Site logo

Studia geograficzne w Krakowie

Studia z geografii Kraków

Gdzie na studia z geografii w Krakowie?

Wszystkie kierunki z nauk o ziemi, geografii, geologii, geoinformatyki, geofizyki, oceanografii, kartografii w Krakowie i Małopolsce

List view

Opinie o studiach geograficznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych z naukami o ziemi: geografii, geologii, geoinformatyki, geofizyki, oceanografii, kartografii w Krakowie i Małopolsce. Kierunki geograficzne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Akwakultura i rybactwo
Sebastian Szczęsny

A co Ty wiesz o fokach?

Czy foki to tylko ładnie wyglądające szkodniki zagrażające ekosystemowi morza? Dlaczego nazywane są gatunkiem parasolowym? Czy da się pogodzić badania i ochronę bałtyckich fok z

Czytaj więcej »
Budownictwo
Redakcja Studia.pl

Zawód: Geodeta

Praca geodety jest niezbędna przy wytyczaniu planu każdej budowy, autostrady, do dokonywania pomiarów pod wszelkie instalacje biegnące pod ziemią. To zdecydowanie jeden z tych zawodów,

Czytaj więcej »
Kierunek geografia - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania geografii. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z naukami o ziemi: geografii, geologii, geoinformatyki, geofizyki, oceanografii, kartografii na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia geograficzne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach związanych z geografią? Jeśli wahasz się, czy studiowanie geografii, geodezji i kartografii, geologii, geoinformacji, oceanografii, ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia geograficzne – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to jest geografia, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane z geografią realizowane są na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku do 2 lat). Geografia jest nauką przyrodniczą, ale też i nauką społeczną. Jako nauka przyrodnicza geografia zajmuje się badaniem powłoki ziemskiej tzw. przestrzeni geograficznej i jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym. Geografia jako nauka społeczna bada zróżnicowanie społeczno-gospodarcze, a także powiązania pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka. Ze względu na te dwa przedmioty badań: środowisko naturalne oraz człowieka i jego działalność, określa się zatem geografię jako naukę dualistyczną. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów zgłębisz m.in. także takie przedmioty jak: geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia ludności, statystyka, meteorologia, klimatologia, kartografia, topografia, geografia polityczna, geologia, biogeografia, geografia gospodarcza, geoinformacja, oceanografia, ekologia, zrównoważony rozwój, geografia krajobrazu, planowanie przestrzenne. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie studiów z geografii masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na ścieżkę kariery np. geografa, geologa, hydrologa, meteorologa, demografa, geoinformatyka, oceanografa i miejsce zatrudnienia, w którym będziesz wykonywać swój zawód np. w: ośrodkach badawczych (na uczelniach, w instytutach naukowo-badawczych), kopalniach, platformach wiertniczych i innych przedsiębiorstwach wydobywczych, przedsiębiorstwach energetycznych, organizacjach ochrony środowiska, administracji państwowej, pracy nauczycielskiej.

Geografia: Geografia to nauka o powłoce ziemskiej, która należy do nauk przyrodniczych. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, dotyczy bowiem nie tylko elementów środowiska naturalnego ale także sfery społecznej. To geografia bada granice państw, rozmieszczenie zakładów przemysłowych, czy gęstość zaludnienia w różnych miejscach świata. Można więc śmiało powiedzieć, że wiedza geograficzna to znajomość świata. W trakcie nauki w szkole średniej należy zwrócić szczególną uwagę na naukę języka obcego bo ta będzie zawsze będzie korzystna. Warto uczyć się tych języków, które mogą okazać się przydatne przyszłym zawodzie. Oprócz tego istotna może okazać się wiedza o społeczeństwie, fizyka, biologia i chemia. Studia przypominają naukę na innych kierunkach. Można uczestniczyć w wykładach oraz zajęciach obowiązkowych, takich jak ćwiczenia czy seminaria. Zajęcia terenowe są specyficzne dla kierunku geografia. W ramach takich działań poznaje się specyfikę geografii różnych miejsc w kraju, a czasem nawet za granicą. Dalsze i dłuższe wyjazdy organizowane są zwykle w ramach działalności kół naukowych. Geografia to kierunek, który można świetnie sprzedać w trakcie rozmów kwalifikacyjnych w bardzo różnych branżach. Z pewnością największe szanse pojawiają się w sektorze turystycznym, w niektórych instytucjach związanych z przemysłem wydobywczym i odnawialnymi źródłami energii, w transporcie i w szeroko pojętej edukacji.


Geoinformacja: 
Geoinformacja to dziedzina geografii zajmująca się zbieraniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, analizą, interpretacją danych geoprzestrzennych, czyli danych o Ziemi. Są to studia dla osób zainteresowanych ochroną środowiska, badaniem danych, a także procesami zachodzącymi na przestrzeni lat. Ważnymi umiejętnościami jako kandydata są umiejętność analizowania statystyk i wyciągania wniosków, otwarty umysł oraz skrupulatność. W programie studiów znajdują się przedmioty ogólne, takie jak: ekonomia, socjologia, oraz przedmioty kierunkowe takie jak: geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna, kartografia, teledetekcja, topografia, geodezja, oprogramowanie użytkowe, matematyka, statystyka, geoinformacja, ekofizjografia, topograficzne bazy danych, analiza matematyczna, systemy operacyjne, cyfrowe przetwarzanie obrazów.

Oceanografia: Dla osób interesujących się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego został stworzony kierunek oceanografia. Profil kształcenia łączy w sobie elementy różnych dziedzin nauki: zarówno ścisłych, jak i przyrodniczych. Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu matematyczno-przyrodniczego i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Studenci uczą się analizy zjawisk w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środowisko. Program kształcenia na kierunku oceanografia obejmuje takie przedmioty jak: matematyka i statystyka, biologia, ekologia, oceanografia biologiczna, oceanografia chemiczna, fizyczna i chemiczna, geologia fizyczna, geologia morza, hydrobiologia, hydrochemia, fizyka morza, zasady pracy w morzu i strefie brzegowej, planowanie badań i analiza danych, zasoby morza i ich wykorzystanie, ochrona środowiska morskiego, prawo morskie.

Geodezja i kartografia: Tworzenie map rozpoczęło się wraz z prehistorią ludzkości. Ślady najdawniejszych nawet kultur obfitują w różne wskazówki terenowe, często przekazywane w formie graficznej. Pomiary i rozgraniczanie terenu było, z pewnością, domeną świata starożytnej Grecji, Egiptu, czy Babilonu. Bez tych umiejętności niemożliwe byłoby wznoszenie zaawansowanych architektonicznie budowli i realizowanie zamierzeń urbanistycznych. Przez wieki mapy stały się podstawą nawigacji na morzach, lądach i oceanach. Co ciekawe, podstawy kartografii oparte są na starożytnych zasadach. Współczesne szkoły średnie obiecują ogólne wykształcenie. Nieraz jednak trzeba zmienić myślenie o edukacji i stanąć w obliczu istotnych decyzji, które im wcześniej zostaną podjęte, tym lepiej. Wybór studiów powinien ukierunkować ucznia szkoły średniej w selekcji przedmiotów, na które będzie zwracać szczególną uwagę. Myślenie o tym, by uzyskać jak najwyższą średnią bywa zwodnicze i najczęściej prowadzi do kłopotów w trakcie rekrutacji. Nawet najlepsze uczelnie biorą pod uwagę oceny z maksymalnie kilku przedmiotów. Jeżeli maturzysta wybiera kartografię i geodezję, warto aby wybrał też jak najszybciej uczelnię, w której zamierza studiować ten kierunek. Należy sprawdzić procedurę rekrutacyjną i pracować nad wiedzą i umiejętnościami z przedmiotów, które będą istotne w trakcie układania listy rankingowej. Geodezja i kartografia – studia dla ciekawych świata. Niezwykle istotne jest, by od początku zdawać sobie sprawę z tego, że kierunek ten nie należy do najłatwiejszych. Student pierwszego roku musi uzupełnić swoją wiedzę z matematyki, fizyki, geografii oraz informatyki. Kolejne istotne przedmioty wiążą się z geometrią wykreślną, rysunkiem technicznym i kartografią. Na studentów tej dziedziny czeka też olbrzymia ilość wiedzy związanej z pomiarami geodezyjnymi, dokonywanymi za pomocą różnych metod. Elementem wykształcenia geodety jest także znajomość prawa i zarządzania gruntami.

Geologia: Studia na kierunku geologia mają charakter interdyscyplinarny. Łączą ze sobą wiedzę z zakresu nauk o środowisku, podstaw ekonomii i nauk technicznych wychodzi naprzeciw potrzebom środowiskowym, ekonomicznymi oraz gospodarczym. Trzon programu stanowią przedmioty z zakresu mineralogii, tektoniki, paleontologii, sedymentologii, petrologii, geologii historycznej, geochemii, kartografii geologicznej, geologii regionalnej Polski. Student poznaje też główne dziedziny geologii stosowanej: hydrogeologię, geologię inżynierską, geologię złóż.

Geologia stosowana: Geologia stosowana to studia inżynierskie zajmujące się zastosowaniem wiedzy przyrodniczej o Ziemi w praktyce. Zajęcia obejmują kluczowe zagadnienia aplikacji wiedzy i umiejętności w zakresie: dokumentowania i udostępniania zasobów wód podziemnych, geologicznych uwarunkowań rozwoju budownictwa i planowania przestrzennego, kartograficznych odwzorowań danych geologicznych, dokumentowania i udostępniania złóż oraz geologicznych aspektów inżynierii surowców mineralnych.

Gospodarka przestrzenna: Studia na kierunku gospodarka przestrzenna mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia łączą wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji przestrzeni w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego poziomu lokalnego i regionalnego. Dodatkowo wykorzystuje się wiedzę techniczną z zakresu nauk o architekturze oraz geodezji i kartografii. Kierunek studiów umożliwia rozwijanie umiejętności kierowania rozwojem przestrzennym jednostki terytorialnej i kształtowania przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Aquamatyka: Studia na kierunku aquamatyka mają na celu wykształcenie kompetentnych menedżerów gospodarki wodnej. W trakcie zajęć słuchacz nauczy się nie tylko o zagrożeniach wynikającymi ze zmian klimatu i związanymi z tym zmianami hydrologicznymi i hydrobiologicznymi, ale będzie przygotowany do poszukiwania rozwiązań poprzez ustalenie przyczyn zmian środowiskowych i racjonalną ocenę skutków ekologicznych tych zmian. Dodatkowo student nauczy się rozwiązywać wyżej wymienione problemy poprzez: inwentaryzację wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowisk z wodami związanymi; wprowadzenie skutecznych metod monitoringu tych obszarów, zaproponowanie i weryfikację skuteczności proponowanych działań naprawczych i wiele innych metod poznanych w toku studiów.

Turystyka
Studia na kierunku turystyka mają charakter interdyscyplinarny. Łączą ze sobą nauki geograficzne wraz z zarządzaniem, naukami społecznymi. Studia skierowane są dla osób dynamicznych, aktywnych, pełnych pomysłów i ciekawych świata. W trakcie studiów słuchacz zdobywa wiedzę i kompetencje w ramach następujących modułów: turystyka kulturowa, hotelarstwo i turystyka zdrowotna, turystyka aktywna, zarządzanie bezpieczeństwem turystów w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie eventami.

Inżynieria i gospodarka wodna: Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów z zakresu zaopatrzenia w wodę na potrzeby komunalne, przemysłowe i rolnicze oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego i łagodzenia skutków suszy. W trakcie zajęć słuchacze uczą się rozwiązywać problemy gospodarki wodnej zgodnie z wymogami ochrony środowiska i szeroko rozumianymi potrzebami społecznymi. Studenci zdobywają wiedzę doboru i wykorzystania nowoczesnych komputerowych narzędzi inżynierskich do symulacji procesów klimatycznych i hydrologicznych, do projektowania obiektów i systemów wodnych w inżynierii miejskiej.

Rewitalizacja dróg wodnych: Studia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych mają bardzo unikatowy i praktyczny charakter. W trakcie studiów słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania zasobami wodnymi niezbędną do zabezpieczenia potrzeb społeczeństwa oraz rozwijającego się sektora transportu wodnego. Zajęcia na kierunku kładą duży nacisk na umiejętność wykorzystywania narzędzi informatycznych pozwalających na swobodne poruszanie się w środowisku kartografii cyfrowej, projektów CAD czy wielowymiarowych modeli numerycznych.

Studia miejskie: Studia miejskie to kierunek interdyscyplinarny łączący wiedzę z zakresu kilku dziedzin. Wraz ze znaczącą rolą i rozwojem miast powstały studia, które mają na celu wykształcenie kadry, która potrafi w sposób kompleksowy identyfikować zarówno potencjał, jak i problemy miast, i w profesjonalny sposób je rozwiązywać. Zajęcia uwzględniają kilkadziesiąt lat doświadczeń i badań prowadzonych przez socjologów, geografów, historyków, kulturoznawców czy ekonomistów, którzy stworzyli podwaliny tej dziedziny wiedzy.

Oceanotechnika: Studia na kierunku oceanotechnika należą do bardzo rzadkich i wyjątkowych. Zajęcia mają charakter praktyczny. Studia w głównej mierze mają zakres techniczny, jednak swoim programem zahaczają również o nauki o ziemi. Program zajęć zawiera zagadnienia związane z budową małych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej, śródlądowej, obsługi platform wiertnicznych, jak również zagadnienia technologii remontów statków. W trakcie zajęć uczy się budować statki od najmniejszych jachtów i kutrów do największych superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich. Słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych, ekonomii oraz wiedzę z zakresu identyfikacji, eksploracji i eksploatacji morskich złóż surowców mineralnych.

Eksploatacja mórz i oceanów;; To kierunek idealny dla osób, które interesują się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, czyli łączą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i ekonomicznych. Czego uczą się studenci? Wszystkiego, co związane jest z: żywieniem organizmów wodnych, akwakulturą, rybactwem morskiem, ekologią i ochroną środowiska, techniką połowów, oceanografią biologiczną, biologicznym zasobem morza, energetycznym zasobem morza, eksploatacją jednostek górnictwa morskiego czy morskiemi farmy wiatrowe. Przykładowe przedmioty zawarte w programie studiów na kierunku Eksploatacja mórz i oceanów: technologia informacyjna, ekonomia i zarządzanie, materiałoznawstwo i techniki wytwarzania, grafika inżynierska, elektrotechnika i elektronika, mechanika ogólna, podstawy automatyki, termodynamika, podstawy konstrukcji maszyn, genetyka, biochemia, hydrochemia, mikrobiologia, podstawy oceanotechniki, podstawy klimatyzacji i chłodnictwa, podstawy systemów energetycznych, systematyka organizmów wodnych, anatomia i embriologia hydrobiontów, biologia i fizjologia organizmów wodnych,

Studia w Krakowie i Małopolsce

Kraków to jedno z największych miast w Polsce i jednocześnie jeden z najważniejszych ośrodków akademickich naszego kraju. W związku z tym większość studentów w Małopolsce korzysta z infrastruktury uczelnianej i rozrywkowej tego miasta. Według danych statystycznych, każdego roku w Krakowie rozpoczyna naukę na pierwszym roku studiów blisko 38 tysięcy studentów. Jednocześnie w mieście studiuje łącznie ponad 142 tysiące osób, dzięki czemu studenci stają się bardzo ważną częścią lokalnej społeczności, co można dostrzec na każdym kroku. Rocznie studia w Krakowie kończy powyżej 40 tysięcy osób, z czego około 50% to absolwenci studiów pierwszego stopnia, w tym 60% to studia licencjackie, a 40% to studia inżynierskie. Studia magisterskie w Krakowie kończy podobna liczba co licencjat. Do najpopularniejszych kierunków należą studia techniczne, przemysłowe i budowlane. Za nimi plasują się kierunki biznesowe i społeczne. Oferta uczelni skierowana jest do bardzo szerokiego grona odbiorców, idealne propozycje dla siebie znajdą zarówno humaniści, jak i osoby o technicznych predyspozycjach. Wysoka jakość nauczania i eksperckie specjalizacje zachęcają do studiowania w Krakowie nie tylko osoby z całej Polski, ale również liczne grono zagranicznych studentów. Ta multikulturowość jeszcze lepiej przygotowuje do wyzwań współczesnego świata oraz otwiera u studentów nowe horyzonty. Poza ofertą edukacyjną, Kraków daje sporo możliwości do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Studia w Małopolsce to oczywiście nie tylko Kraków, choć on jako stolica i ważny ośrodek akademicki na mapie Europy, zdecydowanie znajduje się na czele. Poza Krakowem, z oferty studiów w Małopolsce można skorzystać w takich miejscowościach jak Oświęcim, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Olkusz, Chrzanów, Miechów, Bochnia i Myślenice. Możliwość studiowania w mniejszych ośrodkach jest bardzo dużym atutem Małopolski. To szansa dla osób, które na co dzień mieszkają w tych miastach lub w ich okolicach. które dzięki łatwemu dostępowi do szkolnictwa wyższego, mogą pogłębiać zainteresowania i pozyskiwać nowe kwalifikacje, bez potrzeby dużych zmian w swoim życiu.

Geograficzne studia podyplomowe w Krakowie i Małopolsce

Gdzie w Krakowie i Małopolsce zdobywać wiedzę z geografii i jej zastosowania - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach geograficznych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków geograficznych na krakowskich i małopolskich uczelniach?

Praca po studiach geograficznych

Warto zastanowić się, czy charakter pracy dla absolwentów kierunku studiów geograficznych zgodny jest z predyspozycjami, charakterem i upodobaniami. Po tych kierunkach studiów można rozpocząć budowanie swojej ścieżki kariery w prywatnych firmach i instytucjach publicznych poprzez prowadzenie badań naukowych nad zmianami zachodzącymi na ziemi. Osoby o takim wykształceniu bardzo często pracują w charakterze geodety lub geologa. Nauki o ziemi to nie tylko geodezja i kartografia, chociaż te są w ostatnich latach bardzo popularne. Studia geograficzne skupiają wokół siebie szereg kierunków studiów, których celem jest poprawa naszego bytowania na ziemi. Absolwenci tych studiów mogą liczyć na bardzo różnorodne możliwości zatrudnienia, począwszy od pracy w instytucjach badawczych, instytucjach naukowych po pracę dla prywatnych przedsiębiorców. Niezwykle pomocną umiejętnością są języki obce, mogą one stanowić przepustkę do międzynarodowej kariery i zapewnić bardzo szybki awans.
Dodatkowo absolwent studiów I i II stopnia może pogłębiać wcześniej zdobytą wiedzę w ramach studiów doktoranckich i rozwijać swoją karierę na uczelni. W tym zawodzie istnieje deficyt specjalistów, dlatego absolwenci kierunków geograficznych, mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy.

Geoinformatyk: W celu pracy na stanowisku geoinformatyka należy ukończyć studia kierunkowe z geoinformacji, lub ukończyć studia na kierunku informatyka oraz studia podyplomowe z zakresu geografii. Absolwenci tych studiów zajmują się analizą i przetwarzaniem danych przestrzennych, które uzyskują dzięki pomiarom wykonanym przy pomocy narzędzi geodezyjnych, dronów czy skanerów 3D. Geoinformatycy znajdują zatrudnienie m.in: na różnych szczeblach administracji samorządowej, w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektonicznych, urbanistycznych, demograficznych, usługowych i gospodarczych, w instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych, laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe), w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, komunikacyjnych itp., przemysłowych służbach ochrony środowiska, w służbach państwowych i ratowniczych jak np. geodezyjnej, geologicznej, meteorologiczno-hydrologicznej, policji, straży pożarnej, pogotowiach różnego przeznaczenia.

Oceanolog: Pracę w charakterze oceanologa można wykonywać po studiach na kierunku oceanografia, geografia, oceanotechnika oraz studiach pokrewnych. Do głównych obowiązków pracy na tym stanowisku należy badanie oceanów na ziemi pod względem ich różnorodnych cech np. biologicznych, fizykochemicznych, a także fizyczno– geograficznych.
Absolwenci tych kierunków znajdują zatrudnienie w placówkach naukowych, uczelniach, laboratoriach badawczych, urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych, instytucjach związanych z gospodarką morską, ochroną brzegów i ich zagospodarowaniem, rybołówstwie, instytucjach kontroli i kształtowania środowiska, w szczególności środowiska morskiego.

Geodeta, kartograf: W celu pracy na stanowisku geodety i kartografa należy ukończyć studia kierunkowe z geodezji i kartografii. Dodatkowo potrzebne są uprawnienia do wykonywania zawodu wynikające wprost z ustawy. Geodeci zajmują się pomiarami działek i gruntów pod wszelkiego rodzaju budowle, w tym budowę dróg i autostrad. Wykonują oni również mapy do celów projektowych, sporządzają niezbędną dokumentację, mogą też urządzać tereny rolne lub leśne. Trzeba przyznać, że niezwykle rzadko absolwenci tego kierunku szukają pracy przez okres dłuższy niż kilka miesięcy. Nie znaczy to, że od początku swojej kariery zawodowej mogą pozwolić sobie na wygórowane żądania płacowe – wszystko przychodzi z czasem. Przed geodetami stoi dość fundamentalny wybór: praca na własny rachunek, zatrudnienie się w firmie realizującej prace geodezyjne, zdobycie zatrudnienia na uczelni lub wykorzystanie swojej wiedzy w dziedzinach, które korzystają z dorobku nauk geodezyjnych i kartograficznych.

Specjalista z zakresu gospodarki przestrzennej: W celu pracy na stanowisku specjalisty z zakresu gospodarki przestrzennej należy ukończyć studia na tym kierunku. Głównym zadaniem przyszłego specjalisty jest planowanie przestrzenii, które jest procesem bardzo mocno złożonym i musi uwzględniać wiele aspektów np. wpływ na środowisko, transport, demografię.
Absolwenci gospodarki przestrzennej znajdują zatrudnienie m.in. jako: eksperci i specjaliści w administracji państwowej, samorządowej oraz w biurach opracowujących miejscowe plany zagospodarowani, pracownik biura projektowego, urzędnik, eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach i firmach zajmujących się analizami przestrzennymi dla celów gospodarczych i społecznych, doradcy w dziedzinie planowania rozwoju infrastruktury technicznej i systemów transportowych, pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego.

Geolog: W celu pracy na stanowisku geologa należy ukończyć studia z zakresu geologii oraz geologii stosowanej. Geolog może działać w jednej lub kilku z wymienionych dziedzin: geologia złóż, geologia górnicza, hydrogeologia, paleontologia oraz mineralogia. Praca geologa czasami nadal opiera się na prowadzeniu zwykłych obserwacji. W terenie na podstawie tego, co widzi stara się przygotować przekrój geologiczny badanego obszaru. Pracę kontynuuje w laboratorium, gdzie badając szczegółowo materiał zebrany w terenie, przygotowuje ekspertyzę dotyczącą konkretnego terenu. Geolog może być zatrudniony w jednostkach naukowych i badawczych (jako naukowiec) oraz w administracji państwowej i prywatnych przedsiębiorstwach, gdzie jest odpowiedzialny za przygotowanie inwestycji, zagospodarowanie przestrzenne czy planowanie architektury. Większość państw UE posiada ponadto służby geologiczne, które odpowiedzialne są za efektywne gospodarowanie bogactwami naturalnymi oraz za opracowanie planu ochrony środowiska. Geologia od wielu lat jest niezbędna w administracji państwowej, służąc planowaniu i przygotowywaniu inwestycji.

Przewodnik, pilot turystyczny: W celu pracy na stanowiskach przewodnika, organizatora wycieczek należy ukończyć studia na kierunku turystyka lub geografia. Dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne w trakcie studiów daje wiele możliwości zdobycia interesującej pracy o dużych perspektywach, jak również pozwoli na samorealizowanie się w różnych formach działalności gospodarczej i społecznej. Absolwenci turystyki i rekreacji i geografii to przyszli menedżerowie, rezydenci, piloci, animatorzy, agenci, organizatorzy, wykładowcy, instruktorzy i trenerzy o szerokich kompetencjach zawodowych.

Naukowiec: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z geografii, geologii, geodezji i, gospodarki przestrzennej, oceanografii, inżynierii i gospodarki wodnej, rewitalizacji dróg wodnych i pokrewnych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska. Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.

Nauczyciel geografii w szkole: Geografia to jeden z przedmiotów przyrodniczych nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na różne przedmioty związane z geografią w szkolnictwie zawodowym na poziomie szkoły średniej i szkolnictwa policealnego, w takich szkołach jak budowlane, medyczne, hotelarskie. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów studiów geograficznych wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia geografii w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego kierunki geograficznego specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.

Rynek pracy w Krakowie i Małopolsce

Rynek pracy w Krakowie wygląda bardzo atrakcyjnie i dodatkowo wpływa na popularność miasta jako ośrodka akademickiego. Uczelnie aktywnie współpracują z renomowanymi pracodawcami, co ułatwia absolwentom start na rynku pracy. W samym Krakowie działa obecnie około 25 tysięcy firm oraz około 75 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych. Według najnowszych danych, bezrobocie w Małopolsce wynosi obecnie 5,5%, a w samym Krakowie wynosi ono poniżej 3%. Absolwenci kierunków technologicznych mogą liczyć na zatrudnienie w firmach, które należą do liderów rynku. Wśród nich znajdują się między innymi Comarch SA, ELTE GPS Sp. z o. o. oraz Synerise. Studenci z kierunków logistycznych mogą być niezbędni praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, w tym między innymi w Matex Transport S.C, czyli prężnej firmie transportowej. Do dużych zakładów pracy w Krakowie koniecznie trzeba zaliczyć również Wawel S.A. (produkcja słodyczy), Walstead Kraków Sp. z o. o. (drukarnia), Capgemini Sp. z o. o. (consulting), TEVA Operations Poland (farmaceutyka), Mota-EGIL Central Europe (branża budowlana), czy Philip Morris Polska (branża tytoniowa), które mają siedziby w Krakowie. Ponadto w Małopolsce siedziby mają Grupa Azoty S.A. GK w Tarnowie, Grupa Valeo w Skawinie, Grupa Maspex w Wadowicach, czy też Synthos S.A. GK w Oświęcimiu. Kraków to bardzo ważne centrum IT w Polsce, co również sprzyja tutejszym absolwentom, kierunków informatycznych. Oferta pracy w Krakowie i Małopolsce jest rozbudowana, dzięki czemu większość osób znajdzie idealne propozycje dla siebie. Dodatkowo region ten jest bardzo atrakcyjny turystycznie, a lokalne Tatry i Podhale to miejsca, które tętnią życiem przez cały rok i tu również łatwo znaleźć zatrudnienie. Rynek pracy przyjazny jest zarówno absolwentom jak i studentom. Pierwsi mogą znaleźć pracę bezpośrednio w swoim zawodzie, studenci mogą zdobywać doświadczenie zgodne z kierunkiem studiów lub pracować w zupełnie innej branży, pozyskując w ten sposób środki na swoje utrzymanie. Pod tym względem Kraków i region Małopolski są bardzo wdzięczne. Niska stopa bezrobocia oraz szerokie grono uznanych, dużych pracodawców, to bardzo duży atut i magnes dla kandydatów na studia.

Zawód: Biotechnolog

Marzysz o badaniu otaczającego Cię świata i o próbie udoskonalenia go? Nie chcesz ograniczać się do jednej wąskiej ścieżki specjalizacji? W takim razie, kariera w branży biotechnologicznej czeka właśnie na Ciebie! Czym jest biotechnologia? Słowem wstępu – biotechnologia jest niezwykle szeroką dyscypliną naukową. Zaliczyć można do bowiem do niej: ingerowanie w materiał genetyczny oraz syntezę i modyfikację nowych i już

Czytaj więcej »

Zawód: Biolog

Fascynujesz się biologią i otaczającym światem? Chciałbyś prowadzić badania i przygotowywać publikacje naukowe? Działalność dydaktyczna stanowi dla Ciebie ciekawe uzupełnienie obowiązków? Oznacza to tylko jedno: będziesz naprawdę dobrym biologiem! Kim jest biolog? Biolog jest zawodem stricte naukowym ukierunkowanym na badanie otaczającego nas świata.Dokładny zakres zainteresowań i obowiązków zawodowych jest natomiast uzależniony od wybranej na studiach specjalizacji, np. mikrobiologii, botaniki, zoologii

Czytaj więcej »

Zawód: Chemik

Biały, laboratoryjny fartuch, wielkie okulary i dymiąca fiolka w dłoni – w taki sposób większość społeczeństwa postrzega chemików. Czym jednak zajmuje się naprawdę ta grupa zawodowa w swojej codziennej pracy, jakie musi posiadać kompetencje i ile na tym wszystkim zarabia? Kim jest chemik? Chemicy zajmują się na co dzień analizą i badaniem składu chemicznego substancji organicznych i nieorganicznych, prowadzą badania

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję