Budownictwo zawsze cieszyło się dużym szacunkiem pośród wszystkich kierunków na politechnice. Jest to ścisła gałąź nauk akademickich, która kończyły się konkretną wiedzą, dająca “fach” w ręce młodych inżynierów. Jednakże kierunek, kierunkowi nierówny. Na tle innych uczelni, Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zdecydowanie się wyróżnia, dając gwarancję jakości oraz możliwości.


5669Krakowski WIL do najmłodszych nie należy. W ponad siedemdziesięcioletniej działalności, mury uczelni opuściło tysiące inżynierów, naukowców, budowniczych i twórców. Kultywując tradycje i ciesząc się wieloletnim dorobkiem, władze skupiają się przede wszystkim na przyszłości. Świadomość ogromnych wyzwań, wobec których stają dzisiaj adepci sztuki budowlanej, wymusza na całej instytucji innowacje oraz perspektywizm.

Standardem WIL-u jest przekazywanie najnowszej wiedzy niezbędnej do wznoszenia obiektów odpowiadających budownictwu XXI wieku – obiektów o nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, przyjaznych środowisku, sprzyjających oszczędzaniu energii, wspartych najnowszymi zdobyczami elektroniki i zaliczanych do klasy tzw. budowli inteligentnych. Rozwinięte zaplecze naukowe i prowadzone tam prace badawcze sprawiają, że wydział jest cenionym partnerem we współpracy z licznymi przedsiębiorstwami. Kształcenie specjalistów z wielu dziedzin nauk ścisłych jest priorytetem Wydziału Inżynierii Lądowej czego efektem jest fakt, że absolwenci Politechniki Krakowskiej posiadają umiejętności tworzenia struktur funkcjonalno-przestrzennych miast. Budownictwo zajmuje tutaj miejsce specjalne.

Celem kształcenia kierunku Budownictwa na WIL jest uzyskanie kwalifikacji w dziedzinie projektowania i realizacji wszelkich obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Ważne jest przygotowanie do nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych. Studia na kierunku Budownictwo dzielą się na następujące specjalności:
 • Budowle – informacja i modelowanie
 • Budowlane obiekty inteligentne
 • Budowle i środowisko
 • Drogi kolejowe
 • Drogi, ulice i autostrady
 • Infrastruktura transportu lotniczego
 • Inżynieria wodna i komunalna
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
 • Mosty i budowle podziemne
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Zastosowania informatyki w budownictwie
 • Zarządzanie i marketing w budownictwie


Działalność naukowo-badawcza WIL PK 

Tematy badawcze są prowadzone we współpracy z przedsiębiorstwami lub wyspecjalizowanymi instytucjami, a znaczna część tych badań ma charakter oferty skierowanej do podmiotów gospodarczych. Jest to oferta bogata i różnorodna, wynikająca z treści umów o współpracy podpisanych z podmiotami gospodarczymi i instytucjami samorządowymi. Zróżnicowany zakres działalności naukowo-badawczej wynika z obszarów badawczych realizowanych przez jednostki tworzące strukturę Wydziału czyli:
 • Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych L-1
 • Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu L-2
 • Instytut Zarządzania w Budownictwie L-3
 • Instytut Mechaniki Budowli L-4
 • Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej L-5

Z kolei w kwestii rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej, Budownictwo WIL może się poszczycić unikatowym w skali kraju wyposażeniem:

Akredytowane Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Akredytowane Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli
Laboratorium Fizyki Budowli
Laboratorium Inżynierii Wiatrowej
Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego
Laboratorium Systemów Komunikacyjnych
Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
Laboratorium Mechaniki Gruntów
Laboratorium Informatyczne
Laboratorium Chemii
Laboratorium Materiałów Budowlanych
Laboratorium Technologii Betonu
Studia z gwarancją jakości - akredytacje, stypendia, przyszłość

Młody człowiek, który rozpoczyna studia na Wydziale Inżynierii Lądowej może mieć pewność, że otrzyma tu solidne podstawy wiedzy inżynieryjnej. Świadectwem wysokiej jakości kształcenia jest akredytacja przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną kierunkom: Budownictwo oraz Transport. Osiągane wyniki sprawiają, że Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej jest jednym z największych i najbardziej cenionych w Polsce wydziałów budownictwa.

Akredytacja to udzielenie zgody przez państwową komisję na prowadzenie studiów w danym zakresie, wydanej po bardzo wnikliwej kontroli programów studiów, kadry dydaktycznej i szeroko pojętej jakości kształcenia. Jest obligatoryjna i odbywa się co 5 lat. Do akredytacji Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych Wydział zgłosił się sam. Posiadanie certyfikatu KAUT jest prestiżowym wyróżnieniem (KAUT jest członkiem ENAEE – European Network for Accreditation of Engineering Education). Na kierunku Budownictwo jesteśmy jednym z pięciu Wydziałów w Polsce posiadającym taki certyfikat.

Budownictwo na WIL ma podpisanych wiele umów o współpracy naukowej, dydaktycznej oraz dotyczącej wymiany studentów czy praktyk m.in. z Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o., Budimex, Strabag, Skanska, Uniwersytet Państwowy im. I.S. Turgieniewa w Orle, Białoruski Narodowy Techniczny Uniwersytet, wydział DICATAM na Uniwersytecie w Brescii.

Natomiast ufundowaniem licznych nagród i stypendiów dla studentów, zajęły się m.in. takie firmy jak: PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., Budimex S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o., STRABAG Sp. z o.o., Track Tec S.A., ZUE S.A., Galicyjska Izba Budownictwa, Muniak czy prywatni fundatorzy np. honorowy prof. WIL, aktualnie wykładający na Auburn University, prof. Andrzej S. Nowak.

Filip, absolwent kierunku budownictwo, specjalność drogi kolejowe, opowiada o swoich losach zawodowych po ukończeniu toku studiów na łamach radia "Nowinki" Politechniki Krakowskiej TUTAJ. 


Absolwent I stopnia

Absolwenci w czasie studiów otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Uzyskują kwalifikacje do projektowania nieskomplikowanych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, kierowania pracami w zakresie ich wykonania, remontów, ubytkowania, pełnienia pomocniczych lub współautorskich działań twórczych, współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych, ubytkowania systemów informatycznych mających zastosowanie w budownictwie. Zapoznają się z organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi. Są tak przygotowani, by mogli zaplanować przebieg budowy, sporządzić kosztorys, a z chwilą otrzymania kontraktu realizować go umiejętnie zarządzając ludźmi, sprzętem i kosztami. Potrafią posługiwać się współcześnie stosowanym oprogramowaniem służącym do szeroko rozumianego, komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji inżynierskich (CAD), umożliwiającym min. sprawne kreślenia, obliczanie oraz sprawdzanie spełnienia normowych warunków nośności i użytkowania. Uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.
Absolwent II stopnia
Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera. W czasie studiów poszerzają wiedzę zdobytą na studiach I stopnia. Stanowi ona podstawę do twórczej pracy, ustawicznego kształcenia i zdobywania praktycznych umiejętności w szeroko rozumianej dziedzinie inżynierii lądowej. Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, własnych firmach budowlanych, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, wyższych uczelniach, organach nadzoru budowlanego oraz w służbach administracji państwowej i samorządowej. W czasie studiów zainteresowani mogą ukończyć studium pedagogiczne, które uprawnia do nauczania w szkołach zawodowych. Ukończenie kierunku umożliwia staranie się, po spełnieniu ustawowych wymagań, o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Sytuacja absolwentów Budownictwa WIL PK w liczbach:

 • 79% inżynierów kontynuuje naukę na II stopniu, w tym ponad 2/3 na Politechnice Krakowskiej. Spośród absolwentów I stopnia, którzy opuścili uczelnię, 4 na 5 osób pracuje. Ponad 3/4 ma zatrudnienie zgodne lub częściowo zgodne z kierunkiem kształcenia.
 • Po 6 miesiącach od skończenia studiów II stopnia, blisko 90%badanych pracuje. Dominującą formą zatrudnienia jest praca najemna – wykonuje ją ponad 95% badanych absolwentów. Spośród nich 81,5% ma umowę o pracę. Własną firmę prowadzi 7,6% absolwentów. Średnie zarobki absolwentów mieszczą się w przedziale 3 – 3,5 tys. zł brutto.
 • Branże, w których pracują absolwenci: (rozkład wynika ze struktury próby pod względem kierunku): budownictwo (33,2%), architektura (13,8%), mechaniczna (9%)


Fot. FB/WydzialInzynieriiLadowejPK

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->