Site logo

Studia fizyczne w Zielonej Górze

Studia z fizyki Zielona Góra

Gdzie na studia z fizyki w Zielonej Górze?

Wszystkie kierunki z fizyki naukowej, medycznej, technicznej, nauczycielskiej, astronomii, optyki, optometrii, biofizyki, geofizyki w Zielonej Górze i województwie lubuskim

List view

Opinie o studiach fizycznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych z naukami fizycznymi: fizyki naukowej, medycznej, technicznej, nauczycielskiej, astronomii, optyki, optometrii, biofizyki, geofizyki w Zielonej Górze i województwie lubuskim. Kierunki fizyczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Zobacz inne studia ścisłe, przyrodnicze w Zielonej Górze

Szukasz innych studiów związanych z fizyką i jej zastosowaniem? Sprawdź wszystkie ścisłe i przyrodnicze kierunki studiowania.

Kierunek fizyka - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania fizyki. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia fizyczne w Zielonej Górze i województwie lubuskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z naukami fizycznymi: fizyki naukowej, medycznej, technicznej, nauczycielskiej, astronomii, optyki, optometrii, biofizyki, geofizykina uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia fizyczne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach związanych z fizyką? Jeśli wahasz się, czy studiowanie fizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej, fizyki nauczycielskiej, astronomii, astrofizyki i kosmologii, biofizyki, geofizyki, optyki, akustyki ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia fizyczne – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to jest fizyka i inne kierunki z nią związane, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane z fizyką dostępne są na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku – 2 lata). Fizyka zajmuje się poznawaniem podstawowych cech materii i energii oraz ich przemian i oddziaływań. Warto pamiętać, że studia na fizyce różnią się zdecydowanie od nauki szkolnej. Aby studiować ten kierunek należy, oprócz samej fizyki, poznać dobrze matematykę i chemię. Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie fizyki lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie studiów z fizyki masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu w zakres kompetencji, które uzyskasz i zawód, który będziesz wykonywać: Kierunki dotyczące fizyki teoretycznej – gdzie twoją drogą rozwoju będzie praca naukowa na uczelni, w ośrodkach naukowych i badawczych, czy też praca dydaktyczna jako nauczyciel fizyki w szkole. Kierunki dotyczące fizyki stosowanej – która ma m.in. zastosowanie w medycynie, czy dziedzinach technicznych, zatem pracę podejmiesz w firmach produkujących sprzęt medyczny, laboratoriach, działach informatycznych.

Fizyka: Fizyka jest niezwykle ciekawą nauką. Wydawać by się mogło, że nie zostało nic do odkrycia w naukach przyrodniczych. Tymczasem nie ma fundamentalnej zgody naukowców na najbardziej podstawowe definicje nauk ścisłych. Nie wiemy bowiem, czym jest materia, czym jest energia oraz na czym polegają ich przemiany. Zjawiska fizyczne tłumaczy bowiem wiele różnych, pozostających ze sobą w sprzeczności, teorii. Jedne lepiej opisują świat rozpatrywany w wielkich skalach, inne dobrze charakteryzują prawa związane z cząstkami elementarnymi.
Młody odkrywca, pasjonat to świetny kandydat na fizykę, Wśród młodzieży szkół średnich ujawniają się nierzadko bardzo ciekawe i wyjątkowe talenty. Bez wątpienia jednym z nich jest talent naukowy. W jaki sposób może on się przejawiać? Raczej nie można wiązać go z byciem przysłowiowym “dobrym uczniem” z bardzo dobrymi ocenami na świadectwach. Jeżeli potrafisz rozwiązywać zadania w sposób niestandardowy, interesują Cię najnowsze zdobycze nauki i nie poprzestaniesz w ich odkrywaniu na filmach dokumentalnych, można śmiało powiedzieć, że powinieneś zastanowić się nad poświęceniem kilku najbliższych lat nauce przedmiotów ścisłych. Wybór pomiędzy chemią i fizyką może być bardzo trudny. Tak czy inaczej, na fizyce poznasz chemię, a na chemii fizykę. Początki bywają trudne, a więc perypetie początkujących studentów kierunku fizyka. Przed fizykami daleka droga do ujęcia wszystkich obserwowalnych zjawisk za pomocą jednej teorii, być może weźmiesz udział w tych poszukiwaniach? Największe odkrycia są nadal przed naukowcami! Osoby, które wybrały studia fizyczne jedynie w oparciu o wiedzę, pochodzącą ze szkoły średniej, mogą znaleźć się na początku studiów w dość specyficznych kłopotach. Fizyka jako kierunek studiów to nie jedna, spójna dziedzina. Na tę naukę składa się kilkanaście różnych, bardzo istotnych przedmiotów. Prawdziwy problem polega na tym, że w kolejnych latach, studenci muszą wielokrotnie udowadniać, że potrafią łączyć wiedzę z różnych dyscyplin fizycznych i używać jej do rozwiązywania problemów badawczych. Jeżeli chcesz poznać nazwy przedmiotów, przejrzyj dokładnie strony internetowe wybranej przez Ciebie uczelni. Z pewnością znajdziesz tam odpowiedni program studiów. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów słuchacz poznaje takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak analiza matematyczna, algebra, wychowanie fizyczne, narzędzia obliczeniowe fizyki, mechanika, stosowanie matematyki w opisie zjawisk fizycznych, prowadzenie eksperymentów i pomiarów w laboratorium, rozumienie zjawisk kwantowych, rozumienie zjawisk zachodzących w skali wszechświata, dokonywanie obliczeń i przewidywanie parametrów eksperymentów.

Fizyka techniczna: Warto wybrać studia na kierunku fizyka techniczna ponieważ dają kompetencje inżynierskie ściśle połączone z podbudową teoretyczną z różnych obszarów wiedzy fizycznej. Fizyka techniczna to połączenie wiedzy z zakresu fizyki z elementami inżynierii materiałowej i informatyki. Studia te łączą kompetencje z obszarów nauk przyrodniczych i ścisłych z naukami technicznymi. Na tym kierunku student zdobędzie umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Fizyka medyczna: Fizyka medyczna to dział fizyki wykorzystujący metody fizyczne w zastosowaniach medycznych (diagnostyka, terapia, rehabilitacja). Studia na kierunku fizyka medyczna umożliwiają wykształcenie wykwalifikowanej kadry, która znajduje zatrudnienie w państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia. Absolwenci fizyki medycznej znajdą pracę w ośrodkach onkologicznych oraz w innych placówkach służby zdrowia, w których coraz częściej w nowoczesnej diagnostyce i terapii medycznej wykorzystuje się spektroskopię jądrową i rentgenowską, rezonans magnetyczny oraz pola magnetyczne i mikrofale. Student zdobywa wiedzę w zakresie: podstaw fizyki, poszerzoną w zakresie fizyki promieniowania jonizującego, medycyny – wiedza o tym, jak jest człowiek zbudowany (anatomia prawidłowa), jak funkcjonuje (fizjologia) i jak choruje (patofizjologia i podstawy medycyny klinicznej), aparatury medycznej używanej w diagnostyce lekarskiej w szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich jak i metod fizycznych stosowanych w diagnostyce medycznej oraz w radioterapii, umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych przetwarzania danych, obliczeń numerycznych (rozumienia formuł i rozumienia błędów obliczeń zwłaszcza przy szacowaniu dawek), konstrukcji modeli matematycznych i stosowania właściwych metod statystycznych.

Fizyka nauczycielska (nauczanie fizyki): To kierunki i specjalności, które dają możliwość uczenia fizyki w szkole (podstawowej, branżowej, liceum, technikum) zdobycia zawodu nauczyciela fizyki, a także kompetencje pedagogiczne, psychologiczne, z dydaktyki fizyki oraz wiedzę związaną z przybliżaniem uczniom różnych aspektów wiedzy fizycznej.

Biofizyka: Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza fizyki i biologii, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka podejmuje również próby ustalenia uniwersalnych praw biologicznych niezależnych od konkretnej formy życia. Dziedzina ta w zakresie badania organicznych struktur cząsteczkowych zazębia się z biochemią. Podczas studiów biofizycznych studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z przedmiotów podstawowych, takich jak: matematyka (elementy analizy matematycznej, algebry i geometrii), fizyka doświadczalna (mechanika, elektryczność i magnetyzm, optyka, budowa materii), chemia nieorganiczna, fizyczna i organiczna, gdzie szczególny nacisk jest położony na chemię białek i procesy biochemiczne oraz z biologii: podstawy procesów życiowych, struktura, funkcje, rozwój i bioróżnorodność. Na dalszym etapie studiów realizowane są następujące przedmioty: biofizyka molekularna, termodynamika procesów biologicznych, krystalochemia, chemia kwantowa, procesy nieliniowe w układach biologicznych, modelowanie procesów na poziomie molekularnym, a także mikrobiologia, immunologia czy genetyka molekularna. Szczególna uwaga jest położona na procesy biofizyczne w komórkach.

Geofizyka: Geofizyka to dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce. Program studiów na Geofizyce obejmuje dziedziny: geologii, geografii, geodezji, oceanografii, meteorologii i fizyki. Student zapoznaje się z obsługą nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej i jest gotowy przystąpić do doświadczeń oraz eksperymentów terenowych. Pamiętaj o tym, że geofizyka to dziedzina interdyscyplinarna, dlatego Twoje zainteresowania powinny być rozległe. Kierunek geofizyka tłumaczy zjawiska obserwowane w Ziemi oraz związane z nimi prawa i teorie fizyki. Przygotowuje do badań nad procesami fizycznymi zachodzącymi obecnie oraz w przeszłości w geosferach: litosferze, atmosferze i hydrosferze.

Akustyka: Akustyka to kierunek studiów dla osób zainteresowanych akustyką oraz szeroko pojętym dźwiękiem. Na tym kierunku studenci uzyskują najnowszą wiedzę dotyczącą m.in. zastosowań: sygnałów akustycznych w procesie wspomagania osób niedowidzących, cieczy magnetycznych i zjawisk hipertermicznych w medycynie, modeli słyszenia i oceny dźwięków, modeli propagacji i rejestracji hałasu w środowisku. Kandydat na ten kierunek powinien mieć dobry słuch, odznaczać się kreatywnością i zdolnością do logicznego myślenia.
W ramach tego kierunku można wybrać specjalność: protetyka słuchu i ochrona przed hałasem – program studiów obejmuje zarówno przedmioty ogólnofizyczne jak i akustyczne ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki, elektroniki, elektryczności i magnetyzmu. Przedmiotami zawodowymi są m.in.: medycyna, audiometria, budowa i miernictwo aparatów słuchowych, hałas komunikacyjny. Student poznaje zasady działania aparatów słuchowych, metody ich dopasowywania oraz uczy się diagnozy uszkodzeń słuchu,
reżyseria dźwięku – obszar kształcenia obejmuje zagadnienia psychofizjologii słyszenia, akustykę ogólną i muzyczną, kształtowania przestrzeni akustycznej informatykę, elektroakustykę, analizę sygnałów fonicznych i zasady przetwarzania dźwięku analogowego i cyfrowego, historię form i stylów muzycznych.

Optometria: Słuchacz kierunku optometria uzyska wiedzę w zakresie biologiczno-chemicznych podstaw nauk o zdrowiu, pozna podstawowe zagadnienia biologii molekularnej oraz podstawowe zagadnienia chemii fizycznej, nieorganicznej i organicznej. Zaznajomi się z budową anatomiczną, będzie potrafił opisać budowę histologiczną narządów wewnętrznych oraz podstawowe funkcje fizjologiczne człowieka. Będzie potrafił opisać materiały i metody stosowane do obróbki elementów optycznych, szkieł okularowych oraz soczewek kontaktowych. Student pozna także podstawowe prawa optyki, szczególnie optyki geometrycznej, elementy układów optycznych i przyrządy optyczne oraz wady odwzorowań optycznych. Nauczy się opisywania podstawowych właściwości optycznych układu wzrokowego w normie i przy odstępstwach od normy oraz pozna sposoby optycznej korekcji niemiarowości wzroku z uwzględnieniem widzenia obuocznego.

Optyka: Optyka to dział fizyki zajmujący się światłem i jego oddziaływaniem z materią. Studia na kierunku optyka obejmują zagadnienia z zakresu fizyki stosowanej z elementami biologii, chemii oraz fizjologii. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu optyki i wybranych technicznych zastosowań optyki. Wiedza ta jest oparta na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz na praktycznej wiedzy inżynierskiej z zakresu wybranych zastosowań optyki. W trakcie zajęć studenci kształcą umiejętność rozumienia układów optycznych, zjawisk związanych z generacją, propagacją oraz detekcją światła, korzystania z urządzeń optycznych, prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem metod optycznych, projektowania układów optycznych, wykorzystania technologii informatycznych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji.

Studia w Zielonej Górze i województwie lubuskim

Zielona Góra to ośrodek akademicki, który w połączeniu z pobliskim Sulechowem tworzy jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w zachodniej Polsce. Szukający kierunku dla siebie, mogą skorzystać z ponad 100 propozycji w ramach studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich uzupełniających oraz studiów podyplomowych. Bogata oferta sprawia, że na studia w Zielonej Górze decydują się zarówno osoby z regionu, jak i przyjezdni studenci. Co roku na tutejszych uczelniach studiuje 10 tysięcy osób, a kilka tysięcy opuszcza mury uczelni jako absolwenci. Absolwenci oraz studenci mogą skorzystać z oferty pracy około 129 tysięcy firm, które zarejestrowane są w województwie lubuskim. Dodatkowym atutem tego miejsca jest bliskość granicy z Niemcami, gdzie również cenieni są wykształceni specjaliści z lubuskich uczelni. Alternatywą może być poszukiwanie zawodowego spełnienia w Wielkopolsce lub w województwie zachodniopomorskim.Zielona Góra znana jest również ze wspaniałej zieleni miejskiej i parków, w którychmożna odpoczywać między zajęciami lub aktywnie spędzać czas. Wśród parków warto zwrócić uwagę na Piastowski, Świętej Trójcy, Sowińskiego oraz Dunikowskiego, a to tylko kilka z wielu propozycji. Można skorzystać również z licznych koncertów, spektakli teatralnych, wystaw oraz z kin alternatywnych. Wieczorami życie studenckie przenosi się do lokalnych restauracji, pubów i barów, na których liczbę również nie można narzekać. Miłośnicy historii mogą odwiedzić Muzeum Etnograficzne, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Park Książęcy Zatonie, czy Ruiny Pałacu w Zatoniu. Rozbudowany campus uniwersytecki to miejsce, w którym tętni życie studenckie. W tutejszych szkołach wyższych znajdziecie wysokiej klasy infrastrukturę uczelnianą, która jest nowoczesna i dostosowana do europejskich standardów. Życie akademickie województwa lubuskiego to nie tylko Zielona Góra i Sulechów. Potencjalni studenci mogą wybierać również z oferty uczelni z Gorzowa Wielkopolskiego, Żar, Kostrzyna nad Odrą i Słubic.

Fizyczne studia podyplomowe w Zielonej Górze i województwie lubuskim

Gdzie w Zielonej Górze i województwie lubuskim zdobywać wiedzę z fizyki i jej zastosowania w naukach przyrodniczych, ścisłych, medycznych, technologii - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z fizyki

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku fizyka na zielonogórskich i lubuskich uczelniach?

Praca po studiach fizycznych

Przy odpowiednim podejściu absolwenci studiów fizycznych nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Pierwszy krok to decyzja, czy kontynuować naukę na studiach doktoranckich i starać się o pracę na uczelni, czyli wybrać karierę naukową. Poza uczelniami możliwość takiej pracy dają ośrodki naukowe i badawcze, nie tylko w Polsce, np. CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych). Ci absolwenci, którzy czują powołanie do przekazywania wiedzy, mogą zostać nauczycielami w szkołach. Obecnie rośnie potrzeba popularyzowania nauki i przekazywania jej w przystępny sposób. Powstają interaktywne centra naukowe, wystawy, taką funkcję pełnią też media popularnonaukowe. Inną drogą jest praca w przemyśle różnych branż, np. medycznym i technologicznym. Tam w laboratoriach fizycy zajmują się zastosowaniem tej nauki w rozwiązaniach technicznych. Warto zastanowić się, czy charakter pracy dla absolwentów kierunku studiów fizycznych zgodny jest z predyspozycjami, charakterem i upodobaniami. Po tych kierunkach studiów można rozpocząć budowanie swojej ścieżki kariery w prywatnych firmach i przemyśle poprzez pełnienie funkcji inżyniera i naukowca. Dodatkowo absolwent studiów I i II stopnia może pogłębiać wcześniej zdobytą wiedzę w ramach studiów doktoranckich i rozwijać swoją karierę na uczelni. W tym zawodzie istnieje deficyt specjalistów, dlatego absolwenci kierunków fizycznych, mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy. Warto też nadmienić, że absolwenci mają również szeroką paletę studiów podyplomowych z zakresu fizyki, optyki, która pozwoli im uzupełnić wiedzę o szczegóły, które są potrzebne na danym etapie ścieżki zawodowej.

Fizyk: Pracę jako fizyk można rozpocząć kończąc studia z zakresu fizyki, fizyki technicznej oraz kierunkach pokrewnych. Fizyk to zwykle osoba, która obdarzona jest zdolnościami analitycznymi, potrafi przewidywać, zna matematykę i statystykę oraz nie ma problemu z zaawansowaną obsługą narzędzi informatycznych. Te umiejętności sprawiają, że może rozpocząć bardzo ciekawą karierę w wielu branżach, wystarczy tylko uwierzyć w siebie i mieć odwagę próbować. Najczęściej fizycy podejmują pracę w szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym. Praca w roli nauczyciela wymaga wielu poświęceń i dużego zamiłowania do tego co się robi. Zaletą jest duża ilość czasu spędzonego na pracy w domu oraz miesięcznie wakacje, ferie zimowe i święta. Do wad należy zaliczyć niskie uposażenie i długą ścieżkę kariery. Praca przy odpowiednim podejściu może sprawiać dużo satysfakcji.

Fizyk techniczny: Pracę na stanowisku fizyka technicznego można podjąć kończąc studia z zakresu fizyki, fizyki technicznej. Wielu absolwentów tych studiów uczy się fizyki technicznej na studiach podyplomowych. Fizyk techniczny o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym i praktycznym może znaleźć pracę w każdym sektorze gospodarki. Dodatkowo może pracować w charakterze wykładowcy i nauczyciela. Może kontynuować swoją naukę na studiach III stopnia i rozpocząć karierę naukową pracując na uczelni, w instytucjach badawczych i laboratoriach. Jest to osoba ceniona i poszukiwana na rynku pracy. Absolwenci tych kierunków są przygotowani do pracy w: laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych, wyspecjalizowanych firmach projektowych, handlowych, produkcyjnych i serwisowych.

Fizyk medyczny: Fizyk medyczny to zawód regulowany. Zajmuje się obsługą urządzeń technicznych opartych o różne typy promieniowania, związanych z diagnozowaniem i terapią w szpitalach i innych placówkach , kalibracją, dostosowaniem dawek promieniowania według zaleceń lekarza. Pracę na stanowisku fizyka medycznego, można podjąć wyłącznie kończąc studia z zakresu fizyki medycznej. Wielu absolwentów tych studiów uczy się fizyki medycznej na studiach podyplomowych. Absolwenci tych studiów mają odpowiednie kwalifikacje do stosowania nowoczesnych metod fizycznych w diagnostyce i terapii medycznej, opartej na osiągnięciach współczesnej fizyki promieniowania jonizującego i niejonizującego. Absolwenci powinni być w życiu zawodowym partnerami lekarzy, wskazywać na te dziedziny współczesnej fizyki, które w wyniku ciągłego rozwoju znajdują zastosowanie we współczesnej diagnostyce i terapii medycznej. Możliwość prowadzenia badań naukowych pozwala absolwentom na opracowywanie nowych rozwiązań technicznych mających na celu polepszenie skuteczności diagnozowania i terapii.

Nauczyciel fizyki w szkole: Fizyka to jeden z przedmiotów przyrodniczych nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na różne przedmioty związane z fizyką w szkolnictwie zawodowym na poziomie szkoły średniej i szkolnictwa policealnego, w takich szkołach jak technika i branżowe szkoły elektryczne, mechaniczne, elektroniczne, mechatroniczne, telekomunikacyjne, budowlane. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów studiów fizycznych wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia fizyki w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego kierunki fizycznego specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.

Korepetytor z fizyki: Inna ścieżka kariery to nauczanie fizyki jako nauczyciel poza systemem szkolnym – podczas korepetycji i na kursach przygotowujących do zdania matury lub egzaminów zawodowych. Możesz dokształcać młodzież we własnej firmie lub na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie u organizatora kursów. Istnieje duże zainteresowanie dokształcaniem, gdyż fizyka jest jednym z głównych przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości (wynik wpływa na rekrutację na wiele kierunków studiów, zwłaszcza ścisłych, przyrodniczych, technicznych, medycznych).

Biofizyk: Absolwenci biofizyki są przygotowani do pracy w wyspecjalizowanych placówkach badawczych, medycznych czy wdrożeniowych oraz w laboratoriach przemysłowych. Umiejętność posługiwania się technikami komputerowymi umożliwia też absolwentom zatrudnienie w firmach opracowujących i rozwijających oprogramowanie użytkowe.

Geofizyk: Absolwenci kierunku Geofizyka mają szansę na zatrudnienie w: przedsiębiorstwach badań geofizycznych, działach geologicznych i geofizycznych kopalń, firmach geodezyjnych, instytutach ochrony środowiska, laboratoriach badawczych, szkołach.

Akustyk: Pracę na stanowisku akustyka można podjąć ukończywszy studia z zakresu fizyki, fizyki technicznej i akustyki. Bardzo wielu absolwentach uczy się akustyki na studiach podyplomowych. Absolwent tych kierunków przygotowany jest do pracy jako realizator dźwięku m.in : w radiofonii, telewizji, kinematografii, fonografii i przemyśle rozrywkowym. Może podjąć pracę jako: projektant systemów nagłośnienia i systemów dźwiękowych, inżynier sprzedaży i serwisu urządzeń oraz systemów audio, a także jako inżynier w branżach związanych z pomiarami akustycznymi i ochroną środowiska przed hałasem i wibracjami.

Astronom: Astronom – naukowiec zajmujący się astronomią, to najbardziej naturalny zawód po ukończeniu kierunku astronomia. Absolwenci studiów na kierunku Astronomia mogą być zatrudnieni: jako specjaliści w ośrodkach badawczych, jako osoby zajmujące się popularyzacją zagadnień astronomii, np. w planetariach, jako nauczyciele fizyki i astronomii w placówkach oświatowych różnych szczebli, jako specjaliści na stanowiskach związanych z obsługą komputerów i systemów komputerowych, w dziale naukowo-edukacyjnych w gazecie, stacji radiowej, telewizji, na stanowiskach związanych z projektowaniem, produkcją, obsługą i konserwacją nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, obserwacyjnych, pomiarowych, diagnostycznych i teletransmisyjnych.

Fizyk – naukowiec: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z zakresu fizyki, fizyki technicznej, optyki, optometrii, fizyki medycznej, akustyki i pokrewnych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska. Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.

Optometrysta: W celu pracy na stanowisku optometrysty należy ukończyć studia kierunkowe na kierunku optometria. Wiedza i praktyczne umiejętności absolwenta optometrii dają możliwość wykonywania zawodu optyka okularowego. Absolwent będzie posiadał predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi w różnym wieku i z różnymi defektami wzrokowymi oraz wiedzę i umiejętności do propagowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce narządu wzroku. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w: zakładach optycznych, zakładach projektujących lub produkujących soczewki oraz sprzęt optyczny, firmach dystrybuujących produkty optyczne, w tym soczewki i urządzenia.

Optyk: W celu pracy na stanowisku optometrysty należy ukończyć studia kierunkowe na kierunku optyka. Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach związanych z przemysłem optycznym lub wykorzystujących technologie optyczne, placówkach służby zdrowia oraz innych publicznych i prywatnych instytucjach wykorzystujących technologie optyczne, w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych w zakresie podstawowych prac badawczo-pomiarowych i analizy danych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń optycznych oraz procesów pomiarowych wykorzystujących technologie optyczne, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu optyki i informatyki.

Praca po studiach w Zielonej Górze i w województwie lubuskim

Rynek pracy w Zielonej Górze i okolicach jest bardzo atrakcyjny i doskonale wypada w zestawieniu ze średnią krajową. Dzięki temu absolwenci lubuskich uczelni nie mają problemu z płynnym wejściem na rynek pracy oraz znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. Korzystają z tego również przyjezdni, którzy mimo ukończenia studiów w innych regionach Polski, ostatecznie decydują się na migrację do województwa lubuskiego. Obecnie w Zielonej Górze stopa bezrobocia wynosi 4% i jest o ponad połowę niższa niż średnia krajowa. Korzystnie wypada również stopa bezrobocia dla całego województwa, która oscyluje w granicach 5,8%. To również około 0,5% mniej niż średnia krajowa. W województwie lubuskim funkcjonują zakłady z wielu branż, w tym również rolnictwo i przemysł winny, co jest dużym atutem dla studentów różnych kierunków. Wiele z tych firm decyduje się na współpracę gospodarczą z firmami niemieckimi, dlatego na rynku pracy bardzo cenieni są absolwenci z językiem niemieckim. Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalną i generującą największe przychody firmą z województwa lubuskiego jest Cinkciarz.pl. Ten internetowy kantor wymiany walut pochodzi właśnie z Zielonej Góry. W gronie największych pracodawców znajdują się również Stelmet Sp. z o. o. z Zielonej Góry, Kaskat Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego, Seco/Warwick Europe Sp. z o. o. i Sprick Rowery Sp. z o. o. ze Świebodzina. Ponadto warto wymienić takie firmy jak SE Bordnetze Polska Sp. z o. o. i Faurecia Gorzów Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego, czy Gedia Poland Sp. z o. o. z Nowej Soli. Wykaz firm i miejscowości, w których się one znajdują, wskazuje na to, że całe województwo jest atrakcyjne gospodarczo dla absolwentów. Lokalny rynek pracy w lubuskiem jest im bardzo przyjazny, dlatego Zielona Góra i inne tego województwa są warte tego, by rozpocząć w nich studia.

Zawód: Elektryk

Praca elektryka wiążę się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej czy też nadzorowanych przez niego urządzeń. Elektrykiem może zostać każda osoba, która nie boi się prądu, jest bystra i zna zasady fizyki. Osoba ta powinna mieć dobry wzrok i słuch, posiadać zdolność koncentracji i mieć uzdolnenia techniczne, a zwłaszcza matematyczne.

Czytaj więcej »

Zawód: Mechanik

Mechanik to zawód o bardzo długiej tradycji. Rozwój technik komputerowych zmienił charakter tego zawodu. Pojawiło się wiele nowych specjalizacji. Zmieniły się metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Obecnie obserwuje się duże zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowaną kadrę techniczną o profilu mechanicznym.

Czytaj więcej »

Zawód: inżynier materiałowy

Zastanawiałeś się, w jaki sposób powstają nowoczesne materiały, które na co dzień ułatwiają życie? Nie powstały znikąd – to wynik osiągnięć techniki, wykorzystanie najnowszych technologii oraz ciężka praca inżynierów. Inżynieria materiałowa to ważna dziedzina techniki zajmująca się technologiami wytwarzania i obróbki materiałów, badaniem ich struktury i właściwości w czasie obróbki i po jej zakończeniu. Dzięki osiągnięciom inżynierii materiałowej możliwe jest

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję