Site logo

Praktyczne przygotowanie do zawodu, czyli studia dualne na UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest pierwszym polskim uniwersytetem typu klasycznego, który włącza do oferty dydaktycznej model studiów dualnych, zakładający kształcenie na uczelni oraz bezpośrednio w firmie, z dużym udziałem płatnych praktyk zawodowych. Studenci będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności i poznać najnowsze technologie wykorzystywane w produkcji, m. in. w firmie Michelin, która zorganizuje i przeprowadzi praktyki studenckie (zawodowe) wraz z zajęciami dydaktycznymi, w tym również zajęciami kształcenia zawodowego, za które student otrzyma wynagrodzenie – stypendium.

W obecnej chwili w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie kształcenie dualne prowadzone jest z firmami Michelin, Tetra– Pack, Zakładem Produkcyjno-Usługowym Żarna na kierunkach: inżynieria przetwórstwa żywności, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji. W minionym roku uczelnia podpisała kolejne umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Bankiem CITI-Handlowy (oba na kierunku ekonomia). Przedstawiciele UWM prowadzą także rozmowy w sprawie podpisania listu intencyjnego z firmą CEDROB (kierunki: inżynieria przetwórstwa żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, zootechnika).

Poniżej przedstawiamy listę poszczególnych kierunków, które cieszą się największą popularnością i zostały uznane za najbardziej przyszłościowe:

Inżynieria przetwórstwa żywności 

Sto studia dla osób interesujących się technologią i techniką produkcji żywności, chcących mieć realny wpływ na asortyment i jakość rynkowych produktów spożywczych, interesujących się badaniami żywności pod kątem jej składu i właściwości, chcących wdrożyć nowe receptury i zaproponować produkcję nowych wyrobów spożywczych, mających pomysł na innowacyjne rozwiązania techniczne w przetwórstwie żywności, chcących pracować po ukończeniu studiów w najnowocześniejszej branży przemysłu w Polsce. Studia na kierunku przygotowują do pracy w biurach inżynierskich, pracowniach projektowych różnych gałęzi przemysłowych, firmach produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu przetwórczego oraz firmach montażowych. Absolwent kierunku Inżynieria przetwórstwa żywności nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno – spożywczego i pokrewnych.

Technologia żywności i żywienie człowieka

To kierunek dla osób interesujących się specjalistyczną wiedzą i kompetencjami w zakresie przechowywania, przetwarzania, utrwalania i kształtowania bezpieczeństwa oraz właściwości funkcjonalnych żywności.

Studia na kierunku przygotowują do pracy na stanowiskach inżynierskich oraz kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, pozwalają zdobyć umiejętności organizowania produkcji włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzania jej ekonomicznej kalkulacji.

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka jest specjalistą w zakresie przechowywania, przetwarzania, utrwalania, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację.

Mechanika i budowa maszyn

Na tym kierunku Studenci zdobywają wiedzę z zakresu mechaniki oraz projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Mają również przygotowanie w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych. Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu, oparte są na gruntownej wiedzy z zakresu budowy maszyn, technologii procesów obróbki oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania. Absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn, obejmującą nie tylko podstawy teoretyczne i wiedzę fachową, ale również umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji. Ponadto program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, ekologii. Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów dla nowoczesnego przemysłu maszynowego. Szeroki zakres wiedzy zdobytej przez absolwentów kierunku otwiera możliwości podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych – także związanych z automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów.

Mechatronika

Jest to kierunek interdyscyplinarny obejmujący wiedzę z nauk ogólnych, podstawowych i dyscyplin kierunkowych w dziedzinach: mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania, robotyka, automatyka i analiza sygnałów. Studenci zdobywają wiedzę z przedmiotów związanych z integracją systemów mechatronicznych, ze strukturą zarówno pojazdów, maszyn roboczych, rolniczych i leśnych jak i z urządzeniami inteligentnego budynku, ADG, urządzeniami technicznymi stosowanymi w medycynie oraz w procesach produkcyjnych, co umożliwi im pracę przy obsłudze tych skomplikowanych urządzeń. Duży nacisk położony jest na wirtualne prototypowanie oraz komputerowe wspomaganie projektowania mechatronicznego, języki obiektowe, modelowanie procesów, teorię ruchu maszyn i dynamiki systemów. W trakcie studiów studenci poznają zasady projektowania, modelowania, wytwarzania, testowania, a szczególnie sterowania różnego typu materiałami inteligentnymi. Technologie informacyjne w mechatronice obejmują zagadnienia sieciowe, rozpoznawanie obrazu i mowy, robotronikę i sztuczną inteligencję. Absolwent przygotowany jest również z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją urządzeń technicznych. Zdobyta wiedza umożliwi przyszłemu inżynierowi podjęcie pracy w dużych koncernach, w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, maszynowego, w jednostkach projektowych, badawczo-naukowych, jednostkach technicznej obsługi rolnictwa i leśnictwa, w szpitalach a także w średnich i małych przedsiębiorstwach.

Ekonomia

Studiując na kierunku Ekonomia można uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania. Student poznaje zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, jest przygotowywany do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. Proces kształcenia przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), zarówno w kraju jak i za granicą. Absolwent posiada kwalifikacje do realizacji działań na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kształcenie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji pozwala uzyskać wszechstronną wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Przygotowuje do uzyskania umiejętności realizacji zadań z zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Absolwent jest przygotowany do: zarządzania procesami produkcyjnymi; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w inżynierii wytwarzania. Kształcenie jest realizowane w profilu praktycznym. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest kompleksowa wiedza techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Konkurs Studencki Słownik

Czy słownik studencki znacząco różni się od słownika, którego używa pozostała część społeczeństwa? Dlaczego studencki kolos nie ma nic wspólnego z wyspą Rodos? Dlaczego kampania

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję