Zawody regulowane w Polsce i UE 2020

Co tą są zawody regulowane? Jak zdobyć uprawnienia do ich regulowania? Lista zawodów według branż. Uprawnienia, jakie daje ich wykonywanie.

Table Of Contents

Co to jest zawód regulowany?

Zawód regulowanych zgodnie z prawem Polski i Unii Europejskiej to zawód, którego nie można wykonywać bez spełnienia danych warunków, określonych w danym kraju. Lista takich zawodów może się zmieniać i związana jest z polityką państwa, zamykającego dostęp kandydatów do danej profesji. Prawo mówi, wtedy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zdobyć uprawnienia. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w niektórych sektorach przebiega na mocy osobnych przepisów UE. W Polsce mamy około 360 zawodów regulowanych – najwięcej w Unii Europejskiej.

Jak zdobyć zawód regulowany?

Dostęp do zawodu regulowanego jest możliwe dla kandydatów, którzy spełnią takie kwalifikacje jak:

 • wykształcenie (ukończenie odpowiedniego dla danego zawodu, w tym kierunku studiów lub studiów podyplomowych/podyplomowe.,
 • zdanie specjalnych egzaminów, np. państwowych,
 • zarejestrowanie się w organizacji zawodowej.

Każde z tych wymagań może występować osobno, mogą być zastosowane dwa z nich, lub wszystkie trzy wymagania – zależnie od zawodu.

Zawody regulowane w UE

Nawet jeśli masz uprawnienia do wykonywania danego zawodu regulowanego w Polsce, nie upoważnia on automatycznie do wykonywania go w innym kraju, Można go wykonywać tylko wtedy, jeśli w Polsce jest zawodem regulowanym, a w innym kraju zawodem bez regulacji. Jeśli to zawód regulowany w obu krajach, trzeba wystąpić o oficjalne uznanie kwalifikacji zawodowych za granicą. Dzieje się tak nawet w UE, gdzie zawód jest zawodem regulowanym na podstawie przepisów unijnych. Jeśli w Polsce ani zawód, ani zasady przygotowania do niego nie są regulowane, a w innym kraju UE jest – trzeba wykazać się rocznym stażem pracy w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Zasady re obowiązują także w części innych krajów europejskich poza UE – poza Unią Europejską,w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. W przypadku Wielkiej Brytanii do dnia formalnego Brexitu przepisy obowiązują takie, jak w UE, a po tym dniu sytuacja zawodów regulowanych będzie zależała od umowy między UK, a Unią Europejską.

Jak uzyskać dostęp do zawodu regulowanego w UE

Jeśli chcesz poza Polską wykonywać zawód regulowany w innym kraju UE, musisz złożyć wniosek o zezwolenie i dokumenty potwierdzające prawo do jego wykonywania. Składasz je do odpowiedniego organu, a władze kraju w ciągu miesiąca muszą potwierdzić jego przyjęcie. Mogą poprosić o ewentualne uzupełnienie dokumentów. W ciągu trzech miesięcy od przekazania kompletnego wniosku, dostaniesz odpowiedź. czy masz odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego w danym kraju.W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o miesiąc.

Prawo zawodów z automatycznym uznaniem kwalifikacji, termin jest skrócony do trzech miesięcy.. Dotyczy to:

 • lekarzy,
 • pielęgniarek ogólnych,
 • położnych, lekarzy weterynarii,
 • lekarzy dentystów,
 • farmaceutów,
 • architektów.

Pełna lista zawodów regulowanych w Polsce

 • Adwokat
 • Agent celny (sektor prywatny)
 • Aktuarius
 • Alergologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Archeolog uprawniony do prowadzenia badań archeologicznych
 • Architekt (prawa nabyte)
 • Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
 • Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Asystentka stomatologiczna
 • Audytor krajowy kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 • Automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • Biegły rewident
 • Bosman żeglugi śródlądowej
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia plastyczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Choroby płuc
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Detektyw
 • Diagnosta laboratoryjny
 • Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dietetyk
 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca podatkowy
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Dozymetrysta reaktora badawczego
 • Dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej
 • Drugi oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW
 • Dróżnik przejazdowy
 • Dyspozytor lotniczy
 • Dyżurny ruchu
 • Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji
 • Ekspert ADN
 • Elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych: a) o napięciu do 1 KV; b) o napięciu powyżej 1 KV
 • Endokrynologia
 • Farmaceuta
 • Farmakologia kliniczna
 • Felczer
 • Fizjoterapeuta
 • Fizjoterapeuta/ Technik Fizjoterapii
 • Gastroenterologia
 • Genetyka kliniczna
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie redakcji map.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.
 • Geolog (kategorie I-IX uprawniony do wykonywania różnych specjalności)
 • Geolog (kategorie XIII uprawniony do wykonywania różnych specjalności)
 • Geolog górniczy
 • Geriatria
 • Grzyboznawca
 • Górnik strzałowy
 • Hematologia
 • Higienistka stomatologiczna
 • Higienistka szkolna
 • Immunologia kliniczna
 • Informator służby informacji powietrznej
 • Inspektor dozoru jądrowego: I stopnia; II stopnia
 • Inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
 • Inspektor ochrony radiologicznej z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych
 • Instruktor nauki jazdy
 • Instruktor prowadzący szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 • Instruktor strzałowy
 • Instruktor techniki jazdy
 • Instruktor terapii uzależnień
 • Inżynier budownictwa (różny zakres uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Inżynier pożarnictwa
 • Kapitan na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000
 • Kapitan żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 • Kapitan żeglugi przybrzeżnej
 • Kapitan żeglugi śródlądowej klasy A
 • Kapitan żeglugi śródlądowej klasy B
 • Kardiologia
 • Kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej
 • Kierowca pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 ton w zarobkowym transporcie drogowym
 • Kierowca pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie drogowym
 • Kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą podziemną
 • Kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępca – w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego rudy metali
 • Kierownik oraz zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego węgiel brunatny lub wydobywającego kopaliny z użyciem środków strzałowych
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą otworową
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą podziemną
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego węglowodory otworami wiertniczymi
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą odkrywkową
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową
 • Kierownik pociągu
 • Kierownik prac podwodnych I klasy
 • Kierownik prac podwodnych II klasy
 • Kierownik prac podwodnych III klasy
 • Kierownik reaktora badawczego
 • Kierownik ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny
 • Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych
 • Kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych
 • Kierownik zmiany reaktora badawczego
 • Kierujący tramwajem (motorniczy)
 • Klasyfikator grzybów
 • Konserwator dźwigów
 • Konserwator dźwignic
 • Konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
 • Konserwator specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych
 • Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Konserwator zabytkowej zieleni uprawniony do kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytk
 • Konserwator zabytkowej zieleni uprawniony do prac o charakterze technicznym przy zabezpieczaniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej
 • Konserwator zabytków nieruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich
 • Konserwator zabytków ruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich
 • Konserwator zabytków ruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich w dziedzinach nieobjętych programem wyższych studiów
 • Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
 • Kucharz okrętowy
 • Kucie, prasowanie i wytłaczanie metali
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
 • Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego
 • LEKARZ WETERYNARII
 • Lekarz dentysta
 • Logopeda
 • Magister inżynier architekt
 • Makler papierów wartościowych
 • Manewrowy
 • Marynarz jachtowy
 • Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej
 • Marynarz wachtowy
 • Marynarz żeglugi śródlądowej
 • Maszynista
 • Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
 • Maszynista maszyn wyciągowych
 • Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Maszynista specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych,
 • Mechanik lotniczy obsługi technicznej
 • Mechanik pokładowy
 • Mechanik sprzętu ratowniczego
 • Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej
 • Mechanik wiertni (zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Medycyna nuklearna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna ratunkowa
 • Medycyna transportu
 • Mierniczy górniczy
 • Mikrobiologia lekarska
 • Mistrz budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Mistrz instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Mistrz instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Monter Rusztowań
 • Motorzysta jachtowy
 • Motorzysta wachtowy
 • Motorzysta żeglugi śródlądowej
 • Muzealnik
 • Napełniający Zbiorniki Przenośne
 • Nastawniczy
 • Nauczyciel gimnazjum
 • Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Nauczyciel przedszkola
 • Nauczyciel szkoły podstawowej, klasy I – III
 • Nauczyciel szkoły podstawowej, klasy IV- VIII
 • Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej
 • Nawigator lotniczy
 • Nefrologia
 • Neurochirurgia
 • Neurologia
 • Nurek I klasy
 • Nurek II klasy
 • Nurek III klasy
 • Nurek saturowany
 • Obsługujący dźwigi
 • Obsługujący dźwignice
 • Oficer Mechanik Żeglugi Krajowej
 • Oficer elektroautomatyk okrętowy
 • Oficer mechanik wachtowy na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej
 • Oficer wachtowy na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej
 • Oficer wachtowy żeglugi przybrzeżnej
 • Okulistyka
 • Onkologia kliniczna
 • Operator Kontroli Bezpieczeństwa
 • Operator agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu (zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów
 • Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii
 • Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów
 • Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych
 • Operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego
 • Operator radiotelefonista stacji lotniskowej
 • Operator reaktora badawczego
 • Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
 • Operator stacji nadbrzeżnej
 • Operator systemów nurkowych
 • Operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi
 • Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni
 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka dziecięca
 • Ortodoncja
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Ortoptystka
 • Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.
 • Osoby dokonujące demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji
 • Osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych
 • Osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane
 • Otorynolaryngologia
 • Patomorfologia
 • Pediatria
 • Pielęgniarka
 • Pilot balonowy
 • Pilot samolotowy liniowy
 • Pilot samolotowy zawodowy
 • Pilot sterowcowy liniowy
 • Pilot sterowcowy zawodowy
 • Pilot szybowcowy
 • Pilot wiatrakowcowy zawodowy
 • Pilot śmigłowcowy liniowy
 • Pilot śmigłowcowy zawodowy
 • Pirotechnicy
 • Podstawowe kształcenie medyczne – Polska
 • Położna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Pracownik socjalny
 • Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
 • Produkcja kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja rur stalowych
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków dla kopalń, odlewni żeliwa i staliwa, dla budownictwa oraz do mechanicznego podawania
 • Protetyk słuchu
 • Prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe
 • Przewodnik górski
 • Przewoźnik żeglugi śródlądowej
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Psycholog
 • Radca prawny
 • Radioelektronik drugiej klasy (GMDSS)
 • Radioelektronik pierwszej klasy (GMDSS)
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Radioterapia onkologiczna
 • Ratownik górniczy
 • Ratownik medyczny
 • Rehabilitacja medyczna
 • Reumatologia
 • Rewident taboru
 • Rewident urządzeń wyciągowych
 • Rusznikarz
 • Rybak rybołówstwa morskiego
 • Rzecznik Patentowy
 • Rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Rzeczoznawca samochodowy
 • Rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Skoczek Spadochronowy
 • Spawacz (zakłady górnicze: podziemne, odkrywkowe, wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych
 • Specjalista ds. oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
 • Specjalista psychoterapii uzależnień
 • Specjalista terapii uzależnień
 • Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • Specjaliści w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, dla podziemnych zakładów górniczych
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
 • Starszy dozymetrysta reaktora badawczego
 • Starszy marynarz
 • Starszy marynarz żeglugi śródlądowej
 • Starszy motorzysta wachtowy
 • Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 3000 kW
 • Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW
 • Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek i mocy maszyn głównych do 1500 kW
 • Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
 • Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW
 • Starszy oficer na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
 • Starszy oficer na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 • Starszy oficer na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000
 • Starszy rybak rybołówstwa morskiego
 • Stermotorzysta żeglugi śródlądowej
 • Sternik żeglugi śródlądowej
 • Sterowanie: – sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym,- wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa.
 • Strażak
 • Strzałowy (zakłady górnicze: odkrywkowe i zakłady wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Sygnalista szybowy
 • Szyper 1 klasy Żeglugi Krajowej
 • Szyper 2 klasy Żeglugi Krajowej
 • Szyper klasy 1 rybołówstwa morskiego
 • Szyper klasy 2 rybołówstwa morskiego
 • Szyper żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego
 • Szyper żeglugi śródlądowej
 • Taksówkarz
 • Technik analityki medycznej
 • Technik architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
 • Technik awionik
 • Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Technik dentystyczny
 • Technik elektroradiolog
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Technik masażysta
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
 • Technik ortopeda
 • Technik pożarnictwa
 • Terapeuta zajęciowy
 • Toromistrz
 • Tłumacz przysięgły
 • Unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa cywilnego
 • Urologia
 • Ustawiacz
 • Wydawca środków strzałowych (zakłady górnicze: podziemne, odkrywkowe oraz wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Wykładowca nauki jazdy
 • Zarządzający transportem
 • Zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową
 • Zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej reaktor badawczy
 • Zdrowie publiczne, epidemiologia
 • geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych
 • jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek
 • jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek
 • jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek
 • jachtowy oficer wachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek
 • kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego, a także ich zastępcy – w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych
 • maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią
 • oficer mechanik wachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW
 • operator maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych pod ziemią
 • operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn
 • osoba niższego dozoru ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych: podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • osoba wyższego dozoru ruchu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych: podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • osoba średniego dozoru ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych: podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • pilot morski
 • rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa
 • specjaliści w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem, dla zakładów innych niż podziemne zakłady górnicze
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję