Matura ma wielkie oczy, ale samo jej napisanie albo zdanie (ustne!) to dopiero połowa droga. Uczniów czekają jeszcze wyniki, z którymi różnie bywa. Dlatego w trzeciej części materiału Matura 2019 podpowiadamy co zrobić, gdy egzamin nie pójdzie albo nie do końca zgadzamy się z wynikiem.

exam 2428208 640

Ale właściwie po co matura?

Każdy zadał to pytanie choć raz w życiu. Rodzicom, nauczycielom bądź sobie samemu. Po co właściwie zdaje się egzamin dojrzałości? Przede wszystkim, aby sprawdzić poziom wiedzy, jaki uczniowi udało się zdobyć, określonej w ramach tzw. podstawie programowej kształcenia ogólnego. Przy okazji wyniki egzaminów maturalnych świadczą o kondycji rodzimego systemu edukacji, a na ich podstawie wprowadzane są zmiany i proponuje rozwiązania problemów związanych z nauką. No i oczywista oczywistość: matura stanowi pewnego rodzaju egzamin wstępny do kształcenia wyższego na uniwersytetach.

Odwołanie, czyli jeśli uznacie, że wynik jest niewłaściwy
Warto wiedzieć, że uczeń ma również pewne prawa, jakie przysługują mu podczas zdawania matury. Oto dwa najważniejsze z nich:
- W ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminów, zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy.
- Jeśli zdający nie zgadza się z wynikiem, musi się zwrócić o weryfikację sumy zebranych punktów. Taki wniosek, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania opisanego wyżej wglądu. Odpowiedni formularz dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Weryfikacja dokonywana jest w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Odpowiedź będzie w formie pisemnej, najprawdopodobniej w terminie czternastu dni.

omr 3723128 1280
Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?
Aby zdać egzamin dojrzałości i otrzymać świadectwo, należy:
- uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej,
- uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej,
- zdawać egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (który realizowany jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym) w części pisemnej, w ramach którego nie określane są progi punktowe.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Aby podejście do matury było sprawiedliwe dla wszystkich, w przypadku niepełnosprawności, sposób egzaminowania jest dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności osoby zdającej, która posiada odpowiednie orzeczenie z nią związane. W przypadku osób niewidomych, zasady przeprowadzenia egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego polegają na tym, że osoba przeprowadzająca egzamin odczytuje maturzyści polecenie bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania każdego zadania. Egzaminujący może odczytać każde polecenie wielokrotnie i wrócić do fragmentu, o powtórzenie którego poprosi osoba zdająca. Pierwsze zadanie polega na rozmowie, w której zdający i egzaminujący odgrywają różne role opisane w zadaniu. W drugim maturzysta opisuje na przykład miejsce, osobę, czy też wydarzenie wskazane w wylosowanym zestawie oraz odpowiada pytania. Trzecie zadanie polega na wypowiedzi osoby zdającej, na podstawie materiału stymulującego, w którym materiały ikonograficzne są zastąpione tekstem, i odpowiada na zadane pytania.

Przeprowadzenie egzaminu pisemnego zawiera dostosowanie arkuszy egzaminacyjnych, czyli napisanych pismem Braille’a wraz z czarnodrukiem, bądź w czarnodruku. Osobom z niepełnosprawnością ruchową przysługuje pomoc w obsłudze sprzętu i środków dydaktycznych w przypadku języka polskiego, czy też pomoc nauczyciela wspomagającego. Maturzyści z afazją, podczas egzaminu ustnego, uzupełniają wypowiedzi ustne zapisem, bądź przygotowują wypowiedzi na piśmie, jeśli zaburzenia uniemożliwiają komunikację. W trakcie części pisemnej przysługuje im pomoc nauczyciela wspomagającego, a także – w przypadku wszystkich egzaminów- zapewnienie w ich czasie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności, na przykład logopedy.

academics 3976730 1280
Osoby niesłyszące mają prawo zdawać egzamin ustny w języku migowym, a w przypadku nieznajomości języka migowego mogą przygotowywać odpowiedzi na piśmie. Wszystkim niepełnosprawnym maturzystom przysługuje przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu, a także dostosowanie arkusza egzaminacyjnego do niepełnosprawności.

Dodatkową ulgą dla osób niepełnosprawnych jest przygotowanie odrębnych arkuszy egzaminacyjnych. Arkusze, w “dostosowanej formie” są przygotowywane dla zdających z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), słabowidzących, niewidomych, słabosłyszących, niesłyszących, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wszystkie wymienione ulgi mają na celu zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz zapewnienie zdającym odpowiedniego do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, przedłużenie czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu, czy obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu, bądź specjalisty w zakresie danej niepełnosprawności.

Udogodnienia dla cudzoziemców
Cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu mają prawo do przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ustnego z języka polskiego. Wydłużenie wynosi nie więcej niż piętnaście minut i przeznaczone jest na przygotowanie do wypowiedzi lub sam egzamin. Ponadto, następuje zastosowanie przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjna szczegółowych kryteriów oceniania wypowiedzi z języka polskiego, jeżeli zachodzi taka potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
W przypadku egzaminów pisemnych, cudzoziemcom przysługuje prawo do przedłużenia czasu pisemnej matury nie więcej niż o trzydzieści minut. Poza tym, mogą przystąpić do egzaminu w oddzielnej sali, jak również korzystać ze słowników dwujęzycznych w wersji papierowej lub elektronicznej.

feedback 3239454 640

Niezdana matura co dalej?

Nie ma jednego schematu, na których przedmiotach uczniom na pewno powinie się noga. Statystycznie maturzyści mają największe problemy na obowiązkowej matematyce i j. polskim, ale procent w stosunku do innych przedmiotów nie jest rażąco inny.

Na pierwszy rzut oka powtórne zdawanie matury wydaje się wstydliwą potwornością, ale to tylko pierwsze wrażenie. Do matury poprawkowej można przystąpić już w sierpniu, jeśli nie zdało się jednego egzaminu pisemnego lub jednego egzaminu ustnego. Niezależnie od powodu, uczeń można poprawić maturę, jeśli zdobył trzydzieści procent, ale wynik uzna za niezadowalający.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->