Site logo

Nowe i tradycyjne media na Koźmińskim

To zatem dobra propozycja zarówno dla przyszłych managerów, badaczy rynku jak i dziennikarzy o wysokich aspiracjach w branżach, które wcześniej wymieniono. zarządzanie w wirtualnym środowisku to z kolei kierunek dostępny dla absolwentów studiów I stopnia, skupiający się na wszelkich zagadnieniach biznesowych związanych z Internetem: netografii, social media marketingu, e-commerce, modelach i strategiach e-biznesu, zarządzaniem start-upem, a nawet podstawach design thinking.

Przez wielu studentów socjologia i dziennikarstwo są uważane za dyscyplinę, która choć inspirujące i przyjemne w nauce, nie daje zbyt obiecujących perspektyw zawodowych. Rzeczywiście, niekiedy programy studiów bywają przeładowane zajęciami teoretycznymi i nie zapewniają współpracy z ośrodkami badań społecznych. Inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku Akademii Leona Koźmińskiego, która oferuje studia na kierunku zarządzanie – socjologia biznesu i mediów na I i II stopniu w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a studenci już od pierwszych semestrów mają możliwość podjęcia praktyk w CBOSie (Centrum Badania Opinii Społecznej), jednym z największych ośrodków badań opinii publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, który regularnie zamieszcza swoje raporty w Internecie. Oznacza to, że pracownicy i studenci ALK mogą uczestniczyć w comiesięcznych badaniach na ogólnopolskich próbach reprezentatywnych. Trudno o lepszą zachętę dla kandydatów zorientowanych na socjologię ilościową i tych, którzy lubią czerpać wiedzę o społeczeństwie z sondaży i ankiet.

Z racji na silne zogniskowanie wszystkich opisywanych kierunków na technologie internetowe i świat biznesu, zarządzanie – socjologia biznesu i mediów a później zarządzanie w wirtualnym środowisku  mogą być dobrą alternatywą dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej, szczególnie dla tych studentów, którzy widzą się raczej w roli liderów, analityków lub koordynatorów, aniżeli dziennikarzy aktywnych w terenie. Kierunki prowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego dają również solidniejsze podstawy socjologiczne w aspekcie projektowania i realizacji badań analizujących zachowania ekonomiczne i postawy opinii publicznej, aniżeli konkurencyjne oferty edukacyjne. Między innymi dlatego studenci ALK odbywają praktyki, a nierzadko podejmują swoje pierwsze prace w tak renomowanych firmach jak Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, L’Oreal, Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Mercedes Benz czy instytucjach pokroju Ministerstwa Finansów, Polskiego Radio i Telewizji Polskiej. Kilkutygodniowe praktyki w jednym z wymienionych miejsc (lub innym, samodzielnie wybranym przez studenta) są obowiązkowe dla każdego stopnia studiów.

Partnerami kierunku zarządzanie w wirtualnym środowisku są firmy takie jak: Orange Polska, CDP.pl, Gemius, Divante, GoldenSubmarine, VML Poland, Ideo, Net Solution, Socjomania, Mediacom czy FACT-Finder. To znane i cenione podmioty odpowiedzialne m.in.: za cyfrową dystrybucję, marketing interaktywny, e-marketing i e-commerce czy badanie Internetu. Patronami programu studiów są natomiast Izba Gospodarki Elektronicznej eCommerce Polska i Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Studenci mają więc kontakt z tuzami innowacyjnych branży już na etapie studiów. Są regularnie zapraszani do ich siedzib, aby móc zapoznać się z podstawowymi metodami pracy w środowisku online.

Po co zbierać informacje o społeczeństwie?

Dotarcie do źródeł ludzkich zachowań i decyzji, a więc ich motywacji, preferencji czy sposobów widzenia świata pozwala nam lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, a co za tym idzie, dostosować do niej nasze działania, wykorzystując wcześniej opracowane dane. Wiedzę taką wykorzystują zarówno władze centralne i samorządowe, organizacje pożytku publicznego, międzynarodowe korporacje, jak i niewielkie przedsiębiorstwa. Nowoczesny lider wie, że właściwe narzędzia do obserwacji nastrojów i trendów społecznych są kluczem do sukcesu w wielu dziedzinach. Zagadnienia poznawane na wykładach można zaaplikować nie tylko w życiu zawodowym, lecz również prywatnym. Informacja to władza i gwarant dobrego zarządzania. Podobne zdanie ma Dr Katarzyna Staszyńska-Zagórska z Katedry Nauk Społecznych ALK, która twierdzi, że wiedza zdobywa w ramach kierunkach zarządzanie – socjologia biznesu i mediów i zarządzanie w wirtualnym środowisk otwiera całą gamę możliwości w praktyce zawodowej w sektorze publicznym i prywatnym, w zarządzaniu własnym biznesem, w mediach, firmach doradczych i badawczych.

Główne kompetencje, które nabędą studenci w ramach kierunków zarządzanie – socjologia biznesu i mediów i zarządzanie w wirtualnym środowisku:

 • wyszukiwanie, tworzenie i analiza informacji, analiza trendów krótkookresowych i długookresowych, zaawansowana obsługa technologii informatycznych i komunikacyjnych;
 • umiejętność kompleksowego przeprowadzania badań socjologicznych dotyczących Internetu i społeczeństwa informacyjnego, kultury popularnej i konsumpcji, postaw i opinii na praktycznie każdy temat, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i internetowymi;
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć komercyjnych i niekomercyjnych, a także zarządzanie nimi na wszystkich etapach rozwoju i funkcjonowania;
 • poruszanie się wśród prawideł i nieformalnych zasadach, którymi rządzą się sieci internetowe, globalna gospodarka wspierana przez nowoczesne środki komunikacyjne i rynki ekonomiczne wraz z działającymi na nich podmioty;
 • formułowanie prognoz i projektowanie szeroko rozumianej zmiany społecznej.

Co po studiach?

Studia na kierunku zarządzanie, nie tylko w ramach specjalności socjologii biznesu i mediów czy zarządzania w wirtualnym środowisku, przygotowują do podjęcia pracy w naprawdę wielu miejscach. Absolwenci z pewnością odnajdą się jako liderzy projektów, zarówno w przedsiębiorstwach państwowych wdrażających proces cyfryzacji, jak i przedsiębiorstwach prywatnych z sektora IT, dla których Internet jest kluczową przestrzenią działalności. Otworem stoją działy kadr i sprzedaży, departamenty planowania i rozwoju strategicznego, agencje reklamowe, agencje interaktywne, firmy public relations, firmy logistyczne i konsultingowe z obszaru e-commerce czy zasobów ludzkich. Niektórzy decydują się również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w różnych branżach. Jak zaznacza Justyna Ścigler, Senior Branch Manager w ManpowerGroup – absolwent socjologii i zarządzania wyróżnia się na tle innych osób kończących studia szerokim wachlarzem umiejętności społecznych. W konsekwencji absolwent może znaleźć pracę w praktycznie każdej organizacji czy komórce organizacyjnej.

Program studiów

– Specyfiką studiów z zakresu nowych mediów na Akademii Leona Koźmińskiego jest to, że są one ściśle związane z problematyką ekonomiczną i gospodarczą. Jesteśmy jedyną uczelnią, która tak duży nacisk kładzie na ekonomiczno-gospodarcze zastosowania socjologii – mówi prof. Krzysztof Zagórski, wykładowca na ALK.

Tym, co wyróżnia zarządzanie – socjologia biznesu i mediów i zarządzanie wirtualnym środowiskiem na tle innych kierunków dziennikarskich lub dziennikarsko-społecznych jest duża liczba zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych syntetyzujących teorię z praktyką zarządzania w biznesie i nowych mediach. Przedmioty specjalnościowe z socjologii mediów i biznesu są włączone w programy studiów od pierwszego semestru, a nie na późniejszych latach jak to bywa w przypadku ścieżek specjalizacyjnych, co również należy odnotować po stronie istotnych plusów. Na I stopniu studenci odbywają kursy takie jak:

 • informacja – tworzenie i analiza,
 • informatyka i użytkowanie baz danych,
 • modernizacja biznesu,
 • media tradycyjne i nowe media,
 • współczesne koncepcje organizacji i zarządzania,
 • podejmowanie decyzji finansowych,
 • socjologia przedsiębiorczości,
 • socjologia konsumpcji.
 • Nie zabraknie również przedmiotów ściśle socjologicznych, na przykład metody ilościowe, statystyka opisowa, wirtuozi światowej socjologii i współczesne teorie socjologiczne czy marketingowych.

zarządzanie w wirtualnym środowisku to z kolei położenie większego nacisku na szeroko rozumianą sieciowość, e-biznes i funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego. Studenci realizują kursy takie jak:

 • zachowania konsumentów w środowisku wirtualnym,
 • zarządzanie start-upem,
 • public relations w sieci,
 • modele i strategie e-biznesu,
 • umiejętności informacyjne w wirtualnym środowisku,
 • finansowanie w IT,
 • wirtualizacja marketingu i social media marketing,
 • zarządzanie wartością przedsięwzięć wirtualnych,
 • design thinking,
 • zarządzanie projektami z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi IT.

– W Koźmińskim znalazłem to, czego szukałem, a więc kontakt z wybitnymi osobowościami, które otworzyły mi oczy na wiele aspektów życia i które doskonale potrafiły przekazać swoją wiedzą, na przykład prof. Chmielewski, prof. Jędrzejewski czy prof. Zachera. – mówi Rafał Jemielita, absolwent socjologii na ALK, obecnie dziennikarz Playboya i prowadzący program Automaniak w TVN Turbo.

Po ukończeniu I stopnia studiów z zarządzania socjologia biznesu i mediów, możliwe jest kontynuowanie tego kierunku na II stopniu lub zmiana studiów na pokrewne na przykład na zarządzanie w wirtualnym środowisku (w języku polskim lub angielskim). W Koźmińskim mile widziani są również licencjaci, którzy swój tytuł naukowy uzyskali w innej placówce.

Naturalnym wyborem dla absolwentów zarządzania – socjologia biznesu i mediów I stopnia (lecz również innych absolwentów kierunków społeczno-dziennikarskich i ekonomicznych z kraju i zagranicy) jest kontynuowanie tego kierunku studiów na II stopniu. Tam, podobnie jak na poprzednim etapie, mamy do czynienia z dobrze wyważoną mieszanką przedmiotów związanych z zarządzaniem (m.in. zarządzanie operacyjne, strategiczne, procesami, kapitałem ludzkim, międzynarodowe), socjologią i mediami (np.: socjologia ekonomiczna w dobie globalizacji, stosowane badania społeczne czy zmiana społeczna – konflikt i kooperacja), a także dziennikarstwem (np. kultura mediów w epoce globalizacji, człowiek w teatrze życia codziennego czy audytoria medialne i społeczności wirtualne). Ponownie, warto zwrócić uwagę na pragmatyczny charakter studiów – na innych uczelniach nie prowadzi się na przykład kursu badania business-to-business, mimo że zapotrzebowanie na tego typu usługi jest duże.

Studia są prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym (weekendowym). W tym drugim przypadku, zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, w trzydniowych sesjach (piątki po siedemnastej, soboty i niedziele).

Rekrutacja na studia

I stopień studiów stacjonarnych – liczy się wynik egzaminu maturalnego z trzech wybranych przez kandydata przedmiotów. Procentowe wyniki przelicza się w następujący sposób: przedmiot podstawowy: 1% = 1,5 pkt, przedmiot rozszerzony 1% = 2 pkt. Na studia zostają przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali przynajmniej 250 pkt, aż do wyczerpania limitu miejsc.

I stopień studiów niestacjonarnych – kandydaci przyjmowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc.

II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – rozmowy kwalifikacyjne i przyjęcia aż do wyczerpania limitu miejsc. Z rozmowy kwalifikacyjnej są zwolnieni ci, którzy kontynuują kierunek zarządzanie – socjologia biznesu i mediów, a także studenci, którzy w toku studiów I stopnia zrealizowali większość różnicy programowej. Takie postępowanie rekrutacyjne wyklucza obecność osób “przypadkowych” na II stopniu, gdyż trzeba posiadać usystematyzowaną wiedzę w obrębie dyscypliny, a wykładowcy nie muszą omawiać zagadnień od podstaw.

Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią niepubliczną, studia na niej są więc płatne, a ceny różnią się w zależności od stopnia i trybu studiów, a także rozłożenia płatności. Aktualne informacje o opłatach za studia znajdą Państwo na stronie internetowej Akademii.

Podsumowując: zarządzanie – socjologia biznesu i mediów wydaje się godną rozważenia alternatywą zarówno dla dziennikarstwa na specjalności komunikacji społecznej, jak i socjologii. Atutem przemawiającym za wyborem ALK jest dostarczanie uporządkowanej wiedzy z zakresu nowych mediów, ekonomii i podstaw prawa, przy jednoczesnej dbałości o warsztat pisarski i badawczy. Dla tych, którzy mają nadzieję na funkcjonowanie na rynku zawodowym całkowicie w obrębie Internetu lub chcieliby zaistnieć w nowych (lub starych) mediach, Koźmiński przygotował program studiów zarządzanie wirtualnym środowiskiem, który świetnie wpasowuje w zapotrzebowania nowoczesnego sektora usług.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję