By wykonywać ten zawód trzeba mieć zarówno wrażliwe serce, jak i sprawne mięśnie. Serce, bo las trzeba kochać, inaczej można w nim nie wytrzymać. Sprawne mięśnie - bo praca leśniczego to ciężka fizyczna harówka.

Leśniczy to osoba, która zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu. zajmuje się także zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, odpowiada za sprzedaż drewna. Swoje działania opiera na instrukcjach ochrony, użytkowania, hodowli i ochrony przeciwpożarowej lasu.

Leśniczy najczęściej jest pracownikiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego ­ Lasów Państwowych, które sprawują nadzór nad wszystkimi lasami należącymi do Skarbu Państwa na terenie Polski (z pominięciem Parków Narodowych). Lasy Państwowe podzielone są na nadleśnictwa (ok. 15-20 tys. ha), które z kolei dzielą się na leśnictwa - którymi kieruje leśniczy. Szacuje się, że obecnie Lasy Państwowe zatrudniają 28 000 ludzi.

Miejscem pracy leśniczego jest teren powierzonego mu leśnictwa, a w leśniczówce znajduje się pomieszczenie biurowe, w którym może on w wyznaczonych godzinach przyjmować interesantów. Większość pracy wykonuje jednak w lesie, przemierzając każdego dnia - pieszo lub służbowym samochodem - wiele kilometrów.

Obowiązki leśniczego to:
1) organizowanie i nadzorowanie prac związanych z hodowlą lasu,
2) organizowanie prac związanych z ochroną zasobów leśnych,
3) prowadzenie prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach,
4) prowadzenie prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych,
5) organizowanie prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu.

Specyfika pracy leśnika
Praca leśniczego nie ogranicza się do 40 godzin tygodniowo - oddzielenie życia zawodowego od prywatnego może nie być ani proste ani wykonalne, bo praca leśniczego ma nienormowany charakter. W razie potrzeby zobowiązany jest on do pełnienia obowiązków poza normalnymi godzinami pracy (także w nocy, niedziele i święta), np. gdy odbywają się "akcje specjalne", takie jak wywóz drewna. Na wiosnę trzeba natomiast sadzić młode drzewa. To praca dla ludzi z prawdziwnym powołaniem, silnych, wytrzymałych fizycznie i psychicznie.

Leśnika powinna charakteryzować dobra organizacja pracy własnej, zaradność i przezorność - leśniczy większość swoich prac musi zaplanować z wyprzedzeniem. Np. pod koniec roku musi wyznaczyć powierzchnie lasu, które planowane są do wycięcia. Nie jest to takie proste, bo w tym celu musi zmierzyć wszystkie drzewa, by ustalić, ile drewna pozyska się z danej powierzchni (jest to tzw. szacunek brakarski). Warto też wspomnieć, że leśnicy mają swoją chorobę zawodową - jest nią borelioza. Zdarza się, że leśniczego dopadnie w ciągu roku ponad 30 kleszczy i któryś z nich może okazać się zarażony. Leśniczy zmuszony jest do długotrwałych, często samotnych wędrówek po lesie, musi więc wykazywać się wytrzymałością fizyczna, dobrą kondycją i orientacją w terenie. Ta praca to także ogromna odpowiedzialność. Przez jedno leśnictwo rocznie przechodzi nawet kilka milionów złotych - głównie ze sprzedaży drewna, ale też z innych zleconych usług.

Wykształcenie
Technikiem leśnikiem może być osoba, która ukończyła technikum leśne, a zatem posiada wykształcenie średnie techniczne o kierunku leśnym, po ukończeniu szkoły odbyła roczny staż pracując w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (nabór na stażystów jest ogłaszany co roku przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych), zdała egzamin na zakończenie stażu - zdawany w nadleśnictwie, w ciągu roku od zakończenia stażu zdała z pozytywnym wynikiem, przed komisją, egzamin z zakresu przepisów prawnych dotyczących leśnictwa i ochrony przyrody oraz zasad i sposobów zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Lasów Państwowych, złożyła zaświadczenie upoważniające do ubiegania się o pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, a następnie zdała egzamin do służby leśnej (egzamin również zdaje się przed Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych).

Leśniczy powinien mieć minimum średnie wykształcenie ze specjalizacją leśniczą, coraz częściej oczekuje się jednak, że kandydaci do pracy ukończą studia o odpowiedniej specjalności. Leśnictwo oraz inne kierunki związane z gospodarowaniem i ochroną zasobów leśnych można studiować m.in. na Akademii Rolniczej w Krakowie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu czy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Więcej uczelni: http://www.studia.net/lesnictwo

Studenci kierunków związanych z leśnictwem na pierwszym roku z reguły mają takie zajęcia jak matematyka, chemia, podstawy informatyki, zoologia, botanika leśna, historia i propedeutyka leśnictwa. Studenci mają do wyboru wiele specjalizacji, m.in. ekonomika leśnictwa, hodowla lasu, inżynieryjne zagospodarowanie lasu, ochrona lasu i ekologia, ochrona przyrody, produkcyjność lasu, przyrodnicze podstawy leśnictwa, urządzanie lasu, użytkowanie lasu, zoologia leśna i łowiectwo, zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie.

Dobry leśnik bowiem musi mieć rozległą wiedzę z wielu dziedzin - powinien być dobrym biologiem i znawcą wszystkich gatunków zwierząt i roślin, bo na ponad dwóch tysiącach hektarów są przecież setki zwierząt, roślin, owadów, grzybów. Musi też znać się na ochronie przyrody, meteorologii, geodezji, geografii, budownictwie.

Osoby, które spełnią wymagania dotyczące stanu zdrowia oraz wykształcenia mogą podjąć pracę leśniczego w każdym wieku.

Praca: gdzie i za ile
Teoretycznie w leśnictwie zatrudnionych jest sporo osób, jednak żeby dostać swój kawałek lasu pod opiekę trzeba się trochę namęczyć, należy m.in. startować i wygrywać konkursy, bo właśnie w taki sposób wyłaniani są pracownicy Lasów Państwowych.

Absolwent leśnictwa posiadający odpowiedni staż pracy może być zatrudniony na typowym stanowisku leśniczego w lasach państwowych i niepaństwowych przedsiębiorstw leśnych, na stanowiskach wykonawczych w terenowych biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, a także w urzędach gminnych na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa. Ponadto absolwenci znajdują zatrudnienie w placówkach związanych z ochroną środowiska, parkach narodowych, placówkach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej, a także w firmach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w lasach. Mają też możliwość założenia własnego zespołu usługowego pracującego na rzecz leśnictwa.

Duża grupa leśników znajduje zatrudnienie za granicą, szczególnie w Irlandii i Norwegii.

Miesięczne wynagrodzenie leśniczego wynosi ok. 5 600 zł. Ponadto leśnicy mają pełny pakiet socjalny i wiele dodatków ze względu na to, że są służbą mundurową. Dodatkowo przysługuje im też premia kwartalna wynosząca około 1 000 zł i 13. pensja w styczniu.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->