Rewitalizacja dróg wodnych to kierunek, który skupia się na naukach przyrodniczych, technicznych, a także związanych z architekturą krajobrazu i organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego. Studenci poznają procesy rewitalizacji oraz renaturyzacji dróg wodnych wraz ze strefą ich oddziaływania oraz zaznajamiają się z problemami wód śródlądowych. Uczą się opracowywania ekspertyz, operatów, strategii i planów rozwoju, korzystania z prawa. Duży nacisk na tym kierunku kładziony jest na zdobywanie umiejętności z zakresu planowania i gospodarowania przestrzenią, zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywania potencjału dróg wodnych w celach turystycznych i rekreacyjnych. 
W trakcie studiów:
Przedmioty programowe na kierunku Rewitalizacja dróg wodnych:
- Geomorfologia
- Potamologia
- Gospodarka wodno-ściekowa w dolinach rzecznych
- Środki napędowo-smarne a ekologia
- Stylistyka form architektonicznych w przestrzeni cieków wodnych
- Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
- Inżynieria ruchu morskiego i śródlądowego
- Wstęp do nautologii
- Paleohistoria i archeologia środowisk wodnych
- Infrastruktura techniczna dróg wodnych
- Polityka i planowanie innowacyjnego rozwoju dróg wodnych
- Rzeki i kanały w dziejach cywilizacji
- Wpływ człowieka na środowisko wodne
- Przyrodnicze podstawy rozwoju zrównoważonego
- Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
- Podstawy limnologii
- Wezbrania i powodzie

Po studiach:
Student będzie potrafił umiejętnie zagospodarowywać i wykorzystywać drogi wodne na rzecz rozwoju regionu i dobra mieszkańców. Studenci zajmować się będą współczesnymi procesami korytowymi rzek, wpływem człowieka na obieg wody, w tym na przekształcenia środowiska, gospodarką wodną oraz ochroną i kształtowaniem systemu hydrologicznego. Absolwent kierunku Rewitalizacja dróg wodnych jest przygotowany do pracy w:
-urzędach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach o profilu wodnym,
- przedsiębiorstwach,
- organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką dróg wodnych
Może również rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie dróg wodnych i ich rewitalizacji.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->