Kierunek studiów przygotowuje absolwenta do badania stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania chorób zwierząt, a także wykonywania zabiegów chirurgicznych, wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych. Weterynarz wydaje również recepty na leki i materiały medyczne oraz przeprowadza badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Weterynarze po studiach zajmują się nadzorem sanitarno-weterynaryjnym, sprawowaniem nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska. Zainteresowany?

W trakcie studiów:

Przedmioty na kierunku weterynaria: biologia, biologia komórki, biofizyka, biochemia, chemia, histologia, embriologia, anatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjologia zwierząt, immunologia, mikrobiologia, genetyka ogólna i weterynaryjna, epidemiologia weterynaryjna, patofizjologia, farmacja, farmakologia weterynaryjna, toksykologia, biostatystyka i metody dokumentacji, weterynaria sądowa, agronomia, chów i hodowla zwierząt, technologia w produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, dietetyka, etologia, ochrona środowiska, prewencja weterynaryjna, ekonomia weterynaryjna, diagnostyka, patomorfologia, chirurgia ogólna i anestezjologia, parazytologia i inwazjologia, choroby psów i kotów, choroby koni, choroby zwierząt gospodarskich, andrologia i unasienianie, choroby ptaków, choroby zwierząt futerkowych, choroby ryb, choroby owadów użytkowych, higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, higiena produktów pochodzenia zwierzęcego, higiena mleka, zoonozy, higiena środków żywienia zwierząt, ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń, historia weterynarii i deontologii, administracja i ustawodawstwo  weterynaryjne

Po studiach:
Absolwenci są przygotowani do pracy w: zakładach leczniczych dla zwierząt, laboratoriach diagnostycznych oraz przy produkcji i dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów medycznych; administracji różnego szczebla - gdy wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->