Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

adres:
 ul. Okopowa 59/piętro IV
 01-043 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 226199011


Dlaczego warto

Dlaczego warto studiować i zdobywać kwalifikacje zawodowe w EWSPiA?

 

Naszą uczelnię, spośród innych szkół wyższych kształcących na kierunku prawo, wyróżnia:

 • W EWSPA kładziemy nacisk na gruntowne przygotowanie do wykonywania zawodu prawnika, a nasi wykładowcy to przede wszystkim dydaktycy-praktycy, posiadający własne kancelarie, wykonujący zawód sędziego, prokuratora czy radcy prawnego, prowadzący własne firmy bądź pracujący w działach prawnych międzynarodowych dużych przedsiębiorstw. Ponadto kadra dydaktyczna jest rekrutowana z Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz ze środowiska prawników - praktyków związanych z Oddziałem Warszawskim Zrzeszenia Prawników Polskich
 • Nowa siedziba przy ul. Okopowej 59 na IV piętrze w nowopowstałym budynku edukacyjnym, gdzie studenci mają do dyspozycji nowoczesne sale wykładowe i pomieszczenia dydaktyczne 
 • Dynamiczny proces kształcenia, możliwość uzyskania tytułu magistra już w 3,5 rok - taki oryginalny i dynamiczny proces kształcenia umożliwia naszym studentom zdobycie w krótszym, niż na innych uczelniach czasie umiejętności i kwalifikacji oraz start zawodowy
 • Indywidualna opieka nad każdym studentem niezależnie od wybranej opcji studiowania: w trybie niestacjonarnym - tradycyjnym czy distance learning
 • System zajęć tutorskich, który umożliwia weryfikację wiedzy teoretycznej z praktyką, a przede wszystkim gwarantuje studentom możliwość kontaktu z prawnikami praktykami.
 • Bogaty program w zakresie przedmiotów fakultatywnych, który umożliwia studentom wybór specjalności oraz zdobycie wiedzy w zakresie tematów, zgodnych z ich zainteresowaniami oraz planami zawodowymi
 • Możliwość kontynuowania edukacji na poziomie studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN, przy którym EWSPA jest afiliowana
 • Możliwość uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowych dla wybranej w toku studiów specjalności. Certyfikat jest firmowany przez Zrzeszenie Prawników Polskich, O/W-wa - założyciela EWSPA. Dokument ten obok dyplomu ukończenia studiów podnosi wartość absolwenta w oczach pracodawcy

Kierunki studiów

Program studiów jest realizowany w formie tradycyjnej lub w formule distance learning, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co oznacza iż część wykładów jest dostarczana studentom za pośrednictwem platformy edukacyjnej EWSPA, z możliwością ich odbioru na komputerze, smartfonie, tablecie oraz w telewizorze w dowolnym momencie. Dodatkowo zajęcia w formule distance-learning odbywają się w ramach webinariów, które są realizowane w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Student w trakcie webinarium może komunikować się na bieżąco z wykładowcą, zadając merytoryczne pytania lub odpowiadając na zapytania kadry prowadzącej zajęcia.

 

Studia Stacjonarne

 

Jednolite studia magisterskie trwające 5 lat (dwusemestralna organizacja roku akademickiego). Program kształcenia realizowany jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału wykładowców i studentów. Wykłady oraz ćwiczenia odbywają się w Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

 

Studia Niestacjonarne

 

Jednolite studia magisterskie trwające 3,5 roku, w których obowiązuje trysemestralna organizacja roku akademickiego, co oznacza iż studia realizowane są w systemie ciągłym z czterotygodniowa przerwą wakacyjną. Sesje wykładowe odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie (ul.Grodzieńska 21/29) lub w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Prawa w Londynie (POSK, 238-246 King Street). Studia niestacjonarne to tryb, którego forma jest idealnie dostosowana do dzisiejszych realiów- dla osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę jednocześnie nie rezygnując z rozwoju zawodowego oraz rodziny.

 

Studia niestacjonarne z indywidualną opieką sprawowaną przez kadrę naukowo-dydaktyczną EWSPA

 

Jednolite studia magisterskie trwające 3,5 roku, w których obowiązuje trysemestralna organizacja roku akademickiego, co oznacza iż studia realizowane są w systemie ciągłym z czterotygodniową przerwą wakacyjną. Program studiów realizowany jest nie tylko w ramach wykładów i ćwiczeń, ale także w ramach indywidualnych konsultacji z merytorycznym opiekunem.

 

Student uczestniczący w tym unikalnym projekcie będzie mógł adresować wszelkie pytania formułowane w związku z pozyskiwaną wiedzą do wyznaczonych opiekunów, którzy będą odpowiadać za wyniki całościowe weryfikując na bieżąco efekty kształcenia każdego studenta indywidualnie. Pozwoli to zachować dyscyplinę i dynamikę przyswajania wiedzy. Oprócz merytorycznego wsparcia studenta, indywidualna opieka oznacza możliwość uzyskania dodatkowych materiałów dydaktycznych w postaci kazusów oraz podstaw prawnych ich rozwiązywania, jak również możliwość uzyskania pomocy w zakresie dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb i możliwości studenta. Konsultacje z opiekunem merytorycznym odbywają się raz na dwa tygodnie

 

Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Jednolite studia magisterskie trwające 3,5 roku, w których obowiązuje trysemestralna organizacja roku akademickiego, co oznacza iż studia realizowane są w systemie ciągłym, z czterotygodniową przerwą wakacyjną. 50 do 60% zajęć dydaktycznych przewidzianych programem studiów realizowana jest za pośrednictwem platformy e-learningowej w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. 40 - 50 % zajęć dydaktycznych przewidzianych programem studiów realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Wydziału Prawa EWSPA w Warszawie lub w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Prawa w Londynie.

 

Przyjęcie takiej metodologii kształcenia umożliwia dostosowanie toku studiów do indywidualnych potrzeb każdego studenta, jego rytmu intelektualnego i potencjału czasowego rozwijanego pod czujnym okiem tutorów.

 

Student realizujący program studiów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (distance learning), otrzymuje pełnowartościowy dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Prawo.

 

Studia niestacjonarne dla Absolwentów wybranych kierunków studiów wyższych zawodowych z tytułem licencjata lub magisterskich

 

Jednolite studia magisterskie trwające 2,5 roku, w których obowiązuje trysemestralna organizacja roku akademickiego, co oznacza iż studia realizowane są w systemie ciągłym, z czterotygodniową przerwą wakacyjną. Skrócenie czasu trwania studiów dla absolwentów jest możliwe dzięki zaliczeniu w poczet grupy przedmiotów fakultatywnych przewidzianych programem studiów w EWSPA, przedmiotów tożsamych zaliczonych przez absolwenta w poprzedniej uczelni.

 

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU PRAWO:

 • Prawnik sądowy
 • Specjalista w zakresie funkcjonowania organów władzy państwowej
 • Specjalista ds. zamówień publicznych i funduszy strukturalnych
 • Specjalista z zakresu prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami
 • Specjalista z zakresu prawa i finansów w biznesie
 • Specjalista z zakresu prawa podatkowego i celnego
 • Specjalista z zakresu mediacji i negocjacji
 • Specjalista z zakresu prawa unijnego i międzynarodowego publicznego
 • Specjalista z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego
 • Specjalista z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej
 • Specjalista z zakresu prawa niemieckiego
 • Specjalista z zakresu prawa brytyjskiego
 • Specjalista z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw i upadłości
 • Specjalista z zakresu obrotu papierami wartościowymi
 • Psychologia sądowa
 • Specjalista z zakresu prawa i administracji jednostek służby zdrowia
 • Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zasady rekrutacji

 1. Załóż konto na stronie  link- rekrutacja online
 2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym
Uwag: login i hasło założone w trakcie rejestracji jest Państwa loginem na etapie rekrutacji ale także w toku studiów. Wszelkie informacje zamieszczane są w systemie (harmonogramy zajęć etc.) dlatego prosimy o systematyczne sprawdzanie konta.
 1. Uzupełnij dane osobowe lub dokonaj zmiany danych osobowych
 2. Wybierz z oferty edukacyjnej wydział, kierunek studiów oraz specjalność. Specjalność możesz zmienić również w dalszym toku nauki. O ostateczny wybór poprosimy Cię po 6 semestrze studiów.
 3. Zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (podanie z systemu)
 4. Wydrukuj i podpisz " Umowę o świadczenie nauki" ? 2 egz. 
 5. Wnieś opłatę rekrutacyjną 85 zł oraz opłatę wpisowego w terminie rejestracji

WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Podanie na studia wydrukowana z systemu " Rekrutacja on-line",
 2. Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 3. Aktualne 4 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane czytelnie: imię i nazwisko),
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata na studia zawierająca oświadczenie " za zgodność z oryginałem",
 5. Wydrukowana i podpisana " Umowa o świadczenie nauki" sztuk 2 (w przypadku gdy nie zostanie dostarczona umowy zostaną przekazane przez Uczelnie)
 6. Potwierdzenie wpłat opłaty rekrutacyjnej i wpisowego, których można dokonać on-line, przelewem bankowym lub osobiście w siedzibie Uczelni

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym złóż osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->