Zawody regulowane w Polsce i UE 2020

Co tą są zawody regulowane? Jak zdobyć uprawnienia do ich regulowania? Lista zawodów według branż. Uprawnienia, jakie daje ich wykonywanie.

Co to jest zawód regulowany?

Zawód regulowanych zgodnie z prawem Polski i Unii Europejskiej to zawód, którego nie można wykonywać bez spełnienia danych warunków, określonych w danym kraju. Lista takich zawodów może się zmieniać i związana jest z polityką państwa, zamykającego dostęp kandydatów do danej profesji. Prawo mówi, wtedy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zdobyć uprawnienia. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w niektórych sektorach przebiega na mocy osobnych przepisów UE. W Polsce mamy około 360 zawodów regulowanych – najwięcej w Unii Europejskiej.

Jak zdobyć zawód regulowany?

Dostęp do zawodu regulowanego jest możliwe dla kandydatów, którzy spełnią takie kwalifikacje jak:

 • wykształcenie (ukończenie odpowiedniego dla danego zawodu, w tym kierunku studiów lub studiów podyplomowych/podyplomowe.,
 • zdanie specjalnych egzaminów, np. państwowych,
 • zarejestrowanie się w organizacji zawodowej.

Każde z tych wymagań może występować osobno, mogą być zastosowane dwa z nich, lub wszystkie trzy wymagania – zależnie od zawodu.

Zawody regulowane w UE

Nawet jeśli masz uprawnienia do wykonywania danego zawodu regulowanego w Polsce, nie upoważnia on automatycznie do wykonywania go w innym kraju, Można go wykonywać tylko wtedy, jeśli w Polsce jest zawodem regulowanym, a w innym kraju zawodem bez regulacji. Jeśli to zawód regulowany w obu krajach, trzeba wystąpić o oficjalne uznanie kwalifikacji zawodowych za granicą. Dzieje się tak nawet w UE, gdzie zawód jest zawodem regulowanym na podstawie przepisów unijnych. Jeśli w Polsce ani zawód, ani zasady przygotowania do niego nie są regulowane, a w innym kraju UE jest – trzeba wykazać się rocznym stażem pracy w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Zasady re obowiązują także w części innych krajów europejskich poza UE – poza Unią Europejską,w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. W przypadku Wielkiej Brytanii do dnia formalnego Brexitu przepisy obowiązują takie, jak w UE, a po tym dniu sytuacja zawodów regulowanych będzie zależała od umowy między UK, a Unią Europejską.

Jak uzyskać dostęp do zawodu regulowanego w UE

Jeśli chcesz poza Polską wykonywać zawód regulowany w innym kraju UE, musisz złożyć wniosek o zezwolenie i dokumenty potwierdzające prawo do jego wykonywania. Składasz je do odpowiedniego organu, a władze kraju w ciągu miesiąca muszą potwierdzić jego przyjęcie. Mogą poprosić o ewentualne uzupełnienie dokumentów. W ciągu trzech miesięcy od przekazania kompletnego wniosku, dostaniesz odpowiedź. czy masz odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego w danym kraju.W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o miesiąc.

Prawo zawodów z automatycznym uznaniem kwalifikacji, termin jest skrócony do trzech miesięcy.. Dotyczy to:

 • lekarzy,
 • pielęgniarek ogólnych,
 • położnych, lekarzy weterynarii,
 • lekarzy dentystów,
 • farmaceutów,
 • architektów.

