Chemia materiałów i nanotechnologia to nowy kierunek studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. To pierwszy kierunek inżynierski w ofercie wydziału. Absolwenci znajdą pracę m.in. w przedsiębiorstwach wdrążających nowoczesne materiały z branży chemicznej, medycznej, elektronicznej i farmaceutycznej.Więcej o kierunku Chemia Materiałów i Nanotechnologia tutaj!


wydzial chemii ul

Charakterystyka studiów na Wydziale Chemii UŁ


Kierunek Chemia Materiałów i Nanotechnologia został ułożony z myślą o studentach, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę w zakresie chemii materiałów, a także nanotechnologii, czyli najnowocześniejszej dziedziny nauki, zajmującej się wytwarzaniem i badaniem struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów, cząsteczek i klastrów.

Oprócz wiedzy podstawowych działów chemii – chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej, studenci będę się uczyć o technologii chemicznej uzupełnionej o wiedzę z zakresu chemii materiałów, nanotechnologii, inżynierii materiałowej, technik pomiarowych oraz metod badań nanomateriałów. Zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w chemii materiałów i nanotechnologii.

Przedmiot realizowane są na specjalistycznych wykładach, seminariach i laboratoriach, których bazą jest blok przedmiotów podstawowych a uzupełnieniem przedmioty humanistyczne i lektoraty. Studenci będą mieli również stały dostęp do literatury fachowej (abstraktowe i pełnotekstowe bazy danych, e-czasopisma, e-książki; światowe zasoby wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych; dostęp do e-źródeł). Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów zajęciami praktycznymi takimi jak wizyty w zakładach produkcyjnych i praktyki zawodowe. Studentom zapewniony jest także dostęp do nowoczesnych laboratoriów, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę pomiarową.

Szczególny nacisk kierunku Chemia Materiałów i Nanotechnologia jest położony na zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu syntezy i charakterystyki:
- nanomateriałów w tym nanocząstek metali stosowanych do leczenia ran oraz jako nośniki leków antynowotworowych,
- materiałów ceramicznych w tym nowoczesnych fotokatalizatorów do oczyszczania wody i powietrza,
- polimerów i ich kompozytów o właściwościach samoczyszczących i hydrofobowych,
- biomateriałów stosowanych do wytwarzania endoprotez,
- materiałów stosowanych w eksploatacji elementów urządzeń narażonych na działania tarcia.

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii materiałów w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami w zakresie nanotechnologii pozwolą skutecznie i efektywnie pełnić rolę osoby posiadającej kompetencje oraz przygotowanie praktyczne niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją innowacyjnych materiałów a także obsługi nowoczesnej aparatury badawczej w branży chemicznej i pokrewnych.

Główne przedmioty:

- Chemia ogólna i nieorganiczna
- Chemia organiczna
- Chemia fizyczna
- Chemia analityczna
- Technologia chemiczna
- Chemia materiałów
- Nanotechnologia
- Biochemia
- Materiały specjalne i biomedyczne
- Metody badań nanomateriałów i techniki pomiarowe
- Fizyka ciała stałego
- Tribologia i tribochemia

Absolwent kierunku Chemia Materiałów i Nanotechnologia

Absolwent kierunku zdobędzie umiejętności pozwalających na wytwarzania i badania szeregu ważnych grup materiałów, obsługę zaawansowanej aparatury badawczej, samodzielnego pozyskiwania i analizowania informacji oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej, współpracy w grupie pozwalającej na rozwiązywanie realnych zadań w pracy laboratoryjnej, a także właściwe analizowanie problemów i szukanie rozwiązań w oparciu o zdobytą w czasie studiów wiedzę.

Obok tych kluczowych kwalifikacji, student uzyska także wiedzę i umiejętności z zakresu:
- projektowania i syntezy nanomateriałów oraz kształtowania ich właściwości na podstawie poznanych praw rządzących światem w skali nanometrowej,
- obsługi nowoczesnej aparatury badawczej,
- eksploracji i poszukiwania nowych obszarów zastosowań nanomateriałów i nanotechnologii,
- pracy zespołowej z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń jakie niesie ze sobą praca z nanomateriałami w powiązaniu z zasadami BHP.

W wyniku procesu kształcenia, student zostanie ekspertem a także partnerem i doradcą w obszarze chemii materiałów i nanotechnologii. Dzięki wszystkim tym zebranym umiejętnościom, absolwent kierunku Chemia Materiałów i Nanotechnologia zyska przewagę na rynku pracy, ze względu na posiadaną wiedzę oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne do:
- profesjonalnego podjęcia i realizowania działań zawodowych w przedsiębiorstwach wdrążających nowoczesne materiały z branży chemicznej, medycznej, elektronicznej, farmacji i innej,
- w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją chemikaliów i/lub nowoczesnej aparatury badawczej,
- w instytutach naukowo-badawczych; w parkach nanotechnologicznych oraz start-up’ach,
- w przemysłowych laboratoriach badawczo-rozwojowych.

Absolwent ma także możliwość rozpoczęcia kariery naukowej w ramach doktoratu oraz staży w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

Zasady przyjęć dla maturzystów

Dla maturzystów zainteresowanych kandydowaniem na kierunek są następujące:
- jeden przedmiot jest obowiązkowy (chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka)
- obowiązkowy jest jeden język obcy
- znajomość języka angielskiego

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->