Studia na Rachunkowości kształcą umiejętności praktyczne, ponieważ w odróżnieniu od kierunku Finanse i Rachunkowość, zarówno programy studiów, jak i charakter zajęć i praktyk zawodowych są nastawione przede wszystkim na przyswajanie wiedzy z rachunkowości w zakresie podatków oraz ubezpieczeń społecznych, form prowadzenia ewidencji gospodarczej, zasad sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz elementarnej wiedzy na temat rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów, czytaj dalej!

Jeżeli posiadasz zdolności analitycznego myślenia i swoją przyszłość wiążesz z wykonywaniem wolnego zawodu biegłego rewidenta czy z piastowaniem kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwie w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości, to kierunek Rachunkowość może Ci w tym pomóc. Kończąc edukację na kierunku Rachunkowość masz możliwość uzyskania odpowiednich certyfikatów zawodowych pracownika działu księgowości na poziomie odpowiadającym ramom kwalifikacji na I i II stopniu certyfikacji zawodu księgowego zgodnie z programem certyfikacji tego zawodu zatwierdzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, klasyfikacja ta daje następujące uprawnienia zawodowe: I stopień: asystent ds. rachunkowości, II stopnień: samodzielny księgowy.

W trakcie studiów:
 
Program kształcenia na kierunku studiów Rachunkowość zakłada nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności na temat: podstaw prawnych działalności gospodarczej (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wynikającej z prawa cywilnego, handlowego i podatkowego), różnych form prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej (ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokumentowania i dekretowania zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych), sporządzania i analizy jednostkowych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych (w szczególności zasad projektowania prawidłowej i kompletnej dokumentacji przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości, w tym polityki rachunkowości i zakładowego planu kont), podstaw rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie, umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami i technikami niezbędnymi do pełnienia funkcji księgowego na średnim szczeblu zawodowym, sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz ich analizy i interpretacji, rozumienia podstawowych metod stosowanych w rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. 
 
Po studiach: 
Będąc absolwentem kierunku Rachunkowość będziesz miał praktyczne kwalifikację do wykonywania zawodu księgowego, asystenta ds. księgowości, a także technika rachunkowości. Zatrudnienie możesz znaleźć w działach księgowości lub controllingu w przedsiębiorstwach, w biurach rachunkowych oraz w firmach audytorskich, komórkach kredytowych (i im podobnych) banków i innych instytucji finansowych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->