Zawody regulowane w Polsce i UE 2022

Co tą są zawody regulowane? Jak zdobyć uprawnienia do ich regulowania? Lista zawodów według branż. Uprawnienia, jakie daje ich wykonywanie.

Co to jest zawód regulowany?

Zawód regulowanych zgodnie z prawem Polski i Unii Europejskiej to zawód, którego nie można wykonywać bez spełnienia danych warunków, określonych w danym kraju. Lista takich zawodów może się zmieniać i związana jest z polityką państwa, zamykającego dostęp kandydatów do danej profesji. Prawo mówi, wtedy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zdobyć uprawnienia. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w niektórych sektorach przebiega na mocy osobnych przepisów UE. W Polsce mamy około 360 zawodów regulowanych – najwięcej w Unii Europejskiej.

Jak zdobyć zawód regulowany?

Dostęp do zawodu regulowanego jest możliwe dla kandydatów, którzy spełnią takie kwalifikacje jak:

 • wykształcenie (ukończenie odpowiedniego dla danego zawodu, w tym kierunku studiów lub studiów podyplomowych/podyplomowe.,
 • zdanie specjalnych egzaminów, np. państwowych,
 • zarejestrowanie się w organizacji zawodowej.

Każde z tych wymagań może występować osobno, mogą być zastosowane dwa z nich, lub wszystkie trzy wymagania – zależnie od zawodu.

Zawody regulowane w UE

Nawet jeśli masz uprawnienia do wykonywania danego zawodu regulowanego w Polsce, nie upoważnia on automatycznie do wykonywania go w innym kraju, Można go wykonywać tylko wtedy, jeśli w Polsce jest zawodem regulowanym, a w innym kraju zawodem bez regulacji. Jeśli to zawód regulowany w obu krajach, trzeba wystąpić o oficjalne uznanie kwalifikacji zawodowych za granicą. Dzieje się tak nawet w UE, gdzie zawód jest zawodem regulowanym na podstawie przepisów unijnych. Jeśli w Polsce ani zawód, ani zasady przygotowania do niego nie są regulowane, a w innym kraju UE jest – trzeba wykazać się rocznym stażem pracy w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Zasady re obowiązują także w części innych krajów europejskich poza UE – poza Unią Europejską,w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. W przypadku Wielkiej Brytanii do dnia formalnego Brexitu przepisy obowiązują takie, jak w UE, a po tym dniu sytuacja zawodów regulowanych będzie zależała od umowy między UK, a Unią Europejską.

Jak uzyskać dostęp do zawodu regulowanego w UE

Jeśli chcesz poza Polską wykonywać zawód regulowany w innym kraju UE, musisz złożyć wniosek o zezwolenie i dokumenty potwierdzające prawo do jego wykonywania. Składasz je do odpowiedniego organu, a władze kraju w ciągu miesiąca muszą potwierdzić jego przyjęcie. Mogą poprosić o ewentualne uzupełnienie dokumentów. W ciągu trzech miesięcy od przekazania kompletnego wniosku, dostaniesz odpowiedź. czy masz odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego w danym kraju.W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o miesiąc.

Prawo zawodów z automatycznym uznaniem kwalifikacji, termin jest skrócony do trzech miesięcy.. Dotyczy to:

 • lekarzy,
 • pielęgniarek ogólnych,
 • położnych, lekarzy weterynarii,
 • lekarzy dentystów,
 • farmaceutów,
 • architektów.

Pełna lista zawodów regulowanych w Polsce

 • Adwokat
 • Agent celny (sektor prywatny)
 • Aktuarius
 • Alergologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Archeolog uprawniony do prowadzenia badań archeologicznych
 • Architekt (prawa nabyte)
 • Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
 • Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Asystentka stomatologiczna
 • Audytor krajowy kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 • Automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • Biegły rewident
 • Bosman żeglugi śródlądowej
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia plastyczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Choroby płuc
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Detektyw
 • Diagnosta laboratoryjny
 • Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dietetyk
 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca podatkowy
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Dozymetrysta reaktora badawczego
 • Dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej
 • Drugi oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW
 • Dróżnik przejazdowy
 • Dyspozytor lotniczy
 • Dyżurny ruchu
 • Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji
 • Ekspert ADN
 • Elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych: a) o napięciu do 1 KV; b) o napięciu powyżej 1 KV
 • Endokrynologia
 • Farmaceuta
 • Farmakologia kliniczna
 • Felczer
 • Fizjoterapeuta
 • Fizjoterapeuta/ Technik Fizjoterapii
 • Gastroenterologia
 • Genetyka kliniczna
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie redakcji map.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.
 • Geolog (kategorie I-IX uprawniony do wykonywania różnych specjalności)
 • Geolog (kategorie XIII uprawniony do wykonywania różnych specjalności)
 • Geolog górniczy
 • Geriatria
 • Grzyboznawca
 • Górnik strzałowy
 • Hematologia
 • Higienistka stomatologiczna
 • Higienistka szkolna
 • Immunologia kliniczna
 • Informator służby informacji powietrznej
 • Inspektor dozoru jądrowego: I stopnia; II stopnia
 • Inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
 • Inspektor ochrony radiologicznej z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych
 • Instruktor nauki jazdy
 • Instruktor prowadzący szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 • Instruktor strzałowy
 • Instruktor techniki jazdy
 • Instruktor terapii uzależnień
 • Inżynier budownictwa (różny zakres uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Inżynier pożarnictwa
 • Kapitan na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000
 • Kapitan żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 • Kapitan żeglugi przybrzeżnej
 • Kapitan żeglugi śródlądowej klasy A
 • Kapitan żeglugi śródlądowej klasy B
 • Kardiologia
 • Kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej
 • Kierowca pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 ton w zarobkowym transporcie drogowym
 • Kierowca pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie drogowym
 • Kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą podziemną
 • Kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępca – w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego rudy metali
 • Kierownik oraz zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego węgiel brunatny lub wydobywającego kopaliny z użyciem środków strzałowych
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą otworową
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą podziemną
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego węglowodory otworami wiertniczymi
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą odkrywkową
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową
 • Kierownik pociągu
 • Kierownik prac podwodnych I klasy
 • Kierownik prac podwodnych II klasy
 • Kierownik prac podwodnych III klasy
 • Kierownik reaktora badawczego
 • Kierownik ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny
 • Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych
 • Kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych
 • Kierownik zmiany reaktora badawczego
 • Kierujący tramwajem (motorniczy)
 • Klasyfikator grzybów
 • Konserwator dźwigów
 • Konserwator dźwignic
 • Konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
 • Konserwator specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych
 • Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Konserwator zabytkowej zieleni uprawniony do kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytk
 • Konserwator zabytkowej zieleni uprawniony do prac o charakterze technicznym przy zabezpieczaniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej
 • Konserwator zabytków nieruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich
 • Konserwator zabytków ruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich
 • Konserwator zabytków ruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich w dziedzinach nieobjętych programem wyższych studiów
 • Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
 • Kucharz okrętowy
 • Kucie, prasowanie i wytłaczanie metali
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
 • Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego
 • LEKARZ WETERYNARII
 • Lekarz dentysta
 • Logopeda
 • Magister inżynier architekt
 • Makler papierów wartościowych
 • Manewrowy
 • Marynarz jachtowy
 • Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej
 • Marynarz wachtowy
 • Marynarz żeglugi śródlądowej
 • Maszynista
 • Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
 • Maszynista maszyn wyciągowych
 • Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Maszynista specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych,
 • Mechanik lotniczy obsługi technicznej
 • Mechanik pokładowy
 • Mechanik sprzętu ratowniczego
 • Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej
 • Mechanik wiertni (zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Medycyna nuklearna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna ratunkowa
 • Medycyna transportu
 • Mierniczy górniczy
 • Mikrobiologia lekarska
 • Mistrz budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Mistrz instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Mistrz instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Monter Rusztowań
 • Motorzysta jachtowy
 • Motorzysta wachtowy
 • Motorzysta żeglugi śródlądowej
 • Muzealnik
 • Napełniający Zbiorniki Przenośne
 • Nastawniczy
 • Nauczyciel gimnazjum
 • Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Nauczyciel przedszkola
 • Nauczyciel szkoły podstawowej, klasy I – III
 • Nauczyciel szkoły podstawowej, klasy IV- VIII
 • Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej
 • Nawigator lotniczy
 • Nefrologia
 • Neurochirurgia
 • Neurologia
 • Nurek I klasy
 • Nurek II klasy
 • Nurek III klasy
 • Nurek saturowany
 • Obsługujący dźwigi
 • Obsługujący dźwignice
 • Oficer Mechanik Żeglugi Krajowej
 • Oficer elektroautomatyk okrętowy
 • Oficer mechanik wachtowy na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej
 • Oficer wachtowy na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej
 • Oficer wachtowy żeglugi przybrzeżnej
 • Okulistyka
 • Onkologia kliniczna
 • Operator Kontroli Bezpieczeństwa
 • Operator agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu (zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów
 • Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii
 • Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów
 • Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych
 • Operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego
 • Operator radiotelefonista stacji lotniskowej
 • Operator reaktora badawczego
 • Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
 • Operator stacji nadbrzeżnej
 • Operator systemów nurkowych
 • Operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi
 • Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni
 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka dziecięca
 • Ortodoncja
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Ortoptystka
 • Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.
 • Osoby dokonujące demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji
 • Osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych
 • Osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane
 • Otorynolaryngologia
 • Patomorfologia
 • Pediatria
 • Pielęgniarka
 • Pilot balonowy
 • Pilot samolotowy liniowy
 • Pilot samolotowy zawodowy
 • Pilot sterowcowy liniowy
 • Pilot sterowcowy zawodowy
 • Pilot szybowcowy
 • Pilot wiatrakowcowy zawodowy
 • Pilot śmigłowcowy liniowy
 • Pilot śmigłowcowy zawodowy
 • Pirotechnicy
 • Podstawowe kształcenie medyczne – Polska
 • Położna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Pracownik socjalny
 • Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
 • Produkcja kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja rur stalowych
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków dla kopalń, odlewni żeliwa i staliwa, dla budownictwa oraz do mechanicznego podawania
 • Protetyk słuchu
 • Prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe
 • Przewodnik górski
 • Przewoźnik żeglugi śródlądowej
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Psycholog
 • Radca prawny
 • Radioelektronik drugiej klasy (GMDSS)
 • Radioelektronik pierwszej klasy (GMDSS)
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Radioterapia onkologiczna
 • Ratownik górniczy
 • Ratownik medyczny
 • Rehabilitacja medyczna
 • Reumatologia
 • Rewident taboru
 • Rewident urządzeń wyciągowych
 • Rusznikarz
 • Rybak rybołówstwa morskiego
 • Rzecznik Patentowy
 • Rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Rzeczoznawca samochodowy
 • Rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Skoczek Spadochronowy
 • Spawacz (zakłady górnicze: podziemne, odkrywkowe, wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych
 • Specjalista ds. oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
 • Specjalista psychoterapii uzależnień
 • Specjalista terapii uzależnień
 • Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • Specjaliści w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, dla podziemnych zakładów górniczych
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
 • Starszy dozymetrysta reaktora badawczego
 • Starszy marynarz
 • Starszy marynarz żeglugi śródlądowej
 • Starszy motorzysta wachtowy
 • Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 3000 kW
 • Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW
 • Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek i mocy maszyn głównych do 1500 kW
 • Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
 • Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW
 • Starszy oficer na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
 • Starszy oficer na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 • Starszy oficer na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000
 • Starszy rybak rybołówstwa morskiego
 • Stermotorzysta żeglugi śródlądowej
 • Sternik żeglugi śródlądowej
 • Sterowanie: – sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym,- wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa.
 • Strażak
 • Strzałowy (zakłady górnicze: odkrywkowe i zakłady wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Sygnalista szybowy
 • Szyper 1 klasy Żeglugi Krajowej
 • Szyper 2 klasy Żeglugi Krajowej
 • Szyper klasy 1 rybołówstwa morskiego
 • Szyper klasy 2 rybołówstwa morskiego
 • Szyper żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego
 • Szyper żeglugi śródlądowej
 • Taksówkarz
 • Technik analityki medycznej
 • Technik architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
 • Technik awionik
 • Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Technik dentystyczny
 • Technik elektroradiolog
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Technik masażysta
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
 • Technik ortopeda
 • Technik pożarnictwa
 • Terapeuta zajęciowy
 • Toromistrz
 • Tłumacz przysięgły
 • Unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa cywilnego
 • Urologia
 • Ustawiacz
 • Wydawca środków strzałowych (zakłady górnicze: podziemne, odkrywkowe oraz wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Wykładowca nauki jazdy
 • Zarządzający transportem
 • Zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową
 • Zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej reaktor badawczy
 • Zdrowie publiczne, epidemiologia
 • geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych
 • jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek
 • jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek
 • jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek
 • jachtowy oficer wachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek
 • kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego, a także ich zastępcy – w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych
 • maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią
 • oficer mechanik wachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW
 • operator maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych pod ziemią
 • operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn
 • osoba niższego dozoru ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych: podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • osoba wyższego dozoru ruchu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych: podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • osoba średniego dozoru ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych: podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • pilot morski
 • rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa
 • specjaliści w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem, dla zakładów innych niż podziemne zakłady górnicze
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Finanse i rachunkowość
Redakcja Studia.pl

Inwestycje i nieruchomości

Specjalność jest kierowana do tych, którzy chcą wnikliwie poznać problematykę inwestycji finansowych, rzeczowych oraz zdobyć kompetencje potrzebne na rynku nieruchomości. Absolwenci są nie tylko przygotowani

Czytaj więcej »
W drodze do kariery
Miłosz Szkudlarski

Niemieckie stypendia dla polskich studentów

Studenci, absolwenci i młodzi naukowcy z Polski mogą skorzystać z oferty stypendialnej przygotowanej przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD). Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o stypendia na

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję