Site logo

Ty również możesz uratować naszą planetę!

Ochrona środowiska najczęściej kojarzy się ze smutnymi zdjęciami zwierząt, umazanych toksycznymi resztkami z rafinerii, a walkę z tym, z wolontariuszem zbierającym na ulicy podpisy pod petycję. Oprócz kampanii społecznej, istnieją inne sposoby realnego ratowania środowiska. Jednym z nich są studia na MSOŚ!
Różnorodność naszą bronią!

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska to kierunek studiów Uniwersytetu Warszawskiego prowadzony przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Koalicja tych ośrodków trwa od 1992 roku, a program studiów jest stale poprawiany i wzbogacany, aby dorównać szybko zmieniającym się realiom. Ochrona środowiska jest wielowymiarową kwestią, dlatego studia MSOŚ polegają na wieloaspektowym ujęciu zagadnień. Głównym celem edukacyjnym jest wspólne prowadzenie z wydziałami współtworzącymi studiów, w skład których wchodzą:

– Wydział Biologii,
– Wydział Chemii,
– Wydział Fizyki,
– Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
– Wydział Geologii,
– Wydział Nauk Ekonomicznych
– Wydział Prawa i Administracji.

Unikalność studiów MSOŚ polega na kształceniu interdyscyplinarnym. Zagadnienia dotyczące licznych obszarów ochrony środowiska są przedstawiane i analizowane przez wybitnych naukowców i dydaktyków z różnych dziedzin. Nauki doświadczalne ze swoimi eksperymentami i badaniami podstawowymi spotykają się z naukami społecznymi, które proponują metody prowadzące do rozwiązywania złożonych problemów polityki ochrony środowiska.

Stała współpraca z najważniejszymi dla ochrony środowiska wydziałami, zapewnia obecność na zajęciach najlepszych fachowców i dostęp do najnowszych osiągnięć nauki. Z kolei mecenat Uniwersytetu Warszawskiego gwarantuje stale unowocześnianą i modernizowaną infrastrukturę.

Przyszłość jawi się na zielonoAbsolwent kierunku MSOŚ, na poziomie studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim:
– posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych
– zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swych działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju
– korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim (np. mapy, fotografie, wywiad, internet, czasopisma fachowe), prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania
– zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska

Z kolei w wyniku kształcenia na poziomie studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim absolwent kierunku MSOŚ:
– dostrzega wielorakie związki i zależności między elementami a czynnikami środowiskowymi
– zna narzędzia zarządzania środowiskiem, mechanizmy i procedury administracyjne
– przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze
– ocenia krytycznie informacje o środowisku
– jest odpowiedzialny za pracę zespołową jest świadomy politycznych uwarunkowań ochrony środowiska

Absolwenci MSOŚ zostają dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w administracji centralnej i lokalnej, a także w sektorze ochrony środowiska nowoczesnej gospodarki. Dowodem na to jest chętne zatrudnianie na odpowiedzialnych stanowiskach czy podejmowanie ambitnych studiów doktoranckich w kraju i za granicą. Prace magisterskie studentów MSOŚ są wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich konkursach, a studenci otrzymywali prestiżowe stypendia polskie i zagraniczne.

Wszystkie niezbędne informacje o MSOŚ znajdziecie tutaj! 

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Nauczyciele idą znowu na studia?

Pedagog szkolny, nauczyciel plastyki i muzyki, arteterapeuta, nauczyciel świetlicy, bibliotekarz szkolny – studia kształcące w tych zawodach to tylko niektóre sposoby, żeby uzupełnić nauczycielskie pensum.

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję