Od lat rośnie rola kształcenia z zakresu gospodarki surowcami mineralnymi, co jest jednym z kluczowych zadań przewidzianych w Polityce Surowcowej Państwa. Pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów posiadających szeroką wiedzę na temat surowców (pierwotnych, wtórnych i odpadowych), ich własności, źródeł, kierunków wykorzystania oraz technologii pozyskiwania, przeróbki i przetwórstwa. Osób znających uwarunkowania gospodarki surowcami mineralnymi oraz zasady polityki surowcowej Polski i krajów UE, a także mające praktyczną wiedzę na temat ekonomicznych i finansowych aspektów gospodarowania surowcami mineralnymi, w tym obrotu nimi. Taki zasób wiedzy oferuje w Polsce jedynie kierunek Gospodarka surowcami mineralnymi, prowadzony na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Dlaczego warto?

Polska należy do państw o znaczącym potencjale surowcowym. Krajowa gospodarka jest jednak w niemałym stopniu uzależniona od dostaw surowców mineralnych z zagranicy. Na niespełna 140 surowców mineralnych (energetycznych i nieenergetycznych) ponad połowa w całości pochodzi z importu. Polityka surowcowa Polski umożliwi racjonalne, zrównoważone zarządzanie zasobami surowców na poziomie krajowym oraz z udziałem rynków Unii Europejskiej. Stąd niezbędne jest wskazanie źródeł i jakości surowców, w tym inwentaryzacja złóż podlegających szczególnej ochronie, określenie surowców strategicznych, kluczowych i krytycznych. Zasadniczym wyzwaniem jest natomiast rozwój technologii stosowanych w całym łańcuchu gospodarowania surowcami. W związku z tym Wydział Górnictwa i Geologii uruchomił nowy, unikalny w skali kraju, kierunek studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim: Gospodarka surowcami mineralnymi.

Czego nauczysz się na studiach?

Na kierunku Gospodarka Surowcami Mineralnymi szkoleni są specjaliści z zakresu kształtowania i realizacji polityki surowcowej jako podstawy rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa surowcowego Polski. Czekają Cię interesujące studia, prowadzone przez specjalistów, dające gruntowne przygotowanie praktyczne, adekwatne do wymagań współczesnego rynku pracy. Studia będą prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Kształcenie będzie odbywać się we współpracy z wydziałami: Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Organizacji i Zarządzania oraz Chemicznym.

Wybierając Gospodarkę surowcami mineralnymi:
 • uzyskasz szczegółową wiedzę na temat źródeł oraz własności surowców pierwotnych, wtórnych i odpadowych oraz współczesnych i perspektywicznych kierunków ich użytkowania,
 • poznasz nowoczesne metody badania, pozyskiwania i przetwarzania tych surowców, w tym nowoczesne technologie materiałowe, a także technologie odzysku,
 • poznasz uwarunkowania gospodarki surowcami mineralnymi oraz zasady polityki surowcowej Polski i krajów UE,
 • będziesz umiał posługiwać się programami komputerowymi, stosowanymi na poszczególnych etapach działalności surowcowej,
 • uzyskasz wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania surowcami mineralnymi, w tym obrotu nimi, oraz organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstw branży surowcowej,
 • będziesz przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej.


Jaka jest rola i znaczenie gospodarki surowcami mineralnymi?

Rozwój nauki, techniki i technologii przemysłowych na świecie wpływa na zmiany zapotrzebowania na surowce mineralne. Część z nich traci swoje dotychczasowe znaczenie, inne zyskują nowe możliwości zastosowania. Wyczerpywanie się złóż powoduje konieczność sięgania po surowce występujące w coraz bardziej niedogodnych warunkach geologiczno-górniczych. Względy ekonomiczne i ekologiczne zmuszają do opracowywania sposobów zagospodarowania i technologii recyklingu odpadów rożnego pochodzenia, dzięki czemu realna staje się wizja gospodarki o obiegu zamkniętym. Rośnie rola substytutów i surowców syntetycznych. Surowce mineralne są wykorzystywane w coraz bardziej zaawansowanych technologiach materiałowych, stanowiąc podstawę współczesnego przemysłu i rozwoju cywilizacyjnego. Istniejące ograniczenia w dostępie do surowców mineralnych o pożądanych własnościach mogą jednak stanowić istotną barierę rozwoju gospodarczego Polski i Unii Europejskiej. Dlatego też zwiększa się rola racjonalnej gospodarki surowcami i znaczenie poszukiwania ich nowych, potencjalnych źródeł.

By sprostać tym wyzwaniom niezbędna jest spójna, wieloletnia polityka surowcowa kraju, której zręby są właśnie opracowywane. Wpisuje się ona w działania Unii Europejskiej, takie jak Inicjatywa Surowcowa UE i Europejskie Partnerstwo Innowacji w dziedzinie Surowców. Jej zasadniczym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego Polski poprzez zagwarantowanie dostępu do wszystkich niezbędnych surowców mineralnych – obecnie i w przyszłości, w celu utrzymania trwałego rozwoju gospodarki.

Czego oczekują pracodawcy?

Pracodawcy szukają specjalistów, którzy posiadają wiedzę na temat:
 • budowy litosfery ziemskiej oraz kształtujących ją procesów i ich skutków,
 • występowania pierwotnych, wtórnych i odpadowych surowców mineralnych, metod ich badania oraz gospodarczego wykorzystania,
 • metod poszukiwania i eksploatacji złóż kopalin oraz przeróbki i przetwórstwa kopalin,
 • nowoczesnych technologii i metod inżynierii mineralnej,
 • zasad i uwarunkowań gospodarki surowcami mineralnymi, w tym produkcji i zużycia surowców oraz obrotów handlowych nimi,
 • finansowo-ekonomicznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw branży surowcowej
 • przepisów prawa oraz zasad tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości w zakresie odnoszącym się do gospodarowania surowcami mineralnymi.

Takie właśnie kompetencje można nabyć podczas studiowania GSM na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Jaka praca po studiach?

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż,
 • zakładach wydobywczych i przeróbczych,
 • zakładach zajmujących się przetwórstwem surowców mineralnych i zagospodarowaniem odpadów przemysłowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem surowcami mineralnymi pierwotnymi i wtórnymi,
 • organach samorządowych,
 • administracji państwowej.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->