Site logo

Zmiany na maturze 2024


Rozporządzenie Ministra Edukacji z 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego opublikowane jest już w Dzienniku Ustaw (poz. 8). Zatem rozporządzenie weszło już w życie, a zmiany na maturach stały się faktem.

Najważniejsza zmiana na maturze 2024

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie nowego przedmiotu do matury jakim jest biznes i zarządzanie.
Pisemny egzamin maturalny z biznesu i zarządzania jest przeprowadzany dla absolwentów:
1) liceum ogólnokształcącego – począwszy od roku szkolnego 2026/2027;
2) technikum – począwszy od roku szkolnego 2027/2028;
3) branżowej szkoły II stopnia – począwszy od roku szkolnego 2027/2028.
Egzamin z biznesu i zarządzania, podobnie jak z informatyki, ma trwać 210 minut.
Zmiany dotyczą również łaciny. Aktualnie nowy egzamin ma trwać 120 minut.

Nie ma dużych zmian co do zakresu materiału wymaganego na maturze. Terminy matur pozostają bez zmian – SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM. Na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnego znajdą już Państwo materiały informacyjne co do przyszłej matury.

Matura w 2024 roku zostanie przeprowadzona w dwóch formułach: w formule 2015 oraz w formule 2023.

Tak jak w poprzednich latach matura 2024 roku będzie przeprowadzana w formule 2015 i 2023. Dostosowana jest ona do osób, które realizowały różne podstawy programowe.

Formuła 2023

Do egzaminu w formule 2023 przystąpią po raz pierwszy osoby, które ukończyły:

 • uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą: a) 4-letnie liceum ogólnokształcące b) szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego c) 5-letnie technikum d) branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej
 • absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 • osoby, które uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • absolwenci oddziałów międzynarodowych w 4-letnim albo 3-letnim liceum ogólnokształcącym, posiadający dyplom IB (International Baccalaureate)
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023.

Formuła 2015

Formula 2015 skierowana jest dla:

 • uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum
 • absolwentów wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. a) 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005-2022 b) szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego c) 4-letniego technikum z lat 2006-2023 d) branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022-2023 e) liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie f) uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 • osób, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
 • absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2015 po raz kolejny.

Co będzie na maturze 2024?

Treści egzaminacyjne to zakres wiadomości i umiejętności, które mogą pojawić się  w maturalnych zadaniach egzaminacyjnych. Zakres wymagań obowiązujących na egzaminach maturalnych w 2023 roku opracowały ministerialne komisje. Jak napisał MEN zostały przygotowane “na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej”. Czyli powinno być mniej “do nauczenia się na maturę”, niż wymagano na egzaminach w poprzednich latach.

W pracach według MEN wzięli udział nauczyciele – praktycy, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wcześniej trwały prekonsultacje podczas których można było do ministerstwa zgłaszać uwagi. Komisje eksperckie przeanalizujowały je i mogły zmodyfikować wymagania. W grudniu 2023 MEN ogłosił ostateczne wymagania egzaminacyjne w formie rozporządzenia.  Wydał też wtedy aneksy do informatorów dla maturzystów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

Arkusze egzaminacyjne na maturze 2024

Jak będą wyglądały arkusze maturalne? Dowiemy się tego w marcu 2024 roku. Wtedy CKE przekaże nauczycielom, uczniom i kandydatom arkusze próbne. Wtedy w liceach i technikach będą obywały się w kolejnych tygodniach próbne matury.

Jakie będą pytania na maturze 2024?

Tak jak w poprzednich latach tak i w 2024 roku matura ze względu na pandemię Covid-19 i długi okres nauki zdalnej, będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.
Bardzo ważną wiadomością jest informacja, że aby maturzysta zdał maturę musiał zdać egzaminy z przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy nowożytny, matematyka, język mniejszości narodowej jeśli uczeń jest absolwentem szkoły lub oddziału z nauczaniem języka mniejszości) i przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.
W tym roku również egzaminy będą podzielone na część ustną i pisemną.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

W formule 2023 będzie składał się z 3 części.

Część 1

Pierwsza, za którą można uzyskać 10 punktów, to test Język polski w użyciuw którym będą sprawdzane takie umiejętności jak: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, tworzenie notatki syntetyzującej oraz znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną

Część 2

Znajomość problematyki lektur obowiązkowych będzie sprawdzana w 2 części, czyli Teście historycznoliterackim. Za ten element można uzyskać maksymalnie 15 punktów.

Część 3

Wypracowanie – 35 pkt. Dwa tematy wypracowania do wyboru.

Uczniowie zdający egzamin w formule 2015 również zmierzą się z testem, za który mogą uzyskać 20 punktów. Do wyboru będą 3 tematy wypracowania o wymaganej min. objętości 250 wyrazów – dwie rozprawki i interpretacja tekstu poetyckiego.

Egzamin ustny

W formule 2023: 30-minutowy egzamin jest podzielony na 2 części. Pierwsze 15 minut to czas na wylosowanie 2 pytań i przygotowanie do odpowiedzi, kolejne 15 minut to wypowiedź oraz rozmowa z zespołem egzaminującym.
W formule 2015: Uczniowie zdający maturę mogą zdobyć maks. 40 punktów, a wylosowane zadanie składa się z 1 polecenia i tekstu

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

 • Na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym zwiększy się liczba punktów, które będzie można uzyskać odpowiadając na pytania zamkniete – nawet 29. Nie będzie zadań, za które można uzyskać 5 lub 6 punktów. Pojawi się też nowy typ zadań – “prawda – fałsz”.
 • Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 180 minut.
 • Egzamin na poziomie rozszerzonym będzie się składał wyłącznie z zadań otwartych. Potrwa 180 minut.

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Egzamin podstawowy z języka obcego to test oraz wypracowanie na 80-130 wyrazów. Czas 120 minut.
 • Egzamin rozszerzony z języka obcego to również test ale i dłuższe wypracowanie na 200-250 wyrazów. Czas 150 minut.

Pozostałe zmiany na maturze 2024

Na zdających maturę w 2024 czekają jeszcze drobne zmiany dotyczące kilku przedmiotów:

 • Zdający maturę z historii na poziomie rozszerzonym w 2024 roku zmierzą się z nowymi zasadami oceniania. Minimalna długość wypracowania będzie wynosiła 300, a nie 500 wyrazów.
 • Na maturze z wiedzy o społeczeństwie zamiast wypracowania absolwenci napiszą dwie dłuższe wypowiedzi w formie np. zażalenia, pozwu, apelacji na podstawie materiałów źródłowych.
 • Na maturze z biologii, chemii, fizyki i geografii będzie więcej zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z różnych działów na podstawie tekstów, wykresów, tabel.

Z czego trzeba zdawać maturę 2024?

Każdy z maturzystów na pewno teraz zadaje sobie to pytanie. Termin ostatecznego potwierdzenia przedmiotów zbliża się nieubłaganie. Wybór nie jest prosty, ponieważ już teraz dobrze wybrane egzaminy dojrzałości pozwolą na otwarcie różnych dróg na przyszłość. A każda z tych dróg może być inna, dlatego już teraz warto zastanowić się co chcielibyśmy robić w przyszłości i jaka matura może nam w tym pomoc. Warto poczytać o zawodach przyszłości i pomyśleć gdzie my znajdujemy siebie na tej liście.

Jeśli myślisz o studiach – warto przyłożyć się do nauki już teraz i dobrze zdać egzamin na poziomie rozszerzonym. Punkty z takich egzaminów dają większe szanse przy wyborze różnych kierunków studiów.

Poradnik maturzysty

Zdajesz maturę w 2024 roku? Zajrzyj do naszego poradnika. Dowiesz się, co warto wiedzieć podczas przygotować do egzaminu dojrzałości.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Próbna matura z języka polskiego 2020 (arkusz+klucz)

“Trylogia” Henryka Sienkiewicza widziana przez literaturoznawcę Juliana Krzyżanowskiego.”Król mrówek” Zbigniewa Herberta opisywana przez dziennikarza Aleksandra Kaczorowskiego. III część “Dziadów” Adama Mickiewicza. “Improwizacja” Adama Zagajewskiego. W

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję