Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest jedyną uczelnią w Polsce, która prowadzi studia z zakresu Rewitalizacji terenów zdegradowanych. Program kierunku wpisuje się w europejskie standardy, a także krajowe plany rewitalizacji regionów górniczych. Kierunek realizowany jest na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Program studiów pozwala studentom na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu:
 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwo, inżynieria środowiska i górnictwo,
 • przyczyn i skutków degradacji środowiska, z uwzględnieniem działalności wydobywczej,
 • metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji,
 • podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej,
 • formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych,
 • metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji,
 • budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze,
 • społecznych aspektów rewitalizacji.

Absolwenci studiów drugiego stopnia zdobędą ponadto kompetencje z zakresu:
 • remediacji oraz przywracania stosunków wodnych,
 • waloryzacji krajobrazu i oceny chłonności,
 • modeli organizowania procesów rewitalizacji, z uwzględnieniem ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłu,
 • zasad lokalizacji budowli i infrastruktury technicznej na terenach zdegradowanych,
 • analiz ekonomiczno-finansowych oraz metod oceny opłacalności projektów,
 • metod badań społecznych i partycypacji społecznej.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów I stopnia. Ich zakres obejmuje m.in.: poznanie procesów technologicznych i ich wpływu na środowisko m.in. w branży górniczej, sposobów bieżącej naprawy szkód, likwidacji zakładu oraz rekultywacji terenów zdegradowanych w nawiązaniu do ich docelowej rewitalizacji.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Tauron Wydobycie S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Lafarge-Holcim, Cemex Polska Sp. z o.o. czy LMBV mbH.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwenci na rynku pracy

Dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznym umiejętnościom, absolwenci mogą podjąć pracę na następujących stanowiskach: specjalista ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych, kierownik projektu, specjalista ds. oceny oddziaływania na środowisko, analityk finansowy, specjalista ds. obsługi inwestorów w procesie rewitalizacji, konsultant ds. rewitalizacji i wiele innych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w:
 • zakładach górniczych (odkrywkowych, podziemnych, otworowych),
 • specjalistycznych laboratoriach i instytucjach naukowo-badawczych,
 • firmach realizujących usługi w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych,
 • firmach realizujących usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami,
 • biurach projektowych,
 • firmach konsultingowych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • organach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 • firmach zajmujących się restrukturyzacją i rekultywacją kopalń,
 • agencjach rozwoju przemysłu, regionu.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->