Site logo

Studia na kierunku energetyka i chemia jądrowa

Dlaczego warto studiować energetykę i chemię jądrową?

Celem kształcenia na tym kierunku jest wyedukowanie specjalistów w zakresie energetyki jądrowej, którzy byliby w stanie profesjonalnie pokierować pierwszą w Polsce elektrownią jądrową. Po uzyskaniu tytułu licencjata możliwe jest kontynuowanie nauki na tym samym kierunku i uzyskanie tytułu magistra. Warte podkreślenia jest to, że już pierwszy etap edukacji akademickiej (studia licencjackie) przygotowuje do zdania egzaminu państwowego na Inspektora Ochrony Radiologicznej bez konieczności przechodzenia dodatkowych szkoleń.

Profil kandydata na energetykę i chemię jądrową

Kandydaci na te studia muszą wykazywać się co najmniej dobrą wiedzą z zakresu przedmiotów ścisłych, głównie fizyki, chemii oraz matematyki, a także posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy w elektrowni jądrowej lub jej bezpośrednim otoczeniu. Na maturzystów chętnych do studiowania Energetyki i chemii jądrowej czeka wyzwanie w postaci konkursu świadectw, na którym trzeba wykazać się bardzo dobrymi ocenami z przedmiotów ścisłych zdawanych na egzaminie dojrzałości.

Jak wygląda program studiów na kierunku energetyka i chemia jądrowa?

Na kierunku Energetyka i chemia jądrowa studenci otrzymują ogromny zasób wiedzy teoretycznej z dziedzin nauk ścisłych oraz cenne umiejętności, niezbędne do pracy w przemyśle jądrowym. Uczą się między innymi głównych działów fizyki i chemii oraz wyższej matematyki. Muszą wykazać się również znajomością zagadnień z zakresu nauk o promieniotwórczości. Zdobywają doświadczenie w posługiwaniu się specjalistycznym sprzętem pomiarowym, wykorzystywanym w laboratoriach chemicznych. Doskonale opanowują wiedzę z zakresu posługiwania się substancjami chemicznymi oraz odpadami (w tym radioaktywnymi). Potrafią gromadzić informacje, a za ich pomocą tworzyć raporty, prezentacje, referaty, itp. Otrzymują wystarczającą wiedzę informatyczną i elektroniczną, pozwalającą operować specjalistycznym oprogramowaniem sterujących pracą urządzeń zapewniających funkcjonowanie elektrowni jądrowej. Znają też różne systemy operacyjne i są w stanie samodzielnie dokonać podstawowych napraw, w razie ich nieprzewidzianych awarii. Od adeptów energetyki i chemii jądrowej oczekuje się doskonałej znajomości przepisów BHP oraz ochrony radiologicznej. W wypadku jakiegokolwiek zagrożenia muszą umieć szybko i skutecznie zareagować, minimalizując negatywne skutki skażenia radioaktywnego. Dzięki licznym praktykom, studenci tego kierunku są w stanie nauczyć się doskonałej pracy w małych zespołach zadaniowych. Umiejętnościami, jakimi muszą się dodatkowo wykazać są: cierpliwość, staranność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę oraz odporność psychiczna. Najlepsi studenci Energetyki i chemii jądrowej mogą uczestniczyć w zagranicznych stażach, dzięki stypendiom naukowym. Daje im to bezcenne doświadczenie.

Perspektywy pracy absolwenta kierunku energetyka i chemia jądrowa:

Na absolwentów kierunku energetyka i chemia jądrowa czeka praca na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej w przedsiębiorstwach stosujących techniki jądrowe (choćby w elektrowniach jądrowych). Adepci tego kierunku mogą zajmować się również tworzeniem regulacji prawnych i kontrolowaniem przestrzegania przepisów, pracując w Państwowej Agencji Atomistyki. Na specjalistów po Energetyce i chemii jądrowej czeka tez praca w laboratoriach chemicznych, organach administracji rządowej związanych z ochroną środowiska, zarządzaniem odpadami, energetyką jądrową, itp. Osoby doskonale operujące językiem angielskim mają szansę na znalezienie dobrze płatnej pacy za granicą Polski.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję