Site logo

Matura 2024: właściwie po co i co dalej?

Po co zdawać egzamin i co to ma wspólnego ze studiowaniem Wyjaśniamy poniżej. Matura ma wielkie oczy, ale samo jej napisanie albo zdanie to dopiero połowa drogi. Uczniów czekają jeszcze wyniki, z którymi różnie bywa. Dlatego podpowiadamy, kiedy matura jest uznana za zdaną co zrobić, gdy egzamin nie pójdzie albo nie do końca zgadzamy się z wynikiem.

Ale właściwie po co matura?

Każdy zadał to pytanie choć raz w życiu. Rodzicom, nauczycielom bądź sobie samemu. Po co właściwie zdaje się egzamin dojrzałości? Przede wszystkim, aby sprawdzić poziom wiedzy, jaki uczniowi udało się zdobyć, określonej w ramach podstawie programowej kształcenia ogólnego. Przy okazji wyniki egzaminów maturalnych świadczą o kondycji rodzimego systemu edukacji, a na ich podstawie wprowadzane są zmiany i proponuje rozwiązania problemów związanych z nauką. No i oczywista oczywistość: matura stanowi pewnego rodzaju egzamin wstępny do kształcenia wyższego w szkołach wyższych. Bez matury nie zaczniesz studiów.

Na co chcesz zdawać?

Na różne kierunki studiów liczą się inne przedmioty maturalne. Dlatego lepiej wstępnie wybrać kierunki studiowania i uczelnie.

A może nie warto zdawać matury?

Zwróć uwagę, że matura jest ważna bezterminowo. Więc będzie “paszportem” na studia, nawet jeśli zdecydujesz się na to za 5, 10 albo 15 lat (no chyba, że zmienią się reguły rekrutacji – ale na razie się na to nie zanosi). Więc staraj się podejść do matury, nawet jeśli jesteś w technikum i uważasz, że wystarczą tylko egzaminy zawodowe. Kto wie, może za kilka lat pomyślisz o zdawaniu np. na politechnikę – i wtedy matura się przyda. A podejście do matury od razu po szkole średniej ma taki plus – że informacje z liceum i technikum masz “na świeżo”. I łatwiej będzie przygotować się do egzaminu dojrzałości.

Matura 2024 – same konkrety

Praktyczne informacje – czyli jak wygląda i jak wypełnić arkusz maturalny, co można wziąć na salę, co jest obowiązkowe.

Odwołanie, czyli jeśli uznasz, że wynik jest niewłaściwy

Warto wiedzieć, że uczeń ma również pewne prawa, jakie przysługują mu podczas zdawania matury. Oto dwa najważniejsze z nich:
– w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminów, zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy.
– czas na sprawdzenie pracy to minimum 30 minut. Na prośbę maturzysty, po upływie tego czasu może on zostać wydłużony w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, po uwzględnieniu liczby wglądów wyznaczonych na dany dzień.

– jeśli zdający nie zgadza się z wynikiem, musi się zwrócić o weryfikację sumy zebranych punktów. Taki wniosek, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania opisanego wyżej wglądu. Odpowiedni formularz dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Weryfikacja dokonywana jest w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Odpowiedź będzie w formie pisemnej, najprawdopodobniej w terminie czternastu dni.

– jeśli mimo sprawdzenia i odwołania maturzysta nadal nie zgadza się z wynikiem. może odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE). Takie odwołanie składa się za pośrednictwem dyrektora OKE, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów. Należy w nim wskazać zadania egzaminacyjne, które zdaniem zdającego, są błędnie ocenione wraz z uzasadnieniem. Wniosek bez uzasadnienia merytorycznego zostanie zwrócony maturzyście do uzupełnienia i nie będzie przekazany do Kolegium.

Ile trzeba mieć punktów, żeby zdać maturę?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?
Aby zdać egzamin dojrzałości i otrzymać świadectwo, należy:
– uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej,
– uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej,
– zdawać egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (który realizowany jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym) w części pisemnej, w ramach którego nie określane są progi punktowe.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Aby podejście do matury było sprawiedliwe dla wszystkich, w przypadku niepełnosprawności, sposób egzaminowania jest dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności osoby zdającej, która posiada odpowiednie orzeczenie z nią związane. W przypadku osób niewidomych, zasady przeprowadzenia egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego polegają na tym, że osoba przeprowadzająca egzamin odczytuje maturzyście polecenie bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania każdego zadania. Egzaminujący może odczytać każde polecenie wielokrotnie i wrócić do fragmentu, o powtórzenie którego poprosi osoba zdająca. Pierwsze zadanie polega na rozmowie, w której zdający i egzaminujący odgrywają różne role opisane w zadaniu. W drugim maturzysta opisuje na przykład miejsce, osobę, czy też wydarzenie wskazane w wylosowanym zestawie oraz odpowiada pytania. Trzecie zadanie polega na wypowiedzi osoby zdającej, na podstawie materiału stymulującego, w którym materiały ikonograficzne są zastąpione tekstem, i odpowiada na zadane pytania.

Przeprowadzenie egzaminu pisemnego zawiera dostosowanie arkuszy egzaminacyjnych, czyli napisanych pismem Braille’a wraz z czarnodrukiem, bądź w czarnodruku. Osobom z niepełnosprawnością ruchową przysługuje pomoc w obsłudze sprzętu i środków dydaktycznych w przypadku języka polskiego, czy też pomoc nauczyciela wspomagającego. Maturzyści z afazją, podczas egzaminu ustnego, uzupełniają wypowiedzi ustne zapisem, bądź przygotowują wypowiedzi na piśmie, jeśli zaburzenia uniemożliwiają komunikację. W trakcie części pisemnej przysługuje im pomoc nauczyciela wspomagającego, a także – w przypadku wszystkich egzaminów- zapewnienie w ich czasie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności, na przykład logopedy.

Osoby niesłyszące mają prawo zdawać egzamin ustny w języku migowym, a w przypadku nieznajomości języka migowego mogą przygotowywać odpowiedzi na piśmie. Wszystkim niepełnosprawnym maturzystom przysługuje przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu, a także dostosowanie arkusza egzaminacyjnego do niepełnosprawności.

Dodatkową ulgą dla osób niepełnosprawnych jest przygotowanie odrębnych arkuszy egzaminacyjnych. Arkusze, w “dostosowanej formie” są przygotowywane dla zdających z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), słabowidzących, niewidomych, słabosłyszących, niesłyszących, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wszystkie wymienione ulgi mają na celu zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz zapewnienie zdającym odpowiedniego do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, przedłużenie czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu, czy obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu, bądź specjalisty w zakresie danej niepełnosprawności.

Udogodnienia dla cudzoziemców

Cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu mają prawo do przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ustnego z języka polskiego. Wydłużenie wynosi nie więcej niż piętnaście minut i przeznaczone jest na przygotowanie do wypowiedzi lub sam egzamin. Ponadto, następuje zastosowanie przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjna szczegółowych kryteriów oceniania wypowiedzi z języka polskiego, jeżeli zachodzi taka potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

W przypadku egzaminów pisemnych, cudzoziemcom przysługuje prawo do przedłużenia czasu pisemnej matury nie więcej niż o trzydzieści minut. Poza tym, mogą przystąpić do egzaminu w oddzielnej sali, jak również korzystać ze słowników dwujęzycznych w wersji papierowej lub elektronicznej.

Matura 2024 – rozkład jazdy

Kiedy odbywa się egzamin dojrzałości, kiedy będą ogłoszone wyniki, kiedy egzamin poprawkowy i kiedy jego wyniki?

Niezdana matura – co dalej?

Nie ma jednego schematu, na których przedmiotach uczniom na pewno powinie się noga. Statystycznie maturzyści mają największe problemy na obowiązkowej matematyce i j. polskim, ale procent w stosunku do innych przedmiotów nie jest rażąco inny.

Na pierwszy rzut oka powtórne zdawanie matury wydaje się wstydliwą potwornością, ale to tylko pierwsze wrażenie. Do matury poprawkowej można przystąpić już w sierpniu, jeśli nie zdało się jednego egzaminu pisemnego lub jednego egzaminu ustnego. Niezależnie od powodu, uczeń można poprawić maturę, jeśli zdobył trzydzieści procent, ale wynik uzna za niezadowalający.

Zobacz co zrobić, jeśli matura oblana.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję