Oferta Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii dla kierunku Informatyka i Ekonometria jest bogata i doskonale dostosowana do potrzeb rynku pracy. Obejmuje ona 2 stopnie studiów: licencjackie i magisterskie. To co wyróżnia ten kierunek na tle innych mu pokrewnych, to jego interdyscyplinarność. W procesie dydaktycznym uczelnia przekazuje studentom użyteczną wiedzę z różnych dziedzin: informatyki, ekonometrii, statystyki oraz ekonomii, na bazie dobrego przygotowania matematycznego. Dzięki temu właśnie ten kierunek daje możliwości znalezienia pracy w wielu obszarach na styku informatyki i biznesu.

Nowa oferta studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Zielonogórskim odznacza się dbałością o potrzeby studenta. Stosuje strategię elastycznego kształcenia, umożliwiając studentowi wybór modułów, przedmiotów i form nauczania odpowiednich do jego możliwości, zainteresowań i oczekiwań. Program zajęć został dostosowany do rynku pracy i oparty na misji kształcenia praktycznego, nastawionego na efekt w postaci konkretnych umiejętności dziennikarskich. Student ma szansę je rozwijać w świetnie funkcjonujących mediach akademickich, które są kuźnią talentów dziennikarskich.

Kształcenie na kierunku budownictwo prowadzone jest przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (oraz jego poprzedników) od roku 1968. Nacisk w programie studiów na umiejętności w zakresie planowania, projektowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych daje bardzo dobre perspektywy zatrudnienia na rynku pracy.

W ofercie kierunków studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego pojawił się nowy innowacyjny kierunek - inżynieria kosmiczna. Jest to pierwszy tego typu kierunek w Polsce, z autorskim programem kształcenia. Absolwenci kierunku inżynieria kosmiczna będą przede wszystkim przygotowani do wszelkich prac związanych z projektowaniem, budową i użytkowaniem urządzeń satelitarnych oraz astronomicznych obserwatoriów naziemnych.

Kaliski wydział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na studia w specjalnościach "komunikacja medialna i dziennikarstwo" oraz "reklama i kreowanie wizerunku". Absolwenci pracują w prasie, radiu i telewizji, w portalach informacyjnych, w biurach rzeczników instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Znajdziesz ich także w agencjach reklamowych, działach marketingu i PR oraz w domach mediowych.

Meblarstwo to nowy kierunek studiów wprowadzony przez Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który został zaprojektowany wspólnie z przedsiębiorstwami z branży meblarskiej. Wydział oferuje swoim studentom program płatnych staży w Fabryce Mebli Forte SA, Bydgoskich Fabrykach Mebli, Nowy Styl Group, Steico, Porta - z taką ofertą władze uczelni mogą się spodziewać prawdziwego oblężenia ze strony młodych ludzi, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z tą branżą.

Logopedia ogólna i kliniczna to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych kierunków studiów na Wydziale Polonistyki. Ale czy wiesz, kim jest logopeda? To osoba, która pracuje z ludźmi i dla ludzi - ma kontakt z dziećmi (od noworodków poczynając) i dorosłymi. Logopedów znajdziesz w przedszkolu, szkole, poradni pedagogiczno-psychologicznej, placówkach specjalistycznych, szpitalu, teatrze, telewizji, radiu, a nawet w firmach zajmujących się szkoleniami dla biznesu.

Studia chemiczne na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu wyróżnia przede wszystkim szerokie włączenie w program studiów wiedzy z innych kierunków studiów, możliwość wyjazdów naukowych na ponad 40 Wydziałów Chemii w Unii Europejskiej oraz dostęp do jednych najnowocześniejszych laboratorów w kraju. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dostają też międzynarodowe dyplomy Chemistry Eurobachelor oraz Chemistry Euromaster.

Według rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2012 program magisterski Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu zarządzania został sklasyfikowany na 28. miejscu na świecie. Jest najlepszy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej (kolejna uczelnia z naszego regionu to SGH na miejscu 56). Kierunek zarządzanie (dawniej: zarządzanie i marketing) prowadzony na tej uczelni uzyskał w 2004 r. - jako pierwszy i jedyny w Polsce - najwyższą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2010  Polska Komisja Akredytacyjna dokonała ponownej kontroli kierunku i PODTRZYMAŁA ocenę wyróżniającą.

Co powiesz na studia w najnowocześniejszym budynku nauk przyrodniczych w Europie? Podejmij studia na Wydziale Chemii na jednej z wybranych specjalności w zakresie chemii biomedycznej, chemii żywności, chemii kosmetyków, analityki i diagnostyki chemicznej czy chemii i technologii środowiska. Studenci mają tutaj dostęp do nowoczesnego sprzętu i laboratoriów w nowo powstałym budynku Wydziału Chemii.

Kierunek Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej łączy zajęcia teoretyczne z praktycznymi. Dlatego studia można nazywać potocznie „FILMOZNAWSTWEM PRAKTYCZNYM". Studiując filmoznawstwo można zdobyć gruntowną wiedzę teoretyczną z zakresu historii i teorii kina oraz nowych mediów, mieć rozeznanie w zakresie historii sztuki i literatury, języków teatru, filozofii i antropologii kultury. Zostać filmowcem lub krytykiem filmowym!

Na germanistyce masz szansę opanować język niemiecki, tzn. zdobyć klucz do poznania literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych. Tu także pełniej zrozumiesz fascynującą i poplątaną historię polsko-niemieckiego sąsiedztwa, której swoistym laboratorium są Gdańsk, Pomorze i Kaszuby, Warmia i Mazury. Może dotyczy ona także historii Twojej rodziny...

Celem kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym. Kierunek prowadzony jest wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Międzywydziałowy kierunek studiów Gospodarka przestrzenna koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, których obszarem działania będzie zakres specjalizacji zawodowej, określonej w ramach specjalistów do spraw finansowych.

Celem studiów na kierunku Finanse i inwestycje I stopnia jest kształcenie specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz inwestycji rzeczowych i kapitałowych, dzięki nowoczesnej i bogatej merytorycznie ofercie edukacyjnej kierunku.

Dzięki połączeniu wiedzy o rachunkowości z jej praktycznym wykorzystaniem kierunek umożliwia kształcenie specjalistów średniego szczebla, posiadających wiedzę o zasadach i metodach rachunkowości. Kierunek Rachunkowość na studiach I stopnia jest kierunkiem unikatowym, ponieważ w odróżnieniu od kierunku Finanse i Rachunkowość, zarówno programy studiów, jak i charakter zajęć i praktyk zawodowych są nastawione przede wszystkim na przyswajanie wiedzy z zakresu rachunkowości. Kształcenie na tym kierunku ma zdecydowanie charakter praktyczny ze szczególnym uwzględnieniem aspektu podatków oraz ubezpieczeń społecznych, przygotowujący do wykonywania zawodu księgowego w podmiotach gospodarczych.

Podstawowe cele studiów na kierunku Zarządzanie publiczne to kształcenie specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit oraz dostarczenie wiedzy w dziedzinie funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego.

Celem studiów na kierunku Logistyka jest kształcenie specjalistów w zakresie procesów logistycznych realizowanych w łańcuchu dostaw (logistyczna obsługa klienta, zakupy, zarządzanie zapasami, magazynowanie, spedycja).

Studiując zarządzanie przekonasz się jak fascynujące może być kierowanie poszczególnymi obszarami działalności firmy. Dzięki temu interdyscyplinarnemu kierunkowi zrozumiesz mechanizmy działania organizacji i jej współdziałania z otoczeniem. Możesz kształcić się na trzech specjalnościach: Analityka systemowa i technologie e-biznesu, Projektowanie i doskonalenie organizacji oraz Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Wszystkie umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędne na dzisiejszym rynku pracy.

Celem kierunku jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ciekawa oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych.

Celem kształcenia na kierunku Marketing jest kreowanie specjalistów w zakresie prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności działań ze sfery badań rynku, komunikacji rynkowej, budowania relacji z klientami, sprzedaży, PR, budowania wizerunku, zarządzania marką, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie.

Celem studiów na kierunku Business Management jest wykształcenie wyspecjalizowanych asystentów dla kadry menedżerskiej w organizacjach biznesowych (korporacjach). Absolwent kierunku uzyska podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych oraz metod i technik wspomagania procesów zarządzania w organizacjach biznesowych (korporacjach) oraz będzie przygotowany do posługiwania się nimi w sposób praktyczny.

Kierunek oferuje unikalne połączenie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych za pomocą nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Zajęcia na kierunku odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym również symulacji komputerowych oraz konwersatoriów prowadzonych przez pracowników Wydziału Zarządzania i praktyków gospodarczych.

Pielęgniarka i pielęgniarz są jednymi z najbardziej niedocenianych, a zarazem najbardziej odpowiedzialnymi zawodami na współczesnym rynku pracy. Dogłębna wiedza z zakresu nauk medycznych i umiejętności praktyczne to podstawowe atuty, którymi muszą legitymować się przyszli pielęgniarze. Proces ich kształcenia musi być oparty o najwyższe standardy i nowoczesny program. Sama teoria jest jednak zaledwie fundamentem przyszłych kwalifikacji absolwenta. W związku z tym przeważającą część zajęć stanowić będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, które odpowiednio przygotują studentów do wykonywania tak odpowiedzialnego zawodu. Gdzie studiować Pielęgniarstwo na najwyższym poziomie, w oparciu o nowoczesny program kształcenia? W Wyższej Szkole Planowania Strategicznego.

Ratownik Medyczny to niezwykle ważne ogniwo służb ochrony zdrowia. Jest na pierwszej linii w procesie ratowania życia i zdrowia pacjentów. To on musi oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej wykazywać się na co dzień umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i natychmiastowego działania. Wykształcenie kompetentnej kadry dla jednostek ratownictwa medycznego funkcjonujących w ramach tworzonego w kraju zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego są właśnie studia na kierunku Ratownictwo Medyczne w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Fizjoterapeuta to zawód medyczny o dużym stopniu zaufania społecznego. Najkrócej mówiąc, zajmuje się przywracaniem utraconej sprawności fizycznej, ale też psychicznej chorego. Jego zadaniem jest też ochrona zdrowia i zapobieganie nawrotom chorób. Fizjoterapeuta jest istotną częścią zespołu rehabilitacyjnego, w którym współpracuje z lekarzami specjalistami z zakresu medycyny fizykalnej. Wiedzę i umiejętności niezbędne w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty zdobędziesz w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej zaprasza chętnych do studiowania na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa. Prowadzimy studia pierwszego stopnia (inżynierskie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz studia doktoranckie. Na drugim stopniu proponujemy specjalności: Inżynieria procesów chemicznych, Projektowanie procesów chemicznych oraz Applied Chemical Engeneering (w języku angielskim), których zakres został rozszerzony o takie zagadnienia, jak procesy biotechnologiczne, membranowe, inżynieria biomedyczna, nanotechnologia czy ogniwa paliwowe.

Na Wydziale Humanistycznym prowadzimy studia na kierunku Filologia, w ramach którego kształcimy w zakresie specjalności: Filologia angielska, germańska, hiszpańska i rosyjska. Zapewniamy możliwość kontynuacji rozwoju naukowego i zdobywania wykształcenia po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) na studiach II stopnia (magisterskich). Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Na naszym Wydziale możesz uzyskać stopień doktora nauk humanistycznych, pisząc rozprawę doktorską pod opieką naszych wybitnych specjalistów z zakresu językoznawstwa.

Kierunek FIZYKA na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego to oferta dla osób, które nie boją się wysiłku intelektualnego niezbędnego w nauce przedmiotów ścisłych, a przy tym przedkładają przyszłą satysfakcję z osiągniętych kwalifikacji nad łatwość studiowania. Studia dają duże szanse na znalezienie zatrudnienia zgodnego z wykształceniem. Bardzo dobrze wyposażone laboratoria i pracownie, kompetentni prowadzący, dobry kontakt między kadrą dydaktyczną a studentami – to nasze atuty.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->