Studia na kierunku lingwistyka stosowana. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Ferdinand de Saussure na przełomie XIX i XX w. wprowadził niezwykle ciekawe rozróżnienie. Natura języka (langue) jest odmienna od natury mowy (parole). Do przeszłości należy zaliczyć raczej kierunki filologiczne, w ramach których poznawało się tylko jeden język. W ten sposób studia filologiczne zbliżyły się programowo do studiów lingwistycznych. Czy takie dopasowanie zatarło różnice? Zdecydowanie nie. Występują one nadal i przejawiają się w dążeniu do uniwersalności poznawczej studiów filologicznych i nastawieniu na praktyczność i utylitarność studiów lingwistycznych.

Profil kandydata na lingwistykę stosowaną:

Nauka języków obcych to zadanie, które powinno być realizowane przez całe życie. Zmieniają się nie tylko języki, ale także pola ich zastosowań. Kandydat na studia lingwistyczne powinien władać przynajmniej dwoma językami obcymi, w stopniu średnio zaawansowanym. Raczej trudno wyobrazić sobie, by studia, na kierunku Lingwistyka stosowana, były początkiem nauki obu języków, tym bardziej, że kryteria przyjęć najczęściej oparte są o maturalne oceny z rozszerzonego lub podstawowego poziomy języków obcych. Jeżeli odkrywasz w sobie talent i zdolności do nauki tej dziedziny, jeżeli masz już efekty w postaci osiągnięć na olimpiadach językowych lub masz w swoim dorobku certyfikaty językowe – jesteś idealnym kandydatem na studia lingwistyczne.

Jak wygląda program studiów na lingwistyce stosowanej:

Studia lingwistyczne pozwalają skoncentrować się na nauce języków obcych. Właściwie nie ma tam niepotrzebnych przedmiotów, a całe studia nakierowane są na pozyskanie umiejętności lingwistycznych, dlatego w czasie studiów najwięcej czasu spędzisz na praktycznej nauce dwóch lub nawet trzech języków obcych. Poznawanie zagadnień związanych z poprawnym mówieniem i pisaniem wspomagają takie przedmioty jak gramatyka opisowa, fonetyka, czy konwersatoria. Praktyczne obszary zastosowań umiejętności językowych osadzone są w dydaktyce, translatoryce, kulturoznawstwie, czy analizie dyskursu.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku lingwistyka stosowana? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po lingwistyce:

Istotnym atutem na rynku pracy jest dobra znajomość języka obcego, potwierdzona studiami. Jeszcze większym jest znajomość dwóch języków obcych. Prawdziwą rewelacją jest natomiast umiejętność biegłego posługiwania się kilkoma językami, znajomość kultury danych obszarów językowych oraz umiejętność załatwiania spraw, negocjowania kontraktów i zażegnywania kryzysów, rodzących się we współpracy międzynarodowej.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.