Site logo

Studia na kierunku geoinformacja. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Ideą studiów na kierunku geoinformacja jest przekazywanie studentom wiedzy obejmujących m. in.: podstawy teoretyczne Systemów Informacji Geograficznej, metody ich tworzenia i zarządzenia, metody analiz przestrzennych, metody zarządzania danymi przestrzennymi, podstawy prawne polskie i europejskie tworzenia oraz upowszechniania informacji geograficznej. Na studiach kształci się specjalistów, którzy sprostają wyzwaniom szybkiego postępu w dziedzinie najnowszych technologii informatycznych i teleinformatycznych z zastosowaniem zdobyczy nauk geograficznych i pokrewnych.

Jak wygląda program studiów na kierunku geoinformacja?

Absolwent geoinformacji jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania podstaw funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działalności społeczno-ekonomicznej i kulturowej człowieka w czaso-przestrzeni lokalnej, regionalnej i globalnej. Posiada przygotowanie do wykrywania i analizowania uwarunkowań i relacji pomiędzy elementami i systemami środowiska przyrodniczego, diagnozy ich stanu, tendencji zmian przeszłych, współczesnych i przyszłych oraz ich skutków.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku geoinformacja. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach geoinformacji

Absolwenci proponowanej specjalności na kierunku geografii będą mogli znaleźć zatrudnienie na różnych polach zastosowań geoinformacji, m.in.:

 • na różnych szczeblach administracji samorządowej,
 • w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektonicznych, urbanistycznych, demograficznych, usługowych i gospodarczych,
 • w instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych,
 • laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe),
 • w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, komunikacyjnych itp., przemysłowych służbach ochrony środowiska,
 • w służbach państwowych i ratowniczych jak np. geodezyjnej, geologicznej, meteorologiczno-hydrologicznej, policji, straży pożarnej, pogotowiach różnego przeznaczenia,
 • w instytucjach i firmach wytwarzających dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym,
 • w firmach kartograficznych i wydawnictwach,
 • w firmach eksperckich, konsultingowych i ciałach opiniotwórczych,
 • w agencjach nieruchomości i firmach handlowych, marketingowych,
 • w biurach badania opinii społecznych,
 • w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej

Absolwenci geoinformacji znajdą zatrudnienie:

 • na różnych szczeblach administracji samorządowej,
 • w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektonicznych, urbanistycznych, demograficznych, usługowych i gospodarczych,
 • w instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych,- laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe);
 • w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, komunikacyjnych itp.,
 • przemysłowych służbach ochrony środowiska,w służbach państwowych i ratowniczych jak np. geodezyjnej, geologicznej, meteorologiczno-hydrologicznej, policji, straży pożarnej, pogotowiach różnego przeznaczenia,
 • w instytucjach i firmach wytwarzających dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym,
 • w firmach kartograficznych i wydawnictwach,
 • w firmach eksperckich, konsultingowych i ciałach opiniotwórczych,
 • w agencjach nieruchomości i firmach handlowych, marketingowych,
 • w biurach badania opinii społecznych,
 • w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia, czyli biotechnologia w rolnictwie zajmuje się badaniami w hodowli zwierząt i roślin. Studia Agrobiotechnologia zajmują się szkoleniem z zakresu zapobiegania stratom światowej produkcji żywności,

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję