiska w kulturze państw nadbałtyckich.

Region Karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe: Studia na kierunku region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe mają unikatowy charakter w całym kraju. W trakcie zajęć słuchacze będą równolegle uczyć się dwóch języków– słowackiego i ukraińskiego, będą mieli również możliwość poznania podstaw trzeciego języka, do wyboru rumuńskiego albo łemkowskiego. Dodatkowo, studentom zostanie przekazana wiedza dotycząca specyfiki społecznej, kulturowej i religijnej regionu karpackiego, wspólnych elementów kultur karpackich, a zarazem ich odrębności.

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego: Studia na kierunku biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego mają bardzo unikatowy charakter. W trakcie studiów słuchacze nauczą się organizacji imprez turystycznych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, pracy w instytucjach działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacji dziedzictwa regionu. Dodatkowo studenci nauczą się pracy w podmiotach wykorzystujących zasoby dziedzictwa, jak również zdobędą wiedzę z prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obrębie turystyki.

Edukacja kulturalna: Studia na kierunku edukacja kulturalna skierowane są do osób, które interesują się aktywnością i działalnością kulturalną i artystyczną, inspirowaniem i organizowaniem kontaktów z kulturą w różnych jej dziedzinach, pośredniczeniem w tych kontaktach oraz badawczym poznawaniem uwarunkowań uczestnictwa w kulturze. W trakcie studiów słuchacz uczy się pracy z publicznością w instytucjach kultury, umiejętności rozpoznawania potencjału kulturalno-oświatowego różnych środowisk, tworzenia warunków do współpracy i budowania sieci podmiotów związanych z kulturą i oświatą. Część przedmiotów kierunkowych obejmują przedmioty teoretyczne związane z zagadnieniami kultury, w tym kultury współczesnej, edukacji kulturalnej, pracy z publicznością oraz zagadnienia z zakresu historii sztuki, filozofii a także rozwijające wiedzę z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, mediacji i partycypacji. Pozostała część przedmiotów obejmuje zagadnienia z przygotowania do pracy w konkretnych środowiskach i instytucjach kultury.

Kultura Japonii: Studia na kierunku kultura japonii mają wyjątkowy charakter w skali kraju. Zajęcia mają charakter zdecydowanie humanistyczny. Program kulturoznawczy realizowany jest głównie w oparciu o materiał z zakresu kultury Japonii: dawnej kultury i jej form klasycznych, takich jak teatr, literatura, sztuki piękne, estetyka, religie i in. dzisiejszego, nowoczesnego oblicza Japonii tego kraju. Wykładowcy prezentują najnowsze zjawiska w życiu kulturalno-społecznym, aktualne trendy w kulturze masowej i popularnej, obejmującej film, komiks, nowoczesne media, a także zapoznają z realiami życia, pokazując Japonię „od podszewki”. Na zajęciach o charakterze warsztatowym studenci rozwijają umiejętności, które znajdą zastosowanie w pracy zawodowej przy popularyzacji kultury – od wytwarzania japońskich przedmiotów artystycznych po aktorstwo w tradycyjnym teatrze. Studia mają profil praktyczny z dwóch powodów: po pierwsze, dają dobre przygotowanie językowe – opanowany w stopniu średniozaawansowanym język japoński, w węższym zakresie także koreański (można je realizować zarówno w wersji standardowej, jak i intensywnej-zaawansowanej), po drugie, w trakcie zajęć o charakterze warsztatowym rozwijane są umiejętności korzystania z technik komputerowych i nowych mediów (obróbka obrazu, edytorstwo tekstu, prezentacje i projekty).

Studia w Białymstoku i na Podlasiu

Białystok to stolica Podlasia i największy ośrodek akademicki północno-wschodniej Polski, który pod tym kątem wyprzedza między innymi warmiński Olsztyn. Białostockie uczelnie mają do zaproponowania bardzo ciekawą ofertę studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich uzupełniających, magisterskich jednolitych oraz podyplomowych. Co roku w mieście tym studiuje około 26 tysięcy osób, a kilka tysięcy z nich opuszcza szkoły wyższe w roli absolwentek i absolwentów. Obecnie mogą oni wybierać spośród około 120 kierunków studiów. Nowoczesna infrastruktura uczelniana oraz liczne inwestycje z dotacji unijnych sprawiają, że Białystok to doskonałe miejsce do studiowania. Decydują się na studiowanie w tym mieście zarówno osoby stąd oraz przyjezdni studenci. Wiele z kierunków dostępnych jest w ramach programu nauczania stacjonarnego i niestacjonarnego, dlatego każdy może dostosować wybrany kierunek do swoich indywidualnych potrzeb. W Białymstoku można również ciekawie spędzać wolny czas. Miasto znane jest z miejskiej zieleni i parków, w tym między innymi parków Antoniuk, Centralnego, czy Branickiego położonego w pięknym kompleksie z pałacem, w którego murach znajduje się Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W pobliżu znajduje się piękna starówka, po której przyjemnie jest się przejść o każdej porze roku. Znajdziecie tu zarówno smaczne restauracje jaki i ciekawe miejsca kulturalne, sceny teatralne i kina studyjne oraz komercyjne. Sam Białystok leży w pobliżu Puszczy Białowieskiej, miejsca gdzie aktywnie można spędzać czas. Białowieski Park Narodowy, to doskonałe miejsce na jednodniowe wypady ze znajomymi. Oczywiście Podlasie to nie tylko Białystok, ale również inne, ciekawe ośrodki akademickie. Wśród nich warto wymienić takie miasta jak Łomża, Suwałki i Siemiatycze, gdzie studia rocznie wybiera nawet około 5 tysięcy osób, a kilkaset osób rocznie kończy je w roli absolwentów.

Humanistyczne i społeczne studia podyplomowe w Białymstoku i na Podlasiu

Gdzie w Białymstoku i na Podlasiu zdobywać wiedzę z różnych humanistyki, społeczeństwa, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach kulturowych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków kulturowych na białostockich i podlaskich uczelniach?

Praca po studiach z kultury

Studia na kierunkach kulturoznawczych należą do studiów pracochłonnych i bardzo ciekawych, jednak niezbyt wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w instytucjach publicznych, ośrodkach badawczych i regionalnych czy prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się świata. Przyszli kulturoznawcy muszą być osobami empatycznymi z dużą zdolnością wielowątkowego myślenia i otwartości na świat. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje publiczne, regionalne i turystyczne. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach na stanowiskach marketingowych. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, otwartością na zmieniający się świat i szeroką wiedzą na temat różnych procesów społecznych. Kulturoznawstwo to bardzo ciekawy kierunek, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży nauk o polityce.

Kulturoznawca: W celu pracy na stanowisku kulturoznawczym należy ukończyć studia kierunkowe z zakresu kulturoznawstwa, etnologii, ochrony dóbr kultury, edukacji kulturalnej, animacji kultury i pokrewnych. Zastanawiając się nad podjęciem studiów kulturoznawczych warto wziąć sobie do serca przyszłe życie zawodowe. Jeżeli uświadomisz sobie uwarunkowania, w których zyskiwać będziesz wiedzę i umiejętności, będziesz w stanie tak pokierować swoją edukacją i karierą, aby rynek pracy stał się dla Ciebie miejscem sukcesów. Musisz mieć świadomość, że same studia dadzą Ci wiedzę ogólną i szeroką, a swoje miejsce w tej dziedzinie i w związku z tym na rynku pracy będziesz musiał znaleźć sam. Wiąże się to z rozwojem zainteresowań i aktywnym poszukiwaniem swojej niszy podczas studiów. Po ukończeniu studiów kulturoznawczych można pracować we wszelkich instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych, zwłaszcza jako wydawca, redaktor, propagator kultury śródziemnomorskiej, publicysta literacki i kulturoznawczy, tłumacz, znawca literatury języka i zagadnień kulturowych tego obszaru językowego. Można znaleźć pracę również w muzeach, domach kultury oraz w administracji.

Animator kultury: W celu pracy na stanowiskach związanych z animacją kultury należy ukończyć studia turystyczne lub kulturoznawcze. Kompetencje uzyskane przez studentów umożliwią im twórcze wykorzystywanie współczesnych mediów (Internetu) do upowszechniania i animowania działań z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz inicjowania niezależnych działań przestrzeni gospodarczej. Animator kultury zajmuje się organizowaniem życia kulturalnego danej społeczności, w tym organizacją czasu wolnego mieszkańcom. Dodatkowo organizuje imprezy kulturalne i prowadzi zajęcia (warsztatowe) wybranych dziedzin sztuki. Jest to osoba silnie związana z szeroko pojętą kulturą, promująca ją, uświadamiająca ludziom jej znaczenie, inspirująca do działania w jej obszarze. Przyszli animatorzy znajdą pracę w ośrodkach wychowawczo-oświatowych, szkołach, przedszkolach, organizacjach pozarządowych, samorządach, domach opieki społecznej, bibliotekach, mediach, galeriach sztuki, muzeach, kinach i teatrach, domach dziecka czy domach kultury.

Antropolog: W celu pracy na stanowisku antropologa należy ukończyć studia kulturoznawcze, najlepiej na kierunku antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych, etnologia lub kierunkach pokrewnych. Antropolog zajmuje się badaniem człowieka oraz jego społeczności od pojawienia się na ziemi tysiące lat temu do dnia dzisiejszego. Badaniom swoim poddaje zachowania oraz kulturę, a także jej zmienność w czasie. Zajmuje się religią, kulturą, polityką, obyczajami, językami, literaturą, filmem, teatrem. Dodatkowo skupia się na badaniu i określaniu pokrewieństwa pomiędzy współczesnym człowiekiem a innymi gatunkami naczelnymi. Po studiach kulturoznawczych można znaleźć pracę w administracji samorządowej, instytucjach kulturalnych, placówkach oświatowych, instytucjach realizujących programy pomocowe w zakresie aktywizowania mniejszości narodowych i społeczności lokalnych, muzeach.

Etnolog/Etnograf: W celu pracy na stanowisku etnologa należy ukończyć studia kulturoznawcze, najlepiej na kierunku antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych, etnologia lub kierunkach pokrewnych. Etnolog zajmuje się zachowywaniem i kultywowaniem tradycji kultury ludowej. W praktyce działania polegają na przebywaniu w badanej społeczności etnicznej, obserwowaniu jej, przeprowadzaniu wywiadów, tworzeniu dokumentacji opisowej i fotograficznej. W czasie pracy zajmuje się zbieraniem materiałów, ich ewidencją, opisem oraz interpretacją, a uzyskane rezultaty prezentuje w formie referatów naukowych na konferencjach naukowych bądź w specjalistycznej literaturze. Absolwent studiów kulturoznawczych nie ma zbyt szerokich możliwości poszukiwania pracy w zawodzie. Liczba miejsc pracy na uczelniach, w instytucjach upowszechniania kultury oraz w instytutach badawczych jest ograniczona. Czy to oznacza, że studiowanie etnologii jest pozbawione sensu? Wręcz przeciwnie. Niektórzy pracodawcy bardzo cenią sobie ogólne, humanistyczne wykształcenie. Są bowiem zdania, że dobrze wykształcony człowiek może nauczyć się praktycznie każdej pracy.

Przewodnik: W celu pracy na stanowiskach przewodnika, organizatora wycieczek należy ukończyć studia na kierunku turystyka, geografia lub studia z zakresu kulturoznawstwa.
Dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne w trakcie studiów daje wiele możliwości zdobycia interesującej pracy o dużych perspektywach, jak również pozwoli na samorealizowanie się w różnych formach działalności gospodarczej i społecznej. Absolwenci turystyki i rekreacji, kulturoznawstwa i geografii to przyszli menedżerowie, rezydenci, piloci, animatorzy, agenci, organizatorzy, wykładowcy, instruktorzy i trenerzy o szerokich kompetencjach zawodowych.

Polityk: Wykształcenie kulturoznawcze to dobre przygotowanie do zaangażowania się w życie publiczne. Dzięki dobrej znajomości regionu, kultury i zasad prawnych rządzących polityką publiczną absolwenci studiów z kulturoznawstwa mogą robić skutecznie karierę na różnych poziomach aktywności: lokalnej (miejskiej, wiejskiej), gminnej, powiatowej, samorządowej, na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Specjalista ds. stosunków międzynarodowych: W celu pracy na stanowiskach współpracy międzynarodowej warto ukończyć studia politologiczne, kulturoznawcze lub kierunku pokrewne.
Kariera absolwenta kulturoznawstwa może przybierać bardzo różne oblicza. Uzależniona jest bardzo mocno od indywidualnych predyspozycji i w zasadzie nie istnieją jakieś powtarzające się wzorce. Wystarczy przyjrzeć się liście potencjalnych miejsc pracy, które wymagają wiedzy o relacjach pomiędzy ośrodkami regionalnymi, państwami i organizacjami międzynarodowymi. Będą to korporacje, przedsiębiorstwa międzynarodowe, różne agendy rządowe, dyplomacja, organizacje pozarządowe oraz samorządy, które prowadzą sprawy związane z imigracją lub współpracą zagraniczną.

Muzeolog: W celu pracy na stanowisku muzeologa należy ukończyć studia kulturoznawcze lub historyczne na takich kierunkach jak: muzeologia, kulturoznawstwo, etnologia, ochrona dóbr kultury, historia, archeologia. Muzeolog znajdzie zatrudnienie przy pracach inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych obiektów muzealnych. Absolwenci tych studiów mogą zajmować stanowiska kierownicze w miejscach, gdzie taką pracę się wykonuje, z wykorzystaniem systemów inwentaryzacji cyfrowej. Może uczestniczyć i prowadzić działania edukacyjne w muzeach, w tym zajęcia z osobami w różnych przedziałach wiekowych. Może nadzorować zajęcia edukacyjne i terapeutyczne prowadzone w muzeach.
Przyszli muzeolodzy znajdują zatrudnienie w: instytucjach kulturalnych i naukowych, muzeach, parkach narodowych, szkolnictwie.

Specjalista ds. ochrony dóbr kultury: W celu pracy na stanowisku specjalisty ds. ochrony dóbr kultury należy ukończyć studia kulturoznawcze lub historyczne na takich kierunkach jak: ochrona dóbr kultury, kulturoznawstwo, historia, archeologia oraz na kierunkach pokrewnych. Absolwenci tych studiów mogą znaleźć pracę bez problemu jednak wiele zależy od determinacji i dynamiki kandydata do pracy. Jeśli za absolwentem stoją dobrze i rzetelnie zrealizowane praktyki, dysponuje on znajomością języków obcych i dobrą specjalizacją, można założyć że znalezienie dobrej pracy nie jest niemożliwe. Do ochrony dóbr kultury zobowiązane są prawnie różne instytucje, dlatego przyszły specjalista ochrony dóbr kultury może znaleźć pracę w muzeach, galeriach sztuki, archiwach, biurach konserwatorów, pracowniach konserwacji i renowacji zabytków, a także zaangażować się w dydaktykę akademicką. Ciekawą drogą zawodową jest także praca w szkole, po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych.
Okcydentalistyk
W celu pracy jako okcydentalistyk należy ukończyć studia kulturoznawcze na takich kierunkach jak okcydentalistyka, kulturoznawstwo, etnologia lub kierunkach pokrewnych.
Po tych studiach czeka cię wiele możliwości. Posiadają tak szeroką wiedzę i duże umiejętności możesz zostać sławnym dyplomatą lub politykiem. Możesz pracować w mediach, jako spec. dziennikarz, znający świat zachodni jak własną kieszeń. Możesz zatrudnić się w instytucjach kulturalnych, organizować wystawy, projekcje, panele dyskusyjne, itp. Możesz wreszcie pracować dla wielkiego koncernu, prowadzącego interesy z Zachodem. Możesz robić tysiąc innych rzeczy. Wszystko oczywiście zależy od twoich predyspozycji, zdolności, zaangażowania i odrobiny szczęścia. Okcydentalista to doskonały wybór.
Pracownik teatru/inspicjent
W celu pracy w teatrze na różnych stanowiskach należy naturalnie ukończyć studia aktorskie. Jednak coraz powszechniej radzą sobie osoby kończące studia z kulturoznawstwa, a konkretnie z wiedzy o teatrze.
Pracownik teatru prowadzi przedstawienie i jest odpowiedzialny za jego planowy przebieg. Inspicjent jest obecny na wszystkich próbach, a następnie na każdym spektaklu aż do zakończenia eksploatacji przedstawienia. Podczas trwania spektaklu jest najważniejszą osobą w teatrze, od niego zależy pomyślność wszystkich wejść aktorów lub solistów i zmian dekoracji. Na początku zajmowali się tym aktorze, jednak z czasem i profesjonalizacją zawodu aktora zaczęła być konieczność poszukiwania osoby odpowiedzialnej za koordynowanie pracy całego przedstawienia. I taką właśnie osobą jest inspicjent.

Badacz kulturowy – naukowiec
Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z kulturoznawstwa, etnologii, ochrony dóbr kultury, edukacji kulturalnej, animacji kultury i pokrewnych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska. Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.

Rynek pracy w Białymstoku i na Podlasiu

Rynek pracy w Białymstoku jest porównywalny ze średnią krajową. Trudno wskazać główne przewagi tego regionu, jednak wykwalifikowani specjaliści bez trudu znajdą satysfakcjonujące zajęcie w regionalnych firmach. Obecnie poziom bezrobocia w Białymstoku wynosi 6,9%, czyli jest nieznacznie wyższy od średniej krajowej. Bezrobocie w całym województwie plasuje się na poziomie 7,5%, co jest wynikiem również wyższym od średniej krajowej, jednak lepszym od wielu innych województw. Ukończenie studiów i zdobycie wykształcenia zdecydowanie ułatwia wejście na rynek pracy i znalezienie atrakcyjnej zarobkowo, przyszłościowej pracy. Lokalne uczelnie umożliwiają wybranie kierunku dostosowanego do potrzeb i możliwości potencjalnych studentów.

W Białymstoku i okolicach zarejestrowanych jest 40 tysięcy firm, które mogą stać się potencjalnym pracodawcą dla absolwentów lub studentów, którzy często decydują się na łączenie nauki z pracą zarobkową. Do grona największych pracodawców w regionie należą między innymi Rosti Poland (Białystok), Adampol (Zaścianki), Pronar (Narew), Danwood (Bielsk Podlaski), Barter (Białystok), Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego (Białystok), Suempol (Bielsk Podlaski), Unibep (Bielsk Podlaski), Mlekpol (Grajewo) i SM Mlekovita (Wysokie Mazowieckie). Ponadto na Podlasiu znajduje się wiele więcej atrakcyjnych miejsc pracy i dużych zakładów, które potrzebują wykształconej kadry menedżerskiej, informatyków, pracowników administracji, marketingu, czy naukowców. Region ten znany jest z bardzo rozwiniętej produkcji rolnej oraz lasów, które dostarczają surowców pod produkcję mebli i domów. Pod tym kątem to doskonałe miejsce do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej i rozwoju.

Zawód: kadrowa (specjalista ds. kadr)

Co to jest zawód kadrowa – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Jakim zawodem jest kadrowa? Kadrowa to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kwestiami personalnymi i administracyjnymi w przedsiębiorstwie. Jej głównym zadaniem jest rekrutowanie, zatrudnianie

Czytaj więcej »

Zawód: doradca personalny

Co to jest zawód doradca personalny – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód doradca personalny (doradztwo HR)?  Zawód doradca personalny polega na udzielaniu profesjonalnej pomocy i wsparcia w

Czytaj więcej »

Zawód: specjalista do spraw szkoleń i rozwoju (szkoleniowiec)

Co to jest zawód szkoleniowiec – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalista do spraw szkoleń? Szkoleniowiec to osoba, która ma za zadanie projektowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz programów rozwoju

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję