Site logo

Promocja zdrowia i socjoterapia

Nabywanie umiejętności związanych z edukacją prozdrowotną i społeczną terpią profilaktyczną jest jedną z kluczowych gałęzi rozwoju współczesnej pedagogiki. Dzięki poszerzonej metodologii wariantów terapeutycznych, student przygotowywany jest do pracy w różnych środowiskach. Ponadto posiada on kompetencję z zakresu kreatywnego tworzenia autorskich programów oraz korygowania zdiagnozowanych nieprawidłowości i zaniedbań.

Najczęsciej wykładane przedmioty:

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania; historia wychowania; warsztat komunikacji interpersonalnej; dydaktyka ogólna; hospitacje w placówkach oświatowych, ochrony i promocji zdrowia; promocja zdrowia; psychologia rozwoju człowieka; socjologia wychowania; teoria wychowania; diagnostyka psychopedagogiczna; pedagogika społeczna; psychologia społeczna; psychologia zdrowia; socjoterapia; teorie środowisk wychowawczych; zaburzenia rozwoju i zachowania; pedagogika rodziny; pedagogika specjalna; problemy współczesnej kultury i edukacji;przygotowanie do praktyki pedagogicznej-metodycznej; psychologia kliniczna; techniki wspomagania zdrowia; terapia zajęciowa;

Po studiach:

Absolwent zdobywa kwalifikacje umożliwiające pracę w:
– ośrodkach socjoterapii
– poradniach pedagogicznych i psychoedukacyjnych
– sanatoriach
– stacjach sanitarno-epidemiologicznych
– instytucjach pomocy rodzinie, wspierania rozwoju dziecka
– placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych
– zakładach wychowawczych i poprawczych dla nieletnich
– pogotowiach opiekuńczych
– ośrodkach pomocy rodzinie
– domach pomocy społecznej
– placówkach interwencji kryzysowej
– centrach rehabilitacji i odnowy biologicznej
– ośrodkach pomocy postpenitencjarnej
– zespołach terapeutycznych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Zawód: Coach

W Polsce są tysiące coachów, a uczelnie kształcą kolejnych adeptów niezwykle popularnej ostatnio profesji. Nie każdy może jednak zostać „osobistym trenerem”, ale każdemu zapewne przyda

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję