Site logo

Matematyka teoretyczna

Matematyka teoretyczna jest profilem, na którym szkolą się głównie przyszli nauczyciele i osoby nastawione na kontynuację kariery naukowej. Jest to sfera badań czysto formalnych skierowanych na udoskonalanie aparatury matematycznej nakierowanej na funkcjonalność i działania instrumentalne. Student matematyki teoretycznej podejmuję dociekania, które są ukierunkowane na wytyczenie kierunków rozwoju samej dyscypliny bez odniesienie do dziedzin specjalistycznych.

Najczęściej wykładane przedmioty:

elementy logiki i teorii mnogości, analiza matematyczna, algebra, topologia, algebra liniowa z geometrią, rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki, równania różniczkowe zwyczajne, analiza funkcjonalna, elementy informatyki, funkcje analityczne, wybrane oprogramowanie matemat., analiza rzeczywista i zespolona, geometria różniczkowa, analiza na rozmaitościach, algebra abstrakcyjna, metody numeryczne, teoria grafów, optymalizacja, modelowanie matematyczne;

Po studiach:

Absolwent matematyki teoretycznej jest gotów podjąć stanowisko nauczyciela na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim. Zazwyczaj jest to jednak punkt wyjścia dla dalszego kształcenia w dziedzinie matematyki i różnych związanych z nią specjalnościach.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję