WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Rekrutacja 2019

W  roku akademickim 2019/2020 WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa przygotowała m.in.: pięć nowych i atrakcyjnych specjalności, cztery mocne i sprawdzone kierunki studiów oraz nowoczesne systemy przekazywania i sprawdzania wiedzy. Pierwsza tura rekrutacji trwa do 7 sierpnia 2019 r.

W roku akademickim 2019/2020 WSPiA oferuje rozwijane i umacniane od wielu lat najlepsze kierunki studiów. Kandydaci mogą wybrać: administrację (studia I i II stopnia), bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia), prawo (5-letnie studia magisterskie) oraz zarządzanie (studia I stopnia). Na wszystkich kierunkach znaleźć można 23 atrakcyjne specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa – ZOBACZ OFERTĘ STUDIÓW

ADMINISTRACJA

Na tym kierunku można się uczyć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na specjalnościach: administracja celna i skarbowa, administracja publiczna, e-administracja, administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja, stosunki międzynarodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie transportem — spedycją – logistyką, administrowanie firmą oraz finanse i rachunkowość. W tegorocznej ofercie jest także nowa, atrakcyjna ze względu na RODO specjalność – ochrona danych osobowych.

ZARZĄDZANIE

W ofercie są studia stacjonarnych lub niestacjonarnych. Po ukończeniu kierunku istnieje możliwość kontynuowania nauki w WSPiA np. na specjalnościach biznesowych na studiach II stopnia na kierunku administracja.

Proponowane na kierunku zarządzanie specjalności to: zarządzanie w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz tegoroczne nowości: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie menedżerskie, prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu.

Nowy kierunek studiowania

WSPiA od kilku lat proponuje kandydatom na studia na kierunkach administracja i zarządzanie nowatorską ofertę dydaktyczną nazwaną administracja/zarządzanie. Dzięki temu kandydat nie musi podejmować decyzji o wyborze kierunku studiów w momencie składania podania. Przedmioty, które znajdują się w planie studiów na pierwszym i drugim semestrze, mają charakter ogólny i wprowadzający. Mają one przygotować do podjęcia decyzji o wyborze konkretnego kierunku studiów. Decyzję czy będzie to administracja, czy zarządzanie podejmie się dopiero pod koniec pierwszego roku. W kolejnych latach studenci zdobywają już specjalistyczną wiedzę z zakresu kierunku, który wybrali.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Na tym kierunku również możesz również wybrać studia stacjonarne albo niestacjonarne. Warto tu zaznaczyć, że WSPiA już w 2014 r. jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. To świadczy o wysokim poziomie, doskonałej kadrze i bardzo dobrym programie studiów na kierunku. Uczelnia przygotowała doskonałą, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną. Kandydaci mogą wybrać jedną z 6 specjalności: cyberbezpieczeństwo, służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe.

PRAWO

WSPiA na studiach prawniczych oferuje kandydatom wiele autorskich rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i planów zawodowych. Jednym z nich jest możliwość wyboru ścieżki kształcenia: aplikacyjnej lub ogólnej. Pierwsza ścieżka ma przygotować do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub aplikacji adwokackiej, notarialnej, radcowskiej czy komorniczej. Dzięki specjalistycznym, bezpłatnym zajęciom prowadzonym pod okiem doświadczonej kadry pracowników dydaktycznych i praktyków, WSPiA przygotowuje studentów do złożenia wybranego egzaminu aplikacyjnego.

Jeżeli jednak kandydat zamierza wybrać inną drogę kariery prawniczej, to propozycją dla niego jest ścieżka kształcenia ogólnego. Po jej ukończeniu można podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których nie jest wymagane zdanie egzaminu na aplikację. Po takich studiach można pracować m.in. w Policji, Służbie Celnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, administracji publicznej (urzędy marszałkowskie, wojewódzkie, miejskie, gminne), obsłudze administracyjnej wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Można także założyć własną działalność gospodarczą np. w zakresie obsługi prawnej.

Nowości dla kandydatów

Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu WSPiA wprowadziła nowe możliwości studiowania specjalności. Student może studiować zaproponowaną specjalność tradycyjnie lub w trybie indywidualnym (nauka odbywa się wtedy pod kierunkiem przydzielonego opiekuna dydaktycznego).

Więcej praktyki na studiach

W WSPiA odchodzi od tradycyjnych form dydaktycznych – ogranicza liczbę wykładów i wprowadza bardziej praktyczne zajęcia. Przedmioty realizowane są w formie dualnej, triad i quadriad złożonych z warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów i pracowni praktycznych. Podczas takich zajęć nasi studenci uczestniczą m.in. w grach decyzyjnych, zabawach logicznych oraz rozwiązują kazusy i case study. Naszą nową propozycją są także Kliniki Dydaktyczne, podczas których zajęcia prowadzą grupy studentów. Pod okiem praktyków rozwiązują kazusy, dyskutują i uczą innych. Studenci uczestniczą również w symulowanych rozprawach sądowych, oględzinach miejsca zdarzenia, wyjazdach studyjnych, zajęciach z użyciem symulatora wirtualnej sceny zbrodni oraz zajęciach w uczelnianym laboratorium kryminalistycznym itp.

Podział przedmiotów na różne kategorie

Zróżnicowana została forma zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Przedmioty z planu studiów podzielone są na: wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Wiedza studenta sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich, prac zaliczeniowych pisanych przy komputerze, zaliczeń praktycznych oraz w uczelnianym systemie SBS (step by step) w „Sali Tortur”.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa przestawiła się również na system punktowy. Każdy przedmiot podzielony został na tematy. Student może zaliczyć je w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby uzyskać pozytywną ocenę, trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów: za zaliczone tematy, za aktywność na zajęciach, za aktywność pozadydaktyczną i za obecność na zajęciach. Dzięki takim rozwiązaniom nowy system ma uczyć samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.

W rekrutacji na studia kandydaci dokonują najpierw rejestracji on-line w systemie e-rekrutacja. Następnie (przed upływem terminu rekrutacji, tj. do 7 sierpnia br.) zobowiązani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Biura rekrutacyjnego WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14.

 

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję