Studia na kierunku finanse i rachunkowość. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia finanse i rachunkowość to pieniądze, tabelki, matematyka i przepisy prawa. Przygotowują przede wszystkim do pracy w księgowości i finansach przedsiębiorstw, ubezpieczeniach, bankowości, rynku kapitałowym, służbach skarbowych, ZUS, doradztwie finansowym. Sprawdź, czy to studia dla Ciebie.

Co to za kierunek studiów?

Już sama nazwa kierunku wskazuje, że na studiach będziesz mieć do czynienia z wiedzą o finansach i zdobędziesz umiejętności związane z prowadzeniem rachunkowości (księgowości). Próżno szukać elementów wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości w programie szkoły średniej.

Podstawowa reguła ekonomii mówi, że praktycznie każdy zarządza finansami i prowadzi rachunkowość, w mniejszym lub większym zakresie – od spraw osobistych, poprzez rodzinne, aż po rachunkowość jednoosobowej firmy. Można jednak zaryzykować twierdzenie, że bardzo nieliczna grupa ludzi zna się na rachunkowości i jeszcze mniejsza wie coś na finansach. Powyżej nakreślone uwarunkowania mogą stanowić dobry początek refleksji nad możliwością wyboru tych studiów.

Niezależnie od tego, czy myślisz o studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych czy MBA – tego obszaru będzie dotyczyła tematyka studiowania. Różnić się będzie specjalnościami oraz poziomem zaawansowania oraz dostępem do certyfikatów uznawanych w sektorze finansów . rachunkowości.

Studia finansowe

Wiedza o finansach zdobywana na kierunku FiR to analizowanie wszystkich zjawisk gospodarczych i społecznych związanych z pieniądzem.

Finanse publiczne

Z jednej strony finanse z punktu widzenia maro – publicznej polityki finansowej i finansami międzynarodowymi:

 • budżet państwa,
 • emisja pieniądza,
 • inflacja,
 • stopy procentowe,
 • deficyt budżetowy,
 • PKB,
 • NBP,
 • Giełda Papierów Wartościowych,
 • Rada Polityki Pieniężnej,
 • Europejski Bank Centralny,
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Finanse przedsiębiorstw

Z drugiej strony finanse w skali mikro, związane z ruchem pieniądza w gospodarce wytwarzanym przez firmy i konsumentów. Ich decyzjami dotyczącymi:

 • sytuacji finansowej,
 • płynności,
 • analiz finansowych,
 • inwestycji,
 • pozyskanie kapitału (kredyty, pozyskanie inwestorów, emisje papierów finansowych)
 • danin publicznych (np. płacenia podatków).

Studia księgowe

Wiedza o rachunkowości zdobywana na kierunku FiR związana jest głównie ze zdobywaniem kompetencji związanych z prowadzeniem księgowości w przedsiębiorstwach. Rachunkowość to formalny zapis realnego życia przedsiębiorstwa, jego działalności biznesowej. Firmy prowadzą księgowość, aby dawać właścicielom firmy i władzom publicznym prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej. Czyli tego, jakie dana firma ma zasoby i czy działalność gospodarcza przynosi zysk czy stratę.

Rachunkowość dzieli się na trzy główne działy: księgowość, kalkulacja i sprawozdawczość.

Księgowość

Buchalterię,  część rejestracyjną rachunkowości, dokumentowanie i zapisywanie zdarzeń w działalności firmy, rejestrowanie faktur wychodzących i przychodzących.

Kalkulacja

Wyliczanie efektywności, zyskowności działań gospodarczych, produkcji, sprzedaży, innych działań firmy.

Sprawozdawczość

Przygotowywanie sprawozdań finansowych do podmiotów zewnętrznych (głównie urzędu skarbowego) na podstawie dokumentacji finansowej firmy).

Czy finanse i rachunkowość to studia dla mnie? 

Jeśli jesteś “urodzonym humanistą” – zapomnij o tym kierunku studiów. Nawet, jeśli uda ci się dostać na FiR i go skończyć, będziesz męczyć się jako absolwent. Matematyka, matematyka i jeszcze raz matematyka. To ona będzie głównym narzędziem pracy w przyszłości. I to na niej opiera się spora część programu studiów. Nawet jeżeli wybrana przez Ciebie uczelnia nie prowadzi rygorystycznej procedury rekrutacyjnej i masz szanse otrzymać indeks za samo zdanie matury, nie powinieneś usypiać swojej czujności. Obojętnie jaką szkołę wyższą wybrałeś, w pierwszym semestrze z pewnością zderzysz się z królową nauk. Lepiej wiec popracować nad własnym studenckim sukcesem jeszcze przed maturą.

Inne cechy przydatne w studiowaniu finansów i rachunkowości oraz późniejszej pracy to skrupulatność dokładność, systematyczność. Tutaj ważne jest drobiazgowe stosowanie przepisów, terminy księgowań i płatności, wczytywanie się w paragrafy skomplikowanych przepisów i zapisów prawnych. Pilnowanie zmian w prawie, umiejętność czytania ich ze zrozumieniem. To idealne studia dla pedantów, u których wszystko musi być na swoim miejscu.

Jak wygląda program studiów?

Studia mają charakter praktyczny, a więc przygotowują do realizacji określonych zadań i przyjmowania na siebie konkretnych obowiązków. Przedmioty nauki nie są abstrakcyjne i wydumane, cała nauka ma zatem zaowocować kompetencjami, które będziesz mógł wykorzystać w księgowości, kontrolingu, zarządzaniu finansami, doradztwie, czy innych dziedzinach pokrewnych.

Gdzie studiować FiR?

Studia z finansów i rachunkowości prowadzą przede wszystkim uniwersytety ekonomiczne, państwowe szkoły zawodowe i prywatne uczelnie biznesowe. Warto wybierać ten kierunek sprawdzając nie tylko program studiów, specjalności, ale i kadrę. Na ile wykładowcy to tylko teoretycy, a na ile mają doświadczenie w samodzielnej pracy w sektorze finansów publicznych i prywatnych.

Ważnym kryterium przy wyborze studiów jest zgodność programu z systemami certyfikatów stosowanych w finansach i rachunkowości. Każdy z certyfikatów opiera się na systemach egzaminów. Jednak można znaleźć kierunku studiów, których ukończenie zwalnia z części egzaminów.

FiR licencjackie

To najpowszechniejszy rodzaj studiów związanych z finansami i rachunkowością. Często prowadzone są bez wyodrębnionych specjalności. Mają najczęściej 6 semestrów (3 lata nauki). Zdarzają się także studia dualne czyli łączenie studiowania i pracy zarobkowej.

FiR magisterskie

To studia nie tylko dla absolwentów z licencjatem z finansów i rachunkowości. Najczęściej można je podjąć także po kierunku ekonomia i innych studiach ekonomicznych i biznesowych. Decyduje wtedy analiza programu studiów ze ścieżką finansową i rachunkową edukacji.

Porównaj kierunki FiR

Myślisz o studiowaniu finansów i rachunkowości? Sprawdź ofertę uczelni prywatnych i państwowych prowadzących ten kierunek.

FiR podyplomowe i MBA

Studia podyplomowe z finansów i rachunkowości zwykle dzielą się na studia księgowe i studia związane z prowadzeniem finansów i analizą finansową. Niekiedy są łączone z innymi dziedzinami zarządzania firmą, np. kadrami i płacami. Podczas studiów MBA (podyplomowe studia z zarządzania) moduł związany z finansami i księgowość jest ważną częścią zdobywania kwalifikacji.

FiR – rankingi

Najbardziej prestiżowy ranking studiów z finansów i księgowości prowadzi międzynarodowa gazeta biznesu „Financial Times”. Co roku można znaleźć na niej także ofertę polskich uczelni. Jednak czy to analizując ten ranking, czy inne, musisz wiedzieć, że niekoniecznie jest to najważniejsze kryterium wyboru. Jak każde zestawienie tego typu należy czytać je krytycznie i zastanawiać się, na ile zastosowane kryteria oceny naprawdę oddają to, co jest dla Ciebie ważne podczas studiów. Zwłaszcza, że rankingi uczelni i studiów są często przygotowywane są przez prywatne firmy i fundacje.

W polskich warunkach warto brać pod uwagę ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, oficjalnej państwowej instytucji oceniającej studia. Sprawdź, jaką ocenę mają studia finansowo-księgowe na wybieranej uczelni. Istotna może być także kategoria naukowa przyznawana danej uczelni.

Certyfikacja ACCA, CFA, CIMA, CIA 

Certyfikacje międzynarodowych organizacji wydających certyfikaty takie jak ACCA, CFA, CIMA, CIA pozwalają na szybszą karierę w branży finansów i rachunkowości.

ACCA

Association of Chartered Certified Accountants, ACCA – międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Aby zostać członkiem stowarzyszonym ACCA (Affiliate), należy zdać lub być zwolnionym z 14 egzaminów. Można być zwolnionym z maksymalnie 9 egzaminów. Aby zostać członkiem pełnym ACCA. należy ponadto zdać moduł o etyce w zawodzie, mieć co najmniej 3 udokumentowane lata doświadczenia w zawodzie oraz wypełnić 13 tzw. performance objectives.

CFA

Chartered Financial Analyst CFA® (dyplomowany analityk finansowy). Tytuł nadawany jest przez amerykański CFA Institute. Prawo do posługiwania się tytułem CFA uzyskują osoby, które pomyślnie zaliczą egzaminy na trzech następujących po sobie poziomach (Level 1, Level 2 oraz Level 3) oraz wykażą się czteroletnim doświadczeniem w pracy związanej z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

CIMA

Dyplom wydaje brytyjski The Chartered Institute of Management Accountants dyplomem CIMA. Potwierdza zdobycie wiedzy o zarządzaniu przedsiębiorstwem i roli strategicznej informacji zarządczej w tym procesie. Nazywany jest niekiedy finansowym odpowiednikiem MBA, ma jednolity standard na całym świecie.

CIA

Instytut Audytorów Wewnętrznych (ang. The Institute of Internal Auditors) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca audytorów wewnętrznych. Wydaje certyfikat certyfikowanego audytora wewnętrznego Certified Internal Auditor (CIA).

Co po finansach i rachunkowości?

Absolwenci tej specjalności, o ile nie zmarnowali studenckiego czasu, nie mają problemu ze znalezieniem pracy. W końcu każdy przedsiębiorca chciałby mieć w swojej drużynie świetnie rokującego specjalistę ds. finansów, który zna języki obce, posiada rozległą sieć zawodowych kontaktów, odbywał praktyki w międzynarodowych firmach i ma za sobą owocne staże, a w czasie studiów uzyskał stypendium zagraniczne.

Praca w księgowości

Zdecydowana większość popytu na rynku pracy dla absolwentów finansów i rachunkowości związana jest z księgowością w przedsiębiorstwach. Możesz pracować w działach księgowości, controllingu jako zatrudniony specjalista, zajmując się fakturowaniem, rejestrowaniem dokumentów finansowych, sporządzaniem raportów. Możesz także świadczyć usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Stanowiska w księgowości

W zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji oraz specyfiki pracodawcy, jako absolwent FiR możesz liczyć na takie stanowiska pracy, jak:

 • młodszy księgowy,
 • księgowy ds. VAT,
 • księgowy,
 • księgowy projektu,
 • samodzielny księgowy,
 • starszy księgowy,
 • główny księgowy.

Uprawnienia księgowe Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów nie wydaje obecnie pozwoleń na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Nie ma egzaminów państwowych uprawniających do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego. Zgodnie z art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) usługi z obszaru rachunkowości może prowadzić osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, oraz
 • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Osoby posiadające certyfikaty księgowe czy też świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, mogą się nimi nadal posługiwać w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

Dyplomowany księgowy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce prowadzi system certyfikacji osób pracujących w rachunkowości na podstawie egzaminów – na czterech poziomach kształcenia:

 • stopień I – księgowy
 • stopień II – specjalista ds. rachunkowości
 • stopień III – główny księgowy
 • stopień IV – dyplomowany księgowy.

Praca w finansach

Jako absolwent finansów i rachunkowości możesz także szukać pracy w działach finansów, ekonomicznych i planowania przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, sektorze ubezpieczeń, bankowości, rynku kapitałowym, służbach skarbowych, ZUS, doradztwie finansowym, jako:

 • asystent działu finansowego,
 • specjalista ds. finansów
 • specjalista ds. finansów,
 • analityk finansowy,
 • analityk biznesowy,
 • audytor finansowy,
 • kontroler finansowy.
 • doradca finansowy,
 • menadżer działu finansowego,
 • dyrektor finansowy (CFO),
 • dyrektor ekonomiczny,
 • członek zarządu ds. finansowych,
 • specjalista ds. płac,
 • doradca inwestycyjny.
 • doradca ubezpieczeniowy,
 • doradca podatkowy,
 • makler,
 • broker.

Zawody ekonomia i finanse

Sprawdź, jak wygląda praca po kierunku finanse i rachunkowość w najpopularniejszych zawodach tej branży.

Zarobki po FiR

W sektorze księgowości w zależności od stanowiska, stażu, specyfiki firmy można liczyć na średnią pensję od około 4000 zł jako młodszy księgowy do nawet 25 000 zł jako główny księgowy. W przypadku obszaru finansów można liczyć na pensję w wysokości 3500 zł jako asystent działu finansowego do nawet 55 000 zł jako CFO / członek zarządu – dyrektor ds. finansowych. Źródła: raport płacowy Hays, Kariera w finansach.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności