Praktyczne przygotowanie do zawodu, czyli studia dualne na UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest pierwszym polskim uniwersytetem typu klasycznego, który włącza do oferty dydaktycznej model studiów dualnych, zakładający kształcenie na uczelni oraz bezpośrednio w firmie, z dużym udziałem płatnych praktyk zawodowych. Studenci będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności i poznać najnowsze technologie wykorzystywane w produkcji, m. in. w firmie Michelin, która zorganizuje i przeprowadzi praktyki studenckie (zawodowe) wraz z zajęciami dydaktycznymi, w tym również zajęciami kształcenia zawodowego, za które student otrzyma wynagrodzenie – stypendium.

W obecnej chwili w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie kształcenie dualne prowadzone jest z firmami Michelin, Tetra– Pack, Zakładem Produkcyjno-Usługowym Żarna na kierunkach: inżynieria przetwórstwa żywności, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji. W minionym roku uczelnia podpisała kolejne umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Bankiem CITI-Handlowy (oba na kierunku ekonomia). Przedstawiciele UWM prowadzą także rozmowy w sprawie podpisania listu intencyjnego z firmą CEDROB (kierunki: inżynieria przetwórstwa żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, zootechnika).

Poniżej przedstawiamy listę poszczególnych kierunków, które cieszą się największą popularnością i zostały uznane za najbardziej przyszłościowe:

Inżynieria przetwórstwa żywności 

Sto studia dla osób interesujących się technologią i techniką produkcji żywności, chcących mieć realny wpływ na asortyment i jakość rynkowych produktów spożywczych, interesujących się badaniami żywności pod kątem jej składu i właściwości, chcących wdrożyć nowe receptury i zaproponować produkcję nowych wyrobów spożywczych, mających pomysł na innowacyjne rozwiązania techniczne w przetwórstwie żywności, chcących pracować po ukończeniu studiów w najnowocześniejszej branży przemysłu w Polsce. Studia na kierunku przygotowują do pracy w biurach inżynierskich, pracowniach projektowych różnych gałęzi przemysłowych, firmach produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu przetwórczego oraz firmach montażowych. Absolwent kierunku Inżynieria przetwórstwa żywności nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno – spożywczego i pokrewnych.

Technologia żywności i żywienie człowieka

To kierunek dla osób interesujących się specjalistyczną wiedzą i kompetencjami w zakresie przechowywania, przetwarzania, utrwalania i kształtowania bezpieczeństwa oraz właściwości funkcjonalnych żywności.

Studia na kierunku przygotowują do pracy na stanowiskach inżynierskich oraz kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, pozwalają zdobyć umiejętności organizowania produkcji włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzania jej ekonomicznej kalkulacji.

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka jest specjalistą w zakresie przechowywania, przetwarzania, utrwalania, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację.

Mechanika i budowa maszyn

Na tym kierunku Studenci zdobywają wiedzę z zakresu mechaniki oraz projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Mają również przygotowanie w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych. Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu, oparte są na gruntownej wiedzy z zakresu budowy maszyn, technologii procesów obróbki oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania. Absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn, obejmującą nie tylko podstawy teoretyczne i wiedzę fachową, ale również umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji. Ponadto program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, ekologii. Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów dla nowoczesnego przemysłu maszynowego. Szeroki zakres wiedzy zdobytej przez absolwentów kierunku otwiera możliwości podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych – także związanych z automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów.

Mechatronika

Jest to kierunek interdyscyplinarny obejmujący wiedzę z nauk ogólnych, podstawowych i dyscyplin kierunkowych w dziedzinach: mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania, robotyka, automatyka i analiza sygnałów. Studenci zdobywają wiedzę z przedmiotów związanych z integracją systemów mechatronicznych, ze strukturą zarówno pojazdów, maszyn roboczych, rolniczych i leśnych jak i z urządzeniami inteligentnego budynku, ADG, urządzeniami technicznymi stosowanymi w medycynie oraz w procesach produkcyjnych, co umożliwi im pracę przy obsłudze tych skomplikowanych urządzeń. Duży nacisk położony jest na wirtualne prototypowanie oraz komputerowe wspomaganie projektowania mechatronicznego, języki obiektowe, modelowanie procesów, teorię ruchu maszyn i dynamiki systemów. W trakcie studiów studenci poznają zasady projektowania, modelowania, wytwarzania, testowania, a szczególnie sterowania różnego typu materiałami inteligentnymi. Technologie informacyjne w mechatronice obejmują zagadnienia sieciowe, rozpoznawanie obrazu i mowy, robotronikę i sztuczną inteligencję. Absolwent przygotowany jest również z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją urządzeń technicznych. Zdobyta wiedza umożliwi przyszłemu inżynierowi podjęcie pracy w dużych koncernach, w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, maszynowego, w jednostkach projektowych, badawczo-naukowych, jednostkach technicznej obsługi rolnictwa i leśnictwa, w szpitalach a także w średnich i małych przedsiębiorstwach.

Ekonomia

Studiując na kierunku Ekonomia można uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania. Student poznaje zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, jest przygotowywany do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. Proces kształcenia przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), zarówno w kraju jak i za granicą. Absolwent posiada kwalifikacje do realizacji działań na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kształcenie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji pozwala uzyskać wszechstronną wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Przygotowuje do uzyskania umiejętności realizacji zadań z zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Absolwent jest przygotowany do: zarządzania procesami produkcyjnymi; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w inżynierii wytwarzania. Kształcenie jest realizowane w profilu praktycznym. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest kompleksowa wiedza techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję