Administracja na Śląsku

Administracja - co warto wiedzieć?

Gdzie studiować administrację na Śląsku?

Wszystkie studia z administracji, zarządzanie oświatą, kulturą, służbą zdrowia i inne kierunki administracyjne na Śląsku

 • Niestety, nie znaleźliśmy wpisów pasujących do Twoich kryteriów Zresetuj filtry
 • List view

  Opinie o administracji

  Poradniki dla przyszłych studentów administracji na Śląsku. Kierunek okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

  Zobacz inne kierunki z prawa i administracji na Śląsku

  Szukasz innych studiów prawniczych? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania w prawie.

  Kierunek administracja - program studiów, praca, zarobki (film)

  Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania administracji. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

  Czy warto studiować administrację na Śląsku?

  Zastanawiasz się nad studiowaniem administracji, zarządzanie oświatą, kulturą, służbą zdrowia i innych kierunków administracyjnych na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

  Studia administracyjne i zarządzanie publiczne w pigułce

  Co warto wiedzieć o studiach administracyjnych i zarządzania instytucjami publicznymi: służbą zdrowia, edukacją, instytucjami kultury i sztuki? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych z pracą urzędów państwowych, samorządowych, instytucji międzynarodowych oraz całej sfery publicznej, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia z administracji – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, jakie są dostępne kierunki administracyjne, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Możesz studiować przede wszystkim na studiach licencjackich (3 lata), a potem na magisterskich „uzupełniających” (2 lata). Sporadycznie można spotkać na rynku edukacyjnym studia inżynierskie (3,5 roku) powiązane z pracą w administracji publicznej. Nabywać nowe kompetencje lub pogłębiać wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji na temat funkcjonowania krajowych i międzynarodowych instytucji publicznych możesz również na podyplomówkach i kursach.

  Na pewno interesuje cię, jakie kierunki i specjalności administracyjne masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na program studiów, którego dotyczą oraz przygotowanie do pracy w różnych rodzajach urzędów oraz sektorze instytucji publicznych – edukacji, służbie zdrowia, kulturze i sztuce.

  Administracja: Wizerunek administratora kojarzy się z możliwością rządzenia i nakładania sankcji oraz srogim obliczem bezdusznego urzędnika. Tymczasem, jeżeli lepiej przyjrzeć się etymologii tego słowa, można dojść do ciekawych wniosków. W język łacińskim “ministrare” to pomagać, służyć i wspierać. Słowo “ad” można zinterpretować jako element wskazujący na przeznaczenie i jednocześnie wzmacniający wymowę całego terminu. Administrator to ktoś powołany do pomocy i sprawowania opieki. Jeżeli tak zrozumiesz znaczenie nazwy tego kierunku studiów, możesz okazać się w przyszłości świetnym urzędnikiem. Każdy, kto myślał, że administracja to łatwy kierunek, może być nieco zaskoczony przebiegiem pierwszej sesji egzaminacyjnej i listą przedmiotów. Istnieje bardzo wiele dziedzin, które musi opanować przyszły absolwent studiów administracyjnych. Do tych obszarów należą: prawo, zamówienia publiczne, statystyka, demografia, zarządzanie, technologie informacyjne i historia administracji.

  Administracja międzynarodowa: Studia administracyjne powiązane ze stosunkami międzynarodowymi związane są z funkcjonowaniem polskich urzędów zaangażowanych we współpracę międzynarodową oraz samych organizacji międzynarodowych. Studia administracyjno-międzynarodowe dotyczą w dużej mierze zdobywania kompetencji dotyczących około 30 organizacji regionalnych i globalnych, do których należy Polska – przede wszystkim Unii Europejskiej, NATO, Światowej Organizacji Handlu (WTO), ONZ i wyspecjalizowanych organizacji ONZ-towskich, jak WHO i UNESCO. To studia interdyscyplinarne, gdzie studenci poznają specyfikę funkcjonowania poszczególnych mechanizmów i biurokracji UE, prawa międzynarodowego jego powiązania z prawem państw członkowskich danej organizacji, zarządzania projektami i zespołami ludzkimi w środowisku zróżnicowanym językowo i kulturowo. To także poznawanie języków obcych stosowanych w administracji międzynarodowej. Do najpopularniejszych należy sześć języków oficjalnych i roboczych ONZ (język arabski, chiński, angielski, francuski, rosyjski i hiszpański) oraz język niemiecki (jeden z trzech języków oficjalnych Komisji Europejskiej.

  Administracja europejska: Studia administracyjne powiązane ze stosunkami międzynarodowymi związane są z funkcjonowaniem polskich urzędów zaangażowanych we współpracę europejską oraz z działalnością samych organów UE, instytucji i agencji unijnych oraz systemów zarządzania państwami członkowskimi. Studenci poznają specyfikę pracy takich instytucji unijnych, jak Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości UE, Europejski Bank Centralny, Europejski Trybunał Obrachunkowy. W sumie ponad 60 tys. urzędników unijnych pracuje dla 7. instytucji europejskich, 7. organów UE, ponad 30. agencji zdecentralizowanych, 20. agencji i organizacji UE, które pełnią określone funkcje prawne oraz 4. służb międzyinstytucjonalnych. To studia interdyscyplinarne, gdzie studenci poznają specyfikę funkcjonowania poszczególnych mechanizmów i biurokracji UE, prawa wspólnotowego i jego powiązania z prawem państw członkowskich, zarządzania projektami i zespołami ludzkimi w środowisku zróżnicowanym językowo i kulturowo. To także poznawanie języków obcych stosowanych w administracji międzynarodowej. Do najpopularniejszych należą najpopularniejsze języki robocze stosowane w instytucjach UE: angielski, francuski i niemiecki.

  Zarządzanie sferą publiczną i państwem (administracja i gospodarka publiczna): Menadżerskie studia administracyjne związane ze sferą publiczną związane są z zarządzaniem instytucjami, projektami oraz zespołami ludzkimi w organach władzy publicznej: parlamencie (Sejmie i Senacie), administracji rządowej (w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich) oraz samorządowych (w sejmikach wojewódzkich, radach powiatów i gmin, urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach miast i gmin). To także zarządzanie w takich instytucjach publicznych jak jednostki podległe urzędom: urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, państwowe i samorządowe jednostki kultury i sztuki, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i instytucje edukacyjne. Zarządzanie sferą publiczną dotyczy funduszy państwowych np. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszu Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz instytucji z sektora ubezpieczeń społecznych – ZUS oraz KRUS.

  Gospodarka i zarządzanie publiczne: Studia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne uczą łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej i rządowej, jak również do pracy lub współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sektora publicznego i prywatnego. Jakie zagadnienia są przedstawiane i omawiane na wykładach, ćwiczeniach i konwersatoriach? Należy pamiętać o tym, że treści programowe na studiach dotyczą przeróżnych zagadnień, więc student powinien wykazać się rozległą wiedzą i zainteresowaniami.
  Student kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne zdobywa wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, podstaw prawa i administracji oraz politologii, praktycznie opanowuje umiejętności i kompetencje w zakresie: diagnozowania sytuacji i zjawisk społecznych, decydujących o jakości i poziomie życia jednostek, grup społecznych, społeczności lokalnych i państwa, opanowania i stosowania odpowiednich form, metod i technik w budowania i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych w aspekcie uwarunkowań instytucjonalnych oraz ewaluacji tych działań, współpracy, identyfikowania, opisywania, analizowania i oceny jakości i warunków życia i problemów jednostek i grup społecznych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie teorii i praktyki ekonomii i zarządzania publicznego, projektowania społecznego i inspirowania zmian społecznych i gospodarczych z wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz sił społecznych w środowiskach lokalnych, analizowania i porównywania problemów oraz nawiązywania współpracy w procesie stymulowania zmian w kontekście konkretnych przypadków i sytuacji (również w oparciu o praktyki studenckie lub wolontariat w organizacjach).

  Studia miejskie (zarządzanie miastem i infrastruktura komunalna): Menadżerskie studia administracyjne związane z funkcjonowaniem urzędu prezydenta miasta i burmistrza, innych organów samorządu miejskiego i podległą miastu infrastrukturą komunalną. Związane są z zarządzaniem miastami mającymi status samodzielnej gminy (gmina miejska), w tym miastami na prawach powiatu oraz wchodzącymi w skład gminy miejsko-wiejskiej – często w przypadku mniejszych miast (również jako jednostka pomocnicza gminy miejsko-wiejskiej). To również poznawanie obszaru zarządzania miejskimi jednostkami pomocniczymi: dzielnicami, osiedlami, sołectwami. Studia miejskie dotyczą także instytucji odpowiedzialnych za takie usługi administracyjne, jak wydawanie dokumentów (np. dowodów osobistych i dowodów rejestracyjnych, wprowadzanie do rejestrów, wydawanie zezwoleń, wydawanie decyzji administracyjnych). Zarządzanie miastem obejmuje organizację usług społecznych podległych samorządowi: ochronę zdrowia, rozwój kultury, działanie ośrodków sportowych, prowadzenie oświaty i opieki społecznej, budowę i administrację mieszkań komunalnych, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Z kolei zarządzanie infrastrukturą komunalną to prowadzenie gospodarki miejskiej, podległych miastu przedsiębiorstw lub zlecanie firmom prywatnym organizacji usług technicznych dla mieszkańców (zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepłownictwo, cmentarnictwo), transportu publicznego i infrastruktury transportowej (tramwaje i autobusy oraz miejskie drogi i tory), gospodarkę terenów zielonych, wodną i odpadową (zaopatrzenie w wodę, kanalizację, składowanie odpadów, utylizacja, recycling).

  Kierunek administracyjno-prawny (prawo w administracji i samorządzie terytorialnym): To interdyscyplinarne studia związane z obszarem administracji, który dotyczy zasad prawnych funkcjonowania instytucji publicznych – samorządowych i rządowych (państwowych). Ukierunkowane są na zdobywanie kompetencji administracyjnych związanych z zastosowaniem prawa administracyjnego oraz przepisów w funkcjonowaniu takich urzędów, jak ministerstwa, urzędy wojewódzkie, miejskie, powiatowe i gminne. To także studia administracyjne dotyczące ram prawnych funkcjonowania urzędów, aparatu państwa oraz służb cywilnych i takich instytucji bezpieczeństwa narodowego, jak wojsko, policja, straż pożarna, służba celna, straż graniczna. Możesz tutaj znaleźć specjalizacje administracyjno-prawnicze, jak prawo administracyjne, zamówień publicznych, medyczne i ochrony zdrowia, lotnicze, służb mundurowych, ochrony danych osobowych, ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

  Organizacja i zarządzanie oświatą: Pedagogiczne studia administracyjne związane z funkcjonowaniem publicznej edukacji to studia kwalifikacyjne, wymagane od kandydatów na stanowiska dyrektora szkoły oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych. To także możliwość kariery w organach założycielskich – przede wszystkim wydziałach oświaty samorządów oraz organach nadzoru pedagogicznego – kuratoriach oświaty. Studenci poznają specyfikę zarządzania przedszkolami i różnymi typami szkół podstawowymi, liceami ogólnokształcącymi, technikami i szkołami branżowymi. Studenci poznają prawo oświatowe i przepisy związane z funkcjonowaniem oświaty, reguły zarządzania instytucjami edukacyjnymi, projektami oraz zespołami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i kadry administracyjnej szkół, system funkcjonowania polskiej oświaty, awansu zawodowego i wynagradzania, problematykę ekonomiczną, w tym finansowanie szkolnictwa ze środków publicznych, relacje z organami założycielskimi oraz nadzorem pedagogicznym. Studenci analizują funkcję dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą oraz zapoznają się z różnymi typami aktywności przedszkolnej szkolnej: działalnością oddziałów i placówek integracyjnych, specjalnych, dwujęzycznych, sportowych, artystycznych, rolniczych, leśnych, morskich, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, mundurowych. Program studiów zawiera także tematykę zarządzania innymi placówkami oświatowymi takimi jak bursy, szkolne schroniska młodzieżowe, placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych. Zarządzanie oświatą wiąże się także ze zdobywaniem wiedzy na temat organizacji i kierowania Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi (MOW), Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii (MOS), specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi oraz wychowawczymi dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

  Zarządzanie służbą zdrowia: Medyczne studia administracyjne związane z funkcjonowaniem publicznej służby zdrowia to studia menadżerskie przygotowujące do pracy w różnych typach placówek zdrowotnych, zarówno tych z obszaru podstawowej opieki medycznej, jak i zajmujących się leczeniem specjalistycznym. Pomagają także w budowaniu kariery w instytucjach nadzorujących i analizujących ich pracę oraz poziom dobrostanu fizycznego i psychicznego wśród dorosłych, młodzieży i dzieci – Narodowy Fundusz Zdrowia i wydziały zdrowia w samorządach. Studenci poznają specyfikę zarządzania służbą zdrowia, różnymi placówkami związanymi z leczeniem, profilaktyką i rehabilitacją, takimi jak szpitale, przychodnie, poradnie specjalistyczne, sanatoria, uzdrowiska, prewentoria. Zagłębiają prawo medyczne i przepisy związane z funkcjonowaniem ubezpieczeń zdrowotnych, świadczeń medycznych, poznają reguły zarządzania placówkami i instytucjami medycznymi, projektami oraz zespołami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy oraz kadry administracyjnej szkół, system funkcjonowania polskiej służby zdrowia, awansu zawodowego i wynagradzania osób wykonujących zawody medyczne, problematykę ekonomiczną, w tym finansowanie systemu zdrowotnego ze środków publicznych, relacje z organami założycielskimi oraz nadzorem medycznym.

  Zarządzanie kulturą i sztuką: Humanistyczno-społeczne i artystyczne studia administracyjne związane z funkcjonowaniem instytucji kultury i sztuki to studia menadżerskie przygotowujące do pracy w różnych typach placówek państwowych, samorządowych i prywatnych. Podczas studiów zdobywasz kompetencje z administrowania instytucjami prowadzące działalność artystyczną – teatralną i filmową, muzyczną i taneczną, plastyczną. Dzięki temu nauczysz się zarządzania takimi placówkami, jak teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry symfoniczne i orkiestry kameralne, zespoły pieśni i tańca, zespoły chóralne, kina i instytucje filmowe, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badań i dokumentacji. Nauczysz się zarządzania projektami i zespołami ludzkimi tworzonymi przez artystów – twórców i wykonawców oraz pracowników admistracyjnych i obsługi (w tym repertuar, sprzedaż biletów, finanse, marketing, infrastruktura techniczna i inwestycje). Studenci poznają specyfikę zarządzania, zagłębiają prawo i przepisy związane z funkcjonowaniem instytucji kultury i sztuki, poznają reguły zarządzania nimi, system funkcjonowania polskiej sfery kultury, wynagradzania osób wykonujących wolne zawody artystyczne, problematykę ekonomiczną, w tym finansowanie systemu kultury środków publicznych, relacje z organami założycielskimi (w tym wydziałami kultury samorządów) oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Zarządzanie finansami publicznymi: Ekonomiczne studia administracyjne związane z funkcjonowaniem finansów publicznych to studia menadżerskie przygotowujące do pracy w różnych typach instytucji państwowych i samorządowych zajmujących się gromadzeniem danin od obywateli, firm i podmiotów publicznych (takich jak podatki, cła), dochodów z majątku publicznego (w tym firm komunalnych i państwowych) i przychodów zwrotnych tj. kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Studia te przygotowują także do pracy w instytucjach zajmujących się redystrybucją publicznych środków budżetowych w postaci inwestycji oraz finansowania celów i zadań ustawowych z usług publicznych (m.in. edukacja, służba zdrowia, opieka społeczna, system socjalny, infrastruktura strategiczna i komunalna – w tym drogi, bezpieczeństwo narodowe – w tym wojsko i policja, funkcjonowanie urzędów. Studenci poznają metody i narzędzia prowadzenia gospodarki środkami publicznymi i ich rozliczania, z wykonania budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i finansów systemu ubezpieczeń społecznych. Duża część programu studiów skupia się na procesach administracyjnych (formalnych) oraz finansach i rachunkowości w organach władzy państwowej i podległych im podmiotów: administracja rządowa, kontrola państwowa, ochrona prawa, sądy i trybunały, jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe. Równie ważne w zakresie studiowania jest poznawanie specyfiki finansów publicznych będących w domenie samorządowej: jednostki samorządu terytorialnego – finanse gmin, powiatów, województw samorządowych, związków metropolitalnych. Zarządzanie finansami publicznymi to wreszcie zdobywanie kompetencji z systemu ubezpieczeń społecznych i systemu zdrowia, pozostających w gestii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Studia finansowo-administracyjne obejmują również obszary finansów publicznych jak zdrowie publiczne (Narodowy Fundusz Zdrowia i zdrowotne budżety samorządowe), edukacja (finansowanie szkolnictwa powszechnego i akademickiego – szkoły i uczelnie państwowe), kultura i sztuka.

  • Administracja skarbowa: Studia administracyjne związane z funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej to studia menadżerskie przygotowujące do pracy w organach KAS: izbach administracji, skarbowej, urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkole Skarbowości. Program studiów koncentruje się na obszarze studiów publicznych związanych z naliczaniem, pobieraniem i weryfikacją danin: należności z tytułu podatków i ceł. Studenci poznają specyfikę pracy w organach KAS. Zagłębiają prawo celne i skarbowe, przepisy związane z funkcjonowaniem systemu danin publicznych, podatków od osób fizycznych i prawnych, poznają reguły zarządzania placówkami i instytucjami skarbowymi, projektami oraz zespołami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem urzędników publicznych i pracowników obsługi, system funkcjonowania polskiej służby finansów publicznych, awansu zawodowego i wynagradzania urzędników skarbowych, problematykę ekonomiczną i biurową.
  • E-administracja i cyfryzacja administracji (zarządzanie IT w sferze publicznej): Informatyczne studia administracyjne związane z funkcjonowaniem finansów publicznych to studia menadżerskie przygotowujące do pracy w różnych typach instytucji państwowych i samorządowych w obszarze IT. Studenci poznają specyfikę funkcjonowania sfery elektronicznej i wirtualnej w sferze publicznej, dostępne narzędzia informatyczne (w tym rozwiązania stacjonarne, mobilne i chmurowe) usprawniające pracę urzędów. Poznają obszar digitalizacji i cyfryzacji w oficjalnych relacjach instytucji z klientami usług publicznych, w tym zagadnienia zasad działania e-urzędów, cyberbezpieczeństwa, podpisu cyfrowego, elektronicznego obiegu dokumentów, uwiarygadniania użytkownika w Internecie w ramach profilu zaufanego ePUAP, integracji informatycznej urzędów i innych instytucji publicznych, systemu mObywatel, paneli dostępowych do usług publicznych, takich jak Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Internetowe Konto Pacjenta NFZ, e-TOLL obsługujący e-bilety na płatnych drogach publicznych.
  • Komunikowanie społeczne: Marketingowe studia administracyjne związane z funkcjonowaniem komunikacji społecznej to studia menadżerskie przygotowujące do pracy w różnych typach instytucji państwowych i samorządowych, w obszarze kształtowania wizerunku organów władzy państwowej i samorządowej, urzędów oraz urzędników, a także polityków lokalnych, krajowych i międzynarodowych, realizacji kampanii edukacyjnych i społecznych związanych z usługami i zadaniami publicznymi. Studenci poznają specyfikę funkcjonowania sfery public relations, komunikowania się i innych obszarów w sferze publicznej. Program studiów wiąże się ze specyfiką.

  Studia na Śląsku

  Województwo śląskie to jeden z najlepiej rozwiniętych regionów pod kątem oferty uczelni w Polsce. Łącznie w tutejszych ośrodkach akademickich studiuje ponad 105 tysięcy osób, a ponad 28 tysięcy z nich opuszcza mury uczelniane w roli absolwentek i absolwentów. Na Śląsku funkcjonuje konurbacja górnośląska – Silesia, region ten posiada także inne atrakcyjne subregiony gospodarcze. Największym ośrodkiem akademickim na Śląsku są Katowice, gdzie studiuje ponad 52 tysiące osób, a blisko 14 tysięcy z nich corocznie zostaje absolwentami. Drugi co do ważności ośrodek w tym regionie to Gliwice, gdzie studiuje 18 tysięcy osób, a mury uczelni opuszcza ponad 5 tysięcy absolwentów. Trzecie miejsce w zajmują uczelnie z Częstochowy z ponad 12,5 tysiącami studentów i ponad 3 tysiącami absolwentów. Tuż za nimi są uczelnie z Dąbrowy Górniczej. Oferta uczelni na Śląsku jest bardzo rozbudowana, a ich mnogość pozwala na dostosowanie studiów do swoich potrzeb. Studenci mogą korzystać z kilkuset kierunków studiów w kilkunastu miastach. Są to zarówno studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie jednolite jak i uzupełniające, a także podyplomowe. Kandydaci mogą wybierać spośród uczelni państwowych i prywatnych, a także trybu studiowania dziennego lub niestacjonarnego. Śląsk to region, który cechuje się dużym zaludnieniem. Znajduje się tu bardzo dużo zakładów pracy, w których absolwenci mogą szukać zatrudnienia. To wpływa korzystnie na renomę tego regionu wśród osób, które poszukują odpowiedniego ośrodka do studiowania. Najczęściej na tutejsze uczelnie decydują się lokalni mieszkańcy, jednak jest również wielu studentów przyjezdnych, którzy doceniają jakość kształcenia na Śląsku oraz nowoczesną infrastrukturę. Miejscowości na Śląsku mają bardzo dużo parków, w których można aktywnie spędzać czas. Atutem jest bliskość gór, w związku z czym można wybrać się na jednodniowe wycieczki lub dłuższe wyprawy. To region bardzo bogaty w zabytki, liczne zamki o charakterystyce obronnej, warownie, podziemia i kościoły, zatem nie sposób się tu nudzić. Tak jak wspomnieliśmy, studia na Śląsku możliwe są w kilkunastu ośrodkach akademickich i są to: Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Racibórz, Gliwice, Sosnowiec, Ruda Śląska, Ustroń, Żywiec, Bytom, Zawiercie, Mysłowice, Tychy i Zabrze. Dzięki temu, w województwie śląskim studiować można bardzo blisko swojego miejsca zamieszkania.

  Studia podyplomowe z prawa i administracji na Śląsku

  Gdzie na Śląsku zdobywać wiedzę na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach stacjonarnych i on-line?

  Praca po kierunku administracja

  Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu studiów administracyjnych na śląskich uczelniach?

  Administracja publiczna

  Celem studiów o profilu administracja publiczna jest wykształcenie kadry wyspecjalizowanej w organizowaniu i koordynowaniu działań oraz gospodarowaniu własnością w sektorze publicznym państwa. Zdobyte podstawy prawne oraz teoria administrowania mieniem i podmiotami jest punktem wyjścia dla rozwijania samodzielnego i nowatorskiego podejścia do bieżących problemów, a dzięki zdolności dogłębnej analizy i eksploatacji posiadanego zasobu informacji, absolwent potrafi skorelować wiedzę teoretyczną z konkretnymi

  Czytaj więcej »

  Zawód: Politolog

  Chciałbyś zajmować się w przyszłości analizą mechanizmów współczesnej polityki? Stosować zdobytą wiedzę do formułowania komentarzy i tworzenia analiz poświęconych aktualnym wydarzeniom zachodzącym w państwie? Czytaj dalej i dowiedz się czy będziesz dobrym politologiem… Kim jest politolog? Posłużymy się teraz definicję encyklopedyczną: “Politolog to absolwent studiów na kierunku politologia i pokrewnych, osoba posiadająca wiedzę naukową w zakresie politologii.” Ok, zgadzamy się

  Czytaj więcej »

  Zawód: Asystent biurowy

  Bycie asystentem biurowym to duża odpowiedzialność, ale i wielka satysfakcja, pod warunkiem, że radość sprawia Ci układanie harmonogramów i nieustanne trzymanie ręki na pulsie. Krzątanina asystentów biurowych jest często niewidoczna i niedoceniana, ale to w głównej mierze od niej zależy efektywność pracy ludzi na wysokich stanowiskach. Bywa, że zadania asystenta biurowego pokrywają się z obowiązkami innych pracowników biurowych, a więc:

  Czytaj więcej »

  Praca po administracji i zarządzaniu publicznym

  Studia związane z funkcjonowaniem sfery publicznej przede wszystkim przygotowują do pracy w urzędach państwowych i samorządowych oraz innych instytucjach związanych z funkcjonowaniem administracji na różnych szczeblach: lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To także kariera w jednostkach podległych urzędom np. urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, państwowych i samorządowych jednostkach kultury i sztuki, publicznych zakłady opieki zdrowotnej, szkołach i instytucjach edukacyjnych. Zatrudnienie w instytucjach publicznych to również praca w funduszach np. Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszu Pracy, Narodowym Funduszu Zdrowia. Częścią sektora publicznego jest również sektor ubezpieczeń społecznych – ZUS oraz KRUS.

  • Urzędnik państwowy: Urzędnik państwowy to potoczne określenie osoby wchodzącej w skład korpusu Służby Cywilnej – pracownika służby cywilnej (zatrudnionego na podstawie umowy o pracę), urzędnika służby cywilnej (zatrudnionego na podstawie mianowania) lub osoby zajmującej wyższe stanowisko w administracji państwowej (zatrudnionej na podstawie powołania). To bardzo wymagająca praca, wbrew opiniom o „leniwych urzędnikach” zwykle ich dzień pracy jest szczelnie wypełniony. Praca opiera się w dużej mierze na analizie dokumentów, załatwianiu formalności oraz podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych. To ogromna odpowiedzialność i konieczność przestrzegania ustawowych terminów na załatwianie poszczególnych spraw, podejmowanie kroków administracyjnych. Urzędnik musi charakteryzować się bezstronnością, nieprzekupnością i „miękkimi kompetencjami”, takimi jak dobra współpraca w zespole. W dodatku musi być dyspozycyjny – np. może być przeniesiony decyzją przełożonego na inne stanowisko w urzędzie, do innego urzędu, a nawet oddelegowany czasowo do pracy w innej miejscowości. Jako absolwent studiów administracyjnych możesz starać się o pracę m.in. jako urzędnik państwowy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (czyli premiera), urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, urzędach centralnych organów administracji rządowej, urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach państwowych działających w terenie, Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej, służbach mundurowych – w tym Policji i Straży Granicznej.
  • Urzędnik samorządowy, Urzędnik unijny, Urzędnik w instytucji międzynarodowej, Dyrektor szkoły i pracownik oświatowy, Manager akademicki, Manager służby zdrowia, Manager instytucji kulturalnej
  • Office Manager (administracja w biznesie): Warto zauważyć, że praca w publicznych urzędach nie zawsze bywa szczytem marzeń pracowników administracji. Przez lata studiów zauważają oni, że umiejętności i wiedza zdobyte w trakcie nauki mogą sprawdzić się w biznesie. I to jest prawda. Kompetencje związane z zarządzaniem instytucjami, urzędnikami oraz projektami publicznymi, mogą sprawdzić się w sferze komercyjnej, w zarządzaniu firmami, działami, pracownikami i projektami biznesowymi. Dlatego jest to ciekawa ścieżka rozwoju wiodąca do prowadzenia własnego biznesu oraz zajmowania atrakcyjnych stanowisk w pionach administracyjnych korporacji i przedsiębiorstw.

  Rynek pracy na Śląsku

  Rynek pracy w województwie śląskim jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Przede wszystkim jest tu stosunkowo niskie bezrobocie, które jest niższe od średniej krajowej. W całym województwie wynosi 4,8%, czyli blisko o 1,5% mniej niż średnia krajowa. Wykształceni absolwenci uczelni śląskich nie powinni mieć problemu ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia w lokalnych firmach. W samych Katowicach stopa bezrobocia wynosi tylko 1,9% i jest ponad trzy razy niższa od średniej krajowej. Jednocześnie to jedna z najniższych stóp bezrobocia w Polsce, dzięki czemu studenci i absolwenci mogą liczyć na płynne wejście na rynek pracy i znalezienie satysfakcjonującego zajęcia. Firmy potrzebują specjalistów z bardzo wielu dziedzin, zarówno po kierunkach technicznych jak i biznesowych. Dla porównania w Częstochowie bezrobocie wynosi 4,1%, a w Gliwicach 3,3%. Potwierdza to tezę, że lokalny rynek pracy jest bardzo atrakcyjny dla studentów. Na Śląsku znajdziecie bardzo dużo renomowanych zakładów pracy, które stawiają na innowacyjność i kwalifikacje swoich pracowników. W południowej części województwa prężnie działa sektor turystyczny. Wśród największych firm znajdują się między innymi Polska Grupa Górnicza w Katowicach, Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach, Unilever Polska Sp. z o. o., Mostostal Zabrze, X-kom z Częstochowy, Elektrobudowa, Press Glass w Tychach, JSW w Częstochowie, Nemak Poland w Bielsku-Białej, czy PPHU Specjał. Każdy z tych podmiotów potrzebuje wykwalifikowanej kadry technicznej, menedżerskiej oraz marketingowców i informatyków, którzy zadbają o systemy i promocje firm. Bardzo cenione są lokalne obiekty służby zdrowia, dzięki czemu bardzo popularne są studia medyczne. Województwo śląskie to bardzo przyjazny region dla studentów i absolwentów, dlatego warto kontynuować w nim swoją edukację i rozpocząć karierę zawodową.
  Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
  Akceptuję