Zanim weźmiesz urlop dziekański. Poradnik: urlopy od zajęć na studiach

Urlop dziekański – tak nazywana jest przez większość studentów przerwa w studiach zgodą władz uczelni. Jednak poza klasyczną “dziekanką” istnieją też inne formy urlopowania studenta – zdrowotny, zawodowy, dla kobiet w ciąży, rodzicielski (macierzyński i tacierzyński). Można też wziąć urlop z możliwością zaliczenia przedmiotów.

Na czym polega dziekanka i kto może skorzystać z takiej formy urlopu? Czym różni się od Indywidualnej Organizacji Studiów? Zanim zdecydujesz się złożyć odpowiedni wniosek albo uznasz, że taka możliwość nie jest dla Ciebie, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami.

Przepisy prawne

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Art. 85. 3, Art. 69) mówi, że student ma prawo do:

  • urlopów od zajęć,
  • urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów,
  • odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów (IOR).

Ustawa nie określa z góry, jakie rodzaje urlopów. To uczelnia decyduje o rodzaju, formie i sposobie udzielania tego prawa studentowi. Zasady jego przyznawania są ustalane przez regulamin studiów. Dzieje się to w oparciu o zapisy tej samej ustawy.. Zgodnie z nią uczelniany Senat:

  • uchwala regulamin studiów (art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy).
  • ustala w regulaminie studiów organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta – także te związane z urlopowaniem studenta i IOR (art. 75 ust. 1 ustawy).

W ustawie jednak są twarde zapisy co do niektórych reguł udzielania urlopów od zajęć – dotyczące studentki w ciąży i urlopów dla młodych rodziców.

Urlop dziekański

Urlop dziekański to popularna nazwa najbardziej ogólnej forma urlopu od zajęć. Mają do niej wszyscy studenci, bez względu na stan zdrowia, status rodzinny i zawodowy. Wniosek o przyznanie urlopu dziekańskiego może złożyć każdy student, ale nie wszystkim jest on przyznawany.

Dziekanka jest szczególną forma urlopu dla studentów, która jest udzielana przez władzę uczelni na jeden semestr lub cały rok akademicki. Wniosek o przyznanie urlopu składa się na początku roku akademickiego lub jednego z semestrów. Jednym z warunków, jaki trzeba spełnić, aby otrzymać urlop jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z poprzedniego semestru lub roku. Oznacza to, że jeśli chciałbyś skorzystać z dziekanki np. na ostatnim roku studiów, w pierwszej kolejności należy uzyskać wszystkie oceny i zaliczenia na pierwszym roku studiów magisterskich. Regulaminy studiów jasno określają również ile razy w ciągu całej edukacji akademickiej można skorzystać z urlopy dziekańskiego. W przypadku studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich z dziekanki można skorzystać tylko raz, niekiedy dwa razy. Jeśli studiujesz prawo, psychologię lub inny kierunek w formie jednolitych studiów magisterskich możesz starać się o przyznanie urlopu dwa razy.

Dziekanka z możliwością zaliczenia

Ustawa opisuje ten typ dziekanki jako urlop od zająć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów. Jeśli przetłumaczymy ten zapis z języka urzędowego na polski, ta opcja staje się niezwykle atrakcyjna w pewnych okolicznościach. To znaczy – nie chodzisz na żadne zajęcia (jak przy klasycznej dziekance). Jednak po powrocie możesz zaliczyć przedmioty, które były realizowane w czasie tego utlopu. W jaki sosób? Zwykle regulamin studiów mówi, że dziekan już udzielając zgody na taki urlop jednocześnie określa, jak będzie zweryfikowana ta wiedza. Czyli po powrocie z dziekanki masz szansę dołączyć do swojej grupy albo swojego roku studiów.

Urlop dla studentki w ciąży

Okres urlopu dla studentki w ciąży przewidziany w ustawie to czas do dnia urodzenia dziecka. Jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru. Takiego urlopu uczelnia nie może odmówić. Do wniosku musisz załączyć zaświadczenie lekarskie , a potem uzupełnić o akt urodzenia dziecka.

Urlop dla studentów-rodziców

Maksymalny okres urlopu dla matki i ojca będących studentami to rok. Jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru. Takiego urlopu uczelnia nie może odmówić. Wniosek o udzielenie urlopu trzeba założyć w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka. Do wniosku musisz załączyć akt urodzenia.

Urlop zdrowotny dla studenta

Nie ma zapisu ustawowego, określającego sposób udzielenia urlopu zdrowotnego. W regulaminach uczelnianych nie ma też zapisów o ograniczeniu w liczbie udzielonych urlopów i łącznej maksymalnej długości urlopowania. Jednak musisz dostarczać za każdym razem zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekłą niezdolność do studiowania w okresie wskazanym w tym dokumencie. Po powrocie z urlopu zdrowotnego musisz przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzającego możliwość kontynuowania studiów.

Urlop zawodowy dla studenta

Urlop zawodowy dla studenta to coś innego, niż praktyka studencka, z założenia odbywana w czasie wolnym od zajęć. Jeśli jednak masz możliwość odbycia atrakcyjnego stażu lub praktyki zawodowej – sprawdź regulamin studiów. Zwykle uczelnie przewidują taki rodzai urlopu od zajęć, odbiegający od warunków klasycznej dziekanki.

IOS

Indywidualna organizacja studiów to coś innego, niż urlop od zajęć. To znaczy umawiasz się z uczelnią, w jaki sposób będziesz chodzić na zajęcia i jak je zaliczać.

IOS dla opornych

Chcesz wiedzieć więcej o indywidualnym toku studiów? Zobacz, na czym IOS dokładnie polega i czy masz szansę na ten sposób studiowania,

Kto nie dostanie dziekanki?

Uczelnia w regulaminie określa, kiedy nabywasz prawa do urlopu od zajęć innego, niż zdrowotny, ciążowy, rodzicielski (których nie może odmówić). Może to być okres przestudiowania (zwykle nie wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego semestru). Podobnie będzie w przypadku, jeśli chcesz być “wiecznym studentem”, czyli po raz kolejny podchodzisz do zaliczenia zajęć (np. po raz trzeci po wznowieniu swoich zajęć).

Nie masz prawa do urlopu od zajęć (dziekanki) zgodnie z ustawą, jeśli:

  • jesteś żołnierzem zawodowym lub kandydatem na takiego żołnierza i studiujesz na podstawie skierowania przez organ wojskowy oraz otrzymujesz pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  • jesteś funkcjonariuszem służb państwowych lub w służbie kandydackiej do takich formacji i studiujesz studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego oraz otrzymujesz pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Urlop od zajęć – plusy i minusy

Studenci starają się również o udzielenie dziekanki przy innych okolicznościach, m.in. planując dłuższy wyjazd za granicę. W przypadkach, których nie określa regulamin studiów warto udać na rozmowę z dziekanem. Zanim zdecydujesz się na dziekankę warto przemyśleć wszystkie „za” i „przeciw”. Urlop od zajęć czasem może okazać się lepszym rozwiązaniem niż rzucenie studiów w przypadku choroby lub narodzin dziecka. Dodatkowo „studenci na urlopie dziekańskim zachowują pełnie praw studenckich” – tak głosi większość regulaminów studiów. Oznacza to, że przez całą dziekankę przysługuje Ci zniżka studencka czy ubezpieczenie. Z drugiej strony urlop studencki, to nie zwolnienie z zajęć czy taryfa ulgowa. Jeśli weźmiesz pół roku czy rok urlopu – będziesz musiał go odrobić. Oznacza to, że będziesz studiował przez jeden semestr lub akademicki dłużej.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Poradnik studenta
Miłosz Szkudlarski

Wymiana studencka krok po kroku

Marzysz o studiach na zagranicznej uczelni, która nie bierze udziału w programie Socrates Erasmus? Warto w takim przypadku zastanowić się nad organizacją wymiany studenckiej. Jak

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję