Na kierunku Geofizyka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zdobędziesz wiedzę z zastosowania zjawisk fizycznych wykorzystywanych do poznawania wnętrza Ziemi. Możesz odkryć nie tylko historyczne artefakty - geofizyk to osoba niezbędna przy poszukiwaniach ropy naftowej, gazu czy minerałów.

 Studiuj Geofizykę na AGH i znajdź Złoty Pociąg!Czego uczą się studenci Geofizyki?

Kierunek Geofizyka jest idealnym wyborem dla osób, których ulubionymi przedmiotami w szkole średniej były fizyka, geografia i matematyka. Kierunek studiów ma charakter interdyscyplinarny - w trakcie każdego semestru studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz specjalistyczną wiedzę z obszaru geofizyki ogólnej i stosowanej. Studia na tym kierunku to także przedmioty specjalistyczne związane z metodami geofizycznymi. Programu studiów obejmuje przedmioty specjalistyczne związane z metodami geofizycznymi, m.in. sejsmikę, geofizykę otworową, grawimetrię i magnetometrię, metody elektryczne i elektromagnetyczne, w tym metodę georadarową. Studenci poznają zasady projektowania badań geofizycznych oraz umiejętność samodzielnego wykonywania pomiarów geofizycznych wykonywanych na potrzeby rozpoznania budowy geologicznej i tektonicznej, poszukiwania złóż, czy badania strefy przypowierzchniowej pod kątem rozwoju osuwisk, budowy dróg, powstawania zapadlisk.


Dlaczego geofizyka jest ważną nauką?

Najważniejszym celem kształcenia jest wykazanie związku między wynikami pomiarów geofizycznych, parametrami fizycznymi i geometrycznymi ośrodka skalnego. Dlaczego to aż tak istotne? Wyniki pomiarów są ważne dla takich nauk jak geologia, geologia inżynierska, hydrologia czy nawet archeologia. Studenci przeprowadzają zintegrowaną interpretację wyników badań geofizycznych, która pozwala wnioskować o głębokiej lub płytkiej budowie geologicznej ośrodka skalnego. Zdobywają także wiedzę teoretyczną oraz umiejętność opisu i analizy parametrów geofizycznych. W trakcie ćwiczeń samodzielne projektowanie i wykonywanie badań geofizycznych, przetwarzanie danych i ich interpretację. Ważnym elementem nauki jest łączenie wiedzy geofizycznej z wiedzą geologiczną i ochrony środowiska. Studenci zaznajamiają się z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do wstępnego wizualizacji i przetwarzania danych geofizycznych, a zdobyta wiedza pozwala wykonać interpretację jakościową uzyskanych wyników pomiarów. Nabyta wiedza informatyczna może być z powodzeniem wykorzystana w wielu dziedzinach, nie tylko związanych z naukami o Ziemi.

Co po studiach?

Wiedza z zakresu metod geofizycznych pozwala absolwentom kierunku Geofizyka na wykorzystanie ich do zadań poszukiwawczych i inżynierskich. Ponadto absolwenci potrafią zaprojektować i wykonać badania geofizyczne dla oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców. Dodatkową umiejętnością jest planowanie i wykonanie geofizycznego monitoringu stanu środowiska w czasie i przestrzeni.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:
  • przedsiębiorstwach geofizycznych, geologicznych i górniczych,
  • w szkołach wyższych, instytutach PAN i jednostkach badawczo-rozwojowych,
  • innych instytucjach wymagających wyższego wykształcenia technicznego, jako osoby posiadające dobrą znajomość nauk ścisłych oraz narzędzi informatycznych.

Absolwenci kierunku Geofizyka pracują w dużych polskich przedsiębiorstwach jak: PGNiG, Lotos, Orlen, Geofizyka Toruń, a także w licznych przedsiębiorstwach zagranicznych, takich jak: Schlumberger, CGG, BG Group, Shell, Statoil oraz kopalniach podziemnych, małych firmach geologicznych i geotechnicznych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->