Chcesz rozpocząć studia techniczne, które zapewnią Ci najlepszy start? Zastanawiasz się nad wyborem informatyki, ale zagadnienia związane z automatyką również Cię interesują? Do tego chcesz aby można było to zastosować w przemyśle? Na Politechnice Śląskiej możesz rozpocząć studia, które łączą te obszary wiedzy. Wydział Górnictwa i Geologii otwiera studia inżynierskie na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa.

Dlaczego warto?

Automatyka i informatyka Przemysłowa to unikatowy, nowatorski kierunek dzięki połączeniu zagadnień informatycznych i tych związanych z automatyzacją pracy przemysłowej. Studia mają profil praktyczny, co oznacza, że studenci opanowują praktyczne umiejętności, które mogą wykorzystać już w swojej pierwszej pracy na specjalistycznych stanowiskach. Obecnie zdecydowana większość wszystkich automatyzowanych urządzeń i ciągów technologicznych jest projektowana i konstruowana z wykorzystaniem sterowników przemysłowych. Dlatego właśnie program studiów został przygotowany tak, aby studenci poznali metody i narzędzia informatyczne, które są wykorzystywane w konkretnych zadaniach automatyzacji urządzeń i procesów przemysłowych.

Studenci będą uczestniczyć w wielu zajęciach laboratoryjnych i projektowych. Zajęcia praktyczne dotyczyć będą zagadnień z zakresu automatyki, elektrotechniki, elektroniki, przetwarzania sygnałów, informatyki, programowania. Umiejętności praktyczne dla inżyniera to podstawa, dlatego bardzo ważnym elementem programu studiów będzie nabycie umiejętności w zakresie:
 • połączeń elektrycznych (w tym lutowania),
 • budowy i montażu obwodów elektrycznych i elektronicznych,
 • konstruowania prostych urządzeń regulacji automatycznej,
 • obsługi, konfigurowania i programowania mikrokontrolerów, sterowników i sieci przemysłowych.

Wszyscy studenci na trzecim roku odbywają praktyki trwające jeden semestr w wybranej firmie działającej w branży automatyki.


Kogo szukają pracodawcy?

W nowoczesnych firmach produkcyjno-usługowych w różnych branżach przemysłu nieodzowna jest interdyscyplinarna, praktyczna wiedza z zakresu szeroko pojętej automatyzacji układów i procesów przemysłowych. Inżynier automatyk musi nabyć umiejętności do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz praktycznej konstrukcji układów i systemów sterowania, a także oprogramowania systemów automatyki przemysłowej i usługowej, programowania sterowników przemysłowych, użytkowania sieci komputerowych i sieci przemysłowych. Pracodawcy potrzebują inżynierów o umiejętnościach, które można nabyć na studiach pierwszego stopnia – inżynierskich, na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa.

Gdzie pracują absolwenci?

Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności z zakresu regulacji automatycznej, informatyki, analizy sygnałów, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych, potrafi korzystać ze sprzętu komputerowego, różnego typu sterowników przemysłowych i profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego. Zna się na eksploatacji systemów automatyki maszyn, urządzeń i napędów elektrycznych w różnych gałęziach przemysłu, a także potrafi dobrać odpowiednie elementy i układy sterowania automatycznego.

Absolwenci Automatyki i Informatyki Przemysłowej znajdą pracę w:
 • zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą automatyką w różnych branżach przemysłu (automatyką procesów przemysłowych, automatyką użytkową, automatyką napędów, monitoringiem gazów, cieczy i procesów technologicznych, telemetrią oraz akwizycją, przetwarzaniem i analizą danych pomiarowych),
 • firmach informatycznych zajmujących się oprogramowaniem systemów automatyki przemysłowej,
 • w małych i średnich firmach projektowych i usługowych, zajmujących się projektowaniem, instalacją i eksploatacją systemów automatyki, dokumentacją graficzną, grafiką komputerową,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją sterowników przemysłowych i oprogramowania,
 • w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Czego się nauczysz?

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują zagadnienia zakresu:
 • automatyki – zdobędziesz wiedzę dotyczącą: metod analizy układów dynamicznych, właściwości podstawowych członów automatyki i tworzenia modeli dynamicznych układów elektromechanicznych, wymagań jakościowych w układach automatycznej regulacji, automatyki procesów przemysłowych i napędu elektrycznego, budowy i działania robotów przemysłowych oraz wykorzystywania zrobotyzowanych technologii wytwarzania; będziesz potrafił: dokonać analizy układu dynamicznego w dziedzinie czasu i częstotliwości, dobrać typ i parametry regulatora, określić odporność układu regulacji na zakłócenia, projektować i uruchamiać układy kombinacyjne i sekwencyjne, stosować metody sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów inżynierskich, dobrać odpowiednie elementy systemu inteligentnego budynku i dokonać ich syntezy;
 • elektrotechniki, elektroniki – zdobędziesz wiedzę dotyczącą: zjawisk i praw fizycznych, zasad działania elementów elektromechanicznych i elektronicznych i układów elektronicznych oraz rozwiązywania obwodów, zapoznasz się ze sposobami przeciwdziałania skutkom zakłóceń elektromagnetycznych; będziesz potrafił: dobierać elementy elektroniczne, projektować, konstruować i uruchomiać proste układy elektryczne i elektroniczne;
 • metrologii – poznasz: teorię i technikę pomiarów oraz działanie elektrycznych i elektronicznych przyrządów i układów pomiarowych, poznasz zasady analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych, w tym wizyjnych, zasady działania i stosowania czujników wielkości nieelektrycznych, poznasz strukturę, praktyczne aspekty konfiguracji oraz działanie systemu pomiarowego w środowisku LabVIEW i Matlab/Simulink; będziesz umiał: skonfigurować układ pomiarowy wielkości elektrycznych, dobrać przyrządy i wyznaczyć niepewność pomiaru bezpośredniego i pośredniego, będziesz umiał zaprojektować cały analogowy tor pomiarowy wielkości nieelektrycznej od punktu pomiaru do wejścia przyrządu lub systemu pomiarowego, stosować zaawansowane systemy akwizycji danych w układach automatyki;
 • informatyki – będziesz posiadał podstawą wiedzę w zakresie: inżynierii programowania, samodzielnego rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych i symulacyjnych za pomocą nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego, będziesz znał techniki obiektowej analizy i projektowania oprogramowania i kompleksowego tworzenia oprogramowania przy wykorzystaniu narzędzi programistycznych typu IDE/RAD/CASE, będziesz znał relacyjny model baz danych, system zarządzania bazą danych oraz język zapytań SQL; będziesz potrafił: stosować oprogramowanie typu CAD do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz do tworzenia graficznej dokumentacji inżynierskiej, będziesz umiał opracować algorytm i napisać program komputerowy z wykorzystaniem wybranych języków programowania w zakresie realizacji opracowanego algorytmu, a także przetestować poprawność działania napisanego programu, zlokalizować i wyeliminować błędy; będziesz potrafił zaprojektować i zmodyfikować bazę danych oraz utworzyć zapytania złożone i podzapytania w języku SQL;
 • programowania mikrokontrolerów i sterowników przemysłowych – poznasz: budowę i zasadę działania mikrokontrolerów, procesorów sygnałowych i sterowników przemysłowych różnych firm, sposoby ich programowania i możliwości wykorzystania w pomiarach i sterowaniu w urządzeniach przemysłowych, poznasz metodykę poszukiwania numerycznych rozwiązań sterowania optymalnego, uwzględniających możliwości obliczeniowe mikrokontrolerów; nauczysz się: programowania mikrokontrolerów, aplikowania metod numerycznych w mikrokontrolerach, będzie potrafił pracować w dedykowanych środowiskach programistycznych, służących do programowania sterowników przemysłowych, tworzyć aplikacje dla systemów sterowania opartych na sterownikach z uwzględnieniem pracy w atmosferach wybuchowych;
 • sieci komputerowych – uzyskasz podstawową wiedzę z zakresu: przemysłowych sieci komputerowych i rozproszonych systemów sterowania, okablowania strukturalnego sieci, elementów infrastruktury sieciowej oraz ochrony danych w sieciach, problemów związanych z transmisją danych w nowoczesnych systemach telekomunikacyjnych i praktycznych aspektów algorytmów telekomunikacyjnych, zasad projektowania, technologii i technik funkcjonowania systemów teleinformatycznych, usług wybranych systemów mobilnych z uwzględnieniem zagadnienia bezpieczeństwa danych i użytkownika w systemach mobilnych; będziesz potrafił: prawidłowo skonfigurować podstawowe elementy infrastruktury sieciowej, parametry serwera DHCP, zestawić i skonfigurować połączenie VLAN, wykorzystać podstawowe sposoby komunikacji w sieciach przemysłowych z uwzględnieniem komunikacji bezprzewodowej (z wykorzystaniem czujników bezprzewodowych), sterować urządzeniami za pomocą systemu zdalnego sterowania radiowego oraz z wykorzystaniem modułów GPS;
 • zasilania urządzeń automatyki i bezpiecznego stosowania w atmosferach wybuchowych – poznasz: budowę i zasady projektowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia, układów przekształtnikowych, środki ochrony przeciwporażeniowej, zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych, podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego, standardy pracy w atmosferach wybuchowych; będziesz potrafił: zaprojektować układ zasilania wybranego obiektu automatyki, sprawdzić metodą obliczeniową i pomiarową skuteczność zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej, ocenić sposób funkcjonowania dostępnych rozwiązań technicznych z zakresu automatyzacji procesów w atmosferach wybuchowych, zaprojektować podstawowe systemy wentylacji pożarowej, nabędziesz kompetencji niezbędnych do analizy przyczyn wypadków i prowadzenia postępowania powypadkowego;


Ponadto jako inżynier po ukończeniu kierunku AiIP będziesz przygotowany do korzystania z anglojęzycznych źródeł w zakresie studiowanego kierunku i do posługiwania się językiem angielskim w środowisku zawodowym; poznasz też zasady podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Poziom studiów: studia I stopnia (inżynierskie)
Czas trwania: 4 lata – 8 semestrów
Uzyskany tytuł: inżynier
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Gliwice

Po zakończeniu studiów I stopnia planowane jest uruchomienie studiów II stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku Automatyka i informatyka przemysłowa.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->