Pełna lista zawodów regulowanych w Polsce

 • Adwokat
 • Agent celny (sektor prywatny)
 • Aktuarius
 • Alergologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Archeolog uprawniony do prowadzenia badań archeologicznych
 • Architekt (prawa nabyte)
 • Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
 • Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Asystentka stomatologiczna
 • Audytor krajowy kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 • Automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • Biegły rewident
 • Bosman żeglugi śródlądowej
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia plastyczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Choroby płuc
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Detektyw
 • Diagnosta laboratoryjny
 • Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dietetyk
 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca podatkowy
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Dozymetrysta reaktora badawczego
 • Dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej
 • Drugi oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW
 • Dróżnik przejazdowy
 • Dyspozytor lotniczy
 • Dyżurny ruchu
 • Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji
 • Ekspert ADN
 • Elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych: a) o napięciu do 1 KV; b) o napięciu powyżej 1 KV
 • Endokrynologia
 • Farmaceuta
 • Farmakologia kliniczna
 • Felczer
 • Fizjoterapeuta
 • Fizjoterapeuta/ Technik Fizjoterapii
 • Gastroenterologia
 • Genetyka kliniczna
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie redakcji map.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.
 • Geolog (kategorie I-IX uprawniony do wykonywania różnych specjalności)
 • Geolog (kategorie XIII uprawniony do wykonywania różnych specjalności)
 • Geolog górniczy
 • Geriatria
 • Grzyboznawca
 • Górnik strzałowy
 • Hematologia
 • Higienistka stomatologiczna
 • Higienistka szkolna
 • Immunologia kliniczna
 • Informator służby informacji powietrznej
 • Inspektor dozoru jądrowego: I stopnia; II stopnia
 • Inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
 • Inspektor ochrony radiologicznej z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych
 • Instruktor nauki jazdy
 • Instruktor prowadzący szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 • Instruktor strzałowy
 • Instruktor techniki jazdy
 • Instruktor terapii uzależnień
 • Inżynier budownictwa (różny zakres uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Inżynier pożarnictwa
 • Kapitan na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000
 • Kapitan żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 • Kapitan żeglugi przybrzeżnej
 • Kapitan żeglugi śródlądowej klasy A
 • Kapitan żeglugi śródlądowej klasy B
 • Kardiologia
 • Kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej
 • Kierowca pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 ton w zarobkowym transporcie drogowym
 • Kierowca pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie drogowym
 • Kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą podziemną
 • Kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępca – w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego rudy metali
 • Kierownik oraz zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego węgiel brunatny lub wydobywającego kopaliny z użyciem środków strzałowych
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą otworową
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą podziemną
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego węglowodory otworami wiertniczymi
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą odkrywkową
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową
 • Kierownik pociągu
 • Kierownik prac podwodnych I klasy
 • Kierownik prac podwodnych II klasy
 • Kierownik prac podwodnych III klasy
 • Kierownik reaktora badawczego
 • Kierownik ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny
 • Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych
 • Kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych
 • Kierownik zmiany reaktora badawczego
 • Kierujący tramwajem (motorniczy)
 • Klasyfikator grzybów
 • Konserwator dźwigów
 • Konserwator dźwignic
 • Konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
 • Konserwator specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych
 • Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Konserwator zabytkowej zieleni uprawniony do kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytk
 • Konserwator zabytkowej zieleni uprawniony do prac o charakterze technicznym przy zabezpieczaniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej
 • Konserwator zabytków nieruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich
 • Konserwator zabytków ruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich
 • Konserwator zabytków ruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich w dziedzinach nieobjętych programem wyższych studiów
 • Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
 • Kucharz okrętowy
 • Kucie, prasowanie i wytłaczanie metali
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
 • Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego
 • LEKARZ WETERYNARII
 • Lekarz dentysta
 • Logopeda
 • Magister inżynier architekt
 • Makler papierów wartościowych
 • Manewrowy
 • Marynarz jachtowy
 • Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej
 • Marynarz wachtowy
 • Marynarz żeglugi śródlądowej
 • Maszynista
 • Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
 • Maszynista maszyn wyciągowych
 • Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Maszynista specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych,
 • Mechanik lotniczy obsługi technicznej
 • Mechanik pokładowy
 • Mechanik sprzętu ratowniczego
 • Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej
 • Mechanik wiertni (zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Medycyna nuklearna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna ratunkowa
 • Medycyna transportu
 • Mierniczy górniczy
 • Mikrobiologia lekarska
 • Mistrz budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Mistrz instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Mistrz instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Monter Rusztowań
 • Motorzysta jachtowy
 • Motorzysta wachtowy
 • Motorzysta żeglugi śródlądowej
 • Muzealnik
 • Napełniający Zbiorniki Przenośne
 • Nastawniczy
 • Nauczyciel gimnazjum
 • Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Nauczyciel przedszkola
 • Nauczyciel szkoły podstawowej, klasy I – III
 • Nauczyciel szkoły podstawowej, klasy IV- VIII
 • Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej
 • Nawigator lotniczy
 • Nefrologia
 • Neurochirurgia
 • Neurologia
 • Nurek I klasy
 • Nurek II klasy
 • Nurek III klasy
 • Nurek saturowany
 • Obsługujący dźwigi
 • Obsługujący dźwignice
 • Oficer Mechanik Żeglugi Krajowej
 • Oficer elektroautomatyk okrętowy
 • Oficer mechanik wachtowy na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej
 • Oficer wachtowy na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej
 • Oficer wachtowy żeglugi przybrzeżnej
 • Okulistyka
 • Onkologia kliniczna
 • Operator Kontroli Bezpieczeństwa
 • Operator agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu (zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów
 • Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii
 • Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów
 • Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych
 • Operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego
 • Operator radiotelefonista stacji lotniskowej
 • Operator reaktora badawczego
 • Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
 • Operator stacji nadbrzeżnej
 • Operator systemów nurkowych
 • Operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi
 • Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni
 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka dziecięca
 • Ortodoncja
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Ortoptystka
 • Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.
 • Osoby dokonujące demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji
 • Osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych
 • Osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane
 • Otorynolaryngologia
 • Patomorfologia
 • Pediatria
 • Pielęgniarka
 • Pilot balonowy
 • Pilot samolotowy liniowy
 • Pilot samolotowy zawodowy
 • Pilot sterowcowy liniowy
 • Pilot sterowcowy zawodowy
 • Pilot szybowcowy
 • Pilot wiatrakowcowy zawodowy
 • Pilot śmigłowcowy liniowy
 • Pilot śmigłowcowy zawodowy
 • Pirotechnicy
 • Podstawowe kształcenie medyczne – Polska
 • Położna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Pracownik socjalny
 • Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
 • Produkcja kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja rur stalowych
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków dla kopalń, odlewni żeliwa i staliwa, dla budownictwa oraz do mechanicznego podawania
 • Protetyk słuchu
 • Prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe
 • Przewodnik górski
 • Przewoźnik żeglugi śródlądowej
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Psycholog
 • Radca prawny
 • Radioelektronik drugiej klasy (GMDSS)
 • Radioelektronik pierwszej klasy (GMDSS)
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Radioterapia onkologiczna
 • Ratownik górniczy
 • Ratownik medyczny
 • Rehabilitacja medyczna
 • Reumatologia
 • Rewident taboru
 • Rewident urządzeń wyciągowych
 • Rusznikarz
 • Rybak rybołówstwa morskiego
 • Rzecznik Patentowy
 • Rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Rzeczoznawca samochodowy
 • Rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Skoczek Spadochronowy
 • Spawacz (zakłady górnicze: podziemne, odkrywkowe, wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych
 • Specjalista ds. oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
 • Specjalista psychoterapii uzależnień
 • Specjalista terapii uzależnień
 • Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • Specjaliści w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, dla podziemnych zakładów górniczych
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
 • Starszy dozymetrysta reaktora badawczego
 • Starszy marynarz
 • Starszy marynarz żeglugi śródlądowej
 • Starszy motorzysta wachtowy
 • Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 3000 kW
 • Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW
 • Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek i mocy maszyn głównych do 1500 kW
 • Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
 • Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW
 • Starszy oficer na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
 • Starszy oficer na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 • Starszy oficer na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000
 • Starszy rybak rybołówstwa morskiego
 • Stermotorzysta żeglugi śródlądowej
 • Sternik żeglugi śródlądowej
 • Sterowanie: – sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym,- wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa.
 • Strażak
 • Strzałowy (zakłady górnicze: odkrywkowe i zakłady wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Sygnalista szybowy
 • Szyper 1 klasy Żeglugi Krajowej
 • Szyper 2 klasy Żeglugi Krajowej
 • Szyper klasy 1 rybołówstwa morskiego
 • Szyper klasy 2 rybołówstwa morskiego
 • Szyper żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego
 • Szyper żeglugi śródlądowej
 • Taksówkarz
 • Technik analityki medycznej
 • Technik architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
 • Technik awionik
 • Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej
 • Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Technik dentystyczny
 • Technik elektroradiolog
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Technik masażysta
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
 • Technik ortopeda
 • Technik pożarnictwa
 • Terapeuta zajęciowy
 • Toromistrz
 • Tłumacz przysięgły
 • Unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa cywilnego
 • Urologia
 • Ustawiacz
 • Wydawca środków strzałowych (zakłady górnicze: podziemne, odkrywkowe oraz wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Wykładowca nauki jazdy
 • Zarządzający transportem
 • Zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową
 • Zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej reaktor badawczy
 • Zdrowie publiczne, epidemiologia
 • geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych
 • jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek
 • jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek
 • jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek
 • jachtowy oficer wachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek
 • kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego, a także ich zastępcy – w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych
 • maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią
 • oficer mechanik wachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW
 • operator maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych pod ziemią
 • operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn
 • osoba niższego dozoru ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych: podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • osoba wyższego dozoru ruchu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych: podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • osoba średniego dozoru ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych: podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • pilot morski
 • rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa
 • specjaliści w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem, dla zakładów innych niż podziemne zakłady górnicze
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności