Site logo

Zawody regulowane w Polsce i UE 2024

Co tą są zawody regulowane? Jak zdobyć uprawnienia do ich regulowania? Lista zawodów według branż. Uprawnienia, jakie daje ich wykonywanie.

Co to jest zawód regulowany?

Zawód regulowanych zgodnie z prawem Polski i Unii Europejskiej to zawód, którego nie można wykonywać bez spełnienia danych warunków, określonych w danym kraju. Lista takich zawodów może się zmieniać i związana jest z polityką państwa, zamykającego dostęp kandydatów do danej profesji. Prawo mówi, wtedy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zdobyć uprawnienia. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w niektórych sektorach przebiega na mocy osobnych przepisów UE. W Polsce mamy około 360 zawodów regulowanych – najwięcej w Unii Europejskiej.

Jak zdobyć zawód regulowany?

Dostęp do zawodu regulowanego jest możliwe dla kandydatów, którzy spełnią takie kwalifikacje jak:

 • wykształcenie (ukończenie odpowiedniego dla danego zawodu, w tym kierunku studiów lub studiów podyplomowych.
 • zdanie specjalnych egzaminów, np. państwowych,
 • zarejestrowanie się w organizacji zawodowej.

Każde z tych wymagań może występować osobno, mogą być zastosowane dwa z nich, lub wszystkie trzy wymagania – zależnie od zawodu.

Zawody regulowane w UE

Nawet jeśli masz uprawnienia do wykonywania danego zawodu regulowanego w Polsce, nie upoważnia on automatycznie do wykonywania go w innym kraju. Można go wykonywać tylko wtedy, jeśli w Polsce jest zawodem regulowanym, a w innym kraju zawodem bez regulacji. Jeśli to zawód regulowany w obu krajach, trzeba wystąpić o oficjalne uznanie kwalifikacji zawodowych za granicą. Dzieje się tak nawet w UE, gdzie zawód jest zawodem regulowanym na podstawie przepisów unijnych. Jeśli w Polsce ani zawód, ani zasady przygotowania do niego nie są regulowane, a w innym kraju UE jest – trzeba wykazać się rocznym stażem pracy w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Zasady re obowiązują także w części innych krajów europejskich poza UE – poza Unią Europejską,w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. W Wielkiej Brytanii po Brexicie zawody regulowane zależą od umowy między UK, a Unią Europejską. Obywatele, którzy kontynuują swoje zatrudnienie w Wielkiej Brytanii korzystają z umowy o wystąpieniu. Natomiast osoby nie objęte umową o wystąpieniu korzystają z prawa krajowego. Konkretnym regulacją w przypadku Wielkiej Brytanii jest poświęcona cała rządowa strona internetowa.

Jak uzyskać dostęp do zawodu regulowanego w UE

Jeśli chcesz poza Polską wykonywać zawód regulowany w innym kraju UE, musisz złożyć wniosek o zezwolenie i dokumenty potwierdzające prawo do jego wykonywania. Składasz je do odpowiedniego organu, a władze kraju w ciągu miesiąca muszą potwierdzić jego przyjęcie. Mogą poprosić o ewentualne uzupełnienie dokumentów. W ciągu trzech miesięcy od przekazania kompletnego wniosku, dostaniesz odpowiedź. czy masz odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego w danym kraju.W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o miesiąc.

Prawo zawodów z automatycznym uznaniem kwalifikacji, termin jest skrócony do trzech miesięcy.
Dotyczy to:

 • lekarzy,
 • pielęgniarek ogólnych,
 • położnych, lekarzy weterynarii,
 • lekarzy dentystów,
 • farmaceutów,
 • architektów.

Pełna lista zawodów regulowanych w Polsce

 • Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
 • Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Asystentka stomatologiczna
 • Diagnosta laboratoryjny
 • Dietetyk
 • Dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej
 • Elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych: a) o napięciu do 1 kV: – pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych, – w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla, b) o napięciu powyżej 1 kV: – pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych, – w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla
 • Fizjoterapeuta
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych
 • Geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych
 • Geolog górniczy
 • Górnik strzałowy
 • Higienistka stomatologiczna
 • Higienistka szkolna
 • Inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
 • Inspektor ochrony radiologicznej z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych
 • Instruktor terapii uzależnień
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej
 • Kierownik i zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów
 • Kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów
 • Kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych – w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze
 • Kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych – w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych
 • Konserwator dźwignic
 • Konserwator dźwigów
 • Konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych 38 Konserwator specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych
 • Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
 • Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego
 • Logopeda
 • Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
 • Maszynista lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią
 • Maszynista maszyn wyciągowych
 • Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Maszynista (obsługujący) specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych
 • Mechanik sprzętu ratowniczego
 • Mierniczy górniczy
 • Monter rusztowań
 • Napełniający zbiorniki przenośne
 • Obsługujący dźwigi
 • Obsługujący dźwignice
 • Operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego albo składowania dwutlenku węgla w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla
 • Operator maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych pod ziemią
 • Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych 58 Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
 • Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych
 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka dziecięca
 • Ortoptystka
 • Osoba dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego
 • Osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów
 • Pirotechnik
 • Protetyk słuchu
 • Przewodnik górski
 • Ratownik górniczy
 • Ratownik medyczny
 • Rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa
 • Rewident urządzeń wyciągowych
 • Rusznikarz
 • Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego
 • Specjalista do spraw oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
 • Specjalista psychoterapii uzależnień
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
 • Stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o specjalności: – operator reaktora badawczego, – dozymetrysta reaktora badawczego, – starszy dozymetrysta reaktora badawczego, – specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych, – operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego, – operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów, – operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii, – operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi
 • Sterowanie: – sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym, – wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa
 • Strzałowy w: – odkrywkowych zakładach górniczych, – zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla
 • Sygnalista szybowy
 • Technik analityki medycznej
 • Technik dentystyczny
 • Technik elektroradiolog
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik masażysta
 • Technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
 • Technik ortopeda
 • Terapeuta zajęciowy
 • Wydawca środków strzałowych w: – podziemnych zakładach górniczych, – odkrywkowych zakładach górniczych, – zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla
 • Zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję