Site logo

Zawód: Fizjoterapeuta

Co to jest zawód fizjoterapeuty – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży fizjoterapeutycznej? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w służbie zdrowia, sektorze zdrowia i urody, sporcie? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia?

Czym jest zawód fizjoterapeuta?

Fizjoterapeuta to zawód medyczny, który zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem różnym problemom związanym z ruchem ciała. Jego głównym celem jest przywracanie funkcji ruchowych oraz poprawa kondycji pacjentów. Fizjoterapeuta to najczęściej pracownik służby zdrowia, który pomaga osobom z problemami fizycznymi spowodowanymi chorobą, urazem, niepełnosprawnością lub starzeniem się. Fizjoterapeuci stosują szereg technik pomagających przywrócić sprawność ruchową i funkcjonalną, zmniejszyć ból i poprawić jakość życia. Fizjoterapeuci oceniają, diagnozują i leczą problemy fizyczne przy użyciu metod opartych na dowodach naukowych, takich jak terapia ruchowa, terapia manualna, fizykoterapia i edukacja. Doradzają również w zakresie zmian stylu życia, które mogą pomóc w zapobieganiu dalszym urazom lub problemom zdrowotnym. 
Obowiązki fizjoterapeuty mogą obejmować:

 • Diagnozowanie i ocenianie stanu fizycznego pacjenta, w tym analizowanie ruchów, postawy ciała oraz siły mięśniowej.
 • Tworzenie planów leczenia i ustalanie celów terapeutycznych dla pacjenta.
 • Wykonywanie różnych technik terapeutycznych, takich jak masaż, manipulacje stawów, ćwiczenia fizyczne czy fizykoterapia.
 • Edukowanie pacjentów w zakresie samodzielnego prowadzenia terapii i zapobiegania nawrotom problemów.
 • Monitorowanie postępów pacjenta i wprowadzanie ewentualnych zmian do planu leczenia.
 • Współpraca z innymi specjalistami medycznymi w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej diagnozy, terapii oraz postępów pacjenta.
  Fizjoterapeuci mogą specjalizować się w różnych dziedzinach, takich jak ortopedia, neurologia, pediatria czy geriatria, aby skuteczniej leczyć pacjentów z różnymi problemami i schorzeniami. 

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Zawód fizjoterapeuty w Polsce jest uregulowany prawnie, reguluje go ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Najważniejsze Punkty ustawy obejmują:
1. Definicja zawodu fizjoterapeuty: Fizjoterapeuta jest specjalistą zdrowia, którego zakres praktyki obejmuje diagnozowanie, leczenie i próby zapobiegania chorobom i urazom poprzez stosowanie metod fizjoterapii.
2. Warunki wykonywania zawodu: Ustawa określa wszelkiego rodzaju normy i regulacje dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Zgodnie z ustawą, każdy, kto chce praktykować jako fizjoterapeuta, musi mieć odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje.
3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności: Ustawa dokładnie definiuje obowiązki i odpowiedzialności fizjoterapeuty.
4. Rejestracja: Ustawa wprowadza obowiązek rejestracji dla wszystkich praktykujących fizjoterapeutów.
5. Etyka zawodowa: Ustawa zawiera również odniesienia do norm etycznych i profesiogramu zawodowego.
6. Ochrona tytułu zawodowego: Ustawa chroni tytuł “fizjoterapeuta”, który może być używany tylko przez te osoby, które spełniły wymagane kryteria i są zarejestrowane.
7. Sankcje: Ustawa przewiduje również sankcje za naruszenie jej postanowień. 

Predyspozycje do zawodu fizjoterapeuty

Jeśli myślisz o zawodzie fizjoterapeuty, o zdawaniu na studia fizjoterapeutyczne, zastanów się, czy masz do tego odpowiednie predyspozycje. Fizjoterapeuta jest trzecim, po lekarzach i pielęgniarkach, najliczniej reprezentowanym zawodem medycznym. Jednocześnie często wymieniany jest wśród zawodów przyszłości, ze względu na ciągle starzejące się europejskie społeczeństwo. Czysta kalkulacja nie powinna jednak decydować o tym, czy zostaniesz fizjoterapeutą. Fizjoterapeuta musi być osobą empatyczną i silną psychicznie. Wielu fizjoterapeutów opisując swój zawód wskazuje na duży poziom satysfakcji. W swojej pracy mają oni realny wpływ na zdrowie i życie osób, z którymi współpracują. Jeśli czujesz, że chcesz pomagać innym, wykorzystując swoją specjalistyczną wiedzę, pomyśl o zostaniu fizjoterapeutą. Często to on motywuje pacjenta do wytężonej pracy i ćwiczeń w rekonwalescencji. Mierzy się nie tylko z jego problemami zdrowotnymi, ale też spadkami kondycji psychicznej. Dobry fizjoterapeuta jest osobą otwartą i potrafi odnaleźć się w pracy z ludźmi. Jest to zawód wymagający jeśli nie powołania, to na pewno określonych predyspozycji i motywacji. Jakich konkretnie?

Najlepszymi kandydatami do pracy jako fizjoterapeutą są osoby, które mają takie cechy, jak:
1. Silne zainteresowanie anatomią i fizjologią ciała ludzkiego. Jeśli kandydat jest dobry z biologii i chemii, planuje zdawać z tych przedmiotów maturę, to świetny początek.
2. Umiejętności manualne i zdolność do precyzyjnej manipulacji tkanek miękkich.
3. Zdolności obserwacyjne i umiejętność analizy ruchu.
4. Doskonałe umiejętności komunikacyjne i empatia, by skutecznie współpracować z pacjentami.
5. Cierpliwość i wytrwałość w pracy nad poprawą funkcji ciała pacjenta.
6. Zainteresowanie zdrowym stylem życia i promocją aktywności fizycznej.
7. Umiejętność pracy w zespole i koordynowania działań zespołu medycznego.
8. Zdolność do wykonywania pracy fizycznej, ponieważ niektóre procedury wymagają wysiłku fizycznego.
9. Znajomość najnowszych metod i technik terapeutycznych oraz chęć stałego doskonalenia się w swojej dziedzinie.
10. Świadomość etycznych i prawnych aspektów praktyki zawodowej.
11. Motywacja do pomagania innym i poprawiania jakości życia pacjentów.
12. Dobra organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wysokim poziomem stresu.
13. Dobra kondycja fizyczna, aby wytrzymać długie godziny pracy i wykonywanie różnorodnych ćwiczeń fizycznych. 

Jak zostać fizjoterapeutą? 

Fizjoterapia jest dziedziną nauki i praktyki medycznej, która wymaga specjalistycznego szkolenia i wykształcenia. Fizjoterapeuta to zawód regulowany, nie każdy może go wykonywać. 

Aby uzyskać tytuł fizjoterapeuty, trzeba będzie spełnić m.in. te warunki:

 1. Uzyskać tytuł zawodowy magistra.
 2. Odbyć 6-miesięczną praktykę zawodową.
 3. Złożyć z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny.

Jakie studia trzeba skończyć?

W Polsce, w celu zostania fizjoterapeutą, konieczne jest ukończenie medycznych studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia. Tego typu studia łączą nauki podstawowe, kliniczne i specjalistyczne. Zapewniają pełne wykształcenie, które pozwala na prowadzenie samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej, zarówno w zakresie diagnostyki, jak i terapii. Studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia te są obowiązkowe dla tych, którzy chcą pracować jako wykwalifikowani fizjoterapeuci. Taki model kształcenia jest zgodny z europejskimi standardami i zaleceniami Światowej Konfederacji Fizjoterapii. Tego rodzaju studia zapewniają dogłębne rozumienie anatomii, fizjologii i biomechaniki, a także umożliwiają nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie terapii manualnej, kinezyterapii, elektroterapii i innych technik stosowanych w fizjoterapii. Dodatkowo, studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia często umożliwiają specjalizację w określonym obszarze, takim jak fizjoterapia sportowa, pediatryczna czy geriatryczna. 

Gdzie studiować kierunek fizjoterapia?

Studia fizjoterapeutyczne prowadzą takie uczelnie jak:

 • Akademie Wychowania Fizycznego (AWF) – tego rodzaju uczelnie oferują studia na kierunku fizjoterapia, które są ściśle związane z nauką o ruchu i aktywnością fizyczną,
 • Uniwersytety Medyczne – na uniwersytetach medycznych studia na kierunku fizjoterapia skupiają się na aspektach medycznych tej dziedziny, takich jak anatomia, fizjologia, patologia, diagnostyka i leczenie schorzeń,
 • Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe (PWSZ) i państwowe Akademie Nauk Stosowanych,
 • prywatne szkoły wyższe także posiadają w swojej ofercie fizjoterapię, jednak trzeba pamiętać, że nawet na studiach dziennych prowadzą one ten kierunek odpłatnie,
 • uniwersytety – kierunek fizjoterapia można podjąć także na niektórych państwowych uniwersytetach w Polsce. 

Jak wyglądają staże i praktyki?

Staże i praktyki studenckie na kierunku fizjoterapia w Polsce mają bardzo ważne miejsce w procesie edukacji. Często są one obowiązkowym elementem programu studiów i mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Staż zazwyczaj odbywa się w szpitalach, klinikach rehabilitacyjnych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych lub w prywatnych praktykach fizjoterapeutycznych. Studenci mają okazję do obserwacji i nauki pod okiem doświadczonych fizjoterapeutów. Podczas stażu studenci pomagają w obszarach takich jak terapia manualna, terapia czynnościowa, fizykoterapia i wiele innych. Podczas praktyk, studenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu fizjoterapii, takie jak ocena pacjentów, planowanie i realizacja programów terapeutycznych, nauka różnych technik terapeutycznych i innych aspektów opieki pacjenta. Często studenci mają możliwość pracy z różnymi grupami pacjentów, w zależności od specjalizacji danego ośrodka. Wymagania dotyczące liczby godzin praktyk i staży mogą się różnić w zależności od uczelni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, całkowita liczba godzin praktyk w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunku fizjoterapia powinna wynosić co najmniej 1500 godzin. Jest to jednak minimalny wymóg, a niektóre uczelnie mogą wymagać więcej. Studenci są oceniani na podstawie postępów i osiągnięć podczas praktyk. Ocena ta może obejmować zarówno umiejętności praktyczne, jak i wiedzę teoretyczną. 

Jak zdobyć uprawnienia?

Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich, aby samodzielnie pracować jako fizjoterapeuta, musisz odbyć półroczną praktykę i zdać egzamin państwowy z fizjoterapii i uzyskać licencję. Egzamin państwowy dla fizjoterapeutów jest organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w Łodzi, które jest jednostką podległą Ministerstwu Zdrowia. CEM jest zaangażowane w tworzenie, organizację i przeprowadzanie egzaminów dla różnych zawodów medycznych, w tym również dla fizjoterapeutów.

Jak wygląda Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny?

Celem PEF  jest ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji kandydatów w zakresie fizjoterapii. Szczegółowe informacje dotyczące terminów egzaminów, zasad i wymagań, a także materiałów do samodzielnego przygotowania, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej CEM: http://www.cem.edu.pl/. Na stronie internetowej można znaleźć także informacje dotyczące procesu rejestracji i opłat, jakie należy uiścić w celu przystąpienia do egzaminu. Dodatkowo, CEM udostępnia także przykładowe testy oraz informacje na temat skali oceniania. Egzamin państwowy dla fizjoterapeutów jest ważnym etapem w zdobywaniu licencji zawodowej, która uprawnia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.  Egzamin sprawdza wiedzę i umiejętności nabyte w procesie kształcenia zawodowego. Składa się on z testu pisemnego oraz egzaminu praktycznego obejmującego zagadnienia z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki, neurologii, kardiologii i pediatrii. Kandydaci muszą zdać oba elementy, aby otrzymać certyfikat kwalifikacji.  Część pisemna obejmuje test wielokrotnego wyboru z pytaniami dotyczącymi szeroko pojętej wiedzy z zakresu fizjoterapii. Część praktyczna sprawdza umiejętności manualne oraz zdolności diagnostyczne i terapeutyczne kandydata. Egzamin taki testuje wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin związanych z fizjoterapią, w tym anatomii, fizjologii, biomechaniki, neurologii, ortopedii, reumatologii oraz specjalistycznych dziedzin fizjoterapii, takich jak fizjoterapia w neurologii, ortopedii czy pediatrii.

Jak wygląda praca fizjoterapeuty?

Typowy dzień pracy fizjoterapeuty może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak miejsce pracy, rodzaj pacjentów czy rodzaj terapii. Jednak ogólnie można przedstawić kilka typowych czynności, które może wykonywać fizjoterapeuta w trakcie dnia pracy.
1. Przygotowanie na początek dnia: Fizjoterapeuta może rozpoczynać dzień od zaplanowania harmonogramu pacjentów, przygotowania terapeutycznego sprzętu, odświeżenia wiedzy na temat konkretnych pacjentów.
2. Spotkania z pacjentami: Fizjoterapeuta spotyka się z pacjentami i przeprowadza indywidualną ocenę ich stanu zdrowia i funkcjonowania. Na podstawie zebranych informacji tworzy plan terapeutyczny i określa cele terapii.
3. Sesje terapeutyczne: Fizjoterapeuta wykonuje różne terapie w zależności od potrzeb pacjentów. Może to obejmować ćwiczenia fizyczne, masaż, mobilizacje stawów, odpowiednią manipulację lub inne techniki terapeutyczne.
4. Monitorowanie postępu: Fizjoterapeuta monitoruje postępy pacjenta w trakcie terapii, ocenia skuteczność zastosowanych metod i dostosowuje plan terapeutyczny, jeśli jest to konieczne. Może również rekomendować inne formy terapii lub konsultacje u innych specjalistów.
5. Dokumentacja i raportowanie: Fizjoterapeuta prowadzi dokumentację dotyczącą każdego pacjenta, w której opisuje przeprowadzone terapie, postępy pacjenta i wszelkie zmiany w planach terapeutycznych. Może również sporządzać raporty dla innych specjalistów medycznych, np. lekarzy.
6. Dalsze rozwijanie umiejętności: Fizjoterapeuci często uczestniczą w szkoleniach i kursach, aby poszerzać swoje umiejętności i być na bieżąco z najnowszymi metodami terapii. Mogą również czytać artykuły naukowe i dzielić się wiedzą z innymi fizjoterapeutami.

Jak zdybyć pierwszą pracę jako fizjoterapeuta?

To może zabrzmieć banalnie, ale pierwszą pracę jako fizjoterapeuta warto szukać jeszcze na studiach.  Jak to zrobić? Dać się poznać potencjalnym pracodawcom. Wykorzystaj sieć kontaktów nawiązywaną podczas studiów. Wiele uczelni zatrudnia wykładowców, którzy są aktywnymi fizjoterapeutami. Mogą oni zarekomendować Cię najpierw na praktyki i staże, a być może także do pierwszej pracy po studiach.. W czasie studiów i po ich zakończeniu warto zrobić staż lub praktyki w placówkach medycznych, takich jak szpitale, kliniki rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne. Daje to cenną praktyczną wiedzę i doświadczenie, jak również pozwala na nawiązanie pierwszych kontaktów zawodowych. Pracodawcy, którym dasz się poznać podczas staży i praktyk chętnie zapamiętają potencjalnego “dobrego pracownika” i jeśli będą w przyszłości prowadzić rekrutację – przypomnij się w aplikacji, że już znasz specyfikę pracy ze studiów i  nauki zawodu.

Ważnym aspektem są dodatkowe certyfikaty i szkolenia. Im więcej umiejętności i kwalifikacji posiadasz, tym większe masz szanse na rynku pracy. Mogą to być certyfikaty z zakresu konkretnych technik fizjoterapeutycznych, kursy z masażu, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy itd. Kiedy już zdobędziesz niezbędne kwalifikacje, czas na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Ważne jest nie tylko miejsce, gdzie szukasz pracy, ale również to, żeby się dobrze przygotować na proces rekrutacyjny, mieć dobrze napisane CV i list motywacyjny oraz umieć odpowiedzieć na podstawowe pytania, jakie mogą paść podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacja rekrutacyjna powinna zawierać wszystkie istotne informacje o Twoim wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu. List motywacyjny powinien pokazać, dlaczego chcesz pracować właśnie w tej roli i co Cię wyróżnia. Następnie możesz zacząć wysyłać swoje aplikacje na właściwe oferty pracy. Czasem warto aplikować nawet na pozycje, które wymagają nieco więcej doświadczenia – wiele firm i instytucji jest skłonnych szkolić odpowiednich kandydatów na miejscu. Jeśli Twoja aplikacja zostanie wybrana, masz przed sobą rozmowę kwalifikacyjną. Przygotuj się na to, odpowiadając na możliwe pytania i badając firmę.

Gdzie szukać zatrudnienia?

 • 1. Szpitale i kliniki. Wielu absolwentów fizjoterapii zaczyna swoją karierę w szpitalach lub klinikach. Praca w takich instytucjach daje możliwość zapoznania się z różnymi przypadkami medycznymi i zdobycia doświadczenia. Praca w szpitalach i publicznych ośrodkach zdrowia często daje najwięcej satysfakcji, ale najniższe zarobki.
 • 2. Kliniki Fizjoterapii: Prywatne kliniki fizjoterapii często poszukują nowych terapeutów. Również tutaj mają szansę na zdobycie doświadczenia z różnymi rodzajami urazów i schorzeń.
 • 3. Ośrodki Rehabilitacyjne. Niektóre ośrodki rehabilitacyjne oferują stanowiska dla nowych fizjoterapeutów. Praca w takim miejscu może dać możliwość specjalizacji w konkretnym obszarze, takim jak rehabilitacja po udarze czy wypadku.
 • 4. Domy Opieki: Praca fizjoterapeuty w domach opieki może być nagradzająca i daje możliwość pomocy osobom starszym w utrzymaniu zdrowia fizycznego i sprawności.
 • 5. Siłownie, kluby fitness. Czasami szukają oni fizjoterapeutów, którzy mogliby prowadzić specjalne sesje dla osób po urazach lub której potrzebują specjalnego wsparcia.
 • 6. Sport profesjonalny. Kluby sportowe, zarówno amatorskie jak i zawodowe, często zatrudniają fizjoterapeutów na pełny etat.
 • 7. Gabinety SPA i wellness.
 • 8. Prywatna praktyka – własny gabinet lub praca moblina, w domu pacjenta

Własna praktyka i gabinet fizjoterapeutyczny

 Zakładanie własnego gabinetu fizjoterapeutycznego to nie tylko realizacja marzenia o prowadzeniu własnego biznesu, ale też dużo pracy i zaangażowania. To ciekawy pomysł na rozwijanie swojej kariery. Oczywiście podstawa to wykształcenie i doświadczenie. Aby otworzyć gabinet fizjoterapeutyczny, musisz najpierw zdobyć właściwe wykształcenie. ale warto zdobyć doświadczenie w tej dziedzinie podczas staży, praktyk i pracy na etacie, umowie o dzieło albo umowie zleceniu z firmą lub instytucją zatrudniająca fizjoterapeutów. 

Otwarcie własnego gabinetu fizjoterapeutycznego to nie tylko wielkie wyzwanie, ale także fantastyczna okazja do rozwoju zawodowego i osobistego. Przed Tobą wiele pracy, ale poniżej przedstawiamy Ci kroki, które umożliwią Ci otwarcie własnej praktyki jako fizjoterapeuta.

 • Wykształcenie i uprawnienia: Musisz posiadać wykształcenie medyczne związane z fizjoterapią. W Polsce konieczne jest posiadanie magistra fizjoterapii lub pokrewnego dyplomu, uzyskanego po ukończeniu pięcioletnich studiów na kierunku fizjoterapia.
 • Doświadczenie: Zanim otworzysz własną praktykę, zyskaj doświadczenie poprzez pracę w szpitalach, klinikach rehabilitacyjnych lub prywatnych gabinetach fizjoterapii.
 • Opracuj plan biznesowy: Plan biznesowy to kluczowy dokument, który pomoże Ci określić, jak chcesz rozpocząć i prowadzić swoją praktykę. Powinien on zawierać informacje o tym, jakie usługi będziesz oferować, ile klientów spodziewasz się obsługiwać, jakie będą Twoje koszty, jak zamierzasz przyciągnąć nowych klientów itd.
 • Zbierz niezbędne fundusze: Otwarcie własnej praktyki wymaga inwestycji. Musisz zainwestować w lokal, sprzęt, oprogramowanie do zarządzania gabinetem, marketing, a także w zatrudnienie personelu.
 • Rejestracja działalności: Przed rozpoczęciem działalności, musisz zarejestrować się jako samozatrudniony (jednoosobowa działalność gospodarcza) lub założyć spółkę. Rejestracja działalności może odbywać się w urzędzie miasta/gminy lub online przez platformę CEIDG.4. Ubezpieczenie: Musisz wcześniej załatwić ubezpieczenie zawodowe, które pokryje ewentualne ryzyko związane z Twoją praktyką.
 • Pozwolenia i Certyfikaty: Aby otworzyć gabinet fizjoterapii, potrzebujesz zezwolenia na prowadzenie praktyk medycznych wydane przez wojewódzki inspektorat sanitarny. Dodatkowo, może być wymagane pozwolenie na użytkowanie pomieszczenia na działalność medyczną przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
 • Zorganizuj ubezpieczenie: Zabezpiecz swoją działalność poprzez odpowiednie polisy ubezpieczeniowe – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej jest koniecznością.
 • Wybór lokalizacji: Znajdź odpowiedni lokal. Lokalizacja to klucz do sukcesu. Musi być łatwo dostępna dla pacjentów i zapewniać odpowiednią przestrzeń na gabinet, miejsca do ćwiczeń, itp. Wybierz lokalizację, która jest łatwo dostępna dla pacjentów. Pomieszczenie powinno także spełniać wszystkie wymogi sanitarne i być wyposażone w niezbędny sprzęt do świadczenia usług fizjoterapeutycznych.
 • Wyposaż gabinet: Zainwestuj w wysokiej jakości sprzęt fizjoterapeutyczny, meble i oprogramowanie do zarządzania pacjentami. Pamiętaj, że komfort i dobre samopoczucie pacjenta są bardzo ważne.
 • Promocja Twoich usług: Po otwarciu gabinetu, musisz skupić się na promocji swoich usług. Możesz to zrobić, korzystając z mediów społecznościowych, tworzenia strony internetowej czy też poprzez lokalne reklamy.

Co musisz mieć otwierając praktykę jako fizykoterapeuta?

Podstawa to gabinet – powinien być przestronny i dobrze wietrzony. Nie obędziesz się bez stołów do terapii: Są to podstawowe leżanki, na których pacjenci otrzymują terapię. Powinny być one regulowane pod kątem wysokości i długości, a także wyściełane miękkim materiałem. Na początek niezbędne będą urządzenia do terapii manualnej, akie jak kliny, role, piłki terapeutyczne itp. Przyda się różnego rodzaju sprzęt ortopedyczny: To mogą być różne typy szyn, stabilizatorów, opasek, okręgieł itp. Warto też mieć różne akcesoria fizjoterapeutyczne, takie jak materace, taśmy, bandaż elastyczny, kule, laski. Może być również przydatne wyposażenie takie jak małe sprzęty typu szwedzkie drabinki, piłki do ćwiczeń, taśmy elastyczne, hantle.

Jaki sprzęt i urządzenia jeszcze warto mieć? To już zależy od budżetu. Można jednak podzielić je na kilka grup:

 • Maszyny do ćwiczeń. Do tej kategorii należą różne typy rowerów stacjonarnych, bieżni, stepperów, urządzeń do ćwiczeń oporowych itp.
 • Urządzenia do elektroterapii: Obejmują one różne urządzenia, takie jak aparaty TENS, aparaty do interferencji, aparaty do terapii ultradźwiękowej, aparaty do terapii diadynamicznej itp.
  Urządzenia do termoterapii: Te obejmują różne typy poduszek grzewczych, jednostki do parafiny, jednostki do termoterapii głębokiej itp.
  Urządzenia do krioterapii: Te urządzenia mogą obejmować pakiet lodu, aparaturę do krioterapii itp. Sprzęt do pomiaru, taki jak metry, sztangi pomiarowe, dynamometry ręczne, manometry ciśnienia krwi itp.
 • Ewentualnie aparaty do laseroterapii, do generowania pola magnetycznego.

Kariera w zawodzie fizjoterapeuty

Ukończenie studiów umożliwia wykonywanie zawodu, jednak faktem jest, że dla rozwoju kariery potrzebne będą Ci dalsze kursy specjalizacyjne, np. z terapii manualnej, czy rehabilitacji sportowej. Te są niestety dość kosztowne, ale też często wymagane przez pracodawców.
Dobrym rozwiązaniem są także studia podyplomowe, które pomogą Ci wyspecjalizować swoje kwalifikacje.

Etapy kariery w zawodzie fizjoterapeuty.

1. Wstępna specjalizacja: Po uzyskaniu tytułu magistra w zakresie fizjoterapii, początkujący fizjoterapeuci zazwyczaj zaczynają swoją karierę poprzez gromadzenie doświadczenia w różnych obszarach fizjoterapii. Mogą to być miejsca takie jak szpitale, kliniki rehabilitacyjne, domy opieki, prywatne gabinety czy szkoły.

2. Głębsza specjalizacja: Po kilku latach praktyki, wielu fizjoterapeutów decyduje się na specjalizację w określonym obszarze, takim jak terapia manualna, rehabilitacja sportowa, neurologia, pediatria, geriatria, traumatologia, onkologia itd.
3. Doskonalenie umiejętności i dokształcanie: Fizjoterapeuci często uczestniczą w różnych szkoleniach, kursach czy konferencjach, które pozwalają im na pogłębienie wiedzy i umiejętności. Dodatkowo, mogą zdobyć certyfikaty lub licencje potwierdzające ich kompetencje w danym zakresie.
4. Prowadzenie własnej praktyki: Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia i kompetencji, niektórzy fizjoterapeuci decydują się na otwarcie własnej praktyki. To oznacza zarządzanie własnym biznesem, który oprócz świadczenia usług fizjoterapeutycznych, może obejmować również zarządzanie personelem, finansami, marketingiem itd.
5. Praca naukowa i dydaktyczna: Niekiedy fizjoterapeuci decydują się na karierę akademicką, prowadząc badania naukowe, wykładając na uczelniach lub prowadząc szkolenia i warsztaty dla innych specjalistów z branży.

Studia podyplomowe dla fizjoterapeutów

Studia podyplomowe dla fizjoterapeutów są specjalistycznymi szkoleniami, które pozwalają na rozwinięcie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie fizjoterapii. Studia podyplomowe mogą być oferowane przez uczelnie wyższe, szkoły medyczne, placówki rehabilitacyjne lub inne instytucje edukacyjne. Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rehabilitacji. Program studiów może obejmować takie tematy jak anatomia i fizjologia człowieka, metodologie rehabilitacji, terapie manualne, masaż, terapia manualna, kinezyterapia, elektroterapia oraz inne metody wspomagające proces rehabilitacji. Studia podyplomowe dla fizjoterapeutów mogą trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy, w zależności od programu i intensywności zajęć. Często studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności. Uczestnictwo w studiach podyplomowych dla fizjoterapeutów daje możliwość pogłębienia specjalistycznej wiedzy, zdobycie nowych umiejętności oraz zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy. Absolwenci takich studiów mogą pracować w placówkach medycznych, przychodniach, gabinetach rehabilitacyjnych, ośrodkach sportowych, zespołach opieki długoterminowej, a także prowadzić własne praktyki fizjoterapeutyczne. Do najpopularniejszych należą takie

1. Fizjoterapia ortopedyczna
2. Rehabilitacja neurologiczna
3. Fizjoterapia sportowa
4. Fizjoterapia geriatryczna
5. Fizjoterapii dziecięca (pediatryczna)
6. Manualna terapia
7. Fizjoterapia onkologiczna
8. Fizjoterapia oddechowa
9. Fizjoterapia uroginekologiczna (kobieca, dna miednicy)
10. Fizjoterapia kardiologiczna

Warto jednak nie ograniczać się wyłącznie do podyplomówek ściśle fizjoterapeutycznych, ale także zainteresować się innymi studiami podyplomowymi związanymi z medycyną. To może poprawić sytuację zawodową i możliwość zwiększenia zarobków.

Kursy i szkolenia

Fizjoterapeuci mają wiele możliwości kontynuowania edukacji i śledzenia najnowszych osiągnięć w swojej dziedzinie. Dzięki nim doskonalą swoje kompetencje i zdobywają nowe umiejętności technik i zabiegów. Wiele szkół wyższych i organizacji zawodowych oferuje kompleksowe kursy i specjalistyczne programy szkoleniowe. Do najpopularniejszych należą takie kursy i szkolenia, jak:
1. Kurs kinezjologii stosowanej
2. Szkolenie z terapii manualnej
3. Kurs rehabilitacji narządu ruchu
4. Szkolenie z metody McKenziego
5. Kurs rozwoju psychomotorycznego
6. Szkolenie z terapii sensorycznej
7. Kurs fizjoterapii w pediatrii
8. Szkolenie z terapii Gravisa
9. Kurs terapii zajęciowej
10. Szkolenie z terapii wodnej
11. Kurs terapii ręki
12. Szkolenie z terapii manualnej u dzieci
13. Kurs fizjoterapii sportowej
14. Szkolenie z terapii craniosacralnej
15. Kurs metody Feldenkraisa
16. Szkolenie z terapii ruchem rozwojowym
17. Kurs terapii psichomotorycznej
18. Szkolenie z terapii wisceralnej
19. Kurs terapii poznawczo-behawioralnej
20. Szkolenie z terapii powięziowej

Ile zarabia fizjoterapeuta?

Zarobki fizjoterapeuty w Polsce mogą się różnić w zależności od regionu, doświadczenia terapeuty, specjalizacji i placówki, w której pracuje. Wynagrodzenia fizjoterapeutów zależne są nie tylko od miejsca i rodzaju działalności, ale też kwalifikacji (liczba ukończonych kursów specjalizacyjnych) i doświadczenia fizjoterapeuty. Ponieważ w tym zawodzie rzadko zdarza się praca na etat, wiele zależy także od liczby przepracowanych godzin.

Według rozmaitych danych, średnie wynagrodzenie fizjoterapeutów na pełny etat lub na kontrakcie jako osoby wykonujące jednoosobową działalność gospodarczą wynosi od 3000 do 5000 zł brutto miesięcznie. Osoby z większym doświadczeniem czy specjalizacjami mogą zarabiać nawet do 7000-8000 zł brutto.  Stawka godzinowa za usługi fizjoterapeuty w Polsce może się znacznie różnić w zależności  Średnio, stawka godzinowa waha się od 40 do 120 PLN. Pamiętaj jednak, że to są średnie wartości i w wielu przypadkach stawka może być wyższa, zwłaszcza za specjalistyczne usługi lub terapie oferowane przez doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych terapeutów. Godzinowa stawka doświadczonego specjalisty może sięgać nawet 200 zł.

Część specjalistów w tej dziedzinie wybiera pracę za granicą, m.in. w Skandynawii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Francji. Tam można liczyć na większe zarobki, niż w Polsce.

Specjalizacje i ścieżki rozwoju w zawodzie fizjoterapeuty

 1. Fizjoterapia sportowa: Fizjoterapeuci sportowi specjalizują się w zapobieganiu i leczeniu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego wynikających z aktywności sportowej. Są ekspertami w identyfikowaniu, diagnozowaniu i leczeniu sportowców z niepełnosprawnością lub urazami związanymi ze sportem.
  2. Fizjoterapia pediatryczna: Fizjoterapeuci pediatryczni oceniają, diagnozują, leczą i zarządzają dolegliwościami fizycznymi niemowląt i dzieci do okresu dojrzewania. Pracują nad poprawą lub utrzymaniem mobilności, siły, równowagi, zakresu ruchu, koordynacji, kontroli funkcji ciała i ogólnej jakości życia dziecka.
  3. Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej: Fizjoterapeuci rehabilitacji neurologicznej pomagają osobom ze schorzeniami neurologicznymi, takimi jak udary lub urazy mózgu, odzyskać umiejętności motoryczne niezbędne do codziennych czynności życiowych, takich jak chodzenie. Pracują również nad zmniejszeniem poziomu bólu i zapobiegają wtórnym powikłaniom często związanym z tymi schorzeniami.
  4. Fizjoterapia geriatryczna: Fizjoterapeuci geriatryczni koncentrują się na zapobieganiu niepełnosprawności u osób starszych, a także zarządzaniu niepełnosprawnością związaną z wiekiem i zmniejszaniu poziomu bólu powszechnego w starzejących się populacjach, takich jak zapalenie stawów lub ofiary udaru mózgu.
  5. Fizjoterapia ortopedyczna: Fizjoterapeuci ortopedyczni specjalizują się w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń ortopedycznych związanych ze ścięgnami i więzadłami, w tym urazów sportowych, złamań, skręceń/nadwyrężeń, zaburzeń równowagi mięśniowej itp., a także w planach rehabilitacji pooperacyjnej po operacji wymiany stawu lub innych znaczących interwencjach ortopedycznych wymagających fizykoterapii pooperacyjnej.
  6. Fizjoterapia w ramach terapii zajęciowej: Fizjoterapeuci terapii zajęciowej wykorzystują techniki terapeutyczne mające na celu pomoc osobom dotkniętym problemami zdrowotnymi wpływającymi na ich zdolność do samodzielnego uczestniczenia w codziennych czynnościach, w tym w transferach w środowisku domowym, zadaniach związanych z samoopieką, takich jak kąpiel, ubieranie się, pielęgnacja itp. dostęp do społeczności i zajęcia rekreacyjne / zawodowe zależne od poziomu ich funkcji przed rozpoczęciem interwencji przez fizjoterapeutę OT.

Czy warto zostać fizjoterapeutą?

Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych preferencji i zainteresowań. Fizjoterapia jest zawodem, który oferuje wiele satysfakcji i możliwości rozwoju. Praca jako fizjoterapeuta daje możliwość bezpośredniego wpływu na poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów. Jest to również zawód z przyszłościowymi perspektywami zatrudnienia, ze względu na rosnące zainteresowanie zdrowiem i rehabilitacją. Zawód fizjoterapeuty może być bardzo satysfakcjonujący. Fizjoterapeuci pomagają ludziom poprawić jakość życia i mobilność, zapewniając zabiegi mające na celu zmniejszenie bólu i poprawę funkcji fizycznych. Posiadając odpowiednie kwalifikacje, można dobrze zarabiać i cieszyć się bezpieczeństwem pracy w tej dziedzinie.  Jednakże, praca fizjoterapeuty może być wymagająca fizycznie i emocjonalnie oraz wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji Dlatego, przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się ze specyfiką pracy fizjoterapeuty, żeby upewnić się, czy jest to odpowiednia ścieżka kariery dla nas.  

Wady pracy jako fizjoterapeuta

 1. Wysoka odpowiedzialność – praca fizjoterapeuty wymaga posiadania sprawności technicznych i umiejętności zidentyfikowania i oceny problemów fizycznych pacjenta. Błędne diagnozowanie lub wykonanie nieodpowiednich procedur terapeutycznych może negatywnie wpływać na zdrowie pacjenta.
  2. Wymagająca praca fizyczna – fizjoterapeuci muszą być gotowi do fizycznej interakcji z pacjentem, co czasami może być wymagające i męczące fizycznie. Praca może obejmować długotrwałe pozycje stojące lub skłonne, a także konieczność podnoszenia lub przesuwania pacjenta.
  3. Szybkie tempo pracy – fizjoterapeuci często pracują w środowiskach o dużym natężeniu pracy, takich jak przychodnie czy szpitale. Muszą być w stanie efektywnie zarządzać czasem, aby dostosować się do grafiku pacjentów i zapewnić im odpowiednią opiekę.
  4. Konieczność pracy w elastycznych godzinach – fizjoterapeuci często pracują poza standardowymi godzinami pracy, aby umożliwić pacjentom dostęp do opieki w dogodnym dla nich czasie. To może prowadzić do pracy w weekendy czy wieczorami.
  5. Wymagający pacjenci – fizjoterapeuci często pracują z pacjentami o różnych problemach zdrowotnych, w tym z poważnymi urazami lub przewlekłymi schorzeniami. Praca może być emocjonalnie wymagająca, zwłaszcza gdy pacjenci wymagają długoterminowej opieki lub nie reagują na terapię tak, jak oczekiwano.
  6. Stałe doskonalenie zawodowe – jak wiele zawodów medycznych, również i fizjoterapia jest dziedziną, która stale się rozwija. Fizjoterapeuci muszą być gotowi do kontynuowania swojej nauki i doskonalenia umiejętności, aby być na bieżąco z najnowszymi badaniami i technikami terapii.
  7. Niskie zarobki – w niektórych regionach fizjoterapeuci mogą zarabiać niskie wynagrodzenie w porównaniu do innych zawodów medycznych. 

Zalety pracy jako jako fizjoterapeuta

1. Możliwość pomagania innym i poprawiania ich zdrowia i jakości życia.
2. Możliwość pracy w różnych środowiskach, takich jak szpitale, przychodnie, gabinety fizjoterapeutyczne, domy opieki, szkoły i firmy.
3. Wysoka elastyczność i różnorodność pracy, w tym możliwość dostosowania harmonogramu pracy do swoich potrzeb.
4. Duże możliwości rozwoju zawodowego poprzez specjalizację w różnych dziedzinach fizjoterapii, takich jak pediatria, neurologia, ortopedia, geriatria czy medycyna sportowa.
5. Satysfakcja z pracy z pacjentami i widzenie ich postępów w leczeniu.
6. Spore perspektywy zatrudnienia, zwłaszcza w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi fizjoterapeutyczne w społeczeństwie starzejącym się i coraz bardziej świadomym zdrowia.
7. Możliwość pracy z różnymi grupami pacjentów, młodszymi i starszymi, chorymi i zdrowymi, oraz z różnymi poziomami sprawności fizycznej.
8. Możliwość pracy w zespole z innymi specjalistami medycznymi, takimi jak lekarze, pielęgniarki czy terapeuci zajęciowi, co pozwala na szerokie spojrzenie na problem i lepsze efekty leczenia.
9. Możliwość samorozwoju i stałego doskonalenia swoich umiejętności poprzez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych.
10. Możliwość pracy jako wolny strzelec lub otwarcie własnej praktyki fizjoterapeutycznej, co daje większą niezależność i kontrolę nad własną karierą zawodową. 

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zawód: Urbanista

Urbanista jest specjalistą odpowiedzialnym za opracowywanie programów i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji miast lub pewnej ich części. Masz dosyć wszechobecnego bałaganu i braku

Czytaj więcej »

Opis zawodu: Menager restauracji

Czy zastanawiałeś się kiedyś na tym, kto pilnuje wszystkich aspektów funkcjonowania restauracji, w której jadłeś ostatni lunch? Jakim cudem ta osoba potrafi zorganizować jednocześnie pracę

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